คำที่ขึ้นต้นด้วย "s" จำนวน 11,238 คำ


s n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S.E. abbr คำย่อของ southeast และ southeastern
Sabbath n วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
sabbatical adj เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน
sabbatical leave n ช่วงวันหยุดพักผ่อน
sabbatical year n ช่วงวันหยุดพักผ่อน
saber n ดาบโค้ง
saber vt ฟันด้วยดาบ
saber-toothed tiger n แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว
Sabin vaccine n วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
sable n สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina
sable n หนังขนสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Martes zibellina
sable adj ซึ่งมีสีดำเข้ม
sabogate n การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
sabogate vt ทำลายทรัพย์สิน
sabot n รองเท้าไม้
sabotage n การก่อวินาศกรรม
sabotage vt ก่อวินาศกรรม
saboteur n ผู้ก่อวินาศกรรม
sabra n ชาวยิวเกิดในอิสราเอล
sabre n ดาบโค้ง
sabulous adj ประกอบด้วยทราย
sac n ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช
saccharin n ขัณฑสกร
saccharine n ขัณฑสกร
saccharine adj หวานเกินไป
saccharinely adv หวานเกินไป
saccharinity n ความหวานเกินไป
saccule n ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตว์ตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้)
sacculus n ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตวตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้)
sacerdotal adj เกี่ยวกับพระ
sachem n หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง
sachet n ถุงเครื่องหอม
sack n กระสอบ
sack n การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ)
sack n เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack vt ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ)
sack vt เอาใส่ในกระสอบ
sack out phrv หลับ
sack up phrv ได้กำไร
sackcloth n ผ้ากระสอบ
sacking n ผ้ากระสอบ
sacrament n พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน
sacrament n ขนมปังและเหล้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า
sacramental adj ซึ่งใช้ในพิธีทางศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสต์ศาสนิกชน
sacramental adj ศักดิ์สิทธิ์
sacred adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
sacred adj ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา
sacred cow idm สิ่งหวงห้าม
sacred place n ศาลเจ้า
sacred song n เพลงสวด
sacredness n ความเป็นที่สักการะทางศาสนา
sacrifice n การบวงสรวง
sacrifice n สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice vi ขายลดราคา
sacrifice vt ขายลดราคา
sacrifice vi บวงสรวง
sacrifice vt บวงสรวง
sacrifice to phrv สังเวย
sacrifice to phrv เสียสละตนเพื่อ
sacrificeable adj ซึ่งเสียสละ
sacrificer n ผู้เสียสละ
sacrificial adj เกี่ยวกับการเสียสละ
sacrificially adv อย่างเสียสละ
sacrilege n การลบหลู่ศาสนา
sacrilegious adj ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน
sacrilegiousness n ความผิดฐานล่วงเกิน
sacrilegist n ผู้ลบหลู่ศาสนา
sacristry n ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
sacrosanct adj ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง
sacrosanctity n การเคารพสักการะอย่างสูง
sad adj เศร้า
sad adj (สี) ทึม
sadden vi เสียใจ
sadden vt ทำให้เสียใจ
saddle n อานม้า
saddle n เนื้อส่วนสันหลัง
saddle vt ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)
saddle vi ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)
saddle horn n ปุ่มที่อานม้า
saddle on phrv ทำให้ยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการ
saddle up phrv ใส่อานม้า
saddle with phrv บังคับให้ยอมรับหรือทำ
sadhu n พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)
sadism n การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์
sadist n ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistic adj ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically adv โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadly adv อย่างเศร้าใจ
sadly adv อย่างเสียใจ
sadly sussed sl คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด
sadness n ความเศร้า
safari n การเดินทางไกลเพื่อล่าสัตว์ ท่องเที่ยว ค้นหาทางวิทยาศาสตร์
safari park n สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ
safari suit n ชุดซาฟารี (สีอ่อนเข้าชุดกันของเสื้อแขนสั้นกับกางเกง/กระโปรงสั้น)
safe sl ดี!
safe adj ปลอดภัย
safe adj ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)
safe n ตู้นิรภัย
safe n ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)
safe and sound idm ปลอดภัย
safe deposit box n ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า
safe house n ที่หลบภัย
safe sex n การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย
safe-conduct n เอกสารอนุญาตให้ผ่านได้โดยเฉพาะช่วงสงคราม
safecracker n ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
safeguard n สิ่งป้องกัน
safeguard vt ปกป้อง
safeguard against phrv ปกป้อง
safeguards n ระบบรักษาความปลอดภัย
safekeeping n การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
safely adv อย่างปลอดภัย
safeness n ความปลอดภัย
safequard n การคุ้มครอง
safety n ความปลอดภัย
safety n อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
safety n ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
safety belt n เข็มขัดนิรภัย
safety glass n กระจกนิรภัย
safety lock n อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
safety-deposit box n ตู้นิรภัย
safety-deposit box n ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า
safetycatch n อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
safflower n ดอกคำฝอย
saffron n ผงสีเหลืองอมส้มทำจากดอก Crocus
saffron n สีเหลืองอมส้ม
safty goggles n หน้ากาก
sag vi จมลง
sag vi ห้อย
sag vt ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...)
sag n การทำให้จมลง
sag n การลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...)
sag down phrv จมลง
saga n ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ
sagacious adj เฉียบแหลม
sagaciously adv อย่างฉลาด
sagaciousness n ความเฉียบแหลม
sagacity n ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี
sage n คนฉลาด
sage adj ฉลาด
sage n เครื่องเทศอย่างหนึ่ง
sagebrush n พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
sagely adv อย่างชาญฉลาด
sageness n ความฉลาด
Sagitta n กลุ่มดาวธนู
Sagittarius n กลุ่มดาวม้าซึ่งมีหน้าเป็นมนุษย์
sago n แป้งสาคู
Sahara n ทะเลทรายซาฮารา
Saharan adj เกี่ยวกับทะเลทรายซาฮารา
sahib n นาย (ใช้ในอินเดียสมัยก่อน)
said vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say
said vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say
said adj ที่กล่าวมา
sail n ใบเรือ
sail n การล่องเรือ
sail vi เดินเรือ
sail vt เดินเรือ
sail against phrv แล่นเรือทวนลม
sail against the wind idm พบความยุ่งยาก
sail before phrv แล่นเรือตามลม
sail before the mast idm เป็นชาวเรือหรือชาวทะเล
sail for phrv แล่นเรือไปทาง
sail in phrv แล่นเรือเข้า
sail in phrv เข้าห้อง
sail into phrv แล่นเรือเข้า
sail into phrv กระตือรือร้นในการทำบางสิ่ง
sail into phrv กล่าวโจมตี
sail into phrv ดุว่าเพราะทำผิด
sail through phrv แล่นเรือผ่าน
sail through phrv (สอบ) ผ่านได้ง่ายดาย
sail through something idm ง่ายๆ
sail througn phrv จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างประสบความสำเร็จ
sail under false colours idm ปลอมตัว
sailboard n กระดานเล่นวินด์เซิร์ฟ
sailboat n เรือใบ
sailcloth n ผ้าที่ใช้ทำใบเรือ
sailed adj เกี่ยวกับการเดินเรือ
sailer n เรือใบ
sailfish n ปลาทะเลจำพวก istiophorus มีครีบหางที่ใหญ่มากคล้ายใบเรือ
sailing n การเดินเรือ
sailing adj เกี่ยวกับการเดินเรือ
sailor n ลูกเรือ
sailor n ทหารเรือ
saint n นักบุญ
saint vt ทำให้เป็นนักบุญ
Saint Bernard n สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว
sainted adj ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ
sainthood n ความเป็นนักบุญ
saintly adj คล้ายนักบุญ
saintship n ความเป็นนักบุญ
saith vi คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
saith vt คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
sake n ผลประโยชน์
sake n วัตถุประสงค์
sake n เหล้าสาเก (ของญี่ปุ่น)
sal n เกลือ
salaam n การคำนับโดยการเอามือขวาแตะที่หน้าผาก (มุสลิม)
salaam vi ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม)
salaam vt ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม)
salability n การขายได้
salable adj ซึ่งเหมาะสำหรับการขาย
salableness n ความเหมาะสำหรับการขาย
salably adv อย่างเหมาะกับการขาย
salaciosly adv อย่างลามก
salacious adj ลามก (การเขียน, รูปภาพ)
salacious adj เต็มไปด้วยตัณหา
salaciousness n ความลามก
salacity n ความลามก
salad n สลัด
salad cream n น้ำสลัด
salad days idm ช่วงวัยหนุ่มสาวและประสบการณ์น้อย
salad dressing n น้ำสลัด
salad greens n ผักสลัด
salad oil n น้ำมันสลัด
salamander n สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
salamandrine adj ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
salami n ไส้กรอกอิตาลี (รสจัด)
salaried adj ซึ่งได้รับเงินเดือน
salary n เงินเดือน
salaryman n คนทำงานรับค่าจ้าง
sale n การขาย
sale n โอกาสในการขายสินค้า
sale n การประมูล
sale n จำนวนที่ขายได้
saleable adj ขายได้ดี
sales n ยอดการขาย
sales clerk n พนักงานขาย
sales slip n ใบเสร็จรับเงิน
sales talk n วิธีชักจูงให้ซื้อของ
salesclerk n พนักงานขาย
salesgirl n คนขายของผู้หญิง
saleslady n พนักงานขายหญิง
salesman n พนักงานขาย
salesmanship n เทคนิคการขาย
salesperson n พนักงานขาย
salesroom n ห้องขายสินค้า
saleswoman n พนักงานขายผู้หญิง
salicylic acid n สารที่ใช้ทำยาแอสไพรินและผงกันบูด
salience n ความเด่น
saliency n ความเด่น
salient adj สำคัญที่สุด
salient n ส่วนที่ยื่นออกมา
saliently adv อย่างโดดเด่น
salientness n ความเด่น
saliferous adj ให้เกลือ
saline adj ประกอบด้วยเกลือ
saline n น้ำเกลือ
salinity n สารละลายที่ประกอบด้วยน้ำเกลือ
saliva n น้ำลาย
salivary gland n ต่อมน้ำลาย
salivate vi หลั่งน้ำลาย
salivate vt ทำให้หลั่งน้ำลาย
salivation n น้ำลาย
saliver vi ทำน้ำลายไหล
Salk vaccine n วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
sall through phrv สอบผ่านอย่างง่ายดาย
sallow adj ซีดเซียว
sallow n ต้นหลิว
sally n คำคม
sally n การโจมตี
sally n การรีบรุด
sally n การเที่ยว
sally vi ตีฝ่าวงล้อม
sally vi ออกท่องเที่ยว
salmagundi n สลัดผสม (เช่น ประกอบด้วยผัก ปลา เนื้อสับ สัตวปีกหรืออื่นๆ)
salmon n ปลาแซลมอน
salmon pink adj ซึ่งมีสีชมพูอมส้ม
salmonella n เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร
salmonellae n เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร
salon n ร้านเสริมสวย
salon n ร้านขายเสื้อผ้าที่แพงและทันสมัย
salon n การชุมนุมสังสรรค์ในห้อง
salon n ห้องโถง (เช่น ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่)
salon n งานแสดงศิลปะประจำปี
saloon n รถยนต์ขนาดใหญ่นั่งได้ 4 -7 คน
saloon n ร้านจำหน่ายสุรา
saloon n ห้องโถงใหญ่เช่น ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ
saloon car n รถยนต์ขนาดใหญ่นั่งได้ 4 -7 คน
salt sl ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา)
salt n เกลือแกง
salt vt เติมเกลือ
salt adj ซึ่งมีเกลือผสม
salt away phrv หมักเกลือ (เพื่อถนอมอาหาร)
salt away phrv เก็บเงิน
salt down phrv ถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือ
salt lick n แหล่งที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือกิน
salt lick n สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน
salt of the earth idm คนที่มีคุณค่า
salt out phrv (เคมี) ทำให้แยกจากของเหลวโดยเติมเกลือ
salt water n ทะเล
salt water n น้ำทะเล
salt water n น้ำทะเล (คำเก่า)
salt with phrv เติมเกลือ
salt with phrv โรยเกลือ
salt with phrv ชูรสด้วยการเติม (บางสิ่ง)
salt-water adj เกี่ยวกับน้ำเค็ม
saltcellar n กระปุกเกลือ
salted adj ซึ่งมีเกลือผสม
salter n พ่อค้าเกลือ
saltily adv อย่างมีรสเค็ม
saltiness n ความเค็ม
saltiness n ความเค็ม
saltire n กากบาททแยงมุม
saltness n ความเค็ม
saltpeter n ดินประสิว
saltpetre n ดินประสิว
saltshaker n กระปุกเกลือที่มีรูๆ
saltwater adj เกี่ยวกับน้ำเค็ม
salty adj ซึ่งมีรสเค็ม
salty adj (คารม) คมคาย
salubrious adj ซึ่งเป็นที่ต้องการ
salubrious adj ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
salubriousness n การส่งเสริมสุขภาพ
saluki n สุนัขคล้ายพันธุ์เกรเฮานด์
salutarily adv อย่างเป็นประโยชน์
salutariness n ความมีประโยชน์
salutary adj ซึ่งเป็นประโยชน์
salutary adj ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
salutation n การแสดงความเคารพ
salutation n คำทักทาย (คำขึ้นต้นจดหมาย)
salutatorian n นักศึกษา (ที่มีคะแนนยอดเยี่ยม) กล่าวคำต้อนรับ
salutatory adj เกี่ยวกับการกล่าวต้อนรับ
salutatory n การกล่าวต้อนรับ
salute vi คำนับ
salute vt คำนับ
salute vi สดุดี
salute vt สดุดี
salute vi กล่าวต้อนรับ
salute vt กล่าวต้อนรับ
salute n การทำความเคารพ
salute n พิธีสดุดี
salute with phrv ทักทาย
saluter n ผู้คำนับ
salvable adj ช่วยให้รอดได้
salvage n การกู้ภัย
salvage n ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย
salvage vt กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice)
salvage from phrv กู้เรือ
salvage from phrv ช่วยให้รอดพ้นจาก
salvageability n การกู้ทรัพย์สินคืนได้
salvageable adj ซึ่งกู้เรือได้
salvager n ผู้กอบกู้
salvation n การไถ่บาป
salvation n การช่วยให้พ้นภัย
Salvationist n ผู้ไถ่บาป
salve n ยาทาแผล
salve vt ชโลมด้วยยาทาแผล
salve n สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
salve n การทำให้ผ่อนคลาย
salve vt ช่วยให้บรรเทา
salver n ถาดอาหารซึ่งมักทำด้วยโลหะ
salvo n การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน
salvo n เสียงเชียร์ดังก้อง
salvo n สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลาย
salvo n สิ่งที่ช่วยกู้ชื่อเสียงไว้ได้
salvo n ข้อแก้ตัว
Salvtion Army n องค์การศาสนาคริสต์ระหว่างประเทศในอังกฤษ
samara n ผลไม้เมล็ดเดี่ยวเช่น ผลของต้น elm หรือต้น maple
Samaritan n ภาษาหรือชาวเมืองซาแมเรีย
Samaritan n ผู้มีจิตใจเมตตากรุณา
Samaritan adj เกี่ยวกับชาวเมืองซาแมเรีย
Samaritans n สมาคมสะมาริตัน (องค์กรของประเทศอังกฤษ)
samarium n ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Sm)
samba n จังหวะเต้นรำแซมบ้าของบราซิล
samba vi เต้นรำจังหวะแซมบ้า
same adj เหมือนกัน
same adj เหมือนเดิม
same pron สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน
same here idm ขอด้วยคน
same here sl ฉันด้วย
same old story idm เรื่องเดิมๆ
same old story sl เรื่องซ้ำซาก
same to you idm ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
same-sex n เกย์
sameness n ความเหมือนกัน
Samoa n หมู่เกาะซามัว
samovar n กาน้ำชาโลหะ (ใช้ในรัสเซีย)
Samoyed n สมาชิกชนชาติ Ural Altaic ในไซบีเรีย
samp n ข้าวโพดบด
sampan n เรือสำปั้น
samphire n พันธุ์ไม้ยุโรปมีดอกเล็กสีขาว
sample n ตัวอย่าง
sample adj ซึ่งเป็นตัวอย่าง
sample vt เอาเป็นตัวอย่าง
sampler n ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampler n สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
sampling n การสุ่มตัวอย่าง
Samson n แซมซัน (ชาวยิวกำลังมหาศาลในพระคัมภีร์ไบเบิล)
samurai n นักดาบซามูไร (มาจากภาษาญี่ปุ่น)
Samutprakarn n จังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakarn n สมุทรปราการ
Samutsakhorn n จังหวัดสมุทรสาคร
Samutsakhorn n สมุทรสาคร
Samutsongkhram n จังหวัดสมุทรสงคราม
Samutsongkhram n สมุทรสงคราม
San Franciscan n ชาวซานฟรานซิสโก
San Francisco n รัฐซานฟรานซิสโก
San Francisco n ซานฟรานซิสโก
sanatarium n โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น วัณโรคหรือโรคจิต)
sanative adj ซึ่งมีอำนาจในการรักษา
sanatorium n โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง
sanblaster n เครื่องพ่นทราย
sanctication n การชำระล้างบาป
sanctification n การช่วยให้พ้นบาป
sanctify vt ทำให้พ้นบาป
sanctify vt อวยพร
sanctify vt ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify vt ทำให้ยุติธรรม
sanctimonious adj แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์
sanctimoniously adv ซึ่งเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimoniousness n การเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimony n การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์
sanction n การอนุมัติ
sanction n การสนับสนุน
sanction vt อนุมัติ
sanction vt ลงโทษ
sanctioned adj ที่ได้รับอำนาจ
sanctioned adj ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้
sanctioned adj ตามกฎหมาย
sanctity n ความเป็นที่สักการะ
sanctity n สิ่งศักดิ์สิทธิ์
sanctuary n สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
sanctuary n ที่หลบภัย
sanctum n สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
sand n ทราย
sand n หาดทราย
sand vt ขัดด้วยกระดาษทราย
sand vt ถมด้วยทราย
sand down phrv ขัดหรือถูให้เรียบด้วยกระดาษทราย
sand fly n แมลงดูดเลือดจำพวก Phlebotomus
sandal n รองเท้าที่มีสายรัด
sandal n สายรัดรองเท้า
sandal n ไม้จันทน์
sandalwood n ไม้จันทน์
sandbag n ถุงทราย
sandbag n กระสอบทราย
sandbank n สันดอนทราย
sandbath n เครื่องอังทราย
sandblast n เครื่องพ่นทราย
sandblast vt พ่นทราย
sandbox n กล่องทราย
sanded adj ซึ่งขัดด้วยกระดาษทราย
sander n ผู้ขัดทราย
sanderling n นกลุยทรายตัวเล็กสีขาวเทา
sandglass n นาฬิกาทราย
sandhog n กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)
sandlot n ลานทราย
sandlot adj เกี่ยวกับลานทราย
sandman n ชายที่เล่าลือกันว่าทำให้เด็กๆ นอนหลับโดยใส่ทรายที่ตา
sandpaper n กระดาษทราย
sandpiper n นกชายฝั่งทะเลมีขาและปากยาว
sandpit n หลุมทราย
sandstone n หินทราย
sandstorm n พายุทราย
sandwich n ขนมปังแซนด์วิช
sandwich vt ใส่ในขนมปังแซนด์วิช
sandwich vt ประกบ
sandwich man n ชายที่แขวนป้ายหน้า&หลังตนเองเพื่อการโฆษณาและอื่นๆ
sandy adj ประกอบด้วยทราย
sandy adj สีเหลืองอมแดง
sane adj มีสุขภาพจิตดี
sane adj มีเหตุผล
sanely adv อย่างมีสุขภาพจิตดี
saneness n ความปกติ
sang vt กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang vi กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang-froid n (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น
sanguinarily adv อย่างนองเลือด
sanguinary adj นองเลือด
sanguine adj ร่าเริง
sanguineness n การนองเลือด
sanguineous adj เกี่ยวกับเลือด (ทางการแพทย์)
sanguineous adj เป็นสีเลือด
sanguineous adj นองเลือด
sanguinity n การนองเลือด
sanitarian adj ถูกสุขลักษณะ
sanitarian n เจ้าหน้าที่อนามัย
sanitarily adv อย่างถูกสุขลักษณะ
sanitarium n สถานีอนามัย
sanitary adj เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
sanitary adj ถูกสุขลักษณะ
sanitary napkin n ผ้าอนามัย
sanitary pad n ผ้าอนามัย
sanitary provisions n ถังปุ๋ยหมัก
sanitary science n สุขอนามัย
sanitary ware n เครื่องสุขภัณฑ์
sanitation n สุขอนามัย
sanitation n การกำจัดสิ่งโสโครก
sanitize vt ทำให้ปราศจากเชื้อโรค
sanity n การมีสุขภาพจิตที่ดี
sank vt กริยาช่องที่ 2 ของ sink
sans prep ปราศจาก
Sanskrit n สันสกฤต
Sanskrit n ภาษาสันสกฤต
Sanskritic adj เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต
Santa n ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส)
Santa Claus n ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส)
sap n น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้
sap vt ดูดออก
sap vt ตีด้วยไม้พลอง
sap vt ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sap vt ค่อยๆ ทำลาย
sapid adj ซึ่งมีรสชาติ
sapience n ความฉลาด
sapient adj ปราดเปรื่อง
sapiently adv อย่างปราดเปรื่อง
sapling n หน่อต้นไม้
saponaceous adj คล้ายสบู่
saponify vi กลายเป็นสบู่
saponify vt ทำให้เป็นสบู่
sapor n สิ่งที่ทำให้เกิดรส
saporific adj ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
saporous adj ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
sapper n ทหารช่าง
sapphire n หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม
sapphirine n หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม
saprophyte n สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย
saprophytic adj ซึ่งกินสิ่งที่เน่าเปื่อย
saprophytically adv โดยกินสิ่งที่เน่าเปื่อย
sapsucker n นกหัวขวานอเมริกันจำพวก Sphyrapicus
Saraburi n สระบุรี
Saraburi n จังหวัดสระบุรี
Saracen n สมาชิกชนเผ่าหนึ่งแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
Saracenic adj เกี่ยวกับชนเผ่าแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
Sarawak n แคว้นซาราวักในมาเลเซีย
sarband n การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18
sarbande n การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18
sarcasm n การถากถาง
sarcastic adj ช่างเสียดสี
sarcastically adv อย่างเสียดสี
sarcoma n ก้อนเนื้อมะเร็ง
sarcophagus n โลงหินโบราณที่มีการสลักข้อความหรือรูปภาพ
sard n หยกสีแดงอมน้ำตาล
sardine n ปลาซาร์ดีน
sardines n ปลาทะเลขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง
sardonic adj เยาะเย้ย
saree n ผ้าส่าหรี
sarge n จ่า (คำไม่เป็นทางการ)
sari n ผ้าส่าหรี
sarky adj เสียดสี
sarong n โสร่ง
sarsaparilla n รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ
sartorial adj เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ
sartorius n กล้ามเนื้อแคบและยาวที่ทอดเฉียงทางด้านหน้าของสะโพก
sash n สายคาดเอว
sash n วงกบ
sashay vi เดินกรีดกราย
sass n การพูดจาโอหัง (คำไม่เป็นทางการ)
sass vt พูดอย่างยโสโอหัง
sassafras n พืชจำพวก Sassafras albidum ในอเมริกาเหนือ
sassy adj โอหัง
sat vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sat vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
Satan n ซาตาน
satang n สตางค์ (หน่วยเงินตราไทย 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์)
satanic adj เกี่ยวกับซาตาน
satanically adv อย่างชั่วร้าย
Satanism n การเคารพบูชาภูตผีปีศาจ
satchel n ย่าม
satcheled adj ซึ่งเป็นถุงเล็กๆ
sate vt ทำให้พอใจอย่างเต็มที่
sate vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sate vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sateen n ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่คล้ายแพรต่วน
satellite n ดาวเทียม
satellite n ดาวบริวาร
satellite n ประเทศบริวาร
satellite n บริวาร
satellite adj เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite vt ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
sati n การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี
satiability n ความอิ่มใจ
satiable adj น่าพอใจ
satiate vt ทำให้พอใจเต็มที่
satiate vt ทำให้เบื่อหน่าย
satiate adj น่าพอใจ
satiated adj ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ
satiating adj น่าพอใจ
satiating adj น่าพอใจ
satiation n ความอิ่มอกอิ่มใจ
satiety n ความเต็มอิ่ม
satin n ผ้าต่วน
satin adj ทำด้วยผ้าต่วน
satin adj เงามันเหมือนผ้าต่วน
satiny n เงามันและนุ่มเหมือนผ้าซาติน
satire n การเหน็บแนม
satiric adj ซึ่งชอบถากถาง
satirical adj ซึ่งชอบถากถาง
satirically adv อย่างแดกดัน
satirist n ผู้ชอบถากถาง
satirize vt ถากถาง
satisfaction n ความพอใจ
satisfaction n การชดเชย
satisfactorily adv อย่างน่าพอใจ
satisfactorily adv อย่างพอใจ
satisfactoriness n ความพอใจ
satisfactory adj น่าพอใจ
satisfactory adj เพียงพอ
satisfied adj พอใจ
satisfied adj ซึ่งชดเชยให้
satisfy vi ตอบสนองความต้องการ
satisfy vt ทำให้พอใจ
satisfy vt ทำให้แน่ใจ
satisfy vt ชดเชย (ทางกฎหมาย)
satisfy of phrv ทำให้มั่นใจใน
satisfying adj ซึ่งสนองความพอใจ
satisfying n การทำให้พึงพอใจ
satisfyingly adv อย่างพึงพอใจ
satrap n ข้าหลวง
satsuma n ผลส้มลูกเล็กของญี่ปุ่น
sattee n การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี
Satun n สตูล
Satun n จังหวัดสตูล
saturant n สิ่งที่ทำให้สารอื่นอิ่มตัว
saturate vt ทำให้ชุ่มไปด้วยน้ำ
saturate vt ทำให้เต็มสมบูรณ์
saturate vt ทำให้อิ่มตัว
saturate with phrv เปียกโชก
saturate with phrv มีสำรองไว้มาก
saturate with phrv ทำให้เต็มไปด้วย
saturated adj อิ่มตัว
saturated adj ท้วมท้น
saturation n การทำให้อิ่มตัว
saturation point n จุดอิ่มตัว
Saturday n วันเสาร์
Saturdays adv ทุกวันเสาร์
Saturn n ดาวเสาร์
saturnalia n การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า
saturnalian n ผู้เลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า
saturnine adj เซื่องซึม
saturninely adv อย่างเซื่องซึม
saturnism n โรคสารพิษตะกั่ว
satyr n เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ
satyr n ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ
satyriasis n การที่ผู้ชายมีตัณหาราคะมากผิดปกติ
sauce n น้ำปรุงรส
sauce vt ใส่เครื่องปรุงรส
saucepan n กระทะท้องแบนที่มีฝาปิดและด้ามถือ
saucer n จานรอง
saucerlike adj เหมือนจานรอง
saucily adv อย่างอวดดี
sauciness n ความอวดดี
saucy adj จองหอง
Saudi Arabia n ประเทศซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabia n ซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabian n ชาวซาอุดิอาระเบีย
sauerbraten n เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส
sauerkraut n กะหล่ำปลีดอง (ของเยอรมัน)
sauna n การอบเซาว์น่า
sauna n ห้องอบไอน้ำ
sauna vi อบไอน้ำ
saunter vi เดินทอดน่อง
saunter n การเดินทอดน่อง
saunterer n คนเดินทอดน่อง
saurian n สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Sauria
sausage n ไส้กรอก
sausage jockey sl ชายรักร่วมเพศ
sauternes n เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
Sauternes n เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
savage adj โหดร้าย
savagely adv อย่างป่าเถื่อน
savageness n ความป่าเถื่อน
savagery n ความดุร้าย
savanna n ทุ่งหญ้าสะวันนา
savannah n ทุ่งหญ้าสะวันนา
savant n นักปราชญ์
save vt ช่วยชีวิต
save vt ประหยัด
save vi ประหยัด
save vt เก็บรักษา
save vt ป้องกัน
save vt ไถ่บาป
save for phrv สงวนไว้ให้
save for phrv เก็บสำรองไว้ (เงิน,สินค้า)
save from phrv รักษา
save from phrv ช่วยให้พ้นจาก
save something for a rainy day idm เก็บ(เงิน)ไว้ใช้ในอนาคต
save the day idm ช่วยทำให้สถานะการณ์เลวร้ายดีขึ้น
save till phrv เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
save till phrv เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา)
save-all n อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสีย
saveage adj รุนแรง
saveage adj ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง
saved adj ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย
saved by the bell idm ระฆังช่วยชีวิตไว้ได้ทัน
saver n ผู้ช่วยให้ปลอดภัย
savin n พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
savine n พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
saving n สิ่งที่เก็บไว้ (เงินหรือเวลา)
saving n การช่วยเหลือ
savings n เงินออม
savings account n บัญชีเงินฝาก
savings bank n ธนาคารออมสิน
savings bond n พันธบัตรรัฐบาลมีค่า 50-10,000 ดอลล่าร์
savior n ผู้ช่วยชีวิต
Savior n พระผู้เป็นเจ้า
saviour n ผู้ช่วยชีวิต
Saviour n พระผู้เป็นเจ้า
savoir n การทูต
savor n รสชาติ
savor vi มีรสชาติ
savor vt ใส่เครื่องปรุงรส
savorily adv อย่างมีรสชาติ
savoriness n ความมีรสชาติ
savorless adj ไร้รสชาติ
savorous adj ซึ่งมีรสชาติ
savory adj มีรสชาติ
savory n อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร
savory n พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savour n รสชาติ
savour vi มีรสชาติ
savour vt ใส่เครื่องปรุงรส
savour of phrv (พูด) แนะนำ
savoury adj มีรสชาติ
savoury n อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร
savoury n พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savvy sl ความรู้ความสามารถ
savvy n ปัญญา
savvy adj ฉลาด
saw n เลื่อย
saw n สุภาษิตโบราณ
saw vt เลื่อย
saw vi ใช้เลื่อยตัดออก
saw vt กริยาช่องที่ 2 ของ see
saw down phrv เลื่อย (ต้นไม้)
saw into phrv ตัดหรือเลื่อยเป็นชิ้นๆ
saw off phrv เลื่อยออก
saw through phrv เลื่อยแบ่ง
saw up phrv เลื่อยเป็นชิ้นๆ
saw-toothed adj ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย
sawbones n ศัลยแพทย์ (คำสแลง)
sawbuck n ธนบัตร10 ดอลลาร์ (คำสแลง)
sawdust n ขี้เลื่อย
sawdusty adj ซึ่งเต็มไปด้วยขี้เลื่อย
sawed-off phrv เลื่อยออก
sawfish n ปลาขนาดใหญ่ขากรรไกรยาวคล้ายใบเลื่อยตระกูล Pristidae
sawmill n โรงเลื่อย
sawn vi กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawn vt กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawn-off phrv เลื่อยออก
sawtooth n ฟันเลื่อย
sawtoothed adj ซึ่งเหมือนฟันเลื่อย
sawyer n ผู้เลื่อย
saxhorn n แตรทองเหลือง
Saxon n ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 5 และ 6
Saxon n ภาษาอังกฤษโบราณ
saxophone n แซ็กโซโฟน
saxtuba n แตรทองเหลืองขนาดใหญ่
say vt พูด
say vi พูด
say vi คาดเดา
say vi ยกตัวอย่าง
say n สิทธิในการพูด
say a mouthful idm พูดได้ตรงตามที่เป็นจริงๆ
say about phrv พูดเสนอแนะ
say after phrv พูดซ้ำ
say against phrv พูดต่อต้าน
say for phrv พูดแก้ตัว
say nothing of idm ไม่เอ่ยถึง
say of phrv พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
say on phrv พูดไปเรื่อยๆ
say over phrv พูดซ้ำ
say something in a roundabout way idm พูดอ้อมๆ
say the word idm พูดตอบรับ
say to phrv พูดกับ
say to phrv มีความเห็นเกี่ยวกับ
say uncle sl ยอมรับความพ่ายแพ้
say-so sl คำสั่ง
saying n สุภาษิต
sayonara n ลาก่อน (คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น)
Says who? sl ใครว่าอย่างนั้น? (คำถามท้าทาย / ไม่เห็นด้วย)
scab n สะเก็ดแผล
scab n คนงานที่ไม่ยอมเข้าร่วมหยุดงานประท้วง
scab vi ตกสะเก็ด
scabbard n ปลอกมีด
scabbiness n การตกสะเก็ด
scabby adj ตกสะเก็ด
scabies n โรคหิด
scabious adj เป็นสะเก็ดแผล
scabrous adj หยาบ
scabrously adv อย่างหยาบคาย
scabrousness n ความหยาบคาย
scads sl (บางสิ่ง) จำนวนมาก
scaffold n นั่งร้าน
scaffold n ตะแลงแกง
scaffolding n นั่งร้าน
scag sl เหล้าแรง
scalable adj ซึ่งสามารถวัดได้
scalawag n คนพาล
scalawag n คนผิวขาวทางใต้ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันภายหลังสงครามกลางเมือง
scald vt ลวก
scald vi ลวก
scald n แผลน้ำร้อนลวก
scale n ตราชั่ง
scale n สะเก็ด
scale vi ตกสะเก็ด
scale vt เอาสะเก็ดออก
scale n อัตรา
scale n ระบบการวัด
scale vi ประมาณ
scale vi เพิ่มขึ้น
scale beam n ตราชั่ง
scale down phrv ลดราคาหรือตัวเลขลง
scale to phrv ขึ้นอยู่กับ
scale up phrv เพิ่ม
scalene adj (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน
scalenus n กล้ามเนื้อบริเวณก้านคอ
scaler n ผู้ชั่ง
scalers n เครื่องมือขูดหินปูน
scaliness n การตกสะเก็ด
scaling ladder n บันไดกำแพง
scall n ผิวหนังพุพอง
scallion n หัวหอมเล็กและมีใบยาว
scallop n เปลือกหอยพัด
scallop n ขอบผ้าที่เป็นลอน
scallop n ชิ้นเนื้อไร้กระดูกหั่นบางๆ
scallop vt ตกแต่งด้วยลายลูกไม้คล้ายหอยพัด
scalloped adj ซึ่งแผ่เหมือนนิ้วมือ
scallywag n จอมเกเร (มักใช้กับเด็ก)
scalp n หนังศีรษะ
scalp vt ถลกหนังศีรษะ
scalp vt ชักชวน
scalpel n มีดผ่าตัด
scalper n ผู้ค้ากำไร
scaly adj ซึ่งตกสะเก็ด
scam n เล่ห์อุบาย (คำไม่เป็นทางการ)
scamp sl เด็กเล็กๆ
scamp n เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ)
scamp n คนเกเร
scamper vi รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ)
scampi n อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
scan vt ตรวจรายละเอียด
scan vt อ่านผ่านๆ
scan vt วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scan vt กวาดภาพ
scan n การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์)
scanable adj ซึ่งตรวจรายละเอียด
scandal n สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal n เหตุการณ์อื้อฉาว
scandalization n การใส่ร้าย
scandalize vt ทำให้ตกใจ
scandalizer n คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalmonger n ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว
scandalmongering n การกระจายเรื่องอื้อฉาว
scandalous adj ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง
scandalously adv อย่างน่าอับอาย
scandalousness n ความน่าอับอาย
Scandinavia n ดินแดนในยุโรปเหนือ
Scandinavian adj เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ
Scandinavian n ชาวสแกนดิเนเวียน
scandium n ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)
scanner n เครื่องสแกนเนอร์
scanner n เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี
scansion n การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scant adj ขาดแคลน
scant vt ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ)
scant adv อย่างขาดแคลน
scantily adv อย่างขาดแคลน
scantiness n ความขัดสน
scantly adv อย่างขาดแคลน
scantness n ความขัดสน
scanty adj ขาดแคลน
scape suf ทิวทัศน์
scapegoat n ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น
scapegrace n คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ)
scapula n กระดูกสะบัก
scar n แผลเป็น
scar vt ทำให้เกิดแผลเป็น
scar vi กลายเป็นแผลเป็น
scar n หินผาสูงชัน
scar over phrv ทำให้เกิดรอยแผล
scarab n แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
scarabaeid n แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
scarce adj ขาดแคลน
scarcely adv อย่างขาดแคลน
scarceness n ความขัดสน
scarcity n ความขาดแคลน
scare vt ทำให้กลัว
scare vi ตกใจ
scare n ความหวาดกลัว
scare away phrv ทำให้หนีไปด้วยความกลัว
scare into phrv ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว
scare out of idm ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก
scare out of phrv ทำให้หวาดกลัว
scare stiff phrv ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
scare up phrv เตรียมสำรองไว้
scarecrow n หุ่นไล่กา
scared adj กลัว
scared shitless sl น่ากลัวมาก
scaremonger n ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
scaremongering n การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
scarer n ผู้ทำให้ตกใจ
scarf vi กินอย่างตะกละ (คำสแลง)
scarf vt กินอย่างตะกละ (คำสแลง)
scarf n ผ้าพันคอ
scarf vt พันด้วยผ้าพันคอ
scarification n การทำให้มีรอยบาก
scarifier n ผู้พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarify vt ทำให้มีรอยบาก (เช่น ต้นไม้)
scarify vt ขลิบหนัง
scarify vt พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarily adv อย่างทำให้ตกใจ
scarlet adj สีเลือดหมู
scarlet n เสื้อผ้าสีเลือดหมู
scarlet fever n ไข้อีดำอีแดง
scarp n ที่ชัน
scarpa sl หนีเร็ว!
