ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sustenance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sustenance*, -sustenance-

sustenance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sustenance (n.) การบำรุงเลี้ยง See also: การยังชีพ, การค้ำจุน Syn. nourishment, nutrition
English-Thai: HOPE Dictionary
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,
English-Thai: Nontri Dictionary
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!แกทำให้ปัจจัยยังชีพของเราต้องแปดเปื้อนสูญสลาย
We have made the genetic map of this new sustenance available to all.เราได้ทำ cetinants ใช้ได้ทั้งหมด
Brandon the Builder gave all this land south of the Wall to the Night's Watch for their sustenance and support.แบรนผู้สร้าง พระราชทานดินแดน ตอนใต้ของกำแพงให้หน่วยพิทักษ์ เป็นแหล่งหาเลี้ยงชีพ
That's because you've been raised from the dead, as I understand it, it's like drinking vampire blood, so I wouldn't get any real sustenance from you, so... (Sighing)นั่นก็เพราะเธอฟื้นขึ้นมาจากความตาย เท่าที่ฉันเข้าใจ มันก็เหมือนการดื่มเลือดแวมไพร์ ฉันเลยไม่ได้รับสารอาหารจริงๆ จากตัวเธอ ดังนั้น..
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ
Look, I brought sustenance. Who's first? Our group is full.ดูสิ ฉันเอาของว่างมาด้วย ใครจะกินก่อน
In the same way, we have always exploited the Earth for sustenance.ในทำนองเดียวกัน เราได้ใช้ประโยชน์จากโลกในการยังชีพ
Well, we now know conclusively that they have no real need for sustenance.ครับ เราได้ข้อสรุปว่า พวกมัน ไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อยังชีพ
Fear and pain were no longer my sustenance.ความกลัวและความเจ็บปวด เป็นสิ่งที่อยู่ไม่นานนัก
I don't think about it. It's sustenance, that's all.นายไม่คิดจะหาธาตุเหล็กบำรุงมั่งรึ?
Not good food, but basic sustenance.ไม่ใช่สารอาหารที่ดี แต่เป็นสารอาหารพื้นฐาน

sustenance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยังชีพ[n.] (kān yangchī) EN: sustenance FR:

sustenance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahrung {f}sustenance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sustenance
Back to top