ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summons

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summons*, -summons-

summons ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
summons (n.) การออกหมายเรียก Syn. subpoena, indictment
English-Thai: HOPE Dictionary
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call
English-Thai: Nontri Dictionary
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
summonsหมายเรียก [ดู subpoena ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายศาล (n.) summons Syn. หมาย
หมายเรียก (n.) summons Syn. หมายศาล, หมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why the kids come to the forest. It controls them. It summons them.ฉันสังเกตุเห็น ตอนฉันไปดูศพ
It rots my flesh and summons my death.มันเน่าเนื้อและเรียกความตายของฉัน
It's your beauty that summons the music.ความงามของคุณคือที่มาของดนตรี
We'll stop this witch before she summons anyone.เราจะหยุดแม่มดนั่น ก่อนแม่นั่นจะเรียกตัวอะไรมา
It's a box that summons many different calamities when you open it.ไม่อยากได้กล่องแล้วเหรอ
Batiatus summons you.บาเทียทัสเรียกหาเจ้า
Okay, then why is a summons for a traffic violation committed in your car, bearing your license plates, coming to me?โอเค งั้นทำไมหมายเรียก\ ฝ่าฝืนกฎจราจร ของรถเธอ แล้วก็\ ทะเบียนรถเธอ ถึงส่งมาที่ฉันละ
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย
Handsome's also got a farebeat arrest in April on West 4th Street and a discon summons in June at 31st Street and Northern Boulevard.รูปหล่อ เคยถูกจับในเดือนเมษายน ที่ 45 ถนนเวสท์ มีหมายเรียกในเดือนมิถุนายน ถนน 31 นอร์เทอร์ บลูวาร์ด
A farebeat summons from 149th and Third on the number two, and a stop and frisk from Westchester and Courtland.คนเบี้ยวค่าโดยสารนั่น ถูกเรียกจาก 149 ตู้สามขบวนรถสาย 2 ถึงสถานีย่อย ก็โดดลงรถไประหว่าง เมืองเวสท์เชดเตอร์กับคอร์ทแลนด์
Well, it all started one night I got a summons underneath my pillow.ก็ มันเริ่มจากที่ คืนนึงฉันได้ หมายเรียกจากใต้หมอน
A summons is like an invitation. I got an invitation to go to Fairyland.หมายเรียกเป็นเหมือนบัตรเชิญ เชิญให้ฉันไปแดนอัศจรรย์

summons ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传票[chuán piào, ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, 传票 / 傳票] summons

summons ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
梓巫女[あずさみこ, azusamiko] (n) (See 巫女・みこ・2,口寄せ・1) female medium who summons spirits by sounding the string of a catalpa bow
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)

summons ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons FR: commande [f]
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document FR: mandat [m]
หมายเรียก[n.] (māirīek) EN: summons ; legal summons ; warrant ; writ of summons ; subpoena FR: convocation [f]
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ FR: assignation à comparaître [f] ; assignation [f] ; citation [f]
ออกหมายเรียก[v. exp.] (øk māirīek) EN: issue a summons FR:

summons ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons
Mahnbescheid {m}default summons
Zahlungsbefehl {m}default summons
Musterungsbescheid {m}summons to attend one's medical examination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summons
Back to top