scarper sl หนีเร็ว!
scarpyard n สถานที่เก็บของเก่า
scarred adj ซึ่งมีเครื่องหมาย
scart into phrv ขู่ให้กลัว
scary adj น่าตกใจ
scat vi จากไปอย่างรวดเร็ว
scat vi ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
scathe vt วิจารณ์อย่างรุนแรง
scathe vt ทำอันตราย (คำโบราณ)
scathe n การได้รับบาดเจ็บ (คำโบราณ)
scathing adj เสียดแทง (คำพูด)
scathingly adv อย่างเสียดแทง
scatter vt ทำให้กระจาย
scatter vt ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter vi กระจาย
scatter vt ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter n การทำให้กระจาย
scatter about phrv กระจัดกระจายอยู่ทั่ว
scatter about phrv กระจัดกระจายอยู่ทั่ว
scatter the seed vt หว่านเมล็ด
scatterbrain n คนประมาท
scatterbrained adj ไม่รอบคอบ
scattered adj กระจัดกระจาย
scattering adj กระจัดกระจาย
scattering n การกระจัดกระจาย
scatteringly adv อย่างเกลื่อนกลาด
scavenge vi ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ
scavenge vt ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ
scavenge vi เอาสิ่งสกปรกออก
scavenger n คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger n คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ
scena n ตอนของละครเพลง
scenario n โครงการ
scenario n บทภาพยนตร์
scenarist n นักเขียนบทภาพยนตร์
scene n สถานที่เกิดเหตุ
scene n เหตุการณ์
scene n ฉาก
scene n ทิวทัศน์
scene n การแสดงความไม่พอใจ
scenery n ทิวทัศน์
scenery n ฉากบนเวที
scenic adj น่าดึงดูดใจ
scenic adj เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenic adj เกี่ยวกับฉาก
scenical adj เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenically adv เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenographer n ผู้ทำวัตถุหรือภาพมิติ
scenographic adj เกี่ยวกับวัตถุหรือภาพมิติ
scenography n วัตถุหรือภาพมิติ
scent n กลิ่น
scent n น้ำหอม
scent n การดมกลิ่น
scent vt ได้กลิ่น
scent vi ได้กลิ่น
scent vt เติมกลิ่น
scent out phrv ได้กลิ่น
scent-bag n ถุงเครื่องหอม
scented adj มีกลิ่นหอม
scepter n คทา
scepter vt มอบคทาให้
sceptic n ผู้สงสัย
sceptic adj ซึ่งสงสัย
sceptical n น่าสงสัย
scepticism n ความสงสัย
sceptre n คทา
sceptre vt มอบคทาให้
schedule n กำหนดการ
schedule n ตารางเวลา
schedule vt ทำตารางเวลา
scheduled adj ถึงกำหนด
scheduled adj ซึ่งถูกเสนอ
schema n แผนการอย่างคร่าวๆ
schematic adj เกี่ยวกับแผนผัง
schematic n แผนผัง
schematically adv เกี่ยวกับแผนผัง
scheme n รายการ
scheme for phrv วางแผนลวงเพื่อ
schemer n ผู้วางแผนการ
scheming adj ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ
schism n ความแตกแยก
schismatic adj ซึ่งแตกแยก
schismatical adj ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
schismatize vi แยกตัวออก
schist n หินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schistose adj ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schistous clay n แผ่นหิน
schisttous adj ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schizo sl เป็นโรคจิต
schizophrene n โรคจิตเภท
schizophrenia n โรคจิตเภท
schlep vt ลาก (คำไม่เป็นทางการ)
schlep n การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
schlep n คนโง่งุ่มง่าม
schlepp vt ลาก (คำไม่เป็นทางการ)
schlepp n การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
schlepp n คนโง่
schlock sl ราคาถูก
schlock n ของราคาถูก (คำสแลง)
schlock adj ซึ่งมีคุณภาพเลว
schlocky sl ราคาถูก
schmaltz n ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ)
schmaltzy adj ซึ่งซาบซึ้ง
schmalz n ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ)
schmalzy adj ซึ่งซาบซึ้ง
schmo n คนโง่ (คำสแลงแสดงความดูถูก)
schmoe n คนโง่ (คำสแลงแสดงความดูถูก)
schnapps n เหล้าทำจากเมล็ดพืช (จากประเทศเยอรมัน)
schnauzer n สุนัขเยอรมันพันธุ์เล็ก
schnitzel n เนื้อลูกวัวทอด
schnook n คนโง่ (คำสแลงแสดงความดูถูก)
schnorrer sl ขอทาน
schnoz n จมูก
scholar n นักวิชาการ
scholar n นักเรียน (คำทางการ)
scholar n ผู้ได้รับทุนการศึกษา
scholarly adj คงแก่เรียน
scholarship n ความเป็นนักวิชาการ
scholarship n ทุนการศึกษา
scholastic adj เกี่ยวกับการศึกษา
scholastical adj เกี่ยวกับการศึกษา
scholastically adv ทางการศึกษา
school n โรงเรียน
school n การสอน
school n เวลาเรียน
school n ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น
school age n วัยเรียนของเด็ก
school at phrv จ้องไปทาง
school bag n กระเป๋านักเรียน
school bus n รถโรงเรียน
school grounds n พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
school holiday abbr ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation)
school in phrv ฝึกฝน
school or administrative division in a university or college n คณบดี (ทางการศึกษา)
school record n ผลการเรียน
school to phrv ควบคุม
school year n ปีการศึกษา
schoolbook n หนังสือฝึกการอ่าน
schoolboy n เด็กนักเรียนชาย
schoolboy Scotch sl เหล้าองุ่น
schoolchild n เด็กนักเรียน
schooled adj ซึ่งได้รับการศึกษา
schoolfee n ค่าเล่าเรียน
schoolfellow n เพื่อนที่โรงเรียน
schoolgirl n นักเรียนหญิง
schoolhouse n อาคารเรียน
schooling n การเรียนการสอน
schoolkid n เด็กนักเรียน
schoolman n ครู
schoolmarm n ครูผู้หญิง
schoolmarmish adj เกี่ยวกับครูผู้หญิง
schoolmaster n ครูผู้ชาย
schoolmasterish adj เกี่ยวกับครูผู้ชาย
schoolmasterly adj เกี่ยวกับครูใหญ่
schoolmate n เพื่อนร่วมโรงเรียน
schoolmistress n ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง
schoolroom n ห้องเรียน
schoolteacher n อาชีพครู
schoolwork n การบ้านของนักเรียน
schooner n เรือใบ
schoraly adj ซึ่งมีลักษณะเป็นนักวิชาการ
schottische n การเต้นระบำเยอรมัน
schrod n ลูกปลา cod
schuss n การเล่นสกีแล่นลงมาตรงๆ
schuss vi เล่นสกีแล่นลงมาตรงๆเต็มอัตราความเร็ว
schwa n เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ
sci-fi n นวนิยายวิทยาศาสตร์ (คำไม่เป็นทางการของ science fiction)
sciatic adj เกี่ยวกับเส้นประสาท sciatic
sciatica n อาการปวดตามส่วนหลัง สะโพกและขาเพราะกดทับ sciatic nerve
science n วิทยาศาสตร์
science n การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
science fiction n นวนิยายวิทยาศาสตร์
science lab n ห้องปฏิบัติการ
science of humans n มานุษยวิทยา
science of mind n จิตวิทยา
scientific adj ตามหลักวิทยาศาสตร์
scientific adj ที่เป็นระบบ
scientific approach n วิธีการทางวิทยาศาสตร์
scientifically adv ทางวิทยาศาสตร์
scientist n นักวิทยาศาสตร์
scifi n นวนิยายวิทยาศาสตร์
scilicet adv นั่นคือ
scimitar n ดาบโค้งงอที่คมด้านเดียว (ของชาวอาหรับ/กลุ่มประเทศตะวันออก)
scintilla n จำนวนเล็กน้อย
scintillate vi เกิดประกายไฟ
scintillate vi เป็นประกาย
scintillating adj มีชีวิตชีวา
scintillation n การเกิดประกายไฟ
scintillation counter n อุปกรณ์ตรวจนับวัดกัมมันตรังสีตรังสีโดยใช้หลักการของ scintillation
sciolism n ความรู้ผิวเผิน
sciolist n ผู้รู้ผิวเผิน
sciolistic adj ซึ่งรู้ผิวเผิน
scion n เชื้อสาย
scion n กิ่งตอน (พืช)
scissile adj ซึ่งแยกออกหรือแบ่งออกได้
scission n การตัด
scissor n กรรไกร
scissor vt ตัดด้วยกรรไกร
scissors n กรรไกร
sclera n เยื่อหุ้มลูกตาสีขาว (ยกเว้นบริเวณกระจกตา cornea)
scleral adj เกี่ยวกับเยื่อหุ้มลูกตาสีขาว
sclerosis n การแข็งตัวของเนื้อเยื่อร่างกาย
scoff vi พูดเยาะเย้ย
scoff vt พูดเยาะเย้ย
scoff n การพูดเยาะเย้ย
scoff vi กินอย่างตะกละ (คำสแลง)
scoff vt กินอย่างตะกละ (คำสแลง)
scoff n อาหารประเภทปลา (คำสแลง)
scoff at phrv หัวเราะเยาะ
scoff at phrv คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scoffer n ผู้เยาะเย้ย
scoffingly adv อย่างเยาะเย้ย
scofflaw n ผู้เย้ยกฎหมาย
scold vt ดุว่า
scold vi ดุว่า
scold for phrv ดุด่า
scolder n ผู้ดุว่า
scolding n การต่อว่าอย่างรุนแรง
scolding adj เต็มไปด้วยคำตำหนิ
sconce n เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ
sconce n ป้อมเล็กๆ
scone n ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย)
Scooby-Do sl ข้ออ้าง
scoop n ทัพพี
scoop n ปริมาณที่ตักขึ้นหนึ่งครั้งด้วยทัพพี กระบวยหรือช้อนตวง
scoop n ข่าวเด่น (คำไม่เป็นทางการ)
scoop n โพรง
scoop vt ตัก
scoop vt ทำให้เป็นโพรง
scoop out phrv ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก
scoop out phrv ขุดเป็นโพรง
scoop up phrv ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง
scooper n ผู้ทำให้เป็นโพรง
scoopful adj เต็มช้อน
scoot vi ถลาไป
scooter n รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
scooter n รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า
scope n ขอบเขต
scope n โอกาส
scope n กล้องส่องทางไกล
scope suf สิ่งที่ช่วยในการมอง
scopolamine n ยาสงบประสาท
scopy suf สิ่งที่ช่วยในการมอง
scorbutic adj เกี่ยวกับโรคเลือดออกตามไรฟัน
scorbutical adj เกี่ยวกับโรคเลือดออกตามไรฟัน
scorch vt ย่างเกรียม
scorch vi ย่างเกรียม
scorch vt แผลไหม้เกรียม
scorch out phrv เผาทำลาย
scorcher n ผู้ทำให้ไหม้เกรียม
scorching adj ซึ่งแผดเผา
score n คะแนน
score n การทำคะแนน
score n รอยขีด
score n โน้ตเพลง
score vt ทำแต้ม
score vi ทำแต้ม
score vt ทำให้เป็นรอย
score vt คิดคะแนน
score vi คิดคะแนน
score off phrv พยายามทำคะแนน (กีฬาคริกเก็ต)
score off phrv ทำให้พ่ายแพ้
score out phrv ลาก ผ่าน
score over phrv ได้เปรียบเหนือ
score up phrv บันทึก
score up against phrv บันทึกว่า (คนอื่น) ไม่มีค่าหรือไร้ค่า
scoreboard n กระดานแสดงคะแนน
scorecard n บัตรลงคะแนน
scoreline n ผลการแข่งขัน
scorn n การเหยียดหยาม
scorn vt ดูหมิ่น
scorned adj ซึ่งไม่เป็นที่นิยม
scorner n ผู้ดูหมิ่น
scornful adj ดูถูก
scornfully adv อย่างดูถูกผู้อื่น
scornfully adv อย่างเสียดสี
scornfulness n การดูหมิ่น
Scorpio n ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง)
scorpion n แมงป่อง
scorpion grass n ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ
scorpius n ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง)
Scot n ชาวสก็อต (คำโบราณ)
scot-free adv อย่างไม่ได้รับการลงโทษ
Scotch n ชาวสก็อต
scotch vt ทำให้หยุด
scotch n รอยบาก
Scotch tape n สก็อตเทป (ยี่ห้อสินค้าประเภทเทปติดกระดาษ)
Scotch whisky n เหล้าวิสกี้ผลิตจากสก็อตแลนด์
Scotchman n ชาวสก็อต (คำโบราณ)
Scotland n ประเทศสก็อตแลนด์
Scotland n สก็อตแลนด์
Scotland Yard n สำนักงานตำรวจสันติบาลของอังกฤษ
Scotland Yard n ถนนในกรุงลอนดอน
Scotsman n ผู้ชายชาวสก็อต
Scottish adj เกี่ยวกับชาวสก็อต ประเทศสก็อตแลนด์หรือภาษาสก็อต
Scottish n ชาวสก็อต
Scottish n ภาษาสก็อต
Scottish terrier n สุนัขพันธุ์เทอร์เรีย มีขาสั้นและขนหยิก
scoundrel n คนชั่ว
scour vt ขัดให้สะอาด
scour vi ขัด
scour n การขัดให้สะอาด
scour vi เที่ยวค้นคว้า
scour vt วิ่งไปอย่างรวดเร็ว
scour vi วิ่งไปอย่างรวดเร็ว
scour for phrv ค้นหา
scour out phrv ขัดถูจนหมด
scourge n ผู้ทำให้เกิดหายนะ
scourge n แส้
scourge n หายนะ
scourge vt หวด
scouring n การขัดให้สะอาด
scourings n สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู
Scout n ลูกเสือ
scout n ทหารพราน
scout n ลูกเสือ
scout vt สอดแนม
scout vt ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ)
scout vi ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม
scout out phrv ตรวจสอบจนทั่ว
scout out phrv ค้นหาจนทั่ว
scoutmaster n หัวหน้าหมู่ลูกเสือ
scow n เรื่อบรรทุกท้องแบนสี่เหลี่ยม
scowl vt ทำหน้าบึ้งตึง
scowl vi ทำหน้าบึ้งตึง
scowl at phrv ถลึงตาใส่
scowler n ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
scowling adj หน้าบึ้ง
scrabble vi คุ้ยเขี่ยหา
scrabble vt คุ้ยเขี่ยหา
scrabble n การเขียนอย่างหวัดๆ
scrabble vi การคุ้ยเขี่ยหา
scrabble about phrv คุ้ย
scrabbler n ผู้คุ้ยเขี่ยหา
scrag n เนื้อติดกระดูก
scrag n คนที่ผอมมาก
scrag n คอ (คำสแลง)
scraggly adj ไม่สม่ำเสมอ
scraggy adj ผอมจนเห็นกระดูก
scram vi รีบไปอย่างรวดเร็ว
scramble vi ปีน
scramble vi แย่งชิง
scramble vi ทำอย่างรีบเร่ง
scramble vt รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
scramble vt กวน (ไข่)
scramble vt ส่งสัญญาณรบกวน
scramble vi นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble n การปีน
scramble n การแย่งชิง
scramble n การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
scramble n การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble for phrv แย่งกันคว้า
scrambled egg n ไข่คน, ไข่กวน
scrambler n เครื่องส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์
scrap n เศษเล็กๆ
scrap adj เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
scrap vt ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย
scrap iron n เศษเหล็ก
scrapbook n สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
scrape vt ขูด
scrape vi ขูด
scrape vt ขัดสี
scrape vi ขัดสี
scrape vi อดออม
scrape n การขูด
scrape n รอยถลอก
scrape n สถานการณ์ที่ลำบาก
scrape away phrv ขูด
scrape away phrv ขูดออก
scrape in phrv เบียดเข้าไป
scrape in phrv ผ่านเข้าไป
scrape off phrv ขูดออก
scrape out phrv เช็ดออก
scrape out phrv เจาะเป็นรู
scrape therough phrv ลอกออก
scrape through phrv เบียดผ่าน
scrape through phrv สอบผ่าน
scrape together phrv ขูดมารวมกัน
scrape up phrv ขูดออก
scrape up phrv สร้างเรื่อง
scrape up an acquaintance with idm เป็นมิตรกับ
scraper n ผู้ขูด
scraper n ที่ขูดสี
scrappily adv อย่างมีรอยขูด
scrappiness n การมีรอยขูด
scrapple n อาหารคล้ายไส้กรอกที่ทำจากหมูบด ข้าว และเครื่องชูรส
scrappy adj เป็นเศษเล็กเศษน้อย
scrappy adj ชอบต่อสู้
scraps n ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย
scratch vi ครูดออก
scratch vt เกา
scratch vi ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
scratch vt ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch vi ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch n รอยข่วน
scratch about phrv คุ้ยเขี่ย
scratch away phrv ขูดทิ้ง
scratch from phrv คัดชื่อออก
scratch out phrv ข่วน
scratch out phrv ประทังชีวิต
scratch pad n สมุดฉีก
scratch paper n กระดาษจดบันทึกเล็กๆ น้อยๆ
scratch together phrv สะสม (เงิน)
scratch up phrv ขูดออก
scratch up phrv คุ้ยเขี่ย
scratch up phrv พยายามเก็บรวบรวม
scratching adj ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง
scratchy adj ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง
scrawl vt เขียนหวัดๆ
scrawl vi เขียนหวัดๆ
scrawler n ผู้เขียนหวัดๆ
scrawly adv แบบหวัดๆ
scrawny adj ผอมมาก
scream vt กรีดร้อง
scream vi กรีดร้อง
scream n เสียงกรีดร้อง
scream bloody murder sl ส่งเสียงกรี๊ดดังๆ
scream blue murder idm ตะโกนดังลั่น
scream for phrv กรีดร้องเพื่อ
scream off phrv ส่งเสียงร้องดังแหลม
scream out phrv ส่งเสียงร้องดังแหลม
scream with phrv กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด)
scree n กองเศษหินที่ขอบภูเขา
screech n เสียงครูดดัง
screech owl n นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา
screeching adj (เสียง) แหลมแสบแก้วหู
screed n ข้อเขียนยืดยาวและไม่น่าสนใจ
screen n ม่าน
screen n จอภาพยนตร์
screen n การกำบัง
screen n ตะแกรง
screen vt ปกปิด
screen vt คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง)
screen vt คัดเลือก
screen vt ติดม่าน
screen vt ฉายภาพยนตร์
screen from phrv ซ่อนตัวจาก
screen from phrv คุ้มครอง
screen land n วงการภาพยนตร์
screen off phrv กัน
screen out phrv คัดออก
screenable adj ซึ่งนำเสนอบนจอ
screener n ผู้ฉายภาพยนตร์
screening n การฉายภาพยนตร์
screening n การตรวจโรค (ทางการแพทย์)
screening n การปกคลุม
screenings n แผ่นตะแกรง
screenplay n บทภาพยนตร์
screenwriter n ผู้เขียนบทภาพยนตร์
screw n ตะปูควง
screw n การบิด
screw n เจ้าหน้าที่เรือนจำ (คำสแลง)
screw vt ขันสกรู
screw vt กวดขัน
screw down phrv หมุนปิด
screw jack n แม่แรงยกของที่ใช้เกลียวหมุน
screw on phrv หมุนตะปูควงบน
screw out of phrv หมุนเปิด (เพื่อเอาของเหลวออกมา)
screw out of phrv รีดเอาเงินจาก
screw propeller n ใบจักร
screw to phrv ยึดด้วยสกรู
screw up phrv ยึดติดด้วยสกรู
screw up phrv ขยำ
screw up phrv ทำให้เสีย
screw up phrv ทำร้าย
screw up phrv ทำให้วิตก
screwable adj ซึ่งขันสกรู
screwball n คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง)
screwdriver n ไขควง
screwer n ผู้ขันสกรู
screwiness n การกวดขัน
screwy adj โง่เง่า (คำสแลง)
scribal adj ซึ่งเขียนหวัดๆ
scribble vt เขียนหวัดๆ
scribble vi เขียนหวัดๆ
scribble n ลายมือหวัด
scribble n การเขียนแบบหวัดๆ
scribble away phrv เขียนรีบๆ
scribble down phrv รีบๆ จด
scribbled adj ซึ่งอ่านไม่ออก
scribbler n นักเขียน
scribbly adv อย่างเขียนหวัดๆ
scribe n ผู้คัดลอก
scrim n ม่านโรงละคร
scrim n ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
scrimmage n การตะลุมบอน (กีฬารักบี้)
scrimmage n การโต้แย้งหรือปะทะคารม
scrimmage vi ตะลุมบอน
scrimp vt จัดให้มีน้อยลง
scrimp vi ประหยัด
scrimp and save idm ประหยัด
scrimper n ผู้ประหยัด
scrimpiness n ความประหยัด
scrimpy adj ซึ่งประหยัด
scrimy adj ขี้เหนียว
script n ลายมือ
script n งานเขียน (เช่น บทละคร)
script n ตัวเขียน
script vt เขียนบท
scriptural adj เกี่ยวกับคัมภีร์
scriptural n พระคัมภีร์ไบเบิล
scripturally adv ตามพระคัมภีร์ไบเบิล
Scripture n คัมภีร์ไบเบิล
scriptwriter n นักเขียนบทละคร
scriptwriter n ผู้เขียนบท
scrivener n ผู้จดต้นฉบับ
scrod n ลูกปลา cod
scrofula n วัณโรคต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ
scroll n ม้วนหนังสือที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณ (ทำจากหนัง/กระดาษ)
scroll n รายการ
scron n การเยาะเย้ย
scrooge n คนขี้เหนียว
scrotum n ถุงอัณฑะ
scrounge sl ขอ
scrounge vi ขอยืม (แบบไม่คืน)
scrounge vt ขอยืม (แบบไม่คืน)
scrub vt ถูทำความสะอาดอย่างแรง
scrub vi ทำความสะอาดโดยถูอย่างแรง
scrub n การขัดถู
scrub n ป่าละเมาะ
scrub adj สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสม
scrub n พุ่มไม้
scrub away phrv ถู/ขัดด้วยแปรง
scrub down phrv ถู/ขัดทำความสะอาดด้วยแปรง
scrub out phrv แปรงทำความสะอาด
scrub out phrv ขีดออก
scrub round phrv ยกเลิก
scrub round phrv ไม่ปฏิบัติตาม
scrub up phrv ล้างทำความสะอาด (ตัวเอง) โดยเฉพาะพยาบาลและหมอ
scrubber int คนขัด
scrubbily adv อย่างขัดถู
scrubbiness n การขัดถู
scrubbing brush n แปรงขัดเล็บ
scrubby adj เตี้ย
scruff n หลังคอ
scruff n คนที่สกปรกและไม่เรียบร้อย
scrum n การแย่งชิงกัน
scrummage n การแย่งชิงกัน
scrummager n ผู้แย่งชิงกัน
scrumptious adj น่าปลื้มปิติ
scrumptiously adv อย่างน่าปลื้มปิติ
scrumptiousness n ความน่าปลื้มปิติ
scrunch vt ทำให้แตกละเอียด
scrunch vt ดังแกรกๆ
scrunch n เสียงบด
scrunchable adj ซึ่งแตกละเอียด
scruple n ศีลธรรม
scruple vi รู้สึกกระดากใจ
scruple n หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 20 เกรม หรือ 1.3 กรัม
scrupulous adj ซึ่งคำนึงถึงศีลธรรม
scrupulous adj ละเอียดรอบคอบ
scrupulously adv อย่างมีเกียรติ
scrutinization n การพิจารณาอย่างละเอียด
scrutinize vt พินิจพิเคราะห์
scrutinize vi พินิจพิเคราะห์
scrutinizer n ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizing adj ตรวจสอบอย่างละเอียด
scrutinizingly adv อย่างพินิจพิเคราะห์
scrutiny n การใคร่ครวญอย่างละเอียด
scuba n เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำของนักประดาน้ำ
scud vi แล่นฉิว
scud n การแล่นฉิว
scud n เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว
Scud (missile) n ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดินในสงครามอ่าวเปอร์เซียปีค.ศ.1991
scuff vi เดินลากขา
scuff vt เดินลากขา
scuff vt ครูด
scuff n เสียงครูด
scuff n การเดินลากขา
scuff up phrv ถู
scuffer n ผู้เดินลากขา
scuffle vi ต่อสู้กันอุตลุด
scuffle vi เดินลากขา
scuffle n การต่อสู้กันอุตลุด
scuffle n การเดินลากขา
scuffle with phrv ต่อสู้พัลวันกับ
scull n กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ
scull n การกรรเชียงเรือ
scull n เรือกรรเชียง
scull vi กรรเชียง
scull vt กรรเชียง
sculler n ผู้กรรเชียง
scullery n ห้องทำครัว
scullion n คนครัว
sculpt vi แกะสลัก
sculpt vt แกะสลัก
sculptor n ช่างแกะสลัก
sculptress n ช่างแกะสลักผู้หญิง
sculptural adj เกี่ยวกับแกะสลัก
sculpturally adv ทางแกะสลัก
sculpture n การแกะสลัก
sculpture n รูปแกะสลัก
sculpture vt แกะสลัก
scum n ฝ้าที่ลอยบนผิวน้ำ
scum n คนชั้นต่ำ (คำหยาบ)
scum n ขยะ
scum vi เป็นคราบ
scum vt ช้อนเอาคราบออก
scummer n ผู้ช้อนเอาคราบออก
scummily adv อย่างเป็นคราบ
scummy adj ซึ่งเป็นคราบ
scupper n ช่องระบายน้ำด้านข้างของเรือ
scupper n ทางระบายน้ำ
scupper vt จมเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
scupper vt ทำลาย (คำไม่เป็นทางการ)
scurf n รังแค (คำเก่า)
scurf n สะเก็ด
scurf n คราบหรือเกล็ดของพืช
scurf n โรคพืชที่เป็นคราบหรือเกล็ด (ทางพฤกษศาสตร์)
scurfy adj ซึ่งเป็นรังแค
scurrilous adj หยาบคาย
scurrilously adv อย่างหยาบคาย
scurry vi รีบเร่ง
scurry n การรีบเร่ง
scurry for phrv รีบจ้ำอ้าวไปยัง
scurvy n โรคเลือดออกตามไรฟัน (เนื่องจากขาดวิตามินซี)
scurvy adj น่าดูถูก
scutcheon n โล่ (คำโบราณ)
scute n แผ่นกระดูก
scutter n คนหนีทหาร
scuttle n ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา
scuttle n ฝาปิดช่องทางเข้าในเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
scuttle vt จมเรือโดยการเจาะรูใต้ท้องเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
scuttle vt ทำลาย
scuttle n ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง
scuttle vi วิ่งอย่างรวดเร็ว
scuttle n การวิ่งอย่างรวดเร็ว
scuttle across phrv รีบวิ่งข้าม
scuttlebutt n ข่าวลือ (คำสแลง)
scuttlebutt n ที่ดื่มน้ำในเรือ
scutum n แผ่นกระดูก
scutum n โล่ขนาดใหญ่ของทหารโรมันโบราณ
Scylla n ปีศาจทะเล (เทพนิยายกรีกโบราณ)
scythe n เคียวด้ามยาว
scythe vt เกี่ยวด้วยเคียว
SDI abbr ระบบทำลายขีปนาวุธกลางอากาศ
SE abbr คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se abbr สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
sea n ทะเล
sea n คลื่นลมในทะเล
sea n เกี่ยวกับทะเล
sea anchor n สมอเรือ
sea anemone n ดอกไม้ทะเล
sea bag n ถุงผ้าใบขนาดใหญ่ของกะลาสีเรือ
sea biscuit n ขนมปังแข็งที่เป็นเสบียงของทหาร
sea bottom n พื้นดินใต้ทะเล
sea bottom n กระแสน้ำที่ขึ้นลง
sea breeze n ลมทะเล
sea chest n หีบเก็บของส่วนตัวขนาดใหญ่ของกะลาสีเรือ
sea cow n ช้างน้ำ
sea dog n กะลาสีเรือผู้มากประสบการณ์
sea dog n แมวน้ำ
sea eagle n นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
sea eagle n นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
sea fan n กัลปังหาตระกูล Gorgonia
sea folk n กะลาสีเรือ
sea front n บริเวณฝั่งทะเล
sea green n สีเขียวอมน้ำเงิน
sea hog n ปลาโลมาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
sea horse n ม้าน้ำ
sea horse n สัตว์ในนิยายหัวเป็นม้าตัวเป็นปลา (เทพนิยายกรีกโบราณ)
sea inlet n อ่าว
sea lane n เส้นทางเดินเรือ
sea legs n ความสามารถในการเดินบนเรือโดยไม่เมาคลื่น (คำไม่เป็นทางการ)
sea level n ระดับน้ำทะเล
sea lion n สิงโตทะเล
sea mile n ระยะทางทะเล (ประมาณ 1852 เมตร)
sea nymph n นางเงือก
sea otter n นากทะเลตระกูล Enhydra lutris
sea power n ประเทศมหาอำนาจทางทะเล
sea route n เส้นทางเดินเรือ
sea rover n โจรสลัด (ทางวรรณคดี)
sea salt n เกลือสมุทร
sea turtle n เต่าทะเล
sea urchin n หอยเม่น
sea wall n เขื่อนกั้นน้ำทะเล
sea water n น้ำทะเล
sea-lane n เส้นทางเดินเรือ
sea-maid n นางเงือก
sea-maiden n นางเงือก
seabed n พื้นดินใต้ทะเล
seabird n นกทะเล
seaboard n ชายฝั่งทะเล
seaborne adj ขนส่งทางทะเล
seacoast n ฝั่งทะเล
seacock n ช่องปิดเปิดใต้ท้องเรือให้น้ำทะเลเข้าออก
seafarer n คนเดินเรือ
seafaring adj เกี่ยวกับการเดินเรือทะเล
seafaring adj อาชีพเดินเรือทะเล
seafood n อาหารทะเล
seafowl n นกทะเล
seagirt adj ที่มีทะเลล้อมรอบ (ทางวรรณคดี)
seagoing adj เกี่ยวกับการเดินสมุทร
seagull n นกนางนวล
SEAL abbr หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ
seal n ตราประทับ
seal n สิ่งที่ใช้ยืนยัน
seal vt ประทับตรา
seal vt ยืนยัน
seal n แมวน้ำ
seal n หนังแมวน้ำ
seal hunter n คนล่าแมวน้ำ
seal off phrv ปิดผนึก
seal up phrv ปิดผนึก
seal with phrv ปิดด้วย
sealant n สารผนึก
sealed adj ที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
sealed adj ปิด
sealed adj ที่ปิดหรืออุดแน่น
sealer n ผู้ปิดผนึก
sealer n คนล่าแมวน้ำ
sealskin n หนังแมวน้ำ
seam n ตะเข็บ
seam n ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา)
seam vt เย็บตะเข็บ
seam vt ทำให้เป็นร่อง
seam with phrv เย็บต่อกับ
seaman n กะลาสี
seamanlike adj เหมือนกะลาสี
seamanship n ความสามารถด้านการเดินเรือ
seamer n ผู้เย็บตะเข็บ
seaminess n การเย็บตะเข็บ
seamster n ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง
seamstress n ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง
seamy adj ที่ไม่ราบรื่น
seamy side of life idm ช่วงที่ยากลำบากของชีวิต
seaplane n เครื่องบินที่ขึ้นลงบนผิวน้ำได้
seaport n เมืองท่า
sear adj แห้ง
sear vt เผาให้ไหม้เกรียม
sear vt ทำให้เจ็บปวด (ภาษาเขียน)
sear vt ทำให้เหี่ยวแห้ง
sear vi เหี่ยวแห้ง
sear n แผลไหม้เกรียม
search vt ค้นหา
search vi ค้นหา
search vt สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)
search n การค้นหา
search n การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)
search after phrv ค้นหา
search for phrv ค้นหา
search high and low for idm หาไปทั่ว
search me idm ฉันไม่รู้ (คำตอบ) (คำไม่เป็นทางการ)
Search me. idm ฉันไม่รู้
search out phrv ค้นหา
search party n คณะสำรวจผู้สูญหาย
search through phrv ค้นหา
search warrant n หมายค้น
searchable adj ซึ่งค้นหาได้
searchableness n การสืบค้นข้อมูล
searcher n ผู้ค้นหา
searcher n คณะสำรวจผู้สูญหาย
searcher n ผู้แสวงหา
searching adj ตรวจสอบอย่างละเอียด
searchlight n ไฟฉาย
seashore n ชายฝั่งทะเล
seasick adj เมาเรือ
seasickness n การเมาเรือ
seaside n ชายทะเล
seaside adj ตั้งอยู่ชายทะเล
season n ฤดูกาล
season n เทศกาล
season vt ปรุงรส
season vi ปรุงรส
season vt สร้างประสบการณ์
season vt เพิ่มชีวิตชีวา
season with phrv เติมรส
season with phrv ทำให้มีชีวิตชีวาด้วย
seasonable adj เหมาะกับฤดูกาล
seasonably adv ตามฤดูกาล
seasonal adj ตามฤดูกาล
seasoned adj เจริญเต็มที่
seasoner n สิ่งชูรส
seasoning n เครื่องปรุงรส
seat n ที่นั่ง
seat n ก้นกางเกง
seat n บั้นท้าย
seat n ตำแหน่ง
seat n ศูนย์กลางอำนาจ
seat n คฤหาสน์
seat vi นั่ง
seat vt จัดให้นั่ง
seat vt มีที่นั่ง
seat vt มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี)
seat belt n เข็มขัดนิรภัย
seated adj ซึ่งตั้งอยู่
seated adj ซึ่งคุ้นเคยกับการนั่ง
seating n ที่นั่ง
seating n การจัดที่นั่ง
seating n วัสดุที่ทำที่นั่ง
seatmate n คนที่นั่งข้าง
seats n ที่นั่ง
seawall n กำแพงหินที่สร้างในทะเล
seaward adv ซึ่งหันไปสู่ทะเล
seaward adj หันไปสู่ทะเล
seaward adj มาจากทะเล
seaward n ทิศทางไปสู่ทะเล
seaware n สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ใช้ทำปุ๋ย
seawater n น้ำทะเล (คำเก่า)
seaway n ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร
seaway n เส้นทางในทะเล
seaway n ทะเลมีคลื่น
seaweed n สาหร่ายทะเล
seaworthy adj แข็งแรงพอสำหรับออกทะเล
sebaceous adj เกี่ยวกับการผลิตไขมัน (ทางชีววิทยา)
sec n วินาที (คำไม่เป็นทางการ)
sec adj ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ)
sec abbr เส้นตัด (คำย่อของ secant)
secant n เส้นที่ลากตัดเส้นโค้งที่2จุดหรือมากกว่า2จุด (ทางเรขาคณิต)
secant n อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)
secede vi แยกตัวออก
secede from phrv ถอนตัวจาก
seceder n ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
seceding adj ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
secession n การแยกตัวออก
secessional adj ซึ่งแยกตัวออก
secessionist adj ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
secessionist n ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
seclectivity n การเลือกเฟ้น
seclude vt แยกตัว
seclude from phrv แยกตัวจาก
secluded adj เป็นส่วนตัว
secludedly adv โดยส่วนตัว
seclusion n การเก็บตัวเงียบๆ
seclusion n สถานที่โดดเดี่ยว
