ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seafarer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seafarer*, -seafarer-

seafarer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seafarer (n.) คนเดินเรือ See also: ชาวเรือ, กะลาสี (คำโบราณ) Syn. sailor, seaman, mariner
English-Thai: HOPE Dictionary
seafarer(ซี'แฟเรอะ) n.กลาสีเรือ,ชาวเรือ,ผู้ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. sailor
English-Thai: Nontri Dictionary
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ

seafarer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航海家[háng hǎi jiā, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄚ, 航海家] mariner; seafarer

seafarer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
船員労働委員会[せんいんろうどういいんかい, sen'inroudouiinkai] (n) Labour Relations Commission for Seafarers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seafarer
Back to top