ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sanctimonious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sanctimonious*, -sanctimonious-

sanctimonious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sanctimonious (adj.) แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์ See also: แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล Syn. self-righteous
sanctimoniously (adv.) ซึ่งเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimoniousness (n.) การเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
sanctimonious(แซงคฺทะโม'เนียส) adj. แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,แสร้งทำเป็นถูกต้อง, See also: sanctimoniousness n., Syn. hypocritical,affected
English-Thai: Nontri Dictionary
sanctimonious(adj) แสดงให้เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're all so sanctimonious so judgmental.พวกเขาน่านับถือ ...ตัดสินง่าย
Without that sanctimonious little prick, Godric, to save you I would just love to rip you open and wear your rib cage as a hat.ไม่มีไอ้เจ้าก็อดดริกคนดี คอยคุ้มกะลาหัวแกแล้ว ฉันพร้อมที่จะฉีกแกออก
You sound like a pious sanctimonious southern preacher!คุณพูดเหมือนคุณกำลังเทศนาสั่งสอนอย่างกับคนมีศีลธรรม
Amy is judgmental, sanctimonious and frankly... just obnoxious.เอมี่ชอบดูถูกคนอื่น คิดว่าตัวเองถูกเสมอ พูดตรงๆเลยนะ น่ารำคาญ
If I had to smile at that sanctimonious look on your mother's face any longer, I would have...ถ้าฉันต้องยิ้มใส่สีหน้าเสแสร้ง เป็นคนมีสีลธรรม ต่อหน้าแม่ของคุณอีก ฮันคง..
Oh, I'll tell you what you can do, you sanctimonious sack of shit.ฉันจะบอกแกถึงสิ่งที่แกทำได้ แกต้องให้ความชอบธรรม
After all those sanctimonious speeches about health care reform, the impeccable quality of our nation's public hospitals?หลังจากการพูดปราศัย ที่มีศีลธรรมเกี่ยวกับด้านการปฎิรูปสุขภาพ ที่มีคุณภาพของประเทศ เราเนี่ยนะ?
You sanctimonious, fanatical prick.ไอ้คลั่งมือถือสาก ปากถึือศีล
Don't get sanctimonious.อย่ามาทำเป็นแม่พระหน่อยเลย
Stop being so sanctimonious! It doesn't suit you.หยุดทำตัวเป็นคนดีเลย มันไม่เหมาะกับนายหรอก

sanctimonious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道貌岸然[dào mào àn rán, ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄢˋ ㄖㄢˊ, 道貌岸然] sanctimonious; dignified

sanctimonious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fromm; frömmlerisch {adj} | ein frommer Wunschpious; sanctimonious | a pious hope
Scheinheiligkeit {f}sanctimoniousness
scheinheilig {adv}sanctimoniously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sanctimonious
Back to top