seclusive adj แยกตัวโดดเดี่ยว (ทางวรรณคดี)
seclusiveness n การแยกตัวโดดเดี่ยว
secnic n เกี่ยวกับภาพ
second adj ที่สอง
second adj อีก
second adj ด้อยกว่า
second n ลำดับที่สอง
second n พี่เลี้ยง (มวย)
second n เกียร์สอง (รถ)
second vt สนับสนุน
second vt เห็นชอบ
second adv รองลงมา
second n วินาที
second n ระยะเวลาสั้นๆ
second vt ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว
Second Advent n การจุติอีกครั้งของพระเยซูเพื่อพิพากษามนุษย์
second best adj รองชนะเลิศ
second best n ผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
second chamber n วุฒิสภา
second chamber n สภาสูง
second class n ชั้นสอง
second class n การส่งไปรษณีย์
Second Coming n การจุติอีกครั้งของพระเยซูเพื่อพิพากษามนุษย์
second cousin n ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second cousin n ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second floor n ระเบียงที่ยื่นออกมาระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองของตัวตึก
second hand n เข็มวินาที
second hand n เข็มวินาที
second lieutenant n นายทหารยศร้อยตรี
second lieutenant n ร้อยตรี
second mate n ผู้ช่วยกัปตัน
second mate n ผู้ช่วยกัปตันเรือ
second month n กุมภาพันธ์
second nature n นิสัย
second nature n นิสัยติดตัว
second nature to idm ง่าย
second place n ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
second sight idm มองเห็นอนาคต
second sight n การหยั่งรู้อนาคต
second sight n ตาทิพย์
second string n ตัวสำรอง (ทางการกีฬา)
second teeth n ฟันแท้
second thought n ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง
second thought n ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง
second to phrv เปลี่ยนไปทำงาน (ที่อื่น)
second to none idm เป็นเลิศ
second woman n ผู้หญิงอื่นที่สามีมีเพศสัมพันธ์ด้วยนอกจากภรรยา
second-best adj ชั้นสอง
second-class adj ชั้นสอง
second-hand adj ซึ่งถูกใช้
second-hand adj ที่เคยใช้มาก่อน
second-hand adj ซึ่งมีประสบการณ์จากฟัง/ดู/อ่านงานผู้อื่นมากกว่าทำด้วยตนเอง
second-rate idm ด้อย
second-rate adj ชั้นรอง
second-rateness n ความด้อยคุณภาพ
second-rater n สิ่งที่เป็นชั้นรอง
second-year n นักศึกษาชั้นปีที่สอง
secondarily adv ในลำดับที่สอง
secondariness n ความเป็นลำดับที่สอง
secondary adj ลำดับที่สอง
secondary adj อันดับรอง
secondary adj เกี่ยวกับมัธยม (ทางการศึกษา)
secondary adj ทุติยภูมิ
secondary n ลำดับสอง
secondary n ผู้ช่วย
secondary accent n พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า
secondary best n รองชนะเลิศ
secondary color n สีผสม
secondary colour n สีผสม
secondary school n ชั้นมัธยมศึกษา
secondary sex characteristics n ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
secondary stress n พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า
secondbest adj ซึ่งเป็นรองชนะเลิศ
secondhand adj มือสอง
secondhand original adj ลอกแบบมาจากสิ่งอื่น
secondly adv ในลำดับที่สอง
secondly adv ที่สอง
secpar n หน่วยบอกระยะทางมีค่าเท่ากับ 3.262 ปีแสง (สัญลักษณ์ย่อคือ pc)
secrecy n ความลับ
secret adj เป็นความลับ
secret n ความลับ
secret n เคล็ดลับ
secret agent n สายลับ
secret service n หน่วยสืบราชการลับ
secret serviceman n เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ
secretaire n รัฐมนตรี
secretarial adj เกี่ยวกับเลขานุการหรืองานเลขานุการ
secretariat n เลขาธิการ
secretary n เลขานุการ
secretary n ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary n รัฐมนตรี
secretary n โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน)
secretary bird n นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius
Secretary of State n รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
secretary-general n เลขาธิการใหญ่ (เช่น เลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ)
secrete vt หลั่ง
secrete vt ซ่อนเร้น
secretion n การหลั่ง
secretive adj ซึ่งปิดปาก
secretively adv อย่างเป็นความลับ
secretiveness n ความลับ
secretly adv อย่างลับๆ
secretness n ความลับ
secretory adj เกี่ยวกับการคัดหลั่ง
sect n นิกาย (ทางศาสนา)
sectarian adj เกี่ยวกับนิกายย่อยๆ ในศาสนา
sectarian n สมาชิกของนิกาย
sectarianism n ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก
section n ส่วนที่ตัดออก
section n กลุ่ม
section n หมวด
section n เขต (ทางภูมิศาสตร์)
section n การผ่าตัด (ทางการแพทย์)
section vt แบ่งออก
sectional adj เป็นตอนๆ
sectionally adv เป็นตอนๆ
sector n ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม)
sector n เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร)
sector n ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต)
sector vt แบ่งออกเป็นส่วนๆ
sectorial adj ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ
sectorial adj ซึ่งใช้สำหรับตัด (ทางสัตววิทยา)
secular adj เกี่ยวกับทางโลก
secular adj ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในศตวรรษ
secularize vt ทำให้เป็นทางโลก
secularly adv ตลอดไป
securable adj ซึ่งไร้กังวล
secure adj ไม่มีกังวล
secure vt ทำให้ปลอดภัย
secure vt ได้รับมา
secure vi รับประกัน
secure vt มัดให้แน่น
secure against phrv ทำให้ปลอดภัยจาก
securely adv อย่างปลอดภัย
securement n ความปลอดภัย
secureness n ความปลอดภัย
securer n ผู้ปลอดภัย
securities n หลักทรัพย์
security n ความปลอดภัย
security n ความมั่นคง
security n สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย
security n ระบบรักษาความปลอดภัย
security n ผู้ค้ำประกัน
security n หลักทรัพย์
security adj เกี่ยวกับการประกัน
Security Council n สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
security money n เงินมัดจำ
security officer n ยาม
security officer n เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
secy. abbr คำย่อของ secretary
sedan n รถเก๋ง
sedan chair n เกี้ยว
sedate adj ช้า
sedate adj เงียบสงบ
sedate vt ทำให้เงียบ
sedately adv อย่างใจเย็น
sedateness n ความใจเย็น
sedation n ความเงียบ
sedative n ยาระงับประสาท
sedative adj ซึ่งทำให้เงียบสงบ
sedentarily adv อย่างนั่งอยู่กับที่
sedentariness n การนั่งอยู่กับที่
sedentary adj ซึ่งคุ้นเคยกับการนั่ง
sedentary adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
sedge n พืชหญ้าตระกูล Carex พบตามบริเวณชื้นแฉะ
sediment n ตะกอน
sedimental adj ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentary adj เป็นตะกอน
sedimentation n การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน
sedimentous adj ซึ่งเป็นตะกอน
sedition n การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล
seditious adj ซึ่งก่อความไม่สงบ
seduce vt ยั่วยวน
seduce from phrv ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง)
seduce into phrv ล่อลวงให้ทำ (สิ่งผิด)
seducer adj คนหรือสิ่งยั่วยวน
seducible adj ซึ่งล่อใจ
seduction n การล่อใจ
seduction n การชักจูงให้ร่วมเพศ
seduction n สิ่งยวนใจ
seductive adj ซึ่งยั่วยวน
seductively adv อย่างเย้ายวนใจ
seductiveness n ความเย้ายวนใจ
seductress n หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูด
sedulity n ความขยันขันแข็ง
sedulous adj ซึ่งขยันหมั่นเพียร (ทางวรรณคดี)
sedulousness n ความขยันหมั่นเพียร
see vt เห็น
see vi เห็น
see vt ดู
see vi ดู
see vt เข้าใจ
see vi เข้าใจ
see vt ไปหา
see vi คบหา
see vt พบ
see vt จินตนาการ
see vt เชื่อ
see vi ตรวจสอบ
see vt พิจารณา
see vi พิจารณา
see a man about a dog idm ออกไปโดยไม่บอกว่าจะไปทำอะไร
see about phrv พูดกับ (บางคน) เกี่ยวกับ
see about phrv สอบถาม
see about phrv จัดการกับ
see across phrv พาข้าม (ถนน) อย่างปลอดภัย
see after phrv ดูแล
see against phrv มองด้านของ
see against phrv เห็นความสัมพันธ์ของ
see ahead phrv มองเห็นข้างหน้า
see ahead phrv คิด เตรียม หรือวางแผนล่วงหน้า
see an end of phrv เห็นจุดจบหรือจุดสิ้นสุดของ
see an end to phrv เห็นจุดจบ
see around phrv เห็นเป็นประจำ
see around phrv มองไปไกล
see around phrv พาชมรอบๆ
see as phrv พิจารณาว่าเป็น
see as phrv ยอมรับ
see back phrv ส่งกลับบ้าน
see below abbr ดูคำอธิบายด้านล่าง (คำย่อ Vide infra) (ภาษาละติน)
see beyond phrv มองไปไกลกว่า
see beyond phrv เล็งเห็น
see double idm เห็นภาพซ้อน
see eye to eye sl เห็นพ้องกัน
see fit phrv คิดว่าเหมาะสม
see for phrv ตัดสินด้วยตัวเอง
see home phrv ส่งกลับบ้าน
see in phrv มองเข้าข้างใน
see in phrv พาเข้าไป
see in phrv ต้อนรับปีใหม่
see in phrv คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ)
see into phrv สามารถมองเห็นเข้าไปใน
see into phrv พาเข้าไป
see into phrv ตรวจสอบ
see into phrv มองเห็นถึง
see of phrv อยู่ร่วมกับ
see off phrv ส่ง
see off phrv ขับไล่
see out phrv มองไปข้างนอก
see out phrv พาไปส่ง
see out phrv มีพอจนถึง
see out idm ชมเสร็จ
see out phrv หมด (ปีเก่า)
see out (2) phrv พาเข้าไป
see over phrv มองเหนือ
see over phrv ตรวจตรา
see red idm โกรธ
see red sl โกรธ
see red phrv โกรธมาก
see right phrv มีเพียงพอ
see round phrv แวะเยี่ยม
see round phrv มองเห็นทั่ว
see round phrv พาชม / ดู
see someone off the premises idm กำจัด
see someone to the door idm พา (บางคน) ไปทางออก
see stars idm หัวหมุนงงหลังจากหัวโดนกระแทก
see the last of idm เห็นเป็นครั้งสุดท้าย
see the light idm เข้าใจในที่สุด
see the light at the end of the tunnel idm มีความหวังอยู่ร่ำไร
see the light of the day idm ไม่สำเร็จ
see the sights idm เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
see the writing on the wall idm เห็นว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้น
see things idm จินตนาการถึงสิ่งต่างๆไปเรื่อย
see through phrv มองเห็นอีกด้านของบางสิ่ง
see through phrv เห็นหมด
see through phrv ทำจนเสร็จ
see through phrv ช่วยเหลือ
see through phrv เข้าใจทะลุปรุโปร่ง
see to phrv พาไปยัง
see to phrv มีสำรองไว้
see to phrv จัดการกับ
see up phrv มองเห็นที่ส่วนยอดของ
see up phrv พาขึ้นไปชั้นบน
see with phrv มองเห็นด้วย
See ya. sl ลาก่อน (คำบอกอำลา)
see you next Tuesday sl อวัยวะเพศหญิง (มาจากคำย่อ C U Next Tuesday)
see-through adj ุโปร่งใส
seed n เมล็ด
seed n ต้นกำเนิด
seed n ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว (ทางกีฬา)
seed n น้ำเชื้อ
seed vt หว่านเมล็ด
seed vi หว่านเมล็ด
seed vt เอาเมล็ดออก
seed vt จัดคู่แข่งขัน (ทางกีฬา)
seed adj ที่เก็บไว้เป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร)
seed coat n เปลือกเมล็ดของไม้ดอก
seed corn n เมล็ดข้าว
seed leaf n ใบยาสูบซึ่งใช้ทำซิการ์
seed pearl n ไข่มุกขนาดเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1/4 เกรน
seed plant n พืชให้เมล็ด
seed vessel n เปลือกเมล็ด
seedbed n แปลงหว่านเมล็ด
seedcase n เปลือกเมล็ด
seeder n เครื่องหว่านเมล็ด
seedily adv โดยมีเมล็ดมาก
seediness n การมีเมล็ดมาก
seedling n ต้นอ่อน
seedpod n ฝักถั่ว
seedsman n ชาวสวน
seedtime n ฤดูหว่านเมล็ด
seedy adj ทรุดโทรม
seedy adj ซึ่งมีเมล็ดมาก
seedy adj ไม่สบาย
seeing n การเห็น
seeing conj เมื่อพิจารณา
seeing is believing idm เห็นแล้วจึงจะเชื่อ
seeing that idm เห็นไหม
seek vt ค้นหา
seek vi มองหา
seek vt สอบถาม
seek after phrv แสวงหา (คำเก่า)
seek for phrv แสวงหา (คำเก่า)
seek from phrv มองหา (บางสิ่ง) เพื่อป้องกันจาก
seek into phrv ตรวจสอบรายละเอียด
seek out phrv ค้นหาอย่างหนัก
seeker n ผู้แสวงหา
seeking nomination n การเมือง
seem vi ที่ปรากฏ
seem vt ดูเหมือนว่า
seem like vt ดูเหมือน
seem washed out phrv เหนื่อย
seem washed up phrv เหนื่อย
seeming adj ตามที่ปรากฏ
seemingly adv ตามที่ปรากฏ
seemingness n การเห็นผิวเผิน
seemly adj เหมาะสม
seemly adj งดงาม (ทางวรรณคดี)
seen vt กริยาช่องที่ 3 ของ see
seen vi กริยาช่องที่ 3 ของ see
seep vi ไหลซึมออก
seep vi หายไป
seep vi ค่อยๆ แพร่ออกไป
seep n บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา)
seep n การรั่วซึมออกมา
seep away phrv (ของเหลว) ซึมออก
seep in phrv (ของเหลว) ซึมเข้า
seep through phrv ค่อยๆ ไหลผ่าน
seepage n การรั่วซึม
seer n ผู้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคต
seer n ผู้อวดอ้างว่าหยั่งรู้อนาคต
seeress n หมอดูผู้หญิง
seersucker n ผ้าอัดจีบ
seesaw n แผ่นกระดานหก
seesaw n การเล่นไม้กระดานหก
seesaw n การเคลื่อนที่ขึ้นลง
seesaw adj ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง
seesaw vi เล่นกระดานหก
seesaw vi โยกขึ้นโยกลง
seesaw vi เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ)
seeth vi พลุ่งพล่านด้วยความโกรธ
seethe vi โกรธ
seethe vi วุ่นวาย
seethe vi กลายเป็นฟอง
seethe vi เดือด
seethe vt ต้มให้เดือด
seethe vt ทำให้เปียกชุ่ม
seethe n อาการเดือดพล่าน
seethe with phrv เต็มไปด้วย
seeyabye sl ไปก่อนนะ
segment n กลุ่ม
segment vt แยกเป็นส่วน
segment n ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต)
segment n เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์)
segmental adj ที่แบ่งเป็นตอนๆ
segmental adj เกี่ยวกับเสียงพูด
segmentally adv อย่างเป็นตอนๆ
segmentary adj ซึ่งแยกเป็นส่วน
segmentation n การแบ่งออกเป็นส่วน
segregable adj ซึ่งแบ่งแยกได้อีก
segregate vt แยกออกจากกลุ่ม
segregate vt แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
segregate vi แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์)
segregation n การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
segregational adj เกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
segregative adj ซึ่งแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
segregator n ผู้แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
seigneur n ผู้ครอบครองที่ดินในแคนาดาเขตที่เป็นของฝรั่งเศสจนถึงปีค.ศ.1854
seigneurial adj เกี่ยวกับที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
seigneury n ที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
seignior n ขุนนางศักดินา
seigniorial adj เกี่ยวกับที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
Seine n แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine n อวน
seine vi จับปลาด้วยอวน
seism n แผ่นดินไหว
seism- prf เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
seismic adj เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
seismic adj ใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ)
seismogram n การบันทึกของเครื่อง seismograph
seismograph n เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographer n เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographic adj เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismographical adj เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismography n การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
seismological adj เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismology n การศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seizable adj ซึ่งจับไว้ได้
seize vt ฉกฉวย
seize vt ฉวยโอกาส
seize vt เข้าครอบงำจิตใจ
seize vt จับกุม
seize vt เข้าใจ
seize vt อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย)
seize on phrv จับ
seize onto phrv จับ
seize or snatch quickly vt ฉกฉวย
seize property vi ยึดทรัพย์สิน
seize the opportunity idm ใช้ประโยชน์จากโอกาส
seize up phrv หยุดทำงาน
seize upon phrv จับ
seize with phrv จู่โจมทันที
seizer n ผู้จับกุม
seizer n ผู้ครอบครอง
seizing n การจับ
seizing n เงื่อนแบบหนึ่ง
seizor n ผู้จับกุม
seizure n การจับกุม
seizure n การยึดครองดินแดนโดยใช้กำลังทหาร
seizure n การเป็นลมชักอย่างปัจจุบันทันด่วน (ทางการแพทย์)
seizure n การครอบงำจิตใจ
seldom adv แทบจะไม่
select vt คัดเลือก
select adj ดีเลิศ
select adj ซึ่งได้รับการคัดเลือก
select as phrv เลือกให้เป็น
select for phrv เลือกให้เป็น
select from phrv เลือกจาก
selected adj ที่ได้รับแต่งตั้ง
selected adj ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ
selected adj ที่มีคุณภาพสูง
selectee n ทหารเกณฑ์
selection n การคัดเลือก
selection n ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
selection n ตัวเลือก
selective adj ซึ่งเลือกเฟ้น
selective adj ซึ่งเลือกเฟ้น
selectively adv อย่างเลือกเฟ้น
selectness n การเลือกเฟ้น
self n ลักษณะเฉพาะของบุคคล
self n ผลประโยชน์ส่วนตัว
self n ตนเอง
self adj ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน
self pron ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ)
self determined adj ซึ่งมีอิสระในการเลือก
self governing adj ซึ่งปกครองตนเอง
self government n การปกครองตนเอง
self- prf ตนเอง
self-abandoned adj คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
self-abnegation n การปฏิเสธตัวเอง
self-abuse n การตำหนิตัวเอง
self-acting adj อัตโนมัติ
self-addressed adj ซึ่งจ่าหน้าซองถึงตัวเอง
self-admiration n การหลงตัวเอง
self-admiration n ความหยิ่งทะนง
self-aggrandizement n การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing adj ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-asserting n การยืนยันในความคิดตน
self-assertion n การยืนยันในความคิดตน
self-assertive adj ซึ่งเชื่อมั่นในความคิดตน
self-assertiveness n การยืนยันในความคิดตน
self-assurance n ความเชื่อมั่นในตนเอง
self-assured adj มั่นใจในตัวเอง
self-centered adj เห็นแก่ตัวเอง
self-centeredness n การหลงตัวเอง
self-command n ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี
self-compassion n ความเวทนาตัวเอง
self-complacency n ความพึงพอใจในตัวเอง
self-complacent adj พอใจตนเอง
self-composed adj หนักแน่น
self-composure adj หนักแน่น
self-conceit n ความหยิ่งทะนง
self-conceited adj ซึ่งหยิ่งทะนงตน
self-conceitedly adv อย่างหยิ่งทะนงตน
self-conciousness n การบำเพ็ญทุกรกิริยา (ทางศาสนา)
self-confessed adj ซึ่งยอมรับด้วยตัวเอง
self-confidence n ความเชื่อมั่นในตนเอง
self-confident adj ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง
self-conscious adj ระแวดระวังตัว
self-consciousness n ความระมัดระวังตัวเอง
self-considering adj ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-contained adj ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับใคร
self-contained adj ซึ่งเก็บความรู้สึก
self-contained adj (ที่พัก) ซึ่งมีทุกอย่างพร้อมในตัว (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ)
self-control n การข่มใจตนเอง
self-controlled adj ซึ่งควบคุมตนเองได้
self-defense n สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตัวเองและทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย)
self-defense n ศิลปะการป้องกันตัว
self-defense n การปกป้องความคิดของตัวเอง
self-defensive adj ซึ่งป้องกันตนเอง
self-denial n การหักห้ามใจตนเอง
self-denying adj เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด
self-destruction n การทำลายตัวเอง
self-destructive adj ซึ่งทำร้ายตัวเอง
self-determination n อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ
self-determination n สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน
self-devotion n การอุทิศตัว
self-discipline n ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง
self-educated adj ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
self-employed adj ซึ่งทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
self-esteem n การเคารพตนเอง
self-esteem n การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง
self-evident adj ชัดแจ้งในตัว
self-evidently adv ความชัดแจ้งในตนเอง
self-examination n การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง
self-explanatory adj ชัดแจ้งในตัวเอง
self-expression n การแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ
self-expressive adj ซึ่งแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ
self-glorification n ความภาคภูมิใจ
self-glorifying adj ซึ่งโอ้อวด
self-governing adj ซึ่งเป็นอิสระ
self-governing adj เกี่ยวกับเทศบาล
self-government n สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน
self-help n การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง
self-image n ความถือตัวเองเป็นสำคัญ
self-importance n ความทะนงตัว
self-important n อวดดี
self-importantly adv อย่างทะนงตัว
self-induced adj ซึ่งมีผลจากการกระทำของตัวเอง
self-induced adj ซึ่งเกิดกระแสชักนำในตัว (ทางอิเล็กทรอนิกส์)
self-indulgence n ความเวทนาตัวเอง
self-indulgence n การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
self-indulgent adj ตามใจตัวเอง
self-instructed adj ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
self-interest n ความเห็นแก่ตัว
self-interest n ผลประโยชน์ส่วนตัว
self-loading adj เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนที่บรรจุกระสุนใหม่เองโดยอัตโนมัติ
self-made adj สร้างตัวเอง
self-moving adj ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง
self-murder n การตำหนิตัวเอง
self-murder n การฆ่าตัวตาย
self-operating adj อัตโนมัติ
self-pity n ความเวทนาตัวเอง
self-portrayal n อัตชีวประวัติ
self-possessed adj ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
self-possession n การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
self-praise n ความทะนงตัว
self-preservation n สัญชาตญาณการเอาตัวรอด
self-proclaimed adj เรียกตัวเองว่า
self-propelled n ที่เคลื่อนที่ด้วยพลังในตัวเอง
self-propellent adj อัตโนมัติ
self-protection n การปกป้องตัวเอง
self-recording adj บันทึกโดยอัตโนมัติ
self-regard n ความเห็นแก่ตัว
self-regarding adj ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-regardingly adv อย่างเห็นแก่ตัว
self-reliance n การวางใจในตัวเอง
self-reliant adj ภูมิใจในตนเอง
self-reliant adj ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง
self-renunciation n การละทิ้ง
self-respect n การเคารพตัวเอง
self-respecting adj ภูมิใจในตนเอง
self-restraint n การควบคุมตนเอง
self-righteous adj มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง
self-rising flour n ผงฟู
self-ruling adj ซึ่งปกครองตนเอง
self-sacrifice n การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
self-same adj เหมือนกัน
self-sameness n ความเหมือนกัน
self-satisfaction n ความพึงพอใจในตัวเอง
self-satisfied adj ซึ่งพอใจในตนเอง
self-satisfying adj ซึ่งพอใจในตนเอง
self-sealing adj ซึ่งสามารถปิดได้เอง
self-seeker n ผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-seeking adj ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-seeking n การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
self-service adj แบบบริการตัวเอง
self-service n การขายแบบบริการตัวเอง
self-servicing adj ซึ่งบริการตนเอง
self-slaughter n การทำลายตัวเอง
self-slaughter n การฆ่าตัวตาย
self-starter n อุปกรณ์ในรถยนต์ที่ใช้ติดเครื่องยนต์ให้ทำงาน
self-starter n ผู้ทำงานได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นชี้แนะ
self-startering adj ซึ่งมีความคิดริเริ่มได้เอง
self-study n การศึกษาด้วยตนเอง
self-styled adj ซึ่งตั้งตัวเป็น
self-sufficiency n ความพึ่งพาตนเองได้
self-sufficient adj พอเลี้ยงตัวเองได้
self-suporting adj พอเลี้ยงตัวเองได้
self-taught adj ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
self-will n การดื้อดึง
self-willed adj ดื้อดึง
self-winding adj ไขลานอัตโนมัติ
selfhood n ตัวบุคคล
selfis adj ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
selfish adj เห็นแก่ตัว
selfishly adv อย่างเห็นแก่ตัว
selfishness n ความเห็นแก่ตัว
selfless adj ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว
selflessness n ความไม่เห็นแก่ตัว
selfness n ความเป็นตัวของตัวเอง
selfsame adj เหมือนกัน
sell vt ขาย
sell vt โฆษณาให้ซื้อ
sell vi เป็นที่ต้องการ
sell vt แลกกับเงิน
sell n การขาย
sell abroad vt ส่งออก
sell abroad vi ส่งออก
sell at phrv ขายในราคา
sell for phrv ขายในราคา
sell like hot cakes idm ขายดีเทน้ำเทท่า
sell off phrv ขายในราคาถูก
sell on phrv ชักจูงให้เห็นด้วยทุกอย่างกับ
sell oneself phrv โน้มน้าวให้เห็นความสามารถหรือคุณค่าของ
sell out phrv ขายสินค้าไปหมด
sell short phrv ขาย
sell someone a pup idm ขายของไม่ดีให้
sell someone down the river idm ทรยศ (บางคน)
sell someone something idm ชักจูง (บางคน) ให้เชื่อใน (บางสิ่ง)
sell to phrv เสนอขาย
sell up phrv ขายหมด
sellable adj ซึ่งขายได้หมด
seller n ผู้ขาย
seller n สินค้า
selling place n ตลาดสินค้า
selling price n ราคาขาย
sellout sl คนทรยศ
sellout n การขายหมดแล้ว
sellout n คนทรยศ (คำสแลง)
seltzer n น้ำแร่ธรรมชาติซึ่งมักใช้เป็นยา
selvage n ขอบผ้าที่เย็บกันลุ่ย
semantic adj เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์)
semantic adj เกี่ยวกับความจริง (ทางตรรกวิทยา)
semantically adv ทางความหมาย
semantics n สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย
semantics n การศึกษาสัญลักษณ์ (ทางตรรกวิทยา)
semaphor n การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร
semaphor n อุปกรณ์สัญญาณ
semaphor vi ให้สัญญาณธง
semaphor vt ให้สัญญาณธง
semaphoric adj เกี่ยวกับการให้สัญญาณธง
semaphorist n ผู้ให้สัญญาณธง
semasiology n วิชาว่าด้วยความหมายของคำ
semblable n คนหน้าตาคล้ายคลึงกัน (คำโบราณ)
semblable adj คล้าย
semblably adv คล้ายบางสิ่ง
semblance n รูปลักษณ์ภายนอก
semblance n ลักษณะคล้ายกัน
semblance n การเสแสร้ง
semblance n สถานการณ์ที่ดูเหมือนจริง
semeiology n การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์และภาษาสัญลักษณ์
semen n น้ำอสุจิ
semester n ภาคการศึกษา
semi prf ครึ่ง
semi-circular canal n ท่อครึ่งวงกลมของหูชั้นในซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกาย
semi-official adj กึ่งทางการ
semiannual adj ทุกครึ่งปี
semiannually adv ทุกครึ่งปี
semiautomatic adj กึ่งอัตโนมัติ
semiautomatic n ปืนกึ่งอัตโนมัติ
semibreve n เครื่องหมายเต็มเสียง
semicircle n ครึ่งวงกลม
semicircular adj ซึ่งเป็นครึ่งวงกลม
semicolon n เครื่องหมายเซมิโคลอน ;
semicolon n อัฒภาค
semiconductor n อุปกรณ์กึ่งตัวนำ
semiconscious adj ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่
semiconsciousness n การรู้สึกตัวไม่เต็มที่
semidetached adj ซึ่งใช้ข้างฝาร่วมกัน
semifinal n การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ
semifinal adj เกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
semifinal match n การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ
semifinalist n ผู้เข้าแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ
semilunar adj ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
semilunate adj ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
semimonthly adj เดือนละสองครั้ง
semimonthly adv เดือนละสองครั้ง
semimonthly n วารสารรายปักษ์
seminal adj ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ
seminal adj ซึ่งสามารถเติบโตได้
seminal adj เกี่ยวกับน้ำอสุจิ (ทางชีววิทยา)
seminal fluid n น้ำอสุจิ
seminally adv ทางน้ำอสุจิ
seminar n การสัมมนา
seminarian n ผู้ศึกษาด้านศาสนศาสตร์
seminarist n นักศึกษาด้านศาสนศาสตร์
seminary n โรงเรียนสอนศาสนา
Seminole n ชาวอินเดียนแดงเผ่า Muskogean
semiology n การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์และภาษาสัญลักษณ์
semiology n การศึกษาอาการของโรค
semiotic adj เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์)
semiotics n การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์และภาษาสัญลักษณ์
semiprecious adj พลอยราคาถูก
semiprivate adj ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวเต็มที่
semipro n นักกีฬากึ่งอาชีพ
semipro n กึ่งอาชีพ
semiprofessional adj กึ่งอาชีพ
semisolid adj กึ่งของเหลวและของแข็ง
Semite n ชนชาติโบราณแถบแอฟริกา อาหรับและฮิบรู
semitic n ภาษาตระกูล Afro Asiatic
semitic adj เกี่ยวกับภาษาตระกูล Afro Asiatic
semitropic adj กึ่งโซนร้อน
semitropical adj กึ่งโซนร้อน
semivowel n เสียงกึ่งสระ
semiweekly adj อาทิตย์ละสองครั้ง
semiweekly n สิ่งตีพิมพ์อาทิตย์ละสองครั้ง
semiyearly adj ทุกครึ่งปี
semolina n แป้งหมี่หยาบ
semper adv เสมอ
semper fidelis n ซื่อสัตย์ตลอดเวลา (คติของนาวิกโยธินอเมริกา)
sempiternal adj ตลอดกาล
semplice adv ง่าย
semplice adj ง่าย
sempre adv ตลอดไป
sempstress n หญิงรับจ้างเย็บผ้า
sen n หน่วยเงินตราของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
senate n วุฒิสภา
senator n วุฒิสมาชิก
senatorial adj เกี่ยวกับสภาสูง
send vi ส่ง
send vt ปล่อยออก
send vi ส่งข่าว
send vt ส่งข่าว
send vt ทำให้ปิติยินดี
send about phrv ไล่ไปให้พ้น
send across phrv ส่งข้าม
send after phrv ส่งไปทีหลัง
send ahead phrv ส่งไปล่วงหน้า
send along phrv ส่งไปยัง
send around phrv ส่งไปทั่ว
send away phrv ทำให้ผละไป
send away with phrv ส่งไปพร้อมกับ
send back phrv ส่งกลับ
send back for phrv ส่งกลับเพื่อ
send before phrv ส่งไปอยู่ต่อหน้า
send below phrv ส่งไปข้างล่าง (ของเรือ)
send berserk phrv ทำให้รำคาญมาก
send down phrv ส่งลงไป
send down for phrv ช่วยส่งไป
send flying phrv ชนล้มลง
send for phrv ช่วยส่งมาให้
send forth phrv ส่งไปปฏิบัติภารกิจ
send forward phrv ส่งไปก่อน
send from phrv ส่งมาจาก
send home vi ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม
send in phrv ส่งเข้าไปใน
send in phrv ส่งให้พิจารณา
send in for phrv ส่งเข้า (แข่งขัน)
send into phrv ส่งเข้าไปใน
send off phrv ส่ง
send on phrv ส่งไปล่วงหน้า
send on phrv ส่งไปทำ (กิจกรรม)
send out phrv ส่งไปข้างนอก
send out for phrv สั่งให้ส่งมาที่บ้าน
send over phrv ส่งไปตามที่ต่างๆ
send packing phrv ขับออกไป
send round phrv ส่งไปทั่ว
send someone packing idm ไล่ออก (คำไม่เป็นทางการ)
send someone to Coventry idm ไม่ยุ่งด้วย
send someone up the wall idm ทำให้รำคาญมาก (คำไม่เป็นทางการ)
send something C.O.D. idm จ่ายเงินเมื่อจ่ายรับของ
send to phrv ส่งไปยัง
send to prison vt ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
send under phrv ทำให้แพ้
send up phrv ส่งขึ้นไป (ข้างบน)
send up a trial balloon idm ลองฟังเสียงตอบรับก่อน
send-off n การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ)
sender n ผู้ส่ง
sending n การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ)
Senegal n สาธารณรัฐเซเนกัลในแอฟริกา
senescence n ชราภาพ
senescent adj เริ่มแก่ตัว
seneschal n พ่อบ้านดูแลบ้าน
senile adj แก่
senile n คนแก่
senile dementia n ความชรา
senility n ความชรา
senior adj อาวุโส
senior n ผู้มีอาวุโสกว่า
senior n นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
senior citizen n ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ
senior hight school n โรงเรียนมัธยมปลาย (เกรด 10-12)
seniority n ระดับอาวุโส
senna n พืชลำต้นอ่อนจำพวก Cassia
sennet n เครื่องดนตรีเป่าประเภททรัมเปต
sensation n ความรู้สึกต่อการสัมผัส
sensation n ความตื่นเต้น
sensational adj เกี่ยวกับความรู้สึก
sensational adj น่าดึงดูดใจ
sensational adj ยิ่งใหญ่
sensationalism n ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น
sensationalist adj ซึ่งแสดงความรู้สึก
sensationally adv อย่างดึงดูดใจ
sensatory adj เกี่ยวกับรสชาติ
sensatory adj เกี่ยวกับความรู้สึก
sense n อารมณ์
sense n ประสาทสัมผัส
sense n สติสัมปชัญญะ
sense n ความหมายของคำ
sense vt สัมผัส
sense vt ตระหนัก
sense organ n อวัยวะประสาทสัมผัส
sense perception n ความรู้สึกสัมผัส
senseless adj ซึ่งไม่มีความรู้สึก
senseless adj ซึ่งไม่มีความหมาย
senseless adj โง่
senselessly adv โดยไม่รู้ตัว
senselessness n ความไร้สาระ
sensibility n การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
sensibility n การไวต่อความรู้สึก
sensibility n สติสัมปชัญญะ
sensible adj มีเหตุผล
sensible adj ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
sensibly adv อย่างมีวิจารณญาณ
sensitive adj ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
sensitive adj เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส
sensitivity n ความรู้สึกไว
sensitivity n ความเฉียบแหลม
sensitize vi ทำให้อ่อนไหวง่าย
sensitize vt ทำให้เกิดภูมิแพ้
sensor n อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ
sensor n อวัยวะรับความรู้สึก
sensory adj เกี่ยวกับความรู้สึก
sensory adj เกี่ยวกับการรับและส่งความรู้สึก
sensual adj ซึ่งหมกมุ่นในเรื่องทางโลก
sensual adj ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก
sensualism n ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด
sensualist n คนเจ้าสำราญ
sensualist n ผู้ประพฤติผิดศีลธรรมจรรยา
sensuality n การหลงในเรื่องทางโลก
sensualize vt ทำให้เกิดตัณหาราคะ
sensuous adj เกี่ยวกับความรู้สึก
sent vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send
sent vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send
sent out vt ปล่อยออกมา
sent out vt ส่งออก
sent out vi ส่งออก
sentence n ประโยค
sentence n การตัดสิน
sentence vt พิพากษา
sentence to phrv พิพากษา
sentenced adj ซึ่งมีความผิด
sententious adj เต็มไปด้วยสุภาษิต
sentience n ความรู้สึก
sentient adj ซึ่งมีความรู้สึก
sentiment n อารมณ์
sentiment n ความระลึกถึง
sentiment n ทัศนคติ
sentimental adj ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalist n คนมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality n ความมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalization n การมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalize vi มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalize vt ทำให้มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentally adv อย่างแสดงความรู้สึกมากไป
sentinel n ผู้เฝ้ายาม
sentinel vt เฝ้ายาม
sentry n ยาม
sentry box n ตู้ยาม
Seoul n กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้
sepal n กลีบเลี้ยงของดอก
separability n การแยกออกจากกันได้
separable adj แยกออกจากกันได้
separate vt แยก
separate vt บอกความแตกต่าง
separate vi แยกทาง
separate adj ซึ่งแยกออกจากกัน
separate adj ซึ่งแบ่งออก
separate adj ซึ่งไม่ต่อเนื่อง
separate adj เด่นชัด
separate adj ซึ่งเป็นอิสระ
separate n สิ่งที่แยกออก
separate n เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน
separate from phrv แยกจาก
separate into phrv แยกเป็น (ส่วนๆ)
separate off phrv แยกจากกัน
separate out phrv แยกเป็นส่วน
separate the grain from the chaff idm แยกส่วนที่มีค่าออกจากสิ่งที่ไม่มีค่า
separate the men from the boys idm แยกส่วนที่ใช้ได้ออกจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้
separate the sheep from the goats idm แยกสิ่งดีและสิ่งไม่ดีออกจากกัน
separate up phrv แบ่งเป็นส่วน
separated adv แยกจาก
separated adj แตกต่างชัดเจน
separated adj ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน
separated adj ซึ่งแยกจากกัน
separated adj เป็นตอนๆ
separated adj ซึ่งแพร่กระจาย
separated adj ที่ไม่ติดกับส่วนอื่น
separately adv อย่างแบ่งแยก
separateness n ความเป็นเอกเทศ
separating n การแยกออก
separation n การแยกออก
separation n การอำลา
separation n การแยกทางกัน
separationist n ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก
separatist n ผู้แบ่งแยก
separator n ผู้แบ่งแยก
sepia n รงควัตถุสีน้ำตาลดำจากปลาหมึก
sepia adj ุเป็นสีน้ำตาลดำ
sepoy n ทหารอินเดียในกองทัพอังกฤษ
seppuku n การคว้านท้องเพื่อฆ่าตัวตายแบบญี่ปุ่น
sepsis n การติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย
sept prf เจ็ด
Sept abbr คำย่อของ September
septa n คำนามพหูพจน์ของ septum
septal adj เกี่ยวกับผนังกั้น
septate adj ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น
September n เดือนกันยายน
September n กันยายน
septet n กลุ่มที่มี 7 คน
septette n กลุ่มที่มี 7 คน
septi prf เจ็ด
septic adj ซึ่งติดเชื้อในร่างกาย
septic tank n ถังปุ๋ยหมัก
septicemia n ภาวะมีเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
septicemic adj ซึ่งมีภาวะโลหิตเป็นพิษ
septuagenarian adj อายุ 70 ปี
septuagenarian n บุคคลที่มีวัยอยู่ระหว่าง 70 - 80 ปี
Septuagint n พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่า
septum n ผนังกั้น
septuple adj เจ็ดเท่า
septuple vi คูณด้วยเจ็ด
septuple vt คูณด้วยเจ็ด
sepulcher n หลุมฝังศพ
sepulcher vt ฝังศพ
sepulchral adj เกี่ยวกับสุสาน
sepulchre n หลุมฝังศพ
sepulchre vt ฝังศพ
seqouia n ต้นไม้ขนาดยักษ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา
sequacious adj ซึ่งเลียนแบบ
sequel n เรื่องราวที่ติดตามมา
sequence n การต่อเนื่องกัน
sequence n เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ
sequence n ลำดับ
sequence vt จัดลำดับ
sequent adj ต่อเนื่องกัน
sequent n ผลลัพธ์ (คำทางการ)
sequential adj ซึ่งต่อเนื่องกัน
sequentially adv อย่างเป็นลำดับ
sequester vi โดดเดี่ยว
sequester vt ทำให้โดดเดี่ยว
sequestered adj เป็นส่วนตัว
sequin n เครื่องประดับโลหะทรงกลมแวววาว
sequin vt ประกอบด้วยโลหะแวววาว
sequoia n ต้นไม้ขนาดใหญ่มากในรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกา
sera n คำนามพหูพจน์ของ serum
seraglio n ฮาเร็ม
serape n ผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์
seraph n ทูตสวรรค์ตามคัมภีร์ไบเบิล มี6ปีกและชอบบินบริเวณบังลังก์พระเจ้า
Serb n ชาวเซอร์เบีย
Serb adj เกี่ยวกับเซอร์เบีย
Serbia n อาณาจักรเซอร์เบียสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรป
Serbian n ชาวเซอร์เบีย
Serbo-Croatian n ภาษาหลักของชาวเซอร์เบียและโครเอเชีย
Serbo-Croatian adj เกี่ยวกับภาษาเซอร์เบียและโครเอเชีย
SerbSerbian adj เกี่ยวกับประเทศเซอร์เบีย
sercviette n ผ้ากันเปื้อน
sere adj แห้ง
serenade n เพลงรักในยามราตรี
serenade vi บรรเลงดนตรีกล่อม
serenade vt บรรเลงดนตรีกล่อม
serendipitous adj ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serendipity n การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serene adj สงบนิ่ง
serene adj ปลอดโปร่ง
serenity n ความสงบเงียบ
serenity n ความปลอดโปร่ง
serf n ทาสติดที่ดิน
serfdom n ความเป็นทาส
serge n ผ้าขนสัตว์
sergeant n จ่า
sergeant n ทนายความชั้นสูงสุด
sergeant at law n ทนายชั้นสูงสุดของอังกฤษ
sergeant major n จ่าสิบเอก
sergeant-at-arms n ตำรวจศาล
Sergt abbr คำย่อของ sergeant
serial n สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
serial adj ซึ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
serial number n เลขอนุกรม
serial picture n สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
serialization n การทำให้เป็นอนุกรม
serialize vi เป็นอนุกรม
serialize vt ทำให้เป็นอนุกรม
serially adv อย่างเป็นชุดๆ
seriate adj ซึ่งเป็นลำดับต่อกัน
seriatim adj เป็นอนุกรม
seriatim adv เป็นอนุกรม
series n อนุกรม
series n ชุดของสิ่งของ
series n ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์
series n สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
serif n เส้นเล็กๆ ของตัวพิมพ์ที่ทำให้เด่นชัด
serigraph n สิ่งตีพิมพ์ซิลค์สกรีน
seriocomic adj ทั้งตลกขบขันและจริงจัง
serious adj เคร่งขรึม
serious adj สาหัส
seriously adv อย่างจริงจัง
seriously adv อย่างร้ายแรง
seriousness n ความเคร่งขรึม
seriousness n ความร้ายแรง
serjeant n สิบเอก
sermon n การเทศนา
Sermon on the Mount n การเทศนาและการอวยพรของพระเยซูคริสต์
sermonize vi เทศนา
sermonize vt เทศนา
serology n การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและปฏิกิริยาของเซรุ่ม
serous adj คล้ายเซรุ่ม
serpent n สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ)
serpent n ซาตาน
serpentine adj คล้ายงู
serrate vt ทำให้คล้ายฟันเลื่อย
serrated adj ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย
serration n ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย
serried adj ซึ่งอัดแน่น
serrosalmo n ปลาปิรันย่า
serrosalmo n ปิรันย่า
serum n ซีรั่ม
servable adj ซึ่งให้บริการ
servant n คนรับใช้
servant n ลูกจ้าง
serve vi รับใช้
serve vt รับใช้
serve vi เสิร์ฟลูก
serve vt เสิร์ฟลูก
serve n การเสิร์ฟลูก
serve as phrv ทำหน้าที่เป็น
serve as a guinea pig idm ใช้เป็นตัวทดลอง
serve for phrv ทำหน้าที่เป็น (จำนวนเวลา)
serve in phrv เข้าประจำการใน
serve notice idm ประกาศ
serve on phrv เป็นสมาชิกของ
serve one right idm สมควรได้รับโทษ
serve out phrv นำไปให้
serve right phrv สมน้ำหน้า
serve round phrv นำออกไปให้
serve someone right idm สมน้ำหน้า
serve to phrv นำไปให้
serve under phrv ติดตามรับใช้
serve up phrv จัดหาให้
serve with phrv จัดหาให้ด้วย
serveable adj ซึ่งให้บริการ
server n ผู้รับใช้
server n ผู้เสิร์ฟลูก
service n การรับใช้
service n การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์
service n การส่งลูก
service book n หนังสือสวดมนต์
service station n แผนกซ่อมบำรุง
serviceable adj ซึ่งใช้งานได้
serviceman n ทหารช่าง
servicewoman n ทหารหญิง
serviette n ผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
serviette ring n ห่วงยึดผ้าเช็ดปาก
servile adj ซึ่งยอมรับใช้
servilely adv อย่างประจบสอพลอ
servility n การทำให้ตกอยู่ใต้อำนาจ
serving n การรับใช้
servitude n ความเป็นทาส
servitude n งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ
servo n กลไกควบคุมกลไกอื่นเช่น สัญญาณวิทยุ (คำไม่เป็นทางการ)
servo system n ระบบซึ่งใช้ servomechanism
servo-assisted adj ซึ่งเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว
servomechanism n กลไกควบคุมกลไกอื่นเช่น สัญญาณวิทยุ
servomotor n อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมกลไกการทำงานของ servomechanism
sesame n ต้นงาเป็นต้นไม้เขตร้อน
sesame n งา
sesquipedalian adj ซึ่งเป็นคำที่ยาวมาก
sesquipedalian adj ซึ่งใช้ถ้อยคำยืดยาวมาก
sesquipedalian n ถ้อยคำยืดยาวมาก
sessile adj ซึ่งติดกับฐานโดยตรง (ทางพฤกษศาสตร์)
sessile adj ซึ่งติดถาวร
session n การประชุม
session n เวลาในการประชุม
session n ภาคการศึกษา
set vt วาง
set vt ทำให้เกิดขึ้น
set vt จัดเตรียม
set vt ตั้งเวลา
set n การจัดตั้ง
set n ฉาก
set n ท่าทาง
set n ชุด
set a precedent idm กำหนดรูปแบบ
set about phrv กระจายข่าว (มักเป็นเรื่องไม่ดี)
set about phrv จัดการกับ
set above phrv วางไว้ข้างบน
set above phrv จัดว่าสำคัญกว่า
set across phrv จับพาด
set adrift phrv ปล่อยให้ลอยไป
set against phrv วางพิงกับ
set ahead phrv ทำให้ก้าวหน้า
set alight phrv ทำให้ติดไฟ
set among phrv วางไว้กลาง
set apart phrv วางแยกจาก
set aside phrv วางไว้ด้านข้าง
set aside phrv หยุดไว้ก่อน
set at phrv วางต่อกับ
set back phrv วางถอยหลัง
set before phrv วางข้างหน้า
set beside phrv วางข้าง
set by phrv วางไว้ด้านข้าง
set by phrv ให้คุณค่า (มากหรือน้อย)
set down phrv วางลง
set down as phrv ตัดสินว่าเป็น
set down for phrv กำหนดสำหรับ
set down to phrv เห็นว่า (บางสิ่ง) เป็นผลจาก
set eyes on idm เจอหรือเห็นเป็นครั้งแรก
set fair phrv ดูเหมือนจะดี
set fire to idm จุดไฟ
set foot somewhere idm เข้าไปอยู่
set for phrv ตัดสินให้ใช้สำหรับ
set forth idm ออกเดินทาง
set forward phrv วางไว้ข้างหน้า
set free phrv ปล่อยเป็นอิสระ
set great store by idm ตั้งความหวังไว้สูง
set in phrv ตั้งไว้
set in phrv สร้างไว้ใน
set loose phrv ปล่อยเป็นอิสระ
set of symptoms n อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
set of wheels sl รถยนต์
set off phrv เริ่มเดินทาง
set on phrv ยุยง
set on phrv วางไว้บน
set on end vt วางกลับหัวกลับหาง
set on fire vt จุดไฟ
set on land vt นำลงจอด (เครื่องบิน)
set onto phrv จู่โจม
set out phrv เริ่มออกเดินทาง
set over phrv วางไว้เหนือ
set right phrv ซ่อมแซม
set straight phrv จัดให้เรียบร้อย
set the record straight idm แก้ไขความเข้าใจผิด
set the stage for something idm เตรียมพร้อมไว้
set the table idm จัดโต๊ะอาหาร
set the world on fire idm ทำให้เรื่องน่าตื่นเต้น
set to phrv เริ่มทำงานหนัก
set to phrv วางติดกับ
set to rights vt แก้ไข
set up phrv สร้างขึ้น
set up against phrv ยกขึ้นมาคัดค้าน
set up as phrv ทำให้ประกอบธุรกิจเป็น
set up in phrv ทำให้เริ่มประกอบกิจการหรือการค้า
set up shop somewhere idm ตั้งร้านขายของ
set up with phrv จัดหา
set upon phrv มุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง
set with phrv ประดับด้วย
set-to n การถกเถียงอย่างรุนแรง
seta n คำนามพหูพจน์ของ septum
setback n การเสื่อมถอย
setoff n สิ่งชดเชย
settee n ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน
setter n ผู้ประกอบ
setter n สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter
setting n สถานที่ติดตั้ง
setting free n การปลดปล่อย
settle vt ตัดสินใจ
settle vi ตัดสิน
settle vi เข้ามาอาศัยอยู่
settle vt ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่
settle vi จ่ายหนี้
settle vt จ่ายหนี้
settle n ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
settle down phrv นั่งหรือนอนอย่างสบาย (บนพื้นผิวนุ่มๆ)
settle down to phrv มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่
settle for phrv ยอมรับ
settle in phrv ทำให้คุ้นเคยกับที่อยู่หรืองานใหม่
settle in phrv ตั้งถิ่นฐาน
settle on phrv เกาะ (แน่น) บน
settle peacefully vi เป็นผู้ตัดสิน
settle up phrv จ่ายเงิน
settle upon phrv เกาะ (แน่น) บน
settle with phrv มีเรื่องต้องสะสางหรือชำระกับ
settled adj แน่วแน่
settled adj เปลี่ยนแปลงไม่ได้
settled adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
settled adj ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม
settled for vt กริยาช่อง 2 และ 3 ของ prepay
settlement n การจัดการ
settlement n การชำระหนี้
settlement n การมอบทรัพย์สิน
settlement n การก่อตั้ง
settlement n ชุมชน
settler n ผู้จัดการ
settlings n ตะกอน
settor n ผู้มอบทรัพย์สิน
setup n การจัดการ
seven n จำนวนเจ็ด
seven n สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด
Seven Wonders of the World n 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
sevenfold adj เจ็ดเท่า
sevenfold adv เป็นเจ็ดเท่า
seventeen n สิบเจ็ด
seventeenth adj ลำดับที่สิบเจ็ด
seventeenth n ส่วนที่สิบเจ็ด
seventeenth adv ในลำดับที่สิบเจ็ด
seventh n ลำดับที่เจ็ด
seventh n ระดับเสียงที่เจ็ด
seventh adj ที่เจ็ด
seventh-day adj เกี่ยวกับวันที่เจ็ดของสัปดาห์
seventies n ตัวเลขหรือปีหรือองศาตั้งแต่ 70 -79
seventieth adj ที่เจ็ดสิบ
seventieth n ส่วนที่เจ็ดสิบ
seventy n เจ็ดสิบ
sever vi แยกเป็นส่วนๆ
sever vt แยกออก
severable adj ซึ่งถอดออกได้
severable adj แยกออกจากกันได้
several adj หลาย
severally adv หลากหลาย
severalty n การมีเจ้าของหลายคน
severance n การตัดขาด
severe adj รุนแรง
severe cold n โรคไข้หวัดใหญ่
severe criticism n การวิจารณ์อย่างรุนแรง
severe scolding n สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน
severely adv อย่างรุนแรง
severing adj รุนแรง
severity n ความรุนแรง
sew vi เย็บ
sew vt เย็บ
sew up phrv เย็บ
sewage n การระบายของเสียออกทางท่อระบาย
sewer n ท่อน้ำเสีย
sewer n ผู้เย็บ
sewerage n การระบายของเสียออกทางท่อระบาย
sewing n การเย็บ
sewing machine n จักรเย็บผ้า
sewn vi กริยาช่องที่ 3 ของ sew
sewn vt กริยาช่องที่ 3 ของ sew
sex prf หก
sex n เพศ
sex n ความรู้สึกทางเพศ
sex n การร่วมเพศ
sex vt ตรวจดูเพศ
sex act n การร่วมประเวณี
sex appeal n เสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม
sex cell n เซลล์สืบพันธุ์
sex chromosome n โครโมโซมเพศ
sex symbol n หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล
sexagenary adj เกี่ยวกับจำนวนหกสิบ
sexagenerian n ผู้มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี
Sexagesima n วันอาทิตย์ที่สองของเดือนก่อนเทศกาลถือบวช (Lent)
sexed adj มีเพศ
sexism n การแบ่งแยกเพศ
sexist n ผู้แบ่งแยกเพศ
sexless adj ไร้เพศ
sexless adj ไม่มีเพศ
sexology n การศึกษาเกี่ยวกับเพศ
sext n เที่ยงวัน
sextant n เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง
sextet n กลุ่มใดๆ ที่มี 6 อัน (ชิ้น, คน)
sextet n เพลงที่ประกอบด้วยเสียง 6 เสียง
sextette n กลุ่มใดๆ ที่มี 6 อัน (ชิ้น, คน)
sextette n เพลงที่ประกอบด้วยเสียง 6 เสียง
sexton n ผู้ดูแลโบสถ์
sexton blake sl ปลอม
sextual intercourse n การร่วมประเวณี
sextual intercourse n การร่วมประเวณี
sextuple adj ประกอบด้วย 6 ส่วน
sextuple vt ทำให้เป็นหกเท่า
sextuple vi กลายเป็นหกเท่า
sextuplet n กลุ่มที่มี 6 สิ่ง
sexual adj เกี่ยวกับเพศ
sexual abstention n การละเว้นจากการร่วมเพศ
sexual abstention n การถือพรหมจรรย์
sexual assault n การข่มขืน
sexual assault n การข่มขืน
sexual attraction n ความรู้สึกทางเพศ
sexual desire n ตัณหาราคะ
sexual desire n ความต้องการทางเพศ
sexual intercourse n การร่วมเพศ
sexual morality n การถือพรหมจรรย์
sexual organ n เพศ
sexuality n เรื่องทางเพศ
sexuality n เรื่องทางเพศ
sexy adj ที่กระตุ้นความสนใจ
sexy adj ที่ดึงดูดทางเพศ
Sez who? sl ใครว่าอย่างนั้น? (คำถามท้าทาย / ไม่เห็นด้วย)
shabby adj โกโรโกโส
shack n กระท่อม
shack up phrv อาศัยอยู่ร่วมกับ (คำไม่เป็นทางการ)
shackle n กุญแจมือ
shackle vt ใส่กุญแจมือ
shackle with phrv ล่ามด้วย
shad n ปลาเฮอริงจำพวกหนึ่ง
shaddock n ผลไม้ของต้นไม้จำพวก Citrus grandis
shade n ร่ม
shade n ปริมาณสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย
shade vt ทำให้เกิดร่มเงา
shade vi ค่อยๆ มืดมัว
shade from phrv ได้ร่มเงาจาก
shade in phrv แรเงา
shade into phrv ค่อยๆ เปลี่ยนเป็น
shade with phrv บดบังด้วย
shades n ความมืดของกลางคืนหรือตอนเย็น
shadfly n แมลงเม่า
shadiness n ความเป็นเงามืด
shading n การแลเงา
shadow n เงา
shadowbox vi ซ้อมชกมวยหน้ากระจก (ไม่มีคู่ชก)
shadowy adj คล้ายเงา
shadowy adj ลึกลับ
shady adj เต็มไปด้วยร่มเงา
shady adj น่าสงสัย
shaft n ด้าม
shaft n ทางเดิน
shaft n การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
shaft vt ถ่อด้วยคานไม้
shaft vt กระทำอย่างไม่ยุติธรรม
shaft into phrv หลอกลวง
shafted sl มีปัญหา
shafting sl การร่วมเพศ
shag sl การร่วมเพศ
shag n ขนหรือผมหยาบ
shag vt ทำให้หยาบ
shag out phrv ทำให้เหน็ดเหนื่อย
shagged-out sl หมดแรง
shagger n คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต
shagger n คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต
shaggy adj เป็นกระเซิง
shaggy-dog story idm เรื่องตลกยาวที่มีบทจบแบบหักมุม
shagreen n หนังลายจุดทำจากหนังสัตว์
shagreen adj หุ้มหรือทำจากหนังลายจุด
Shah n กษัตริย์
shaikhs n คำนามพหูพจน์ของ sheikh
shak n นกทะเลขนาดใหญ่มีจงอยปากยาวใช้จับปลากิน
shake vi เขย่า
shake vt เขย่า
shake vt ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ
shake n การเขย่า
shake a leg sl เต้นรำ
shake by phrv จับมือทักทายกับ
shake down phrv เขย่าให้ร่วง
shake from phrv ทำให้ร่วงจาก
shake hands idm จับมือทักทาย
shake off phrv เขย่าออก
shake off phrv หนีรอดจาก (การไล่ล่า)
shake out phrv เขย่าออก
shake out of phrv ทำให้ร่วงจาก
shake up phrv เขย่าให้ผสมกัน
shake with phrv เขย่าเนื่องจาก
shake-up n การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
shakedown n การค้นอย่างละเอียด
shakedown n การข่มขู่
shakedown n การทดลองบิน
shakedown n ที่นอนชั่วคราว
shaken vi กริยาช่องที่ 3 ของ shake
shaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ shake
shaker n ผู้เขย่า
shaker n ผู้เขย่า
Shakespearean adj เกี่ยวกับเช็กสเปียร์หรือผลงานของเช็กสเปียร์
Shakespearean n ผู้ศึกษาผลงานของเช็กสเปียร์
Shakespearian adj เกี่ยวกับเช็กสเปียร์หรือผลงานของเช็กสเปียร์
Shakespearian n ผู้ศึกษาผลงานของเช็กสเปียร์
shakeup n การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
shako n หมวกทหารรูปทรงกระบอก มีปีกบังหน้าและมีขนนกประดับข้างบน
shaky adj สั่น
shale n แผ่นหิน
shall aux จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต)
shallot n หัวหอมแดง
shallow adj ตื้น
shallow adj ไม่ลึกซึ้ง
shallow n ที่ตื้น
shalom int คำทักทายและอำลาของชาวยิว
shalt aux จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต มักใช้กับ thou) (คำโบราณ)
sham n การปลอมแปลง
sham n คนที่ปลอมตัว
sham adj ปลอม
sham vt เลียนแบบ
sham vi เลียนแบบ
sham vt หลอกลวง
sham battle n การซ้อมรบ
sham battle n การซ้อมรบ
sham battle n การซ้อมรบ
shaman n หมอ
shamanism n ความเชื่อในเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้า
shamble vi เดินลากขา
shambles n ความยุ่งเหยิง
shambles n โรงฆ่าสัตว์
shame n ความอับอาย
shame into phrv ทำให้อับอายจนเปลี่ยน (บางสิ่ง)
Shame on someone idm น่าระอาย
shame out of phrv ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง)
shamed adj ขี้อาย
shamefaced adj อับอาย
shamefacedness n ความละอาย
shameful adj น่าอับอาย
shameful adj น่าอับอาย
shameful adj น่าอับอาย
shameful adv อย่างน่าอับอาย
shamefully adv อย่างน่าอับอาย
shamefully adv โดยฝ่าฝืน
shameless adj ซึ่งไม่อับอาย
shamelessly adv อย่างไร้ยางอาย
shamelessness n ความไร้ยางอาย
shamful adj น่าละอาย
shammer n นักต้มตุ๋น
shammy sl แชมเปญ
shampoo n ยาสระผม
shampoo n การสระผม
shampoo vt สระผม
shamrock n พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง (ต้นไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์)
shamus n นักสืบ (คำสแลง)
Shan n ฉาน (ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแถบภูเขาในพม่า ลาว จีน)
Shanghai n เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่าเรือของจีน
Shanghai n เซี่ยงไฮ้
Shangri-la n ดินแดนในอุดมคติ
Shangri-la n ดินแดนในอุดมคติ
shank n ส่วนที่แคบยาว
shank n ขา (คำไม่เป็นทางการ)
shankbone n หน้าแข้ง
shantung n ผ้าแพรจีน
shanty n กระท่อมที่สร้างหยาบๆ
shape n รูปร่าง
shape n สภาพ
shape vt มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง
shape vt ทำให้เป็นรูปร่าง
shape vi บังเกิดขึ้น
shape into phrv ทำให้เป็นรูปร่าง
shape to phrv ทำให้เข้ากับ
shape up phrv ทำให้ก้าวหน้า
shape up to phrv เผชิญกับ
shapeless adj ึ่ซึ่งไม่มีรูปร่าง
shapely adj ซึ่งมีรูปร่างดี
shard n ส่วนที่แตกออกมา
share vi ใช้ร่วมกัน
share vt ใช้ร่วมกัน
share vt แบ่งส่วน
share n ส่วน
share among phrv แบ่งปันในกลุ่มของ
share and share alike idm แบ่งเท่าๆกัน
share between phrv แบ่งปันระหว่าง
share in phrv มีส่วนร่วมใน
share out phrv แบ่งออก
share with phrv แบ่งให้กับ
sharebroker n นายหน้าหลักทรัพย์
sharecropper n ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิตที่ปลูกได้
shared adj ที่แบ่งสันปันส่วน
shared adj ที่ร่วมกัน
shared adj ที่เป็นของสาธารณะ
shared adj ซึ่งสัมพันธ์กัน
shareholder n ผู้ถือหุ้น
shareowner n ผู้ถือหุ้น
sharer n ผู้เข้าร่วม
sharer n ผู้ถือหุ้น
shareware n ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
sharif n ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
sharing n การมีส่วนร่วม
sharing n การมีส่วนร่วม
shark n ฉลาม
shark n คนตะกละ (คำไม่เป็นทางการ)
sharkskin n หนังปลาฉลาม
sharp adj แหลมคม
sharp adj ฉลาด
sharp adj ฉุนเฉียว
sharp adj เผ็ดร้อน
sharp adj ฉับพลัน
sharp adj ชัดเจน
sharp adj เฉียบขาด
sharp adj เสียดแทง
sharp adv ตรงเวลา
sharp n เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)
sharp blow n การตีอย่างแรง
sharp practice idm ความคดโกง
sharp projection n รอยขรุขระที่ขอบหรือผิว
sharp projection n ช่วงเวลาที่กำลังมึนเมา
sharp slap n การตีอย่างแรง
sharp-cornered adj เกี่ยวกับมุม
sharp-edged adj แหลมคม
sharp-eyed adj ตาไว
sharp-nosed adj จมูกไว
sharp-pointed adj แหลม
sharp-sighted adj ซึ่งมีสายตาแหลมคม
sharp-sighted adj ซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลม
sharp-tongued adj ปากจัด
sharp-witted adj ปัญญาไว
sharpen vi คม
sharpen vt ทำให้คม
sharpen vt ปรับปรุงให้ดีขึ้น
sharpened adj แหลมคม
sharper n คนมีเล่ห์เหลี่ยม
sharpie sl คนฉลาด
sharpie n เรือที่มีเสากระโดงเรือเดี่ยว
sharpie n คนว่องไวมาก (คำไม่เป็นทางการ)
sharply adv อย่างแหลมคม
sharpness n ความคมชัดของภาพ
sharpness n ความรุนแรง
sharpness n ความเฉลียวฉลาด
sharpshoot vi ยิง
sharpshoot vt ยิง
sharpshooter n นักแม่นปืน
shat vi กริยาช่องที่ 2 ของ shit (คำหยาบ)
shatter vi แตกละเอียด
shatter vt ทำให้แตกละเอียด
shatter vt ทำลายความหวัง
shave vi โกน
shave vt โกน
shave vt ลดปริมาณ
shave n มีดโกน
shave n การโกน
shave away phrv โกนออก
shave off phrv โกนออก
shaven n มีดโกน
shaver n มีดโกนไฟฟ้า
shaver n เด็กหนุ่ม (คำไม่เป็นทางการ)
Shavian adj ซึ่งมีลักษณะของจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรืองานของเขา
Shavian n ผู้ชื่นชมจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรือผลงานของเขา
shaving n สิ่งที่ถูกโกนออก
shaving n การโกนด้วยมีดโกนหรือเครื่องโกน
shaving cream n ครีมทาก่อนโกนหนวด
shaw n พุ่มไม้เตี้ย
shawl n ผ้าคลุมไหล่
shay n รถม้าชนิดหนึ่งมีใช้ในอดีต
Shazzam! sl เชื่อมั้ย
she pron เธอ
sheaf n มัด
shear vi ตัด
shear vt ตัด
shear n การตัดขนแกะ
shear n กรรไกร
shear away phrv ตัดออก
shear of phrv หายไปหมด
shear off phrv ตัดออก
shears n กรรไกร
shears n กรรไกร
shears n เคียวด้ามยาว
shearwater n นกทะเลตระกูล Procellariidae
sheath n ฝักดาบ
sheath n ถุงยางอนามัย
sheath vt ใส่ปลอก
sheath for finger n ปลอกนิ้ว
sheath knife n มีดที่มีปลอก
sheathe vt ใส่ปลอก
sheathed adj ซึ่งห่อหุ้ม
sheathing n การสวมใส่ปลอก
sheave vt มัด
sheave n ลูกรอก
shed vt ทำให้ไหล
shed vt ฉายแสง
shed vt กำจัด
shed n โรงเก็บของ
shed blood vt ฆ่า
shed crocodile tears idm แกล้งร้องไห้
shed on phrv ปล่อยให้ไหลลงบน
shed over phrv ร้องไห้เพราะ
shed upon phrv ปล่อยให้ไหลลงบน
shed-load sl จำนวนมหาศาล
sheen n ความสว่างไสว
sheen adj ซึ่งเป็นประกาย
sheenie n คนยิว
sheeny n ซึ่งเป็นประกาย
sheeny n คนยิว
sheep n แกะ
sheep dog n สุนัขเลี้ยงแกะ
sheepdog n สุนัขเลี้ยงแกะ
sheepherder n คนเลี้ยงแกะ
sheepish adj ขี้อาย
sheepskin n หนังแกะ
sheepskin n ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ))
sheer adj เต็มที่
sheer adj ที่ไม่รวมอย่างอื่น
sheer adj ชันมาก
sheer away phrv หลบหลีก
sheer off phrv หลบหลีก
sheet n ผ้าปูที่นอน
sheet n สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (เช่น แผ่นกระดาษ, แผ่นเหล็ก, แผ่นแก้ว)
sheet n หนังสือพิมพ์
sheet down phrv (ฝน) ตกหนัก
sheet home phrv ดึงให้กางออก
sheet home phrv ทำให้เข้าใจชัดเจน
sheet in phrv กางใบ (เรือ) ออก
sheets n สมุดฉีก
sheik n ชีค
sheikdom n ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค
sheikh n ชีค
sheikh n ชีค
sheikhdom n ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค
sheikhs n คำนามพหูพจน์ของ sheikh
sheiks n คำนามพหูพจน์ของ sheikh
shekel n หน่วยเงินตราของประเทศอิสราเอล (1 ชิเกิล= 100 อาโกรอท)
shekels n เงินสด (คำสแลง)
sheldrake n เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส
shelduck n เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส
shelf n หิ้ง
shelf life n ช่วงเวลาของความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นานบนหิ้ง
shell n เปลือกหอย
shell n โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
shell n ตัวเรือด้านนอก
shell n แก้วเบียร์ขนาดเล็ก
shell n เรือแข่งแคบซึ่งนั่งได้เพียง 1-2 คน
shell vi ลอกเปลือกออก
shell vt เอาเปลือกออก
shell jacket n เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
shell out phrv จ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ) (คำไม่เป็นทางการ)
shell shock n โรคทางจิตซึ่งเกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม
shell shocked n โรคเครียดจากการรบในสงคราม
shell-like sl หู
shell-out sl เสียเงินไปกับ
shell-shocked adj ซึ่งเป็นโรคประสาทเนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม
shellac n ครั่ง
shellack n ครั่ง
shellback n ผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรของโลก
shellback n ทหารเรือเก่า
shellfire n การยิงปืนใหญ่
shellfish n สัตว์น้ำประเภทที่มีเปลือก
shellproof n ก้นกระสุนปืนใหญ่
shellshocked adj ซึ่งเป็นโรคเครียดจากการรบสงคราม
shelter n ที่กำบัง
shelter from phrv หลบจาก
sheltered adj เต็มไปด้วยร่มเงา
shelve vt วางบนหิ้ง
shelve vt เลื่อนไปก่อน
shelve down to phrv ค่อยๆ ลาดลง
shelving n สิ่งที่ใช้ทำหิ้ง
shemer n ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
shenanigan n การหลอกลวง
shepherd n คนเลี้ยงแกะ
shepherd n ผู้ปกป้องผู้อื่น
shepherd n บาทหลวง
shepherd vt ต้อนแกะ
shepherd vt ชี้นำ
shepherd dog n สุนัขเลี้ยงแกะ
Sheraton adj เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แบบอังกฤษในศตวรรษที่ 18
sherbert sl เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
sherbert dab sl รถแท๊กซี่
sherbet sl เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
sherbet n น้ำผลไม้ผสมน้ำตาลและเสิร์ฟขณะเย็น
sherif n ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
sherif n เจ้าชายอาหรับ, ผู้ปกครองอาหรับ
sheriff n นายอำเภอ
sheriffs badge sl ทวารหนัก
sherman sl ช่วยตัวเอง
sherman tank sl ช่วยตัวเอง
Sherpa n สมาชิกเผ่าธิเบตบนเทือกเขาหิมาลัย
sherry n เหล้าองุ่นที่มีอัลกอฮอล์สูง
Shetland n หมู่เกาะนอกชายฝั่งสก็อตแลนด์
Shetland pony n ม้าพันธุ์เล็กจากหมู่เกาะ Shetland
shiatsu n การนวดด้วยมือ
shiatzu n การนวดด้วยมือ
shibboleth n คำที่ใช้ทดสอบ
shied vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shy
shield n โล่
shield vt ป้องกัน
shield from phrv ป้องกันจาก
shielding adj ซึ่งปกป้อง
shieling n ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
shift vi เคลื่อนย้าย
shift vt เคลื่อนย้าย
shift vi เปลี่ยน
shift vt เปลี่ยน
shift n การย้าย
shift n ช่วงเวลาการทำงาน
shift for phrv รับผิดชอบชีวิตตัวเอง
shift from phrv ย้ายจาก (สถานที่)
shift onto phrv สับเปลี่ยน
shift the beat vt ลัดจังหวะดนตรี
shift to phrv ย้ายไปยัง
shiftless adj ซึ่งไม่เต็มใจทำ
shifty n ซี่งมีกลอุบาย
shill n การต้มตุ๋น
shillalah n กระบอง
shillelagh n กระบอง
shilling n เหรียญเงินชิลลิงแบบเก่าของอังกฤษ (1ชิลลิง=1/20ของ1ปอนด์)
shilling n เหรียญเงินชิลลิงของสิงคโปร์และมาเลเซีย
shilly-shally vi ไม่แน่ใจ
shilly-shallying n ความลังเลใจ
shim n แผ่นลิ่มทำด้วยไม้ เหล็กหรือหินสำหรับบุรองในการก่อตึก
shimmer vi ส่องแวววาว
shimmer vt ส่องแวววาว
shimmer n แสงแวววาว
shimmering adj เป็นมันเงา
shimmery adj แวบวับ
shimmy n การเต้นเขย่า
shin n หน้าแข้ง
shin down phrv ปีนป่ายลง
shin up phrv ปีนป่ายขึ้นไป
shinbone n กระดูกหน้าแข้ง
shindig n งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
shine vi ส่องแสง
shine vt ทำให้ส่องแสง
shine at phrv เก่งในเรื่อง
shine in phrv เก่งในเรื่อง
shine on phrv ฉายบน
shine out phrv สาดออกมา
shine over phrv ฉายบน
shine through phrv ส่องผ่าน
shine up to phrv เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ)
shine upon phrv ฉายบน
shine with phrv ระยิบระยับด้วย
shingle n แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือฝาผนังทำด้วยไม้หรือน้ำมันดิน
shingle n ทรงผมสั้นของผู้หญิง
shingle vt มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน
shingle vt ตัดผมสั้น
shingle n กรวดตามชายหาดหรือฝั่งแม่น้ำ
shingle n หาดทรายที่มีกรวด
shingle vt หลอมอัด
shingles n โรคงูสวัด
shining adj เปล่งปลั่ง
shinning adj เปล่งแสง
Shinto n ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น
shiny adj ซึ่งเป็นมันเงา
ship n เรือ
ship n เครื่องบิน
ship vi โดยสารทางน้ำ
ship vt โดยสารทางน้ำ
ship vt ไปทางอากาศ
ship suf ภาวะ
ship biscuit n ขนมปังแข็งที่เป็นเสบียงของทหาร
ship in vt นำเข้า
ship off phrv ส่งไปยัง
ship out phrv ส่งไปไกล
ship out phrv ทำงานเป็นกะลาสี
ship-rigged adj ซึ่งมีใบเรือขึงตึง
shipboard adj ซึ่งเกิดขึ้นบนเรือ
shipbuilder n ผู้ต่อเรือ
shipload n สินค้าที่เรือบรรทุก
shipman n กะลาสีเรือ
shipmaster n กัปตันเรือ
shipmate n กะลาสีเรือ
shipment n การขนส่งสินค้าทางเรือ
shipment n จำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ
shipowner n เจ้าของเรือ
shipper n คนหรือบริษัทจัดส่งสินค้าทางเรือ
shipping n การขนส่งทางเรือ
shipping lane n เส้นทางเดินเรือ
ships that pass in the night idm คนที่พบเจอเพียครู่เดียว
shipshape adj เรียบร้อย
shipside n ท่าเรือ
shipworm n หอยทะเลที่เจาะเนื้อไม้
shipwreck n การอับปางของเรือ
shipwreck n ความล้มเหลว
shipwreck n ซากเรืออับปาง
shipwreck vt ทำให้เรืออับปาง
shipwreck vt ทำให้พินาศ
shipwright n ช่างต่อเรือ
shipyard n อู่ซ่อมเรือ
shire n แขวงปกครองในอังกฤษ
Shire horse n พันธุ์ม้าอังกฤษ
shirk vt หลีกเลี่ยง
shirker n ผู้หลีกเลี่ยง
shirr vt ทำให้เป็นรอยจีบ
shirt n เสื้อเชิ้ต
shirtlifter sl เกย์
shirtsleeve n แขนเสื้อ
shirttail n ชายเสื้อ
shirtwaist n เสื้อเชิ้ตแบบสตรี
shirty adj อารมณ์ไม่ดี
shit sl เรื่องไร้สาระ (คำหยาบแสดงความโกรธ / รำคาญ)
shit n อุจจาระ
shit n การขับถ่ายอุจจาระ
shit n การเสแสร้ง (คำสแลง)
shit vt พูดเกินความจริง (คำสแลง)
shit int คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ
shit for brains sl คนโง่
shit on phrv แจ้งตำรวจ (คำสแลงต้องห้าม)
shitcan sl ขว้างลงถังขยะ
shitfaced sl เมามาก
shitter sl ทวารหนัก
Shiva n พระศิวะ
shivaree n เพลงร้องล้อคู่บ่าวสาว
shiver vi สั่น
shiver n การตัวสั่น
shiver with phrv สั่นระริกด้วย
shoal n ฝูงปลา
shoal n ฝูงชน
shoal n หาดตื้น
shoat n ลูกหมู
shock n อาการตกใจสุดขีด
shock vt ทำให้สะดุ้งตกใจ
shock vt กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
shock vt ตีอย่างแรง
shock n ต้นข้าวที่มัดเป็นกองๆ
shock vt มัดเป็นฟ่อน
shock n ขนหรือผมที่รุงรัง
shock absorber n เครื่องป้องกันการสะเทือน
shock into phrv ทำให้ตกใจในเรื่อง
shock therapy n การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้า
shocked adj มึน
shocked adj แปลกใจ
shocker n ผู้ตกใจสุดขีด
shocking adj ซึ่งตกใจสุดขีด
shockproof adj ซึ่งป้องกันกระแทก
shod vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shoe
shodden vt กริยาช่องที่ 3 ของ shoe
shoddy adj คุณภาพต่ำ
shoddy adj เลวทราม
shoddy n เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าเก่าๆ
shoddy n ของคุณภาพต่ำ
shoe n รองเท้า
shoe n เกือกม้า
shoe n ปลอก
shoe n ก้านห้ามล้อ
shoe vt สวมรองเท้า
shoe vt สวมปลอก
shoe polish sl เหล้าวิสกี้
shoe repairman n ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า
shoe with phrv ใส่รองเท้าทำด้วย
shoebill n นกแอฟริกาชนิดหนึ่ง
shoebox n กล่องใส่รองเท้า
shoehorn n ที่ช้อนรองเท้า
shoelace n เชือกรองเท้า
shoeless adj ซึ่งไม่ใส่รองเท้า
shoemaker n ช่างทำรองเท้า
shoeshine n การขัดรองเท้า
shoestring sl ราคาถูก
shoestring n เงินจำนวนเล็กน้อย
shoestring n เชือกผูกรองเท้า
shoetree n ที่สอดในรองเท้ายืดหยุ่นได้เพื่อรักษารูปทรง
shogun n โชกุน
shone vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shine
shoo int คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด
shoo vi ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
shoo vt ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
shoo away phrv ส่งเสียงไล่
shoo off phrv ส่งเสียงไล่
shoo-in n ตัวเต็ง
shook vt กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook vi กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook vt กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook-up adj ซึ่งสะเทือนใจมาก
shoot vi ยิง
shoot vt ยิง
shoot vi พุ่ง
shoot vt พุ่ง
shoot vi ถ่ายภาพ
shoot vt ถ่ายภาพ
shoot vi ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
shoot vt ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว
shoot vi ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล)
shoot vt ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล)
shoot vi งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน)
shoot vt งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน)
shoot n การยิง
shoot n การแตกหน่อ
shoot n การปล่อยจรวด
shoot n การถ่ายภาพ
shoot n การตีลูก (ทางกีฬา)
shoot a line idm คุยโว
shoot at phrv รัวใส่
shoot away phrv รัว (ปืน) ไม่หยุด
shoot down phrv ยิงตก
shoot down phrv ทำให้ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
shoot for phrv รัวใส่
shoot from phrv ยิงปืนจาก
shoot from the hip idm ยิงปืนได้รวดเร็ว
shoot in phrv ยิงเข้าไป
shoot into phrv ยิงเข้าไปใน (เนื้อที่หรือพื้นที่)
shoot off phrv ยิงจนหลุด
shoot out phrv ยิงออกไป
shoot through phrv ออกไป (คำไม่เป็นทางการ)
shoot through with phrv เต็มไปด้วย
shoot to phrv ปิดล็อคแน่นหนา
shoot up phrv ยิงขึ้นไป
shoot with phrv ยิงด้วยปืน
shoot-out sl การโต้เถียง
shooter n ผู้ยิง
shooter n นักแม่นปืน
shoothing range n วิถีกระสุน
shooting n การลอบสังหาร
shooting n กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา)
shooting n การยิงปืน
shooting gallery n สนามยิงปืน
shooting star n ดาวตก
shop n ร้าน
shop n โรงฝึกงาน
shop n ที่ทำงาน
shop n การงาน
shop vi ซื้อของ
shop vt แจ้งตำรวจ (คำสแลง)
shop around phrv เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ)
shop assistant n พนักงานขาย
shop assistant n พนักงานขาย
shop for vi ซื้อของ
shop on phrv แจ้งตำรวจ
shop round phrv เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ)
shopkeeper n เจ้าของร้าน
shoplifter n คนขโมยของตามร้าน
shopper n ผู้เดินซื้อของตามร้าน
shopper n หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
shopping arcade n ศูนย์การค้า
shopping bag n ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย
shopping center n ศูนย์การค้า
shopping centre n ศูนย์การค้า
shopping mall n ศูนย์การค้า
shopping plaza n ห้างสรรพสินค้า
shoptalk n การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
shopworn adj ซึ่งวางในร้านจนเก่า
shoran n ระบบนำร่องการบินโดยสาร
shore n ชายฝั่ง, บริเวณที่พื้นดินติดกับทะเล
shore adj เกี่ยวกับชายฝั่ง
shore n ไม้ค้ำยัน
shore vt ค้ำยันด้วยเสาเอียง
shore bird n นกชายฝั่งทะเล
shore up phrv ค้ำด้วยเสาหรือของแข็ง
shoreline n ชายฝั่ง
shoreward adj เข้าสู่ฝั่ง
shorewards adv เข้าสู่ฝั่ง
shoring n การค้ำยัน
short adj ชั่วครู่
short adj สั้น
short adj ขาด
short adj ย่อๆ
short adj เปราะบาง
short adj ซึ่งโกรธง่าย
short adv อย่างกะทันหัน
short adv โดยสังเขป
short adv อย่างไม่มีมารยาท
short n ตำแหน่งในทีมเบสบอล
short n การลัดวงจร
short vt ทำให้ลัดวงจร
short and sweet idm สั้นๆ
short coat n เสื้อชั้นนอก
short distance n ระยะทางสั้น
short fuse sl ความโกรธง่าย
short letter n จดหมายสั้นๆ
short of something idm มี (บางสิ่ง) ไม่พอ
short pants n กางเกงขาสั้น
short period n ช่วงเวลานิดเดียว
short poem n เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ
short shrift n ช่วงเวลาสั้นๆ ในการพิจารณา
short story n เรื่องสั้น
short time n ระยะเวลาสั้น
short ton n น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
short trip n การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น
short wave n คลื่นวิทยุช่วงสั้น (ประมาณ 20-200 เมตร)
short-circuit vt ทำให้ลัดวงจร
short-handed adj เกี่ยวกับชวเลข
short-horned grasshopper n ตั๊กแตนขนิดหนึ่งมีหนวดสั้น
short-legged riding horse n ม้าพันธุ์เตี้ย
short-lived adj ซึ่งมีช่วงอายุสั้น
short-order n คนปรุงอาหารเร็ว
short-range adj ซึ่งมีระยะใกล้
short-sighted adj ซึ่งมีสายตาสั้น
short-sighted adj ซึ่งไม่มองการณ์ไกล
short-tempered adj โกรธง่าย
short-term adj ช่วงสั้น
short-winded adj สั้นๆ
shortage n ความขาดแคลน
shortbread n ขนมปังรสหวาน
shortcake n ขนมเค้กรสหวาน
shortcoming n จุดอ่อน
shortcut n ทางลัด
shortcut adj ซึ่งเป็นทางลัด
shorten vt ทำให้สั้นลง
shorten vi ลดลง
shorten vt ทำให้ลดลง
shorten vt ทำให้กรอบ
shorten by syncope vt ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง
shortened adj ซึ่งลดลง
shortening n การทำให้ลดลง
shorter vt ย่อ
shorter vt หยุดยั้งการเจริญเติบโต
shortfall n จำนวนที่ขาดไป
shortfall n ความขาดแคลน
shorthand n ชวเลข
shorthand adj เกี่ยวกับชวเลข
shortie n คนเตี้ย
shortly adv ในไม่ช้า
shortly adv อย่างย่อๆ
shortly adv อย่างหยาบๆ
shortness n ความสั้นกระชับ
shortness n ความสั้นกระชับ
shorts n กางเกงขาสั้น
shorts n กางเกงในชาย
shorts n พันธบัตรระยะสั้น
shortsighted adj ซึ่งมีสายตาสั้น
shortsighted adj ไม่รอบคอบ
shortsightedness n ภาวะสายตาสั้น
shortsightedness n การมีสายตาสั้น
shortstop n ตำแหน่งผู้เล่นเบสบอลในสนาม
shortwave n คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ 30-60เมตร
shorty n คนหรือสิ่งที่เตี้ยกว่าปกติ
shot n การยิง
shot n ลูกกระสุนปืน
shot n ระยะยิง
shot n ผู้ยิง
shot n การฉีดยา
shot n ความพยายาม
shot n การเดา
shot n การตีลูก (กีฬา)
shot n โอกาส
shot in the arm idm สิ่งกระตุ้น
shot in the dark idm การเดาสุ่ม
shot-gun wedding idm การบังคับให้แต่งงาน (โดยพ่อเจ้าสาวใช้ปืนขู่เจ้าบ่าว)
shotgun n ปืนล่าสัตว์
shotten adj ซึ่งวางไข่
should aux ควรจะ
should aux กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)
should aux ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง
should aux ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
should aux ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ
should aux ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก
should aux ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ
shoulder n บ่า
shoulder n ไหล่เสื้อ
shoulder n ไหล่เขา
shoulder n เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์
shoulder vi ใช้ไหล่ดัน
shoulder vi ใช้ไหล่ดัน
shoulder vt แบกภาระ
shoulder aside phrv กระแทกจนเบี่ยงไปข้างหนึ่ง
shoulder bag n กระเป๋าสะพาย
shoulder blade n กระดูกสะบัก
shoulder bone n กระดูกสะบัก
shoulder cut n ไหล่เสื้อ
shoulder forward phrv ใช้ไหล่ดันไปข้างหน้า
shoulder strap n ตราที่บ่า
shoulder straps n สายเอี๊ยมดึงกางเกง
shoulder through phrv ใช้ศอกดันหรือเบียดผ่าน (ฝูงชน)
shoulder to shoulder idm เคียงบ่าเคียงไหล่
shout vt ตะโกน
shout vi ตะโกน
shout n การตะโกน
shout about phrv ตะโกนพูด
shout at phrv ตะโกนใส่
shout down phrv ตะโกนลงไป
shout for phrv ตะโกน (แสดงความรู้สึก)
shout of laughter n การหัวเราะลั่น
shout out phrv ตะโกนออกมา
shove vi ดัน
shove vt ผลัก
shove n การผลัก
shove about phrv บังคับ
shove against phrv ผลัก
shove along phrv เข็นไป
shove around phrv บังคับ
shove aside phrv ผลักไปด้านข้าง
shove at phrv ผลักดัน
shove away phrv ผลักออกไป
shove back phrv ผลักกลับ
shove back phrv ถอยกลับ (ทางทหาร)
shove behind phrv เห็นว่าไม่สำคัญอีกแล้ว
shove by phrv ชนเบาๆ
shove down phrv ผลักหรือดันลง
shove forward phrv กระตุ้นความสนใจ
shove home phrv เข็นเข้าบ้าน
shove in phrv ผลักหรือดันเข้า
shove into phrv อัดเข้า
shove off phrv ผลัก
shove off on phrv ผลัก (ภาระ, หน้าที่) มาให้
shove on phrv รีบดำเนินต่อ
shove on phrv ชักจูง
shove on phrv ดัน
shove on phrv ผลัก (สิ่งไปต้องการ) ให้กับ (คำไม่เป็นทางการ)
shove out phrv ผลักออก
shove out phrv เข็นเรือออก (การแล่นเรือ)
shove out phrv ขอให้ออกไป
shove out phrv บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ)
shove over phrv ผลักล้ม
shove past phrv ชนเบาๆ
shove through phrv แยงเข้าไป
shove through phrv ช่วยให้ผ่าน (การสอบ, ขั้นตอน ฯลฯ)
shove to phrv ปิดให้สนิท
shove towards phrv ผลักไปทาง
shove towards phrv พยายามไปให้ถึง
shove towards phrv มุ่งไปในเรื่อง
shove up phrv เลื่อนขึ้น
shovel n พลั่ว
shovel n ปริมาณที่ตักด้วยพลั่วหนึ่งครั้ง
shovel vt ขุดด้วยเสียมหรือพลั่ว
shovel down phrv รีบตักกิน
shovel in phrv แซะด้วยพลั่วหรือเสียม
shovel into phrv เจาะหรือขุดด้วยพลั่ว
show vt แสดง
show vi มองเห็นได้
show vt มองเห็นได้
show vt นำออกฉาย
show vt นำไปดู
show vt อธิบาย
show vt แสดงหลักฐาน
show vt บอกข้อมูล
show vt แสดงทัศนคติ
show vi มาถึง (คำไม่เป็นทางการ)
show vi เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)
show n การแสดง
show n การแสดงนิทรรศการ
show n สิ่งที่นำมาแสดง
show n สิ่งลวงตา
show n ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)
show around phrv พาชมรอบๆ
show biz sl ธุรกิจด้านบันเทิง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์)
show business n ละครทีวี
show down phrv หงายไพ่
show for phrv แสดง
show girl n นักแสดงหญิง
show good faith idm แสดงเจตนาดี
show gratitude vt แสดงการขอบคุณ
show home n บ้านตัวอย่าง
show house n บ้านตัวอย่าง
show in phrv พาเข้าไป
show in phrv ต้อนรับปีใหม่
show itself phrv เห็นได้ชัด
show mercy vi ผ่อนปรนให้
show mercy vi เห็นใจ
show of hands idm ลงคะแนน
show off phrv ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น
show oneself phrv แสดงตัว
show out phrv นำหรือพาออกไปอย่างสุภาพ
show over phrv พาชมรอบๆ
show promise idm ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ
show round phrv พาชมรอบๆ
show signs of something idm แสดงให้เห็นว่า
show someone the door idm พา (บางคน) ไปทางออก
show someone to the door idm พา (บางคน) ไปทางออก
show the flag idm แสดงการเข้าร่วม
show the way vt แนะนำ
show the white feather idm แสดงความกลัวออกมา
show through phrv มองเห็นผ่าน
show to phrv เอาให้ดู
show up phrv นำ/พาขึ้นไปข้างบน
show-off n คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น
showbiz n แวดวงบันเทิง (คำสแลง)
showboat n เรือที่จัดการแสดง
showcase n ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม
showcase n สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่งของหรือคน
showcase vt แสดง (สินค้า, มหรสพ)
showdown n การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม)
shower n การอาบน้ำฝักบัว
shower n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
shower n ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)
shower n ฝนตกปรอยๆ
shower n งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก)
shower vi อาบน้ำ(ฝักบัว)
shower vt สาด
shower vi สาด
shower vt ให้อย่างมากมาย
shower n ผู้จัดแสดง
shower cap n หมวกอาบน้ำ
shower on phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
shower upon phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
shower with phrv ปกคลุมด้วย
showerstall n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว
showery n การมีฝนตกปรอยๆ
showily adv อย่างโอ้อวด
showiness n ความโอ้อวด
showing n การแสดง
showing off n การวางโต
showman n นักแสดงที่มีพรสวรรค์
showman n ผู้จัดการแสดง
showmanship n การเป็นนักแสดง
shown vi กริยาช่องที่ 3 ของ show
shown vt กริยาช่องที่ 3 ของ show
showpiece n ตัวอย่างที่ดีที่สุด
showplace n สถานที่งดงามหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
showroom n ห้องที่ใช้แสดงสินค้า
showtime n ช่วงเวลาเริ่มต้นของความบันเทิง (เช่นภาพยนตร์, ละคร)
showy adj น่าประทับใจ
showy adj โอ้อวด
shrank vi กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrank vt กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrapnel n กระสุนที่กระจายกลางอากาศ
shred n ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
shred n เศษผ้า
shred vi ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ
shred vt ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ
shrew n ผู้หญิงปากร้ายหรืออารมณ์ร้าย
shrew n สัตว์กินแมลงคล้ายหนู
shrewd adj หลักแหลม
shrewd adj มีเล่ห์เหลี่ยม
shrewdness n ความเฉลียวฉลาด
shrewdness n ความมุ่งร้าย
shrewish adj ซึ่งมีอารมณ์ร้าย
shriek vi กรีดร้อง
shriek vt พูดด้วยเสียงแหลม
shriek n การกรีดร้อง
shriek n เสียงกรีดร้อง
shriek out phrv กรีดร้องออกมา
shriek with phrv กรีดร้องด้วย
shrill adj มีเสียงแหลม
shrill n เสียงกรีดร้อง
shrill vt ร้องโหยหวน
shrill vi ร้องโหยหวน
shrill adv อย่างโหยหวน
shrimp n กุ้ง(เล็ก)
shrimp n คนไม่สำคัญ
shrimp adj เกี่ยวกับกุ้ง
shrine n แท่นบูชา
shrine n ศาลเจ้า
shrine vt ใช้เป็นที่บูชา
shrink vi หด
shrink vi กลัว
shrink vt ทำให้เล็กลง
shrink n การหดตัว
shrink n ความกลัว
shrink back phrv หดกลับ
shrink from phrv หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว)
shrink up phrv หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว)
shrinkage n การหด
shrivel vi ย่น
shrivel vt ทำให้ย่น
shrivel vi หมดประโยชน์
shrivel vt ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up phrv (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย
shriveled adj ซึ่งเหี่ยวแห้ง
shriveled adj เหี่ยวและมีรอยย่น
shroud n ผ้าห่อศพ
shroud n เชือกหรือลวดที่โยงจากเสากระโดงเรือ
shroud n ผ้าคลุม
shroud vt ซ่อน
shrub n ต้นไม้พุ่ม
shrub n น้ำผลไม้มีส่วนผสมของอัลกอฮอล์และน้ำตาล
shrubbery n ต้นไม้เตี้ย
shrubby adj ล้อมรอบด้วยต้นไม้เตี้ย
shrubby adj เหมือนต้นไม้เตี้ย
shrubs n ต้นไม้เตี้ย
shrubs n พืช
shruffle off phrv สลัดออก
shrug vi ยักไหล่เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ
shrug vt ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ
shrug n อาการยักไหล่
shrug off phrv บิดตัวถอด (ผ้า) ออก
shrug off phrv ขจัด
shrunk vi กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunk vt กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken vi กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken vt กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shuck off phrv สลัดออก
shudder vi สั่นกลัว
shudder n อาการสั่นกลัว
shudder at phrv สั่นเทาด้วย
shudderingly adv อย่างสั่นเทา
shuffle vi เดินลากเท้า
shuffle vt เดินลากเท้า
shuffle vi หลบเลี่ยง
shuffle vt หลบเลี่ยง
shuffle vi สับไพ่
shuffle vt สับไพ่
shuffle vi ผสม
shuffle vt ผสม
shuffle n การเดินลากเท้า
shuffle n การหลีกเลี่ยง
shuffle n การสับไพ่
shuffle away phrv สลัดออก
shuffle off phrv สลัดออก
shuffle out of phrv ถอดออก
shun vt หลบเลี่ยง
shunt vi สับเปลี่ยน
shunt vt สับเปลี่ยน
shunt n การสับราง
shunt n เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในการแยก
shunt n ทางหรือหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่
shunt onto phrv สับราง
shunter n เครื่องยนต์ดีเซล
shush int เงียบ
shush vt บอกให้เงียบ
shut vi ปิดเสียงดัง
shut vt ทำให้ปิด
shut vt พับ
shut vt หยุด
shut adj ซึ่งปิดไว้
shut n การปิด
shut away phrv แยกตัวจาก
shut down phrv ปิดแน่น
shut in phrv ขังไว้ใน
shut in phrv ทำให้ติดอยู่ใน (มักเป็นประตู)
shut of phrv กำจัด
shut off phrv ปิด
shut on phrv ปิดทับ
shut out phrv ไม่ยอมให้เข้า
shut tight adj ที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
shut to phrv ปิดให้แน่น
shut to idm แสร้งทำเป็นไม่เห็น
shut up phrv ปิดให้แน่น
shut upon phrv ปิดทับ
shut-eye n การนอนหลับ
shut-in n คนเก็บตัว
shutdown n การปิดกิจการ
shutout n การป้องกันฝ่ายตรงข้าม
shutter n ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป
shutter n บานเกล็ดหน้าต่าง
shutter vt ปิดด้วยบานเกล็ด
shutterbug n ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว
shuttle n กระสวยเครื่องเย็บผ้า
shuttle n กระสวย
shuttle n พาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttle vi เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่
shuttle vt ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว
shuttle adj เกี่ยวกับพาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttlecock n ลูกขนไก่
shuttlecock n กีฬาแบดมินตัน
shuttlecock vt ส่งไปส่งมา
shuttlecock adj ซึ่งลังเลใจ
shy adj ขี้อาย
shy adj ซึ่งตกใจง่าย
shy adj ไม่ไว้ใจ
shy adj ขาดแคลน
shy adj ขว้างทิ้ง
shy at phrv (ตกใจ) ถอยหลัง
shy at phrv ปา/ขว้างไปที่ (อย่างแรง)
shy away from phrv หลบเลี่ยง
shylock n พ่อค้าหน้าเลือด
shyly adv อย่างขี้อาย
shyly adv อย่างประหม่า
shyness n ความอาย
shyness n ความประหม่า
shyness n ความเงียบ
shyster n ทนายซึ่งทำผิดจรรยาบรรณ
si n ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
Siam n ชื่อเดิมของประเทศไทย
Siamese adj เกี่ยวกับไทย
Siamese n คนไทย
Siamese n ภาษาไทย
Siamese cat n แมวไทย
Siamese twins n ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
sib n คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน
Siberia n แคว้นไซบีเรีย
Siberia n ไซบีเรีย
sibilant adj เกี่ยวกับเสียงเสียดแทรก
sibilant n พยัญชนะเสียงเสียดแทรก
sibilate vt เปล่งเสียงเสียดแทรก
sibling n พี่น้อง
sibling n เกี่ยวกับพี่น้อง
sibyl n แม่หมอพยากรณ์
sic vt โจมตี
sick adj ป่วย
sick adj ไม่สบายใจ
sick adj รังเกียจ
sick adj มีเชื้อโรค
sick n คนไข้
sick and tired of idm เบื่อระอา(กับ)
sick bay n ห้องพยาบาลบนเรือ
sick building syndrome n กลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ
sick headache n อาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว
sick in bed idm ยังนอนป่วย
sick on phrv จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า)
sick onto phrv จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า)
sick person n คนป่วย
sick up phrv ป่วย
sick-at-heart adj เป็นไข้ใจ
sickbed n เตียงผู้ป่วย
sicken vi ป่วย
sicken vt ทำให้เจ็บป่วย
sicken at phrv ไม่ชอบมากจนป่วย
sicken for phrv เริ่มแสดงอาการ (ของโรค)
sicken of phrv เหน็ดเหนื่อยกับ
sickening adj ซึ่งทำให้ป่วย
sickish adj ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม
sickle n เคียว
sickle n กลุ่มดาวรูปเคียวในกลุ่มดาวลีโอ
sickly adj เจ็บป่วยบ่อย
sickly adj ซึ่งไม่น่ามอง
sickness n ความเจ็บป่วย
sickroom n ห้องคนป่วย
side n ข้าง
side n เนื้อบริเวณสีข้าง
side n แง่มุม
side n ฝ่าย
side n ริม
side vt ยืนอยู่ด้านข้าง
side adj ซึ่งเป็นด้านข้าง
side vi สนับสนุน
side vt สนับสนุน
side against phrv โต้แย้ง
side arm n อาวุธที่คาดไว้บริเวณเอว
side by side idm เคียงข้างกัน
side effect n ผลข้างเคียง
side road n ถนนเล็ก
side street n ทางที่แยกจากถนนใหญ่
side view n รูปหน้าด้านข้าง
side with phrv เข้าข้าง
side-whiskers n หนวดเคราข้างใบหู
sideboard n ตู้เก็บจานชาม
sideburns n หนวดเคราข้างใบหู
sidecar n รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
sided adj มีขอบ
sidekick n เพื่อนร่วมงาน
sideline n เส้นข้าง
sideline n งานพิเศษ
sideline n สินค้าประกอบ
sideline vt ทำให้เข้าร่วมไม่ได้
sidelong adj เอียงไปด้านข้าง
sidelong adv เอียงไปข้างหนึ่ง
sidepiece n ส่วนข้าง
sidereal adj เกี่ยวกับดาวฤกษ์
sideshow n การแสดงแทรก
sideslip vt เลื่อนไปด้านข้าง
sidesplitting adj ตลกมาก
sidestep vi หลีกเลี่ยง
sidestep vt หลีกเลี่ยง
sidestop vi หลบ
sidestop vt หลบหลีก
sideswipe n การคลำไปด้านข้าง
sidetrack vt ทำให้ออกนอกประเด็น
sidetracked adj ที่ทำให้เบนสายตาไป
sidewalk n ทางเท้า
sideward adv ไปด้านข้าง
sideways adv โดยมองไปด้านข้าง
sideways adj ซึ่งมองไปด้านข้าง
siding n รางแยกสำหรับหยุดรถไฟ
siding n วัสดุทนทานติดผนังรอบตัวอาคาร
sidle vi เดินเอียงข้าง
sidle n การเดินเอียงข้าง
sidle away phrv เดินออกไปด้านข้าง
sidle in phrv เข้าด้านข้าง
sidle out phrv ออกไปด้านข้าง
sidle up phrv เข็น (เรือ) ออกไปด้านข้าง (ตรงไปยัง)
sidlight n ไฟจากด้านข้าง
sidling n การเดินเอียงข้าง
siege n การโอบล้อม
siege n ตำแหน่ง
siege n ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน
siege vt ล้อมโจมตี
sienna n ดินเผา
sierra n เทือกเขา
siesta n การงีบหลับตอนเที่ยง
sieve n ตะแกรง
sieve n คนปากเปราะ
sieve vi กรอง
sieve vt กรอง
sift vi กรอง
sift vt กรอง
sift vt วินิจฉัย
sift out phrv ร่อนแยก (ออกจากกลุ่ม)
sift through phrv ค้นหา
sifter n ตะแกรง
siftings n สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา
sig abbr คำย่อของ signal และ signature
sigh vi ถอนหายใจ
sigh vi โหยหา
sigh vt โหยหา
sigh n เสียงถอนหายใจ
sigh about phrv ถอนหายใจเสียงดัง
sigh away phrv ถอนหายใจ (ตามเวลาที่ผ่านไป)
sigh for phrv ถอนใจกับ
sigh over phrv เซ็นชื่อยอมเสียสิทธิ์ในบางสิ่ง
sight n การเห็น
sight n ภาพ
sight vt เห็น
sight vi เล็ง
sight vt เล็ง
sight for sore eyes idm สิ่งที่ยินดีที่ได้เห็น
sighted adj ซึ่งมองเห็น
sightless adj ไม่สามารถมองเห็นได้
sightlessness n การสูญเสียสายตา
sightline n แนวสายตา
sightly adj น่ามอง
sightread vt อ่านโดยไม่เตรียมตัวมาก่อน
sightsee vi เที่ยวชม
sightseeing n การเที่ยวชม
sightseer n ผู้เที่ยวชม
sigil n เครื่องหมาย
sigma n ตัวอักษรกรีกตัวที่18
sigmoid adj ซึ่งเป็นรูปตัวเอส (s)
sign n สัญลักษณ์
sign n ลาง
sign n ภาษาใบ้
sign n ร่องรอย
sign vi ลงนาม
sign vt ลงนาม
sign vt ทำเครื่องหมาย
sign vt ติดต่อกันด้วยสัญญาณ
sign vi ทำเครื่องหมาย
sign vi แสดงอากัปกิริยา
sign away phrv เซ็นชื่อยอมเสียสิทธิ์ในบางสิ่ง
sign for phrv ยอมเซ็นชื่อเพื่อ
sign in phrv เซ็นชื่อเข้า
sign language n ภาษาสัญลักษณ์
sign of the zodiac n ราศี
sign off phrv ลาออก
sign off phrv ลงชื่อในจดหมาย
sign off phrv หยุดกระจายเสียง
sign off phrv หยุดพูด (คำไม่เป็นทางการ)
sign on phrv เซ็นชื่อเริ่มงาน
sign on phrv เซ็นให้ถูกที่
sign out phrv ลงชื่อออก
sign over phrv เซ็นชื่อโอนให้
sign up phrv เซ็นชื่อเข้า
signal n สัญญาณ
signal n ลาง
signal adj ซึ่งเป็นสัญญาณ
signal adj เด่น
signal vi ส่งสัญญาณ
signal vt ให้สัญญาณ
signal caller n ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล)
signal to phrv โบกมือให้สัญญาณ
signaling n การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร
signaling n อุปกรณ์สัญญาณ
signalize vt ให้สัญญาณ
signalize vt แสดง
signally adv ทางสัญญาณ
signalment n รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
signatory n ผู้ลงนามในสัญญา
signatory adj ซึ่งลงนามในสัญญา
signature n ลายเซ็น
signature n การเซ็นชื่อ
signature n เพลงประจำ
signboard n แผ่นป้ายติดประกาศ
signed on the dotted line idm เซ็นชื่อ
signed, sealed, and delivered idm ลายเซ็นอย่างเป็นทางการ
signer n ผู้ลงนามข้างท้าย
signet n ตราประทับเล็กๆ
signet vt ประทับตรา
signet ring n แหวนตรา
significance n ความสำคัญ
significance n ความหมาย
significant adj ซึ่งมีความหมาย
significantly adv อย่างสำคัญ
signification n ความสำคัญ
signify vt มีความหมาย
signor n คำเรียกผู้ชายในภาษาอิตาลี
signora n คำเรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วในภาษาอิตาลี
signorina n คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานในภาษาอิตาลี
signpost n เสาติดป้ายบอกทางตามถนน
signpost n ร่องรอย
signs of the zodiac n จักรราศรี
Sikh n ชาวศาสนาซิกห์
Sikh adj เกี่ยวกับศาสนาซิกห์
Sikhism n ศาสนาซิกห์
silage n อาหารสัตว์
silence n ความเงียบ
silence n การนิ่งเงียบ
silence n การปกปิด
silence vt ทำให้เงียบ
silence int คำสั่งให้เงียบ
silenced adj ซึ่งอดกลั้น
silencer n ผู้ทำให้เงียบ
silent adj เงียบ
silent adj ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง
silent n หนังเงียบ
silently adv อย่างเงียบๆ
silhouette n ภาพเงา
silhouette n โครงร่าง
silhouette vt วาดภาพโครงร่างสีดำ
silhouette against phrv เห็นเป็นสีดำเด่นออกมาจากภาพด้านหลัง
silica n สารประกอบซิลิกา
silicon n ธาตุอโลหะที่ใช้ในการทำเหล็กกล้า
silicosis n โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า (silica)
silk n เส้นไหม
silk n ผ้าไหม
silk n ซังข้าวโพด
silk adj เกี่ยวกับผ้าไหม
silk hat n หมวกผ้าไหม
silk-stocking n หรูหรา
silken adj คล้ายไหม
silkscreen n วิธีการพิมพ์ภาพด้วยหมึก
silkworm n ตัวไหม
silky adj นุ่มเหมือนเส้นไหม
silky adj ปกคลุมด้วยขนนุ่มและลื่น
silky case n รังไหมดิบ
sill n ฐานกำแพง
sill n ธรณีประตูหรือหน้าต่าง
silliness n ความโง่เขลา
silly adj โง่
silly adj ไร้สาระ
silly adj มึน
silly adj อ่อนแอ
silly adj น่าเวทนา
silly n คนโง่
silly season idm ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
silly talk n เรื่องเหลวไหล
silmultaneous adj ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
silo n ฉาง
silo n ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ
silo vt เก็บในฉาง
Silpakorn University n มหาวิทยาลัยศิลปากร
silt n โคลน
silt vi เต็มไปด้วยโคลน
silt vt ทำใหเต็มไปด้วยโคลน
silt rock n แผ่นหิน
silt up phrv อุดตันด้วยโคลน
silva n ไม้ป่าในเขตใดเขตหนึ่ง
silver n ธาตุเงิน
silver n เหรียญเงิน
silver n สีเงิน
silver n เครื่องเงิน
silver adj ประกอบด้วยเงิน
silver adj พูดเก่ง
silver adj เกี่ยวกับวันครบรอบ 25 ปี
silver vt เคลือบเงิน
silver vi กลายเป็นสีเงิน
silver dollar n เหรียญขนาดใหญ่ (คำสแลง)
silver jubilee n การฉลองครบรอบ 25 ปี
silver screen n อุตสาหกรรมภาพยนตร์
silver screen n ภาพยนตร์
silver screen n จอภาพยนตร์ (คำค่อนข้างเก่า)
silver spoon n สังคมชั้นสูง
silver-tongued adj ซึ่งพูดโน้มน้าวเก่ง
silverfish n ปลาสีเงิน
silvern adj ซึ่งทำด้วยเงิน
silversmith n ช่างเงิน
silverware n เครื่องเงิน
silvery adj คล้ายเงิน
simian adj เกี่ยวกับลิง
simian n ลิง
similar adj เหมือนกัน
similar to prep เหมือนกับ
similarity n ความเหมือน
similarly adv ในทำนองเดียวกัน
simile n การเปรียบเทียบ
similitude n ความคล้ายกัน
simmer vi ตุ๋น
simmer vt ตุ๋น
simmer n การเคี่ยว
simmer down phrv เคี่ยวให้ค่อยๆ เดือด
simmer down phrv ค่อยๆสงบลง
simmer with phrv คุกรุ่นด้วย (มักด้วยอารมณ์โกรธ)
Simmondsia chinensis n พืชที่สามารถนำเมล็ดมาสกัดน้ำมันทำเครื่องสำอาง
simon-pure adj แท้จริง
simony n บาปจากการทำประโยชน์กับศาสนา
simp n คนโง่
simpatico n เห็นใจ
simper vi ยิ้มแห้งๆ
simper n การยิ้มแห้งๆ
simper vt พูดแบบยิ้มเขิน
simple adj ง่าย
simple adj เรียบๆ
simple adj พื้นฐาน
simple adj โง่
simple adj ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว
simple n คนโง่
simple n คนถ่อมตัว
simple n สมุนไพร
simple fraction n อัตราส่วนสองจำนวน
simple fracture n กระดูกหัก
simple interest n อัตราดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว
simple sentence n ประโยคความเดียว
simple-minded adj ไร้เดียงสา
simple-minded adj โง่
simpleton n คนโง่
simplex adj ง่ายๆ
simplicity n ความเรียบง่าย
simplify vt ทำให้ง่ายขึ้น
simplistic adj ง่าย
simply adv อย่างง่ายๆ
simply adv อย่างตรงไปตรงมา
simply adv เพียงแค่นั้น
simply adv อย่างแท้จริง
simulacast n รายการที่แสดงพร้อมกัน
simulacrum n ความคล้ายกัน
simulate vt เลียนแบบ
simulate adj ซึ่งเลียนแบบ
simulated adj ซึ่งเสแสร้ง
simulation n การลอกเลียนแบบ
simulator n นักต้มตุ๋น
simulator n คนล่อลวง
simultaneity n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
simultaneous adj ที่พร้อมกัน
simultaneous occurrence n การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
simultaneously adv โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน
simultaneousness n การเกิดขึ้นพร้อมกัน
simuous vt ซึ่งคดเคี้ยวไปมาคล้ายตัวหนอน
sin n บาป
sin n การทำผิดศีลธรรม
sin n อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู
sin vi กระทำบาป
sin against phrv ทำผิดต่อ
since prep ตั้งแต่
since conj ตั้งแต่
since conj เนื่องจาก
since adv เมื่อหลายปีมาแล้ว
since the year dot idm ยาวนานมาก
sincere adj จริงใจ
sincere adj แท้จริง
sincere adj บริสุทธ์
sincerely adv อย่างจริงใจ
sincerely adv อย่างแท้จริง
sincerity n ความจริงใจ
sincerity n ความแท้จริง
sincerity n ความบริสุทธิ์
sine n อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก
sinecure n ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก
sinedie adj ซึ่งไม่กำหนดวันแน่นอน
sinequanon n สิ่งที่ควรมี
sinew n เส้นเอ็น
sinew n พละกำลัง
sinew vt ออกแรงช่วย
sinewy adj ซึ่งมีพละกำลัง
sinful adj ชั่วร้าย
sinfully adv อย่างผิดศีลธรรม
sinfully adv อย่างไม่ยุติธรรม
sinfully adv อย่างโหดร้าย
sing vi ร้องเพลง
sing vt ร้องเพลง
sing vi สรรเสริญด้วยบทกวี
sing vt สรรเสริญด้วยบทกวี
sing n การร้องเพลง
sing away phrv ร้องเพลงไม่หยุด
sing away phrv ร้องเพลงขับไล่
sing low phrv ร้องออกมาอย่างต่ำต้อย (หรือนอบน้อม) หลังพ่ายแพ้
sing out phrv ร้องเพลงออกมา
sing small idm ร้องเพลงเงียบๆ
sing small phrv ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
sing to phrv ร้องเพลงกับ (เครื่องดนตรี)
sing to phrv ร้องเพลงให้กับ
sing together phrv ร้องพร้อมกัน
sing up phrv ร้องเสียงดัง
Singapore n ประเทศสิงคโปร์
Singburi n จังหวัดสิงห์บุรี
Singburi n สิงห์บุรี
singe vt ทำให้ไหม้
singer n นักร้อง
Singhalese adj เกี่ยวกับประเทศศรีลังกา
single adj เดี่ยว
single adj โสด
single file n การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ)
single man n ชายโสด
single out phrv เลือกเฉพาะ
single part n เพลงร้องเดี่ยว
single step n ขั้นบันได
single-foot n การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า
single-handed adv โดยลำพัง
single-hearted adj เด็ดเดี่ยว
single-minded adj มุ่งมั่น
single-space vt พิมพ์บรรทัดเดียว
singleness n ความเป็นหนึ่งเดียว
singlet n เสื้อกล้าม
singleton n คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
singly adv เดี่ยว
singsong n การร้องเพลง
singular adj เป็นเอกพจน์
singular adj ผิดธรรมดา
singular n คำเอกพจน์
sinister adj เป็นลางร้าย
sink vi จม
sink vt ทำให้จม
sink vi ตกลง
sink n อ่างสำหรับล้าง
sink back phrv ปล่อยให้จมลง
sink down phrv ล้มลง
sink in phrv ซึมเข้า
sink in phrv (เรือ) จมใน
sink into phrv (เรือ) จมใน
sink into despair idm ซึมเศร้า
sink or swim idm ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ
sink our differences idm ยุติข้อขัดแย้งไว้ก่อน
sink their differences idm ยุติข้อขัดแย้งไว้ก่อน
sink to phrv ทรุดลง
sink to phrv (ที่ดิน, พื้นดิน) มีไปจนถึง
sink to phrv ทรุดลงกับ
sink to phrv ลดลงเป็น
sink to rest phrv ตาย
sink together phrv จมลง
sinkage n การจม
sinker n ผู้จม
sinkhole n บ่อน้ำ
sinking adj อ่อนแรง
sinking n การทำให้จมลง
sinking n การอับปางของเรือ
sinking n การทรุดตัวลง
sinking fund n เงินทุนชำระหนี้
sinless adj บริสุทธิ์
sinner n ผู้ทำบาป
Sinology n การศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน
sinor n ตำแหน่งของพระในนิกายโรมันคาทอลิก
sinor n คำเรียกสุภาพบุรุษ
sinuate adj เป็นคลื่น
sinuous adj ซึ่งเป็นคลื่น
sinus n โพรงในกระดูกศีรษะ
sinusitis n โพรงจมูกอักเสบ
sion suf ภาวะ
Sioux n ชาวอินเดียนแดง
sip vt จิบ
sip vi จิบ
siphon vt ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ
siphon n ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
siphon off phrv ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย
siphon out phrv ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย
sir n คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย
Sir n คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ
Sir n คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย
sir n คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย
Sir Anthony Blunt sl อวัยวะเพศหญิง
sire n คำกล่าวแสดงความเคารพกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญ
sire n บิดา
sire vt เป็นพ่อพันธุ์
siren n เสียงหวอ
sirloin n เนื้อสันนอก
sirup n น้ำเชื่อม
sis n คำเรียกไม่เป็นทางการของ sister
sisal n เส้นใยพืชชนิดหนึ่ง
sissy n ผู้ชายหรือเด็กชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ)
sissy n คนขี้อาย
sissy n เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ
sissy adj (ผู้ชาย) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ)
sister n น้องสาวหรือพี่สาว
sister n แม่ชี
sister-in-law n พี่หรือน้องสะใภ้
sisterhood n ความเป็นพี่หรือน้องสาว
sit vi นั่ง
sit vt หาที่นั่งให้
sit vi กกไข่
sit vi ตั้งอยู่
sit vi เลี้ยงเด็ก (คำไม่เป็นทางการ)
sit n เวลาที่ใช้ในการนั่ง
sit about phrv นั่งคอย
sit around phrv นั่งคอย
sit at phrv นั่งที่
sit back phrv นั่งถอยหลังไป
sit by phrv ทำอะไรไม่ได้
sit down phrv นั่งลง
sit down on phrv คัดค้าน
sit down to phrv นั่งเตรียมพร้อมสำหรับ
sit down under phrv เผชิญกับ
sit for phrv นั่งวางท่า (เพื่อให้วาดรูป, ถ่ายรูปฯลฯ)
sit for phrv เข้าสอบ
sit for phrv เป็นตัวแทนในสภา
sit in phrv เลี้ยงดูเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่)
sit in phrv ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม
sit in phrv นั่งอยู่ใน
sit in for phrv ทำหน้าที่แทน
sit on phrv นั่งบน
sit on phrv วางบน
sit on phrv (ผ้า) พาดบน
sit on phrv (อาหาร) อยู่ในหรือตกถึง (กระเพาะอาหาร)
sit on phrv เป็นสมาชิกของ
sit on phrv เก็บไว้ในช่วง (เวลา)
sit on phrv สืบสวน
sit on phrv มีผลต่อ
sit out phrv นั่งด้านนอก
sit out phrv ไม่มีส่วนร่วมใน
sit out phrv อยู่จนจบ (การแสดง)
sit pretty phrv ได้เปรียบ
sit through phrv อยู่ร่วมตลอด
sit tight phrv อยู่ในที่เดียวกัน
sit tight phrv ไม่เปลี่ยนใจ
sit to phrv นั่งวางท่าให้ (วาดรูป)
sit under phrv เข้าเรียนกับ
sit up phrv ลุกขึ้นนั่ง
sit up phrv นั่งบนขาหลัง (สัตว์สี่เท้าเช่น สุนัข)
sit up phrv เป็นที่สนใจ
sit upon phrv นั่งบน
sit upon phrv วางบน
sit upon phrv (ผ้า) พาดบน
sit upon phrv (อาหาร) อยู่ในหรือตกถึง (กระเพาะอาหาร)
sit upon phrv เป็นสมาชิกของ
sit upon phrv เก็บไว้ในช่วง (เวลา)
sit upon phrv สืบสวน
sit upon phrv มีผลต่อ
sit with phrv นั่งอยู่กับ
sit with phrv อยู่เป็นเพื่อนกับ
sit-in n การชุมนุมประท้วง
sit-up n ท่าบริหารหน้าท้อง
site n สถานที่ตั้ง
site vt จัดตั้งขึ้นในสถานที่
sitimulant n สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น
sitology n การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ
sitter n ผู้เลี้ยงเด็ก
sitting n การเข้านั่งประจำที่
sitting duck n เป้านิ่ง
sitting on top of the world idm มีความสุขมาก
sitting pretty idm อยู่ได้อย่างสุขสบาย
sitting room n ห้องนั่งเล่น
sitting target idm เป้านิ่ง
situate vt ตั้งอยู่ที่
situated at prep ที่
situation n สถานการณ์
situs n ตำแหน่งในร่างกาย
sitz bath n การนั่งอาบน้ำ
siutable adj ที่เหมาะสม
Siva n พระศิวะ
six n จำนวนหก
six pron จำนวนหก
six adj ซึ่งมีจำนวนหก
six of one and half a dozen of the other idm ไม่แตกต่างกัน
six points n การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้
six-shooter n ปืนที่มีลูกโม่หกนัด
six-sided solid n ลูกบาศก์
sixpence n เหรียญหกเพนนีของอังกฤษ
sixpenny adj ซึ่งเป็นเหรียญหกเพนนีของอังกฤษ
sixteen n จำนวนสิบหก
sixteen adj ซึ่งมีจำนวนสิบหก
sixteen ounces n หน่วยวัดน้ำหนัก
sixteenth n ลำดับที่สิบหก
sixth n ลำดับที่หก
sixth sense idm สัมผัสที่ 6
sixth sense n สัมผัสที่หก
sixtieth n ลำดับที่หกสิบ
sixty n เลขหกสิบ
sizable adj มีขนาดใหญ่มาก
size n ขนาด
size vt จัดกลุ่มตามขนาด
size up phrv เดาหรือกะขนาดของ
sizeable adj มีขนาดใหญ่มาก
sized adj ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
sizing adj ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
sizzle vi ส่งเสียงแฉ่ๆ
sizzle vt ทำให้เกิดเสียงดังแฉ่ๆ
sizzle n เสียงดังแฉ่ๆ
sizzler n สิ่งที่ร้อนจัด
sizzler n วันที่ร้อนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
skag sl เหล้าแรง
skald n กวีโบราณชาวสวีเดน
skate n รองเท้าสเก็ต
skate vi เล่นเสก็ต
skate around phrv เล่นสเก็ตไปรอบๆ
skate on phrv เล่นสเก็ตบน
skate on thin ice idm เสี่ยงในการพูด (บางสิ่ง)
skate over phrv ใส่รองเท้าสเก็ตวิ่งข้าม
skate over thin ice idm เสี่ยงในการพูด (บางสิ่ง)
skate round phrv เล่นสเก็ตไปรอบๆ
skateboard n กระดานเล่นสเก็ตซึ่งมีล้อเล็กๆ ช่วยให้เคลื่อนที่
skater n คนเล่นสเก็ต
skean n กริช
skedaddle n รีบวิ่งหนี
skeet n การยิงเป้า
skein n กลุ่มด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง
skeletal adj เกี่ยวกับโครงกระดูก
skeletal frame n โครงกระดูก
skeleton n โครงกระดูก
skeleton n โครงสร้าง
skeleton n คนผอมแห้ง
skeleton in the closet idm ความลับที่น่าตกใจ
skeletonize vt ทำโครงร่าง
skellum adj เกเร
skene n กริช
skepsis n ความสงสัย
skeptic n ผู้สงสัย
skeptical n ผู้สงสัย
skepticism n ความสงสัย
sketch n ภาพร่าง
sketch n การอธิบายอย่างคร่าวๆ
sketch vi วาดภาพร่าง
sketch vt วาดภาพร่าง
sketch in phrv วาด
sketch out phrv วาดร่าง
sketchbook n สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง
sketcher n จิตรกร
sketching n รูปวาด
sketchpad n สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง
sketchy adj คร่าวๆ
skew vi เอียง
skew vt ทำให้ไม่ตรง
skew vt บิดเบือน
skew adj ไม่ตรง
skew n ตำแหน่งเฉียง
skewbald adj ซึ่งมีลายสลับสี
skewer n ไม้เสียบ
ski n กระดานสกี
ski vi เคลื่อนไปด้วยสกี
ski vt เคลื่อนไปด้วยสกี
ski jump n การกระโดดของนักสกี
ski lift n กระเช้าไฟฟ้า
ski pole n ไม้ค้ำในการเล่นสกี
skid vi ลื่น
skid n การลื่น
skid n ไม้ขัดไม่ให้ล้อหมุน
skid n รางเลื่อน
skid up phrv เลื่อนไถล
skiddy adj ลื่นไถล
skiff n เรือพายเล็กๆ
skiing n การเล่นสกี
skilful adj ซึ่งมีทักษะ
skilful adj ซึ่งมีทักษะ
skill n ฝีมือ
skill n ความเชี่ยวชาญ
skilled adj ซึ่งมีทักษะ
skilled worker n ช่างฝีมือ
skillet n กระทะสำหรับทอด มีด้ามยาว
skillful adj ซึ่งมีทักษะ
skillfully adv อย่างสามารถ
skillfully adv อย่างชำนาญ
skillfully adv อย่างมีทักษะ
skillfulness n ความคล่องแคล่ว
skillion sl มากมาย
skim vt ตักจากผิวหน้าของเหลว
skim milk n นมไขมันต่ำ
skim off phrv ตักไขมันที่ลอยอยู่ออก
skim off phrv คัดสรรสิ่งที่ดีที่ออกไป
skim over phrv แล่นบนผิวของ
skim over phrv มองผ่านๆ
skim through phrv มองผ่านๆ
skimmed milk n นมไขมันต่ำ
skimmer n ผู้ตัก
skimobile n รถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะ
skimp vi ใช้น้อยเกินไป
skimpily adv อย่างขาดแคลน
skimpy adj สั้น
skin n ผิวหนัง
skin n ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว
skin coloring n ลักษณะผิว
skin diver sl แบงค์ 5 ปอนด์
skin diving n การดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
skin down phrv ปีนป่ายลง
skin flick n หนังลามก
skin graft n การตัดเนื้อดีมาปะส่วนที่บกพร่อง
skin over phrv หุ้มหนังใหม่
skin over phrv ทาใหม่
skin someone alive idm ด่าว่าอย่างรุนแรง
skin through phrv ลอกออก
skin up phrv ปีนป่ายขึ้นไป
skin-deep adj ตื้นๆ
skin-dive vi ดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
skinflint n คนขี้เหนียว
skinful n ปริมาณเหล้ามากจนทำให้เมา (คำสแลง)
skink n จิ้งเหลน
skinless adj ซึ่งไม่มีผิวหนัง
skinner n ผู้ลอกหนัง
skinny adj ผอมมาก
skinny n ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)
skint sl จนกรอบ
skint adj ไม่มีเงิน
skintight adj (เสื้อผ้า) ซึ่งใส่รัดตัว
skip vi กระโดด
skip vt กระโดด
skip vi ข้ามไป
skip vt ข้ามไป
skip vt ขาด
skip it phrv ลืมเสีย
Skip it! idm ลืมมันไปซะ
skip off phrv หลบหนี
skip out phrv หลบหนี
skip over phrv กระโดดข้าม
skip over phrv ข้าม (บางเรื่อง) ไป
skip through phrv อ่านผ่านไป
skipper n ผู้นำทีม
skirmish n การต่อสู้กันเล็กน้อย
skirmish n การโต้เถียงเล็กน้อย
skirmish vi ต่อสู้กันเล็กน้อย
skirmish vi โต้เถียงกันเล็กน้อย
skirt sl หญิงสาวที่มีเสน่ห์
skirt n กระโปรง
skirt n คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
skirt around phrv หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ)
skirt round phrv หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ)
skirting board n แผ่นกระดานที่ปิดขอบด้านล่างของผนัง
skit n เรื่องล้อเลียน
skitter vi เคลื่อนไปอย่างเร็ว
skitter vt ทำให้เคลื่อนไปอย่างเร็ว
skittish adj พยศ (ม้า)
skittle n กีฬาคล้ายโบว์ลิ่ง
skittle out phrv ไล่ออก (กีฬาคริกเก็ต)
skive vi โดดเรียน (คำไม่เป็นทางการ)
skive off phrv เลี่ยงงาน (คำสแลง)
skivvies sl ชุดชั้นใน
skivvy n คนรับใช้
skoal int คำกล่าวอวยพร
skua n นกจำพวก Catharacta
skuldugery n ความไม่ซื่อสัตย์
skulduggery n ความไม่ซื่อสัตย์
skulk vi หลบ
skulk vi แสร้งทำเป็นป่วย (เพื่อเลี่ยงงาน)
skulk n ผู้หลบหนี
skulker n คนหนีทหาร
skull n กะโหลกศีรษะ
skull n หัว (คำสแลง)
skullcap n หมวกไม่มีขอบ
skulldugery n ความไม่ซื่อสัตย์
skullduggery sl งานสกปรก
skunk sl กัญชาที่แรงชนิดหนึ่ง
skunk n สัตว์สีดำสลับขาวพ่นกลิ่นเหม็นเมื่อตกใจ
skunk n คนน่ารังเกียจ (คำสแลง)
skunky adj มีกลิ่นเหม็น
sky n ท้องฟ้า
sky vt ตีหรือโยนให้สูง
sky vi ตีหรือโยนให้สูง
sky blue n สีฟ้า
sky blue adj ซึ่งมีสีฟ้า
sky blue color n ฟ้าเหมือนท้องฟ้า
sky rocket sl กระเป๋า
sky-blue adj สีฟ้า
sky-coloured adj ซึ่งมีสีฟ้าเข้ม
sky-high adj สูงมาก
skybox n คอกสำหรับคนดูในโรงละคร
skycap n คนยกกระเป๋าที่สนามบิน
skydive vi กระโดดร่ม
Skye n พันธุ์สุนัข
skyey adj เหมือนท้องฟ้า
skyey adj สูงมาก
skyjack vt จี้เครื่องบิน
skyjacker n คนจี้เครื่องบิน
skylark n นกชนิดหนึ่ง
skylarking n กระโดดโลดเต้น
skylight n หน้าต่างบนหลังคา
skyline n เส้นขอบฟ้า
skyrocket vi ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน
skyrocket vi ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
skyrocket vt ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลัน
skyscraper n ตึกสูงมาก
skyward adj สู่ท้องฟ้า
skyward adv สู่ท้องฟ้า
skywritting n การเขียนตัวหนังสือ
slab n แผ่นหนา
slab vt ทำให้เป็นแผ่น
slab vt ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา
slab vt เลื่อยไม้เป็นแผ่นหนา
slabber vi ปล่อยน้ำลายไหล
slack adj หย่อน
slack adj เฉื่อย
slack away phrv คลายออก
slack off phrv คลายออก
slack up phrv ลดลง (ความเร็ว / ความพยายาม)
slack water n น้ำที่ไม่มีกระแสน้ำ
slacken vi หย่อน
slacken vt ทำให้หย่อน
slacken off phrv คลายออก
slacken off phrv ขี้เกียจ
slacken up phrv ลดลง (ความเร็ว / ความพยายาม)
slacker n ผู้หลบเลี่ยง
slacks n กางเกงทรงหลวม
slag sl หญิงที่เป็นคู่ขา
slag n เศษแร่
slag vi เป็นขี้แร่
slag vt เปลี่ยนให้เป็นกากแร่
slain vt กริยาช่อง 3 ของ slay
slake vt บรรเทา
slalom n การเล่นสกี
slam vi ปิดดังปัง
slam vt ปิดดังปัง
slam vt วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
slam n เสียงดังปัง
slam down phrv วางลงเสียงดัง
slam in phrv ปิด (ประตู) ใส่ดังโครม
slam in phrv ไม่ยอมพูดกับ
slam on phrv รีบสวมใส่
slam on phrv รีบเหยียบ
slam to phrv ปิดเสียงดัง
slam-bang adj อึกทึก
slammer n เรือนจำ
slander n คำพูดให้ร้าย
slander vi พูดให้ร้าย
slander vt พูดให้ร้าย
slanderous adj ใส่ร้าย
slang n ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม
slang vi ใช้ภาษาหยาบคาย
slang vt ใช้ภาษาหยาบคายกับ
slanging match idm การโต้เถียงที่รุนแรง
slangy adj ซึ่งเป็นภาษาพูด
slangy adj ไม่เป็นทางการ
slant vi เอน
slant vt ทำให้เอน
slant vi บิดเบือน
slant vt บิดเบือน
slant n การเอียงลาด
slant n การบิดเบือน
slant n ความคิดเห็น
slant against phrv บิดเบือน
slant towards phrv เอียงลาดไปทาง
slanting adj เฉียง
slantingly adv เฉียง
slantingly adv อย่างลาดเอียง
slantwise adv เอียง
slap n การตบ
slap n เสียงตบ
slap vt ตบ
slap down phrv วางลงเสียงดัง
slap in the face idm โดนตบหน้า
slap on phrv สวมลวกๆ
slap on phrv ตี (บนส่วนของร่างกาย)
slap up phrv รีบเตรียมอาหาร
slap-dash sl ลวกๆ
slaphead sl คนหัวล้าน
slapper sl หญิงที่เป็นคู่ขา
slash sl การฉี่
slash vi ฟัน
slash vt ฟัน
slash vt วิจารณ์อย่างรุนแรง
slash vt ตัดทอน
slash n รอยฟัน
slash n เส้นแบ่ง (สัญลักษณ์คือ / )
slash n การลดราคาอย่างมโหฬาร
slashing adj ร้ายแรง
slat n แผ่นบานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู
slat vt ใส่แผ่นบานเกล็ด
slate n หินชนวน
slate n รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
slate vt มุงหลังคาด้วยกระเบื้องหินชนวน
slate vt ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร
slattern n โสเภณี
slaughter n การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร
slaughter n การฆ่าอย่างทารุณ
slaughter vt การแพ้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
slaughter vt ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร
slaughter vt สังหารหมู่
slaughterhouse n โรงฆ่าสัตว์
Slav n ชาวสลาฟ
slave n ทาส
slave vi ทำงานหนัก
slave at phrv ทำงานหนัก (ราวกับทาส) สำหรับ
slave away phrv ทำงานอย่างทาส
slave driver n คนคุมทาส
slave over phrv ทำงานอย่างทาส
slaver vi หลั่งน้ำลาย
slavery n ความเป็นทาส
Slavic adj เกี่ยวกับชาวสลาฟ
slavish adj อย่างทาส
slay vt ฆ่าทารุณ
slay vt ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ)
slayer n ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า
slayer n ฆาตกร
slaying n การฆาตกรรม
sleaze n ความไม่ซื่อสัตย์
sleaze n คนทุจริต
sleazebag n คนทุจริต
sleazeball n คนทุจริต
sleazy adj สกปรก
sleazy adj ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
sled n เลื่อนหิมะ
sled vi เคลื่อนไปด้วยเลื่อนหิมะ
sledge n เลื่อนหิมะขนาดใหญ่
sledgehammer n ค้อนขนาดใหญ่มาก
sledgel sled n เลื่อนหิมะ
sleek adj มันขลับ
sleek adj นุ่มนวล
sleek adj ทันสมัย
sleek adj คล่องแคล่ว
sleek vt ทำให้มันเงา
sleep n การหลับ
sleep n ความตาย (ทางวรรณคดี)
sleep vi หลับ
sleep vi ไม่กระฉับกระเฉง
sleep vt มีเตียงนอนพอ (สำหรับผู้พัก) (ห้ามใช้รูป passive voice)
sleep around phrv มีเพศสัมพันธ์กับ (โดยเฉพาะผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน)
sleep away phrv หลับไม่ยอมตื่น
sleep in phrv นอนดึก
sleep in phrv นอนพักที่ทำงาน/บ้าน
sleep late vi นอนเกินเวลา
sleep late vi กริยาช่องที่ 2 ของ oversleep
sleep like a log idm นอนหลับสนิท
sleep like a top idm นอนหลับสนิท
sleep off phrv นอนหลับเพื่อให้หายจาก
sleep on phrv นอนหลับบน
sleep on it phrv คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับ
sleep out phrv นอนข้างนอก
sleep over phrv นอนค้าง (บ้านคนอื่น)
sleep rough phrv นอนโดยไม่มีเตียงนอน
sleep round phrv นอนหลับทั้งวันและคืน
sleep through phrv นอนหลับได้ทั้งๆที่มี (บางสิ่ง)
sleep together phrv นอนร่วมห้องหรือเตียงเดียวกัน
sleep upon phrv นอนหลับบน
sleep with phrv นอนหลับห้องหรือเตียงเดียวกับ
sleeper n คนนอนหลับ
sleeper n รถไฟตู้นอน
sleepiness n การงีบหลับ
sleeping adj นอนหลับ
sleeping bag n ถุงนอน
sleeping car n รถนอน
sleeping pill n ยานอนหลับ
sleeping sickness n โรคร้ายเกิดจากแมลงชนิดหนึ่งเป็นพาหะ
sleepless adj นอนไม่หลับ
sleepwalk vi เดินละเมอ
sleepwalk vi ไม่ใส่ใจ
sleepwalking n การเดินละเมอ
sleepwalking n การเดินละเมอ
sleepy adj ง่วงนอน
sleepyhead n คนขี้เซา
sleet n แผ่นน้ำแข็งบางที่ปกคลุมตามพื้นหรือต้นไม้
sleet n ฝนลูกเห็บ
sleet vi ตกเป็นลูกเห็บ
sleeve n แขนเสื้อ
sleeve n ปลอกหุ้ม
sleeve vt ใส่แขนเสื้อ
sleigh n รถลากเลื่อนบนหิมะ
sleigh vi เดินทางด้วยรถลากเลื่อนบนหิมะ
sleight n กลอุบาย
sleight n การหลอกลวง
sleight n ความเชี่ยวชาญ
sleight of hand n ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่
slender adj เรียวยาว
slender adj ผอมบาง
slender adj มีน้อย
slenderize vt ทำให้ลดขนาดลง
slept vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sleep
sleuth n นักสืบ
sleuth n สุนัขดมกลิ่น
sleuth vi ตามแกะรอย
sleuth vt ตามแกะรอย
sleuthhound n สุนัขดมกลิ่น
slew vt กริยาช่องที่ 2 ของ slay
slew around phrv หมุน
slew round phrv หมุน
slice n แผ่นตัดบางๆ
slice n ส่วนแบ่ง
slice vi ตัดเป็นแผ่นบาง
slice vt ตัดเป็นแผ่นบาง
slice into phrv เฉือนออก
slice of the cake idm การแบ่งปันบางสิ่ง
slice off phrv ตัดออก
slice through phrv แล่นผ่า
slice up phrv ตัดเป
slick adj ลื่นเป็นมัน
slick adj ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม
slick adj พูดคล่อง
slick adj คล่องแคล่ว
slick adj สุภาพ
slick n ผิวลื่นเป็นมัน
slick n คราบน้ำมัน
slick n หนังสือหรือนิตยสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษมัน
slick vt ทำให้ลื่น
slick down phrv เฉือนออกเป็นชิ้น
slick up phrv ทำให้สวยงาม
slicker n เสื้อกันฝน
slicker n เสื้อกันฝนหรือเสื้อกันหนาวซึ่งทำด้วยผ้าแกเบอร์ดีน
slicker n คนไม่ซื่อ
slide vi ลื่น
slide vt ทำให้ลื่นถลา
slide vi เปลี่ยนไปสู่สภาพที่แตกต่าง
slide vi ลดลง
slide n การลื่นไถล
slide n ภาพนิ่ง
slide around phrv ลื่นไถลไปมา
slide into phrv ไถลเข้าไป
slide out of phrv หลบออกจาก
slide over phrv ไถลไปบน
slide projector n เครื่องฉายสไลด์
slide round phrv ลื่นไถลไปมา
slide rule n ไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณ
slider n สไลเดอร์
slight adj เล็กน้อยมาก
slight adj เอวบางร่างน้อย
slight vt มองข้าม
slight pause n การหยุดพักชั่วคราว
slighting adj ดูหมิ่น
slightly adv อย่างเล็กน้อย
slim adj ผอมเพรียว
slim adj เล็กน้อย
slim vi ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร
slim vt ทำให้ลดขนาดลง
slim down phrv ทำให้น้อยลง
slime n เลน
slime n น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์
slime vt ละเลงด้วยโคลน
slimline adj บอบบาง
slimy adj บอบบาง
sling n แถบผ้าคล้องคอสำหรับแขวนมือหรือแขนที่บาดเจ็บ
sling n สายสะพายปืน
sling n ห่วงเชือก สายหนัง หรือโซ่สำหรับดึงรั้งของหนัก
sling n ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ)
sling vt ขว้าง
sling vt คล้อง
sling n เหล้าผสมน้ำแข็ง น้ำตาลและมะนาว
sling at phrv ขว้างไปที่
sling out phrv ขว้างออก
sling up phrv แขวนขึ้นไป
sling up phrv ทำให้หวนนึกถึง
slingshot n ูหนังสติ๊ก
slink vi เดินลับๆ ล่อๆ
slink vt คลอดลูกก่อนกำหนด (สัตว์)
slink n ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด
slink adj ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
slink out phrv หลบออกไปเงียบๆ
slinker n คนชอบทำลับๆ ล่อๆ
slinky adj ซึ่งเดินลับๆ ล่อๆ
slip vi ลื่นไถล
slip vt ทำให้ไถลไป
slip vi ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip vt ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip n การไถล
slip n ชุดชั้นในของผู้หญิง
slip away phrv ออกไปเงียบๆ
slip back phrv ไถลกลับ
slip by phrv แล่นผ่านเงียบๆ
slip by phrv (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว
slip by phrv (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้
slip by phrv ไม่สังเกตเห็น
slip down phrv ลื่นล้ม
slip down phrv กลืนง่าย
slip from phrv ลื่นตกจาก
slip from phrv ตกลงต่ำกว่า (มาตรฐาน)
slip from phrv ลบเลือนจาก
slip in phrv เข้า (สถานที่หรือร่วมกลุ่ม) เงียบๆ
slip in phrv เขียนหรือพูดเพิ่ม
slip into phrv ลื่นไถลเข้าไป
slip into phrv เข้าไปเงียบๆ
slip of the tongue idm คำพูดผิดที่เกิดจากการออกเสียงผิด
slip off phrv ลื่นล้ม
slip off phrv ออกไปเงียบๆ
slip off phrv รีบถอดออก
slip on phrv รีบสวม
slip out phrv ลื่นล้ม
slip out phrv เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
slip out of phrv ลื่นตกลงมาจาก
slip out of phrv หลบออกไปเงียบๆ
slip over phrv ดึงออกได้ง่าย
slip past phrv แล่นผ่านเงียบๆ
slip past phrv (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว
slip past phrv (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้
slip past phrv ไม่สังเกตเห็น
slip through phrv ผ่านไปเงียบๆ
slip through phrv ยอมให้หนีรอดไป
slip up phrv เลื่อนออก
slip-up n ความบกพร่อง
slipcover n ปลอกหุ้ม
slipknot n ปมที่แก้ได้
slipover n เสื้อผ้าสำหรับสวมหัว
slippage n การเลื่อนไหล
slipper n รองเท้าสวมเดินในบ้าน
slipperwort n พืชชนิดหนึ่ง
slippery adj ลื่น
slippery elm n พืชชนิดหนึ่ง
slipshod adj สะเพร่า
slit vt ตัดเป็นทางยาว
slit n รอยกรีดยาว
slit up phrv ตัดเป็นทางยาว
slit up phrv ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ)
slither vi ลื่นไถล
slither vt ทำให้ลื่นไถล
slither n การลื่นไถล
sliver n เศษไม้
sliver vi เฉือนบางๆ
sliver vt เฉือนบางๆ
slob n คนหยาบคาย (คำหยาบ)
slobber vi ทำน้ำลายไหล
slobber vt ทำให้น้ำลายไหล
slobber vi แสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber vt ทำให้เปื้อนน้ำลาย
slobber n น้ำลาย
slobber n การเขียนหรือพูดแสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber over phrv ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง)
slobbery adj ซึ่งชุ่มด้วยน้ำลาย
sloe n ผลไม้รสเปรี้ยว
sloe-eyed adj ตาเหล่
slog vt ตีแรง
slog at phrv ทำงานหนัก
slog it out phrv ทำงานหนักจนเสร็จ
slogan n คำขวัญ
slogan n คำโฆษณา
sloop n เรือใบที่มีเสากระโดงเรือเสาเดียว
slop n น้ำหรือของเหลวที่ล้นออกมา
slop n โคลน
slop n อาหารเหลว
slop n อาหารที่ทำอย่างลวกๆ
slop n น้ำเสียจากร่างกาย (เช่น น้ำปัสสาวะ)
slop n กากที่ได้หลังจากการหมักเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
slop n การพูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกมากเกินไป
slop vi ทำหก
slop vt ทำหก
slop vi ล้นออกมา (ของเหลว)
slop vt ทำให้ล้นออกมา
slop vi ย่ำโคลน
slop vt เลี้ยงหมูหรือสัตว์อื่นด้วยเศษอาหาร
slop n เสื้อกันเปื้อน
slop about phrv ทำหกจาก
slop around phrv ทำหกจาก
slop out phrv ปล่อย (ของเหลว) ออกจนหมด
slop over phrv หกรด
slop over phrv แสดงความรักสุดซึ้งกับ
slope n พื้นที่ลาดเอียง
slope vi ลาดเอียง
slope vt ทำให้ลาดเอียง
slope down phrv ค่อยๆ เอียงลง
slope downward vi ลาด
slope off phrv เลี่ยงออกไปเงียบๆ
slope towards phrv เอียงลงไปทาง
slope up phrv เอียงขึ้น
sloping n ความลาดเอียง
sloping adj เฉียง
sloppy adj ยุ่งเหยิง
sloppy adj ซึ่งเป็นโคลนเลน
slops n เสื้อผ้า หมอน ที่นอน ผ้าห่มของกะลาสีเรือ (คำโบราณ)
slops n เสื้อถูกๆ
slosh sl เบียร์
slosh vt ทำหก
slosh vi ใช้บางอย่างกวนของเหลว
slosh vt ใช้บางอย่างกวนของเหลว
slosh vi เดินลุยน้ำ (โคลน, หิมะ ฯลฯ)
slosh n โคลน
slosh n การกระเด็น
slosh about phrv ตกจาก
slosh around phrv ตกจาก
slosh on phrv ป้ายลวกๆ
sloshed adj เมา
slot n ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย)
slot n เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot n ตำแหน่งงาน
slot vi กำหนดเวลาในตาราง
slot vt กำหนดในตาราง
slot vt หยอดลงในช่อง
slot vt เจาะรู
slot in phrv เก็บเข้าที่
slot in phrv เตะเข้าประตู (กีฬาฟุตบอล) (คำไม่เป็นทางการ)
slot machine n เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน
slot machine n เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
sloth n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Bradypus Choloepus
sloth n ความขี้เกียจ
sloth bear n หมีพันธุ์หนึ่ง
slothful adj ขี้เกียจ
slothfully adv อย่างเกียจคร้าน
slouch vi การนั่ง ยืน หรือเดินหลังโกง
slouch vt งอตัว
slouch n การนั่ง ยืน หรือเดินแบบงอตัว
slouch n ท่างอตัว
slouch n คนเดินงุ่มง่าม
slouch n คนไม่เอาไหน
slouch about phrv ทำตัวไร้สาระ
slouch around phrv ทำตัวไร้สาระ
slough n หนองที่มีแต่โคลน
slough n คราบ
slough vi ลอกคราบ
slough vt ลอกคราบ
slough off phrv (หนังหรือผิว) ลอกออก
slough off phrv สลัดทิ้ง
slough over phrv รีบจัดการกับ
sloughy adj ซึ่งเป็นคราบ
Slovak n สาธารณรัฐสโลวาเกีย
Slovak n ภาษาสโลวาเกีย
Slovak n ชาวสโลวาเกีย
Slovak n ภาษาสโลวาเกีย
sloven n คนประมาท
sloven n คนสกปรก
slovenly adv อย่างประมาท
slow adj ช้า
slow adj ที่ใช้เวลานาน
slow adj ช้ากว่าเวลาจริง
slow adj ซึ่งลังเล
slow vt ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ)
slow adv ช้ากว่าเวลาจริง
slow adv อย่างช้า
Slow and steady wins the race idm ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้
slow down phrv แล่นช้าลง
slow flow n การไหลซึมอย่างช้าๆ
slow motion n การเคลื่อนช้าๆ
slow on the uptake idm เข้าใจสิ่งต่างๆได้ช้า
slow up phrv แล่นช้าลง
slow-moving adj เชื่องช้า
slow-witted adj เข้าใจช้า
slowcoach n คนที่ชักช้า
slowcoach n คนเฉื่อย
slowdown n การหยุดชะงัก
slowgoing adj ซึ่งไม่กระตือรือร้น
slowly adv อย่างช้าๆ
slowness n ความปัญญาอ่อน
slowness n ความล่าช้า
slowpoke n คนเฉื่อย
SLR abbr คำย่อของ single-lens reflex
slub vt ทอหรือปั่นเล็กน้อย
sludge n โคลน
sludge n กาก
sludge n น้ำแข็งที่แตกเป็นเศษ (ลอยอยู่ในทะเล)
slue around phrv หมุน
slue rolund phrv หมุน
slug n กระสุน (ทางทหาร)
slug n เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
slug n เหรียญโลหะที่ทำปลอมสำหรับหยอดลงเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญอย่างผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
slug n ทากจำพวก Stylommatophora ไม่มีกระดองและกินใบไม้
slug n ตัวอ่อนของแมลง
slug n คนที่ขี้เกียจ (คำสแลง)
slug vt ตีอย่างแรง
slug vt การตี ฟาดหรือหวดอย่างแรง
slug it out phrv ยืนหยัดต่อสู้
slug out phrv ต่อสู้จนกว่าจะมีผล
slug out phrv ทำให้ปรองดอง
slug out phrv ต่อสู้กันจนรู้ผล
sluggard n คนขี้เกียจ (คำโบราณ)
sluggard adj ขี้เกียจ
sluggish adj ขี้เกียจ
sluggishness n ความซบเซา
sluggishness n ความเฉื่อยชา
sluggishness n ความเฉื่อยชา
sluice n ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง
sluice n น้ำที่กักเก็บไว้โดยประตูน้ำ
sluice n ช่องระบายน้ำ
sluice vt ล้างออกด้วยน้ำ
sluice vi ออกจากประตูน้ำ
sluice vt ปล่อยออกจากประตูน้ำ
sluice vi ไหลผ่าน
sluice vi พุ่ง (น้ำ)
sluice down phrv ล้างน้ำจำนวนมาก
sluice out phrv ล้างน้ำออก
slum n แหล่งเสื่อมโทรม
slum vt ยอมอยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมหรือที่ไม่น่าอยู่
slum dwelling n บ้านพักอาศัย
slumber vi งีบหลับ
slumber vi อยู่ในภาวะสงบ
slumber vt ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ
slumber n การงีบหลับ
slumber n ช่วงเวลาที่งีบหลับ
slumber n สภาวะสงบ
slumberous adj ซึ่งงีบหลับ
slumbrous adj ซึ่งงีบหลับ
slumminess n ความสกปรก
slummy adj สกปรก
slump vi ตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ)
slump vi ทรุดตัวลง
slump n การงอตัว
slump n การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
slump n ช่วงตกต่ำทางเศรษฐกิจ
slump down phrv กระแทกลงนั่ง
slump over phrv ตกลง
slung vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sling
slunk vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
slunk vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
slur vi พูดไม่ค่อยชัด
slur vt พูดไม่ค่อยชัด
slur vt พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี
slur vt ทอดเสียงยาว (ดนตรี)
slur n การใส่ร้ายป้ายสี
slur n การออกเสียงไม่ชัด
slur n การทอดเสียงยาว
slur n คำพูดใส่ร้ายป้ายสี
slur over phrv รีบแก้ไข
slurp vi กินเสียงดัง
slurp vt กินเสียงดัง
slurry n ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง เช่น ซีเมนต์
slush n หิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย
slush n โคลน
slush n น้ำโสโครกจากห้องครัวในเรือ
slush n สารหล่อลื่น
slush n คำพูดแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป
slush vt หยอดน้ำมันหล่อลื่น
slush vt โปะด้วยซีเมนต์
slush vt ทำให้เปื้อนด้วยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า
slush vt เดินลุยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า
slushy adj เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย
slushy adj ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป
slut n ผู้หญิงขี้เกียจ (คำหยาบ)
slut n โสเภณี (คำหยาบ)
sly adj ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม
sly adj ซึ่งทำอย่างลับๆ
slyly adv อย่างเจ้าเล่ห์
smack vi ตบ
smack vt ตบ
smack vi ปะทะกันเสียงดัง
smack vt จูบเสียงดัง
smack n การตบ
smack n เสียงตีดังผัวะ
smack n การจูบเสียงดัง
smack adv อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ)
smack adv โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ)
smack n รสชาติ
smack n ร่องรอย
smack vi มีรสชาติ
smack vi ส่อเค้า
smack n เรือหาปลา
smack n เฮโรอีน (คำสแลง)
smack dab in the middle idm อยู่ตรงกลาง
smack down phrv ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ)
smack in the eye idm น่าละอาย
smack of phrv มีท่าทางของ
smacker n การจูบเสียงดัง
smacking adj รุนแรง
small adj เล็ก
small adj ยังเด็ก
small amount n สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย
small amount n จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ)
small arms n อาวุธขนาดเล็ก
small bowl n จานรอง
small change n สิ่งที่มีค่าไม่มาก
small fry idm คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
small horse n ม้าสเปนตัวเล็กๆ
small hours idm หลังเที่ยงคืน
small hours n ช่วงตอนเช้า
small intestine n สำไส้เล็ก
small island n เกาะเล็กๆ
small island n เกาะเล็กๆ
small print idm ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร (เพราะพิมพ์ตัวเล็กมาก)
small quantity n คนกลุ่มน้อย
small ring n วงแหวนเล็กๆ
small spring n น้ำพุเล็กๆ
small talk idm การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
small talk n การพูดไร้สาระ
small telescope n กล้องส่องทางไกลขนาดเล็ก
small time idm เล็กน้อย
small-minded adj ใจแคบ
small-scale adj ที่มีขอบเขต
small-time adj ไม่สำคัญ
smaller group n ส่วนย่อย
smallest adj น้อยที่สุด
smallest adj อย่างต่ำ
smallness n ความขัดสน
smallpox n ไข้ทรพิษ
smart adj ฉลาด
smart adj เนี้ยบ
smart aleck n คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ)
smart aleck n คนที่อวดฉลาด
smart aleck n คนอวดฉลาด
smart cookie sl คนฉลาด
smarten vt ทำให้ฉลาด
smarten up phrv ทำให้สวยงาม
smarten up phrv ประพฤติตัวดีขึ้น
smarten up phrv ทำงานหนักขึ้น
smartness n ความสวยงามทันสมัย
smartness n ความฉลาดเฉลียว
smartness n ความเก๋ไก๋
smartness n ปัญญา
smash vi แตกเป็นเสี่ยงๆ
smash vt ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ
smash vi ชนโครม
smash vt ชนโครม
smash vi ทำให้พ่ายแพ้
smash n เสียงแตกละเอียด
smash n การชนดังโครม
smash n ความพ่ายแพ้
smash hit n การขายหมดแล้ว
smash in phrv พังเข้าไป
smash up phrv ทำลาย
smashing adj ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ
smatter vt ศึกษาผิวเผิน
smatter vt พูดภาษาไม่ได้มาก
smattering n ความรู้ผิวเผิน
smattering adj ซึ่งรู้ไม่ลึก
SME n small business
smear vi ละเลง
smear vt ละเลง
smear vt ทำให้เสื่อมเสีย
smear vt ทำให้พ่ายแพ้
smear n สิ่งที่เอาไว้ละเลง
smear n รอยเปื้อน
smear n การใส่ความ
smear n คำพูดใส่ร้าย
smear on phrv เกลี่ยบน
smear with phrv เปื้อนด้วย
smeg sl คำอุทานเมื่อหงุดหงิด
smeghead sl คนปัญญาทึบ
smegma n คราบอสุจิบริเวณอวัยวะเพศผู้หญิง
smell vi ดมกลิ่น
smell vt ดมกลิ่น
smell n กลิ่น
smell a rat idm มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ
smell at phrv ได้กลิ่น
smell of phrv ได้กลิ่นของ
smell of the lamp idm (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก
smell out phrv ดมกลิ่นหา
smell to phrv มีกลิ่นแรงมาก
smell up phrv ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น
smell with phrv ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ
smelling salts n ยาแก้เวียนศีรษะ
smelly adj ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
smelt vt หลอม
smelter n ผู้หลอม
smeltery n โรงหลอม
smidgen sl จำนวนเล็กน้อย
smidgen n จำนวนเล็กน้อย
smidgin n จำนวนเล็กน้อย
smilax n พืชไม้เลื้อย
smile n รอยยิ้ม
smile vi ยิ้ม
smile at phrv ยิ้มมาทาง
smile at phrv ขบขันกับ
smile on phrv ยิ้มให้กับ
smile on phrv ทำให้เบิกบานกับ
smile upon phrv ยิ้มให้กับ
smile upon phrv ทำให้เบิกบานกับ
smirch vt ทำให้เปื้อน
smirk vi ยิ้มเยาะ
smitch vi แจ้งเบาะแส (คำสแลง)
smite vi ตีอย่างแรง (คำโบราณ)
smite vt ตีอย่างแรง (คำโบราณ)
smite vt ทำให้เจ็บแปลบ
smite on phrv ตี
smite upon phrv ตี
smite with phrv ได้รับผลกระทบของ (ทันที)
smith n ช่างเหล็ก
smithereens n เศษเล็กน้อย
smithery n งานช่างเหล็ก
smithy n โรงตีเหล็ก
smitten vi กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten vt กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smock n เสื้อคลุมหลวมๆ
smog n หมอกควัน
smoggy adj เต็มไปด้วยหมอกควัน
smoke n ควัน
smoke vi สูบบุหรี่
smoke eater sl นักดับเพลิง
smoke out phrv รมควันให้ออกมา
smoke up phrv ทำให้เต็มด้วยควัน
smoked herring n ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง)
smokehouse n ห้องอบควัน
smokeless adj ซึ่งไร้ควันบุหรี่
smoker n คนสูบบุหรี่
smokestack n ปล่องควันสูง
smokestock n ปล่องเตาไฟ
smoky adj เต็มไปด้วยควัน
smolder vi ไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟ แต่มีควัน
smolder vi คั่งแค้น (ความรู้สึก)
smolt n ลูกปลาแซลมอน
smooch vi จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ)
smooch n การจูบ (คำไม่เป็นทางการ)
smooth adj เรียบ
smooth adj ราบรื่น
smooth away phrv ทำให้แบน
smooth away phrv ขจัด
smooth back phrv ทำให้เรียบ
smooth down phrv ทำให้แบน
smooth in phrv ทำให้เรียบ
smooth on phrv ทำให้เรียบ
smooth out phrv ทำให้แบน
smooth out phrv ทำให้หลุดพ้นปัญหา
smooth over phrv ทำให้บรรเทา
smooth over phrv ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
smooth-tongued adj พูดคล่อง
smoothen vt ทำให้เรียบ
smoother vi ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก
smoother vt ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก
smoothie n สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ)
smoothly adv อย่างคล่องแคล่ว
smorgasbord n อาหารบุฟเฟ่ต์
smote vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite
smote vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite
smother vi หายใจเหนื่อยหอบ
smother vt ทำให้หอบ
smother in phrv ทำให้ปกคลุมด้วย
smother up phrv ปกปิด
smother with phrv ทำให้ปกคลุมด้วย
smoulder vi ไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟ แต่มีควัน
smoulder vi คั่งแค้น (ความรู้สึก)
smoulder in phrv ยังคุกรุ่น
smoulder out phrv (ไฟ) ค่อยๆดับ
smoulder with phrv ยังระอุด้วย (ความรู้สึกบางอย่าง)
smudge n รอยเปื้อน
smudge pot n หม้อรมควัน
smug adj สบายใจ
smugge vi ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
smugge vt ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
smuggle vi ลักลอบนำเข้า
smuggle vt ลักลอบนำเข้า
smuggle in phrv ลักลอบนำเข้า
smuggle out phrv ลักลอบนำออก
smuggle past phrv ลักลอบนำผ่าน
smuggle through phrv ลักลอบเข้าประเทศ
smuggled goods n สินค้าเถื่อน
smuggler n ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า
smut n สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ)
smutch n รอยเปื้อน
smutty adj หยาบคาย
smutty adj เต็มไปด้วยฝุ่น
snack n อาหารว่าง
snack bar n ห้องทานอาหารว่าง
snaffle n สายห่วงรัดปากม้า
snafu n ความวุ่นวาย
snag n ปัญหาเล็กน้อย
snail n หอยทาก
snake n งู
snake in the grass idm คนขี้โกง
snakelike adj คล้ายงู
snakestone n หินลับมีด
snaky adj เหมือนงู
snap vi แตกและมีเสียงดังแหลม
snap vt ทำให้แตกและเกิดเสียงดังแหลม
snap n เสียงดังแหลม
snap n รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น)
snap at phrv ตะครุบ
snap at phrv ตะคอกใส่
snap at phrv รีบฉวย
snap back phrv งับกลับ
snap into it phrv รีบทำงาน
snap off phrv หักออก
snap on phrv ติดแน่น
snap out phrv รีบร้องบอก
snap out of phrv ปลดปล่อย (ความรู้สึก)
snap to phrv รีบทำงาน
snap to idm ยืนตรง (ทางทหาร)
snap to attention idm ดึงความสนใจ
snap up phrv รีบแต่งงาน
snap up phrv ฉวยมา
snapdragon n ไม้ดอกชนิดหนึ่ง
snapping turtle n เต่าน้ำจืด
snappish adj ฉุนเฉียวง่าย
snappy adj คล่องแคล่ว
snapshot n การถ่ายภาพรวดเร็ว
snare n กับดัก
snarer n ผู้วางกับดัก
snark n สัตว์ลึกลับในจินตนาการ (ในบทกวีของ Lewis Caroll)
snarl vi เห่า
snarl vi ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด
snarl vt ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด
snarl n เสียงขู่คำราม
snarl at phrv ขู่คำรามใส่ (สัตว์)
snarl at phrv ตะคอกใส่ (คน)
snarl up phrv ติดขัด
snarler n ผู้ดุด่าอย่างเกรี้ยวกราด
snatch vi คว้า
snatch vt คว้า
snatch vt คว้าโอกาส
snatch vt ลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ)
snatch n การฉกฉวย
snatch n ช่วงเวลาสั้นๆ
snatch n การลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ)
snatch at phrv คว้าไว้
snatch away phrv คว้าไป
snatch from phrv คว้าจาก
snatch out of phrv คว้าจาก
snatch out ot phrv คว้าจาก
snatch up phrv รีบจับยกขึ้น
snatcher n ผู้ฉกฉวย
snatchy adj ซึ่งไม่ต่อเนื่อง
snath n ด้ามเคียว
snathe n ด้ามเคียว
snazzy adj นำสมัย
sneak vi ทำลับๆ ล่อๆ
sneak vt แอบพาไป
sneak n คนชอบทำลับๆ ล่อๆ
sneak adj ซึ่งลับๆ ล่อๆ
sneak away phrv ออกไปเงียบๆ
sneak in phrv หลบเข้าไปเงียบๆ
sneak off phrv ออกไปเงียบๆ
sneak on phrv ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
sneak out phrv ย่องออกไปเงียบๆ
sneak out of phrv ย่องออกไปเงียบๆ
sneak up on phrv ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้
sneaker n รองเท้าผ้าใบส้นยาง
sneakily adv อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ)
sneaking adj ซึ่งลับๆ ล่อๆ
sneakingly adv อย่างลับๆ ล่อๆ
sneaky adj ซึ่งลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ)
sneer vi ยิ้มเยาะ
sneer vt พูดดูถูก
sneer n คำพูดเยาะเย้ย
sneer at phrv ยิ้มเยาะ
sneerer n คนที่เยาะเย้ยคนอื่น
sneerful adj ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น
sneering adj ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น
sneesh n การป่นยาสูบเป็นผงแล้วสูด
sneeze vi จาม
sneeze n เสียงจาม
sneeze at phrv ยิ้มเยาะ
sneezeguard n แผ่นพลาสติกคลุมอาหาร
sneezer n คนจาม
sneezy adj เกี่ยวกับการจาม
snell n สายเบ็ด (ทำด้วยเอ็นหรือไนล่อน)
snell adj ซึ่งมีชีวิตชีวา
snell adj ฉลาด
snick n รอยตัดเล็กๆ
snick vt เสียงเดาะ
snick vt เล็ม
snick vt ทำให้เกิดเสียงคลิก
snicker vi หัวเราะคิกคัก
snicker vt หัวเราะเยาะ
snicker n การหัวเราะคิกคัก
snide adj ซึ่งเหยียดหยาม (คำไม่เป็นทางการ)
sniff vi สูดจมูกฟุดฟิด
sniff vt สูดอากาศ
sniff vt สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff n เสียงสูดจมูก
sniff n การสูดกลิ่น
sniff n ข้อสงสัย
sniff at phrv ยิ้มเยาะ
sniff out phrv ทำจมูกฟุดฟิดหา
sniff out phrv ค้นพบ
sniff up phrv สูด
sniffer n คนที่สูดจมูก
sniffle vi สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle vi ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด)
sniffle n เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle n การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler n คนที่สูดจมูกบ่อยๆ
sniffles n อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)
sniffling adj เกี่ยวกับการจาม
sniffy adj หยิ่งยโส
sniffy adj ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด
snifter n แก้วเหล้าบรั่นดีปากแคบ
snifter n เหล้าจำนวนเล็กน้อย
snigger vi หัวเราะคิกคัก
snigger vt หัวเราะเยาะ
snigger n การหัวเราะคิกคัก
sniggle vi ตกปลาไหล
sniggle vt ตกปลาไหล
snip vi ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร
snip vt ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร
snip off phrv ตัดออก
snipe n นกริมฝั่งแม่น้ำที่มีจะงอยปากยาว
snipe vt ซุ่มโจมตี
snipe vt ใส่ร้าย
snipe at phrv ดักยิง
sniper n ผู้ลอบยิง
sniperscope n กล้องส่องทางไกลที่ติดกับปืนยาว
snippet n ชิ้นเล็กชิ้นน้อย (ข่าวหรือข้อมูล)
snippy adj หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
snit sl ความไม่พอใจ
snitch vt แอบฉกฉวย
snitch vi ฟ้อง
snitch n คนขี้ฟ้อง (คำสแลง)
snitch n ขี้ขโมย
snitch on phrv ให้เบาะแสเกี่ยวกับ
snivel vi ร้องไห้ฟูมฟาย
snivel n การฟูมฟาย
snivelling adj ซึ่งคร่ำครวญ
snob n คนหัวสูง
snobbery n พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนหัวสูง
snobbish adj ซึ่งทำหัวสูง
snobbisharrogant adv อย่างยโส
snobbishly adv อย่างยโส
snobbishness n ความทระนง
snobbism n พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนหัวสูง
snobby adj ซึ่งทำหัวสูง
snog sl จูบ (มักหมายถึงการใช้ลิ้นด้วย)
snog vi กอดจูบ (คำไม่เป็นทางการ)
snollygoster n คนที่มุ่งหาผลประโยชน์เพื่อตนเองมากกว่าอย่างอื่น
snood n ตาข่ายคลุมผมด้านหลัง
snook n ปลาขนาดใหญ่อาศัยในเขตอบอุ่นในตระกูล Centropomidae
snook n การแสดงท่าเหยียดหยามโดยยกนิ้วโป้งแตะจมูกและกางนิ้วอื่นออก
snooker n สนุกเกอร์
snookums sl คำเรียกคู่รักหรือเด็กๆ (ชื่อเล่น)
snoop vi สอดรู้สอดเห็น (คำไม่เป็นทางการ)
snoop n คนสอดแนม
snoop around phrv สอดแนม
snoop into phrv สอบถามเกี่ยวกับ
snooper n คนสอดแนม
snooperscope n กล้องส่องวัตถุในที่มืด
snoopy adj ซึ่งสอดรู้สอดเห็น
snoot n จมูก
snoot vt ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ)
snooty adj หัวสูง
snooze sl สิ่งน่าเบื่อ (จนทำให้หลับ)
snooze vi งีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ)
snooze n การงีบหลับ
snoozer n คนที่งีบหลับ
snore vi กรน
snore n เสียงกรน
snorer n คนนอนกรน
snorkel n ท่อช่วยหายใจในน้ำ
snorkeler n คนหายใจด้วยสน็อร์กเกิล
snort vi ส่งเสียงออกทางจมูก
snort n เสียงกรน
snort at phrv พ่นออกทางจมูก
snot n น้ำมูก
snottie sl หยาบคาย
snotty sl หยาบคาย
snout sl ยาสูบ (คำที่ใช้ในคุก)
snout n จมูกและปากของสัตว์ (เช่น หมู)
snout n จมูกคน (คำไม่เป็นทางการ)
snout n ส่วนที่ยื่นออกไปด้านหน้า
snout beetle n ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae
snow vi (หิมะ) ตก
snow n หิมะ
snow n ยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว เช่น โคเคน, เฮโรอีน (คำสแลง)
snow vt ปกคลุมด้วยหิมะ
snow in phrv ล้อมด้วยหิมะ
snow line n บริเวณหิมะปกคลุมตลอด
snow off phrv ยกเลิกเพราะหิมะตก
snow off be rained off phrv เลื่อน
snow pea n ถั่วเมล็ดเล็กมาก
snow squall n พายุหิมะ
snow thrower n เครื่องเป่าหิมะ
snow under phrv ปกคลุมด้วยหิมะ
snow up phrv ล้อมด้วยหิมะ
snow-blind n ตามัว
snow-white adj ขาวราวหิมะ
snowball n ก้อนหิมะที่ปั้นไว้ขว้างเล่น
snowbank n กองหิมะ
snowbell n ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีขาว
Snowbelt n เขตที่มีหิมะตกหนักทุกปี (ทางเหนือของอเมริกา)
snowberg n ภูเขาน้ำแข็ง
snowberry n ไม้พุ่มเตี้ยจำพวก Symphoricarpos albus
snowbird n คนเดินทางไปยังสถานที่อากาศอบอุ่น
snowbird n นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในแถบอเมริกาเหนือ
snowblink n แสงสะท้อนสีขาวจากหิมะ
snowblower n เครื่องเป่าหิมะ
snowbound adj ซึ่งติดอยู่ในหิมะ
snowcap n ยอดหิมะ
snowdrift n กองหิมะ
snowdrop n ดอกไม้สีขาวที่บานในตอนต้นฤดูใบไม้ผลิ
snowed under idm งานมากมาย
snowfall n ช่วงหิมะตก
snowfall n ปริมาณหิมะที่ตก
snowfield n ทุ่งหิมะ
snowflake n เกล็ดหิมะ
snowlike adj ขาวเหมือนหิมะ
snowman n รูปปั้นมนุษย์หิมะ
snowmelt n น้ำจากหิมะที่ละลาย
snowmobile n รถเล็กสำหรับวิ่งบนหิมะ
snowpack n กองหิมะ
snowshoe n รองเท้าเดินบนหิมะ (ทำด้วยไม้หรือเหล็ก)
snowslide n หิมะถล่ม
snowstorm n พายุหิมะ
snowsuit n เสื้อกันหนาว
snowy adj ปกคลุมไปด้วยหิมะ
snowy adj ขาวเหมือนหิมะ
snub vt ดูแคลน
snub n การดูแคลน
snub adj ทู่
snub-nosed adj จมูกรั้น
snubber n คนชอบดูถูกคนอื่น
snubby adj ซึ่งมีจมูกทู่
snubby adj ซึ่งชอบดูถูกคนอื่น
snuck vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sneak
snuck vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sneak
snuff vt ดับไฟ
snuff n ยานัตถุ์
snuff vi สูดยานัตถุ์
snuff vt สูดกลิ่น
snuff it phrv ตาย (คำไม่เป็นทางการ)
snuff out phrv (ไฟ, เทียน) ดับ
snuff taker n คนสูดยานัตถุ์
snuffbox n กล่องยานัตถุ์
snuffer n คนสูดยานัตถุ์
snuffle vi หายใจเสียงดัง
snuffle vi พูดเสียงออกทางจมูก
snuffle vt พูดเสียงออกทางจมูก
snuffle vi สูดจมูกเสียงดัง
snuffle n การสูดจมูก
snuffler n คนที่พูดเสียงออกทางจมูก
snuffly adj เกี่ยวกับการจาม
snug adj อบอุ่นและน่าสบาย
snug down phrv แล่นเรือปลอดภัย
snuggery n สถานที่น่าอยู่
snuggle vi อิงแอบ
snuggle vt อิงแอบ
snuggle down phrv อิงแอบอย่างสบาย
snuggle up phrv พักอย่างสบาย
snugly adv อย่างสะดวกสบาย
so adv ดังนั้น
so adv มาก
so adv เช่นนั้น
so adv ด้วย
so conj เพื่อว่า
so bad one can taste it sl จริงๆ
so be it idm ทำไปเลยถ้าอยากทำ
so extreme adj มาก
so far idm จนถึงทุกวันนี้
so far as conj มากเท่าที่
so far as anyone knows idm เหมือนอย่างที่คนอื่นๆรู้กัน
so far as someone is concerned idm เท่าที่ทำได้
so long idm ลาก่อน
so long n ลาก่อน
So long. sl ลาก่อน (คำบอกอำลา)
so much adv อย่างมาก
so much for idm มากพอสำหรับ
so quiet you could hear a pin drop idm เงียบมาก
so still you could hear a pin drop idm เงียบมาก
so to speak idm จะว่าไปแล้ว
so-and-so idm ใช้พูดเมื่อไม่ต้องการเจาะจง
so-and-so sl คำเรียกเพื่อเลี่ยงที่จะเรียกว่า son of a bitch
so-called adj เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
so-called adj เรียกไม่ถูก
so-so idm งั้นๆ
so-so sl งั้นๆ
so-so adj งั้นๆ
soak vi จุ่ม
soak vt จุ่ม
soak in phrv ซึมเข้า
soak in phrv ค่อยๆ เข้าใจ
soak in phrv ทำให้หมกมุ่นกับ
soak into phrv จมใน
soak into phrv ค่อยๆ ซึมซาบ
soak off phrv แช่น้ำเพื่อเอาออก
soak through phrv เปียกมาก
soak up phrv จุ่มใน
soak with phrv จุ่มใน
soakage n การแช่
soaked adj เปียกโชก
soaked adj โชก
soaked to the skin idm เปียกโชกไปทั้งตัว
soaker n คนเมา
soaking adj ซึ่งเปียกชุ่ม (คำไม่เป็นทางการ)
soap n สบู่
soap vt ถูด้วยสบู่
soap bubble n ฟองสบู่
soap down phrv ถูด้วยสบู่
soap opera n เรื่องน้ำเน่า
soap powder n ผงซักฟอก
soapbox n แท่น (ที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อน) สำหรับยืนปราศรัยหรือพูดในที่ชุมชน
soapbox n กล่องสบู่
soapsuds n ฟองสบู่
soapy adj ซึ่งมีฟองสบู่
soar vi บินสูงขึ้นไปในอากาศ
soarer n คนทะเยอทะยาน
soaring adj ซึ่งสูงขึ้น
sob vi สะอื้นสะอื้น
sob n เสียงสะอื้น
sob out phrv เล่าอย่างสะอึกสะอื้น
sob story sl เรื่องเศร้าเคล้าน้ำตา
sob to phrv สะอึกสะอื้นกับ
sobbing adj ซึ่งร้องไห้
sober adj ไม่เมา (ยาหรือเหล้า)
sober adj เอาจริงเอาจัง
sober down phrv ทำให้คลายความตื่นเต้น
sober up phrv เลิกดื่ม
sobriety n การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา
sobriquet n ชื่อเล่น
socage n ระบบการเช่าที่นาในยุคศักดินา
soccer n กีฬาฟุตบอล
soccer player n นักฟุตบอล
sociability n สัมพันธภาพ
sociable adj เข้ากับคนง่าย
sociable adj ซึ่งชอบเข้าสังคม
social adj เกี่ยวกับสังคม
social adj เกี่ยวกับสังคมนิยม
social n การชุมนุมกัน
social gathering n การชุมนุมกัน
social rank n ชนชั้น
social science n สังคมศาสตร์
social security n การประกันสังคม
social stratum n ชนชั้นหรือกลุ่มในสังคม
social stratum n ชนชั้น
social studies n การศึกษาเชิงสังคม
social welfare n การสังคมสงเคราะห์
social work n งานสังคมสงเคราะห์
social worker n นักสังคมสงเคราะห์
social-minded adj ซึ่งชอบสังคม
socialbility n การชอบสังคม
socialism n ระบบสังคมนิยม
socialist n นักสังคมนิยม
socialistic n เกี่ยวกับระบบสังคมนิยม
socialite n คนเด่นในสังคม
sociality n การคบค้าสมาคมกัน
socialize vi คบหาสมาคม
socialize vt สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม
socialize vt ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม
socializing n การรวมกัน
societal adj เกี่ยวกับสังคม
society n สังคม
society n ชนชั้นสูง
society adj เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง
socio prf เพื่อน
sociologic adj ทางสังคมวิทยา
sociological adj ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสังคม
sociological adj เกี่ยวกับปัญหาสังคม
sociological adj ทางสังคมวิทยา
sociologist n นักสังคมวิทยา
sociology n สังคมวิทยา
sociopath n ผู้ต่อต้านสังคม
sock n ถุงเท้า
sock vt ตีอย่างแรง
sock away phrv ฝากเงิน
sock in phrv บินไม่ได้ (เครื่องบิน)
sock it to phrv ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)
socket n เบ้าปลั๊กตัวเมีย
socket n เบ้าตา
socketlike adj ที่มีลักษณะเหมือนถุง
Socrates n นักปราชญ์ชาวกรีก
sod n หญ้าบริเวณผิวดิน
sod off phrv ไปให้พ้น (คำสแลงต้องห้าม)
soda n โซดา
soda ash n โซดาไฟ
soda fountain n ที่ขายน้ำอัดลม
soda water n น้ำโซดา
sodality n ความเป็นมิตรต่อกัน
sodbuster n ชาวนา
sodden adj เปียกชุ่ม
sodium n โซเดียม
sodium chloride n เกลือแกง
sodium hydroxide n โซเดียมไฮดรอกไซด์
Sodom n เมืองชั่วร้ายในไบเบิล
sodomy n การร่วมเพศทางทวารหนัก
soever adv ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
sofa n โซฟา
sofa spud sl คนที่เอาแต่นั่งดูทีวี
Sofia n เมืองหลวงประเทศบัลเกเรีย
soft adj อ่อนโยน
soft adj อ่อนนุ่ม
soft adj ผ่อนปรน
soft adj ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์
soft n ความนิ่ม
soft drink n เครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เหล้า
soft palate n เพดานอ่อน
soft porn n หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษคุณภาพต่ำ
soft sell sl การเกลี้ยกล่อมเพื่อขายของ
soft soap sl การพูดคำหวาน
soft surface n ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม
soft-boiled adj คิดมาก
soft-core adj บอกให้รู้
soft-hearted adj มีเมตตา
soft-spoken adj พูดนุ่มนวล
softball n กีฬาซอฟท์บอล
softball n ลูกซอฟท์บอล
softbound adj หุ้มด้วยกระดาษแข็ง
softcover n หนังสือปกอ่อน
soften vi อ่อนนุ่มลง
soften vt ทำให้อ่อนนุ่ม
soften up phrv ทำให้อ่อนลง
softened expression n ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล
softener n ผู้ทำให้นุ่ม
softener n น้ำยาทำให้อ่อนนุ่ม
softening n การผ่อนคลาย
softheaded adj เซ่อ
softhearted adj ใจอ่อน
softie n คนอ่อนแอ
softly adv อย่างเบาๆ
softshoe n รองเท้าส้นอ่อน
software n ซอฟต์แวร์
softwood adj เกี่ยวกับไม้เนื้ออ่อน
softwood n ไม้เนื้ออ่อน
softy n คนอ่อนแอ
sog vi เปียกชุ่ม
sog vt ทำให้เปียกชุ่ม
soggy adj เปียกโชก
soggy adj ทึ่ม
soil n ดิน
soil vt ทำให้เปื้อน
soilage n หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
soiled adj เต็มไปด้วยฝุ่น
soiled adj เปรอะเปื้อน
soiled adj สกปรก
soilure n รอยเปื้อน (ทางวรรณคดี)
soiree n งานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็น (โดยเฉพาะที่บ้านของคนใดคนหนึ่ง)
sojorn vi พักแรม
sojorn n การพักแรม
sojourn vi พักอยู่
sojourn vi พักแรม
sojourner n ผู้พักแรม
sol n ตัวโน้ตซอล (ทางดนตรี)
sol-fa n โน้ตดนตรี
sola n คำนามพหูพจน์ของ solum
solace n สิ่งปลอบใจ
solace vt ปลอบใจ
solan n นกทะเลตระกูล M.bassanus อยู่แถบแอตแลนติกเหนือ
solar adj เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
solar battery n แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
solar cell n อุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
solar disk n ดวงอาทิตย์
solar eclipse n สุริยุปราคา
solar energy n พลังงานแสงอาทิตย์
solar month n เดือนทางสุริยคติ
solar plexus n ร่างแหประสาทบริเวณช่องท้อง
solar year n ปีทางสุริยคติ
solarium n ห้องกระจกที่เปิดรับแสงอาทิตย์
solarize vt ทำให้เสียเพราะถูกแสงแดดมากเกินไป
solatium n ค่าชดเชย
sold vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sell
sold illegally adj ซึ่งขายผิดกฏหมาย
soldan n สุลต่านแห่งอียิปต์ soudan
solder n เหล็กอัลลอยด์
solder vt เชื่อมโลหะ
solderer n ช่างบัดกรี
soldier n ทหาร
soldier vi เป็นทหาร
soldier of fortune n ทหารรับจ้าง
soldier on phrv มุ่งมั่นทำต่อไป
soldierly adj คล้ายทหาร
soldiers n กองทหาร
soldiery n กลุ่มทหาร
sole n หลังเท้า
sole adj โดดเดี่ยว
solecism n การกระทำหรือคำพูดที่ผิดพลาด
solely adv โดยลำพัง
solemn adj เอาจริงเอาจัง
solemn adj เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
solemnity n ความเคร่งขรึม
solemnize vt ทำให้เอาจริงเอาจัง
solenoid n ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
solicit vi เรียกร้อง
solicit vt เรียกร้อง
solicit for phrv เชื้อเชิญ
solicitation n การเรี่ยไรเงิน
solicitation n การอ้อนวอน
solicitor n ผู้เรียกร้อง
solicitor n ทนาย
solicitous adj ที่กังวล
solicitous adj ที่เต็มใจทำ
solicitude n ความกังวล
solid sl เชื่อใจได้
solid adj แข็ง
solid adj ซึ่งไว้ใจได้
solid adj ต่อเนื่อง
solid n ของแข็ง
solid body n ของแข็ง
solid flat area n พื้นผิวที่เป็นของแข็ง
solid geometry n เรขาคณิตสามมิติ
solid ground n ดินแข็ง
solid-state adj เกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
solidarity n ความสามัคคี
solidification n การรวมเป็นหนึ่งเดียว
solidification n การกลายเป็นหิน
solidify vi กลายเป็นของแข็ง
solidify vt ทำให้เป็นของแข็ง
solidify vt รวมกันเป็นปึกแผ่น
solidifying n สภาพที่เป็นของแข็ง
solidity n การรวมกันเป็นปึกแผ่น
solidus n เส้นแบ่งระหว่างคำ (/)
soliloquize vi รำพึง (ส่วนใหญ่ใช้ในบทละคร)
soliloquizing n การท่องจำ
soliloquy n การพูดกับตัวเอง
solipsism n ความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของตนเอง
solitaire n ไพ่ที่เล่นได้คนเดียว
solitaire n เครื่องประดับที่มีเพชรเม็ดเดียว
solitary adj โดดเดี่ยว
solitary n ผู้สันโดษ
solitude n การอยู่โดดเดี่ยว
solitude n การอยู่โดดเดี่ยว
solo n เพลงร้องเดี่ยว
solo n การแสดงเดี่ยว
solo adj ซึ่งทำเพียงคนเดียว
solo adv เพียงลำพัง
solo vi ทำเพียงคนเดียว
solo flight n การแสดงเดี่ยว
solo performance n การชุมนุมเพื่อฟังดนตรี
soloist n นักร้องเดี่ยว
soloist n คนเล่นดนตรีชิ้นเดียว
Solomon n กษัตริย์อิสราเอล
solon n นักกฎหมายเก่งกาจ
solstice n ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด
solubility n การถูกละลายได้
soluble adj ซึ่งสามารถละลายได้
soluble adj ที่แก้ปัญหาได้
solum n ชั้นบนของดิน
solus adj โดยลำพัง
solute n ตัวถูกละลาย
solution n วิธีแก้ปัญหา
solution n สารละลาย
solvable adj ซึ่งละลายได้
solvable adj ซึ่งแก้ปัญหาได้
solvate vi เปลี่ยนเป็นสารที่เกิดจากปฏิกริยาของตัวทำละลายและตัวถูกละลาย
solvate n สารที่เกิดจากปฏิกริยาของตัวทำละลายและตัวถูกละลาย
solve vt แก้ปัญหา
solvency n ความสามารถในการชำระหนี้
solvent adj ที่มีเงินเพียงพอ
solvent n ตัวทำละลาย
solver n ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้
Somalia n ประเทศโซมาเลีย
Somalia n โซมาเลีย
somatic adj เกี่ยวกับร่างกาย
somber adj มืดครึ้ม
somber adj ทึม (สี)
somber adj มืดมน
sombrero n หมวกปีกกว้างแบบเม็กซิโก
some adj เล็กน้อย
some pron บางส่วน
some adj ที่มีจำนวนสองหรือสาม
some adj ไม่เจาะจง
some adv คร่าวๆ
some adv เล็กน้อย
some suf เต็มไปด้วย
some suf สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ
some new blood idm คนรุ่นใหม่
some other adj ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน
somebody sl คนสำคัญ
somebody pron บางคน
someday adv ในวันหนึ่ง (ในอนาคต)
somedeal adv ค่อนข้าง
somehow adv ด้วยวิธีใดก็ตาม
someone pron บางคน
someone else pron สิ่งอื่น
someplace adv บางแห่ง
somersault n การตีลังกา
somersault n การเปลี่ยนความคิด
somersault vi ตีลังกา
somerset n การตีลังกา
something pron บางสิ่ง
something adv อย่างเล็กน้อย
something about idm บางสิ่งแปลกๆในคนหรือสิ่งนั้น
something cherished n ของรัก
something disappointing n สิ่งที่น่าผิดหวัง (คำไม่เป็นทางการ)
something else idm สิ่งอื่นๆ
something exchanged n สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ)
something exchanged n สิ่งที่แลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ)
something of the sort idm สิ่งที่คล้ายๆกับที่เพิ่งกล่าวไป
something or other idm อะไรสักอย่างหนึ่ง
something to that effect idm สิ่งที่มีความหมายคล้ายๆกัน
something unexpected n สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ
sometime adv บางเวลา
sometime adj ที่เคยอยู่ในอดีต
sometimes adv บางครั้ง
someway adv ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
someways adv ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
somewhat adv ค่อนข้าง
somewhen adv เวลาใดเวลาหนึ่ง
somewhence adv บางแห่ง
somewhere adv บางแห่ง
somewhere adv โดยประมาณ
somewhereas adv บางแห่ง
sommelier n บริกรคอยรินเหล้าองุ่น
sommerset n การตีลังกา
sommerset vi ตีลังกา
somnambulant n การเดินละเมอ
somnambulate vi เดินละเมอ
somnambulism n การเดินละเมอ
somnifacient adj เกี่ยวกับยาหรือสารเสพย์ติด
somniferous adj ซึ่งทำให้ง่วงนอน
somnolence n อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น
somnolent adj ง่วงนอน
son sl คำเรียกผู้ชาย
son n ลูกชาย
son of a bitch sl บ้าจริง (คำหยาบ)
son of a bitch sl เพื่อนเก่า (ใช้ระหว่างเพื่อนสนิทผู้ชาย)
son of a bitch n คำด่าหยาบ
son of a gun n คำทักทาย
Son of a gun! sl แปลกจัง
son of Adam n มนุษย์
Son of God n พระเจ้า
Son of Man n พระเจ้า
son-in-law n ลูกเขย
sonance n การออกเสียง
sonance n เสียง
sonancy n การออกเสียง
sonancy n เสียง
sonant n เสียงก้อง
sonar n ระบบหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง
sonar echo n เสียงดังเปรี้ยง
sonarman n คนประจำเครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ
sonata n ดนตรีที่เรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรีหนึ่งหรือสองชิ้น
song n เพลง
song of praise n เพลงสวดในโบสถ์
song thrush n นกพันธุ์ยุโรป
songbird n นกที่มีเสียงเพราะเหมือนดนตรี
songbook n หนังสือเพลง
songlike adj เหมือนเพลง
songsmith n นักแต่งเพลง
songster n นักร้อง
songster n นกที่ร้องเพลงเพราะ
songstress n นักร้องหญิง
songwriter n นักแต่งเพลง
sonic adj เกี่ยวกับเสียง
sonnet n โคลง 14 บรรทัดซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสตายตัว
sonny n อ้ายหนู, เจ้าหนู
sonorant n เสียงที่มีเสียงสั่นหรือรัวน้อยกว่าสระ
sonorant adj ซึ่งมีเสียงสั่นหรือรัวน้อยกว่าสระ
sonority n เสียงสั่น
sonorous adj ซึ่งก้องกังวาน
sook n ตลาดนัดกลางแจ้งแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง
soon adv ในไม่ช้า
sooner adv ในไม่ช้า
sooner or later idm ไม่ช้าก็เร็ว
sooner than conj ก่อนหน้านี้เมื่อ
soot n เขม่า
soot vt ทำให้เปื้อนเขม่า
sooth n ความจริง
soothe vt บรรเทาความเจ็บปวด
soothe vi สงบลง
soothe vt ทำให้สงบ
soothed adj อบอุ่นใจ
soothing adj บรรเทาความเจ็บปวด
soothing adj บรรเทาปวด
soothing adj ซึ่งทำให้เงียบสงบ
soothing n สิ่งปลอบใจ
soothsay vi ทำนาย
soothsayer n ผู้คาดการณ์อนาคต
sooty adj ปกคลุมด้วยเขม่า
sop n สิ่งปลอบใจ
sop up phrv ล้างออก
sopamin n สบู่
sophist n นักปราชญ์
sophistic adj เกี่ยวกับผู้รอบรู้
sophistical adj เกี่ยวกับผู้รอบรู้
sophisticate vt ทำให้เชี่ยวชาญเรื่องทางโลก
sophisticated adj ซึ่งมีประสบการณ์มาก
sophistication n ลักษณะที่มีการศึกษา
sophistication n ความละเอียดปราณีต
sophistication n คุณสมบัติของชาวเมือง
sophomore n นักศึกษาชั้นปีที่สอง
sophomoric adj ยังไม่สมบูรณ์
sopor n การสลบไสล
soporific adj ซึ่งชวนให้ง่วง
sopping adj เปียกโชก
soppy adj มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป
soppy adj โชก
soprano n นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด
soprano n เสียงร้องเพลงสูงสุด
sorbent n สารหรือกระบวนการดูดซึม
sorbet n ไอศกรีม
Sorbian n ภาษาที่ชาวเวนใช้
sorcerer n พ่อมด
sorceress n แม่มด
sorcerous adj ซึ่งใช้เวทมนตร์คาถา
sorcery n วิชาการใช้เวทมนตร์
sordid adj เลวทราม
sordid adj สกปรก
sordino n ความเงียบ
sore adj เจ็บปวด
sore adj โกรธแค้น
sorehead n คนโกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
sorely adv อย่างมากมาย
soreness n การอักเสบ
sorghum n ข้าวฟ่าง
sorority n สโมสรของนักเรียนหญิง
sorption n การดูดซับ
sorrel n สีน้ำตาลแดงอ่อน
sorrel adj สีน้ำตาลแดงอ่อน
sorriness n ความเสียใจ
sorrow n ความเศร้าใจ
sorrow vi เศร้าใจ
sorrow over phrv คร่ำครวญเกี่ยวกับ
sorrower n คนที่เศร้าโศก
sorrowful adj โศกเศร้า
sorrowfully adv อย่างคร่ำครวญ
sorrowing adj ซึ่งเศร้าเสียใจ
sorry adj ที่ขอโทษ
sorry adj น่าสงสาร
sorry int ขอโทษ
sort sl ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา)
sort n ชนิด
sort n การแบ่งชนิด
sort vt จัดเข้าประเภท
sort of idm ทำนองนั้น
sort out phrv จัดลำดับ
sort out phrv แยกออก
sort out phrv ทำให้กระจ่าง
sort with phrv เข้ากันกับ
sorted adj ที่แบ่งเป็นประเภท
sorter n ผู้คัดเลือก
sortie n การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า)
sortie vi โจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนน้อยกว่า)
sorting n การจัดแบ่งประเภท
SOS n สัญญาณขอความช่วยเหลือ (มาจาก save our souls)
sostenuto adv รักษาระดับเสียง
sot n คนขี้เมา
sottish adj เมา
sotto voce adv เสียงค่อย
sou n เหรียญบรอนซ์ของฝรั่งเศส
soubrette n คนใช้ในละคร
souffle n เสียงปอดที่ฟังได้ผ่านหูฟังของแพทย์
sough vi เกิดเสียงซู่ เหมือนเสียงลมพัดต้นไม้
sought vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought-after n ซึ่งเป็นที่ต้องการ
souk n ตลาดนัดกลางแจ้งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
soul n วิญญาณ (ทางศาสนา)
soul n ความคิด
soul n มนุษย์
soul brother n นิโกร
soul kiss n การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน
soul mate n คู่แท้
soul music n ดนตรีแนวป๊อบ
soul-searching n การพิจารณาจิตวิญญาณของตน
soulful adj เต็มไปด้วยความรู้สึก
soulless adj ไร้วิญญาณ
sound n เสียง
sound n ระยะที่ได้ยินได้
sound vi ดูเหมือนว่า
sound vi เกิดเสียง
sound vt ทำให้เกิดเสียง
sound adj ที่ไม่เสียหาย
sound adj แข็งแรง
sound vi วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง
sound vt วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง
sound barrier n กำแพงกั้นเสียง
sound board n ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง
sound board n ตัวแทนความคิดของผู้อื่น
sound judgment n เหตุผล
sound like vt ดูเหมือน
sound mind n การมีสุขภาพจิตที่ดี
sound of surf n เสียงคลื่นยักษ์
sound off phrv ส่งเสียงให้สัญญาณ
sound out phrv ถามความเห็นของ
sound transmitter n เครื่องขยายเสียง
sound wave n คลื่นเสียง
sound wave n คลื่นเสียง
sound-making n การออกเสียง
sound-minded adj ซึ่งมีสุขภาพจิตดี
soundalike n คนที่มีเสียงร้องเพลงเหมือนคนดัง
soundboard n ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟังเช่น ในไวโอลิน
soundboard n ตัวแทนความคิดของผู้อื่น
sounder n สิ่งที่ทำให้เกิดเสียง
sounder n เครื่องรับสัญญาณโทรเลข
sounder n เครื่องวัดความลึก
sounding adj ซึ่งทำให้เกิดเสียง
sounding board n ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง
sounding board n ตัวแทนความคิดของผู้อื่น
sounding line n เชือกผูกเครื่องถ่วง
soundings n ความลึกของน้ำที่วัดได้
soundings n บริเวณน้ำที่สามารถวัดความลึกได้ด้วยสายถ่วงน้ำหนัก
soundless adj เงียบ
soundly adv โดยสมบูรณ์
soundness n ความปกติ
soundproof vt ทำให้กันเสียง
soundproof adj ที่ป้องกันเสียงได้
soundtrack n เสียงในฟิล์ม
soup n น้ำแกง
soup kitchen n โรงทานแจกอาหารสำหรับคนจน
soup up phrv เพิ่มกำลังและความเร็วของ (เครื่องจักร)(คำไม่เป็นทางการ)
soupcon n สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย
soupspoon n ช้อนซุป
soupy adj คล้ายซุป
sour adj เปรี้ยว
sour adj บูด
sour adj ขุ่นเคือง
sour vi เปรี้ยว
sour vt ทำให้เปรี้ยว
sour n ความเปรี้ยว
sour grapes n พวกทำไม่สนใจสิ่งที่ตนไม่มีและที่จริงอยากมีสิ่งนั้น
sourball n ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
source n ต้นกำเนิด
source n แหล่งข้อมูล
source book n หนังสือรวบรวมงานต้นแบบของงานวิจัย
source code n ซอร์สโค้ด
source of help n แหล่งพึ่งพิง
sourcerer n ผู้มีเวทมนตร์
sourdine n ความเงียบ
sourdough n ผู้แสวงโชค
sourish adj เปรี้ยว
sourly adv ที่ขมขื่น
sourness n สภาพเป็นกรด
souse vt ดอง
souse in phrv แช่ใน
south n ทิศใต้
south adj ทางใต้
south adv ทางใต้
south European adj เกี่ยวกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
south European n ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
South Pacific n แปซิฟิกใต้
South Pole n ขั้วโลกใต้
South Seas n ทะเลทางใต้เส้นศูนย์สูตร
south-west n บริเวณครึ่งทางระหว่างใต้และตะวันตก
southbound adj ที่มุ่งหน้าไปทางใต้
Southdown adj แกะพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ
southeast n ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast adj ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast adv ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asia n ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian n กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
southeaster n ลมตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly adj ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastern adj ทางตะวันออกเฉียงใต้
southeastward n ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward adj มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward adv ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastwards adv ไปทางตะวันออกเฉียงใต้
souther n ลมที่พัดจากทิศใต้
southerly adj ไปทางใต้
southerly adv ไปทางใต้
southern adj ในทางภาคใต้
Southern Cross n ชื่อกลุ่มดาวที่มีการเรียงตัวเหมือนไม้กางเขน
southerner n คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
southernmost adj ทางใต้สุด
southland n บริเวณตอนใต้
southland n ตอนใต้ของประเทศ
southlander n คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ
southmost adj ใต้สุด
southpaw n คนถนัดมือซ้าย (คำไม่เป็นทางการ)
southward adv ไปทางทิศใต้
southward n ทางทิศใต้
southward adj มาจากทางทิศใต้
southwardly adj ไปทางใต้
southwardly adj ไปทางใต้
southwards adv ไปทางใต้
southwest n ทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwest adj ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwest adv ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwester n ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwestern adj ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwesterner n คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwesternly adv ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward adj มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward adv ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwestward n ทิศตะวันตกเฉียงใต้
souvenir n ของที่ระลึก
sovereign n ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ
sovereign adj เกี่ยวกับอำนาจสูงสุด
sovereignty n อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
sovereignty n อำนาจของกษัตริย์
sovereignty kindred n ราชวงศ์
Soviet Union n ประเทศโซเวียต (มีชื่อเต็มคือ Union of Soviet Socialist Republics)
Soviet Union n โซเวียต
Sovietologist n ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย
Sovietology n การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย
sow vi หว่านเมล็ดพืช
sow vt หว่านเมล็ดพืช
sow vt ทำให้แพร่หลาย
sow n สุกรตัวเมีย
sow bug n สัตว์ที่มีเปลือกแข็ง และขาหลายคู่
sower n เครื่องหว่านเมล็ด
sown vt กริยาช่องที่ 3 ของ sow
sown vi กริยาช่องที่ 3 ของ sow
sox n ถุงเท้าสั้น
soy n ถั่วเหลือง
soy n ซอสถั่วเหลือง
soy sauce n ซอสถั่วเหลือง
soya n ต้นถั่วเหลือง
soybean n ต้นถั่วเหลือง
soybean n ถั่วเหลือง
soybean oil n น้ำมันถั่วเหลือง
sozzled adj เมา
spa n สถานบำรุงสุขภาพ
spa n บ่อน้ำแร่
space n ที่ว่าง
space n อวกาศ
space n ระยะห่าง
space vt เว้นระยะ
space out phrv เว้นที่ระหว่างกัน
space pilot n นักบินอวกาศ
space satellite n ดาวเทียม
space shuttle n กระสวยอวกาศ
space station n สถานีอวกาศ
space traveler n มนุษย์อวกาศ
spacecraft n ยานอวกาศ
spaced-out adj เมา
spaceflight n การเดินทางด้วยยานอวกาศ
spaceless adj ซึ่งไม่มีขอบเขต
spaceman n นักบินอวกาศ
spaceman n มนุษย์ต่างดาว
spaceship n ยานอวกาศ
spacesuit n ชุดอวกาศ
spacewalk vi เดินสำรวจอวกาศ
spacewalk n การออกจากยานอวกาศเพื่อสำรวจ
spacewalker n นักบินที่ออกจากยานไปสำรวจอวกาศ
spacewoman n นักบินอวกาศหญิง
spacey adj ใจลอย
spacial adj ซึ่งเกิดในอวกาศ
spacing n การเว้นวรรค
spacious adj กว้างใหญ่
spacy adj ใจลอย
spade n พลั่ว
spade vi ขุดดินด้วยพลั่ว
spade vt ขุดดินด้วยพลั่ว
spade n ไพ่โพดำ
spade foot n เฟอร์นิเจอร์ที่มีขาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเรียวขึ้น
spade up phrv แซะด้วยพลั่วหรือเสียม
spadefoot toad n คางคกตระกูล Pilobatidae
spader n คนที่ขุดดินด้วยพลั่วหรือเสียม
spadework n งานจัดเตรียมขั้นต้น
spadix n ดอกหน้าวัว
spaghetti n สปาเก็ตตี้
Spain n สเปน
Spain n ประเทศสเปน
Spainsh-speaking n เกี่ยวกับประเทศสเปน คนสเปน ภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมสเปน
spake vi กริยาช่องที่ 2 ของ speak
spall n เศษ
spall vt ทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
spam n ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
span n ระยะเวลา
span n ช่วงห่าง
span vt ยืดขยาย
spandex n เส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น
spang adv อย่างทันที (คำที่ไม่เป็นทางการ)
spangle n แผ่นโลหะเล็กบางที่แวววาว
spangle vi เป็นประกาย
spangle vt ประดับด้วยโลหะแวววาว
Spaniard n ชาวสเปน
spaniel n สุนัขพันธุ์หนึ่ง
Spanish n ภาษาสเปน
Spanish n ชาวสเปน
Spanish n เกี่ยวกับประเทศสเปน คนสเปน ภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมสเปน
Spanish fly n แมลงวันสเปน
Spanish Main n บริเวณเขตแดนสเปนที่ติดกับทะเลแคริบเบียน
spank vt ตีก้นลงโทษ
spank n การตีก้นเพื่อลงโทษ
spank along phrv แล่นเร็ว
spanker n คนหรือสัตว์ที่วิ่งเร็ว
spanking n การตีก้นเพื่อลงโทษ
spanner sl คนโง่
spanner n กุญแจเลื่อน
spar n โครงปีกเครื่องบิน
spar n เสาหรือไม้ค้ำยึดใบเรือ
spar n การต่อยมวย
spar n การทะเลาะ
spar vi ต่อยมวย
spar vi ทะเลาะ
spar n หินแร่ผลึก
spar with phrv ต่อสู้กับ
spar with phrv โต้เถียงกับ
spare sl ระเบิดอารมณ์
spare adj ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน
spare adj ว่าง
spare adj ที่มากเกินความจำเป็น
spare vt สงวนไว้
spare for phrv สงวนไว้สำหรับ
spare part n ของอะไหล่
spare time n เวลาว่าง
sparerib n ซี่โครงหมูติดเนื้อเล็กน้อย
sparge n ประปราย
sparge vi พรม
sparge vt พรม
sparing adj ประหยัด
sparing adj ที่ขาดแคลน
sparingly adv ในเชิงเศรษฐกิจ
spark n ประกายไฟ
spark vi เกิดประกายไฟ
spark off phrv ทำให้ระเบิด
sparker n เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วที่สายไฟ
sparker n สิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟ
sparking gem n คริสตัล
sparkle vi เกิดประกายไฟ
sparkle vi ส่องแสงแวววาว
sparkle vt