ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swarthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swarthy*, -swarthy-

swarthy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swarthy (adj.) มีผิวดำ See also: มีสีดำ, มีสีมืด Syn. black, dark-skinned, dark-complexioned
English-Thai: HOPE Dictionary
swarthy(สวอร์ธ'ธี) adj. สีดำ,สีมืด, See also: swarthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
swarthy(adj) กำยำ,มีสีคล้ำ,มืด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำคล้ำ (adj.) swarthy See also: dark, black, dusky Syn. คล้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know how I get around swarthy men with facial hair!เธอก็รู้ว่าฉันเป็นยังไงเวลาอยู่ใกล้ๆผู้ชายมีหนวด!

swarthy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑不溜秋[hēi bù liū qiū, ㄏㄟ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡ ㄑㄧㄡ, 黑不溜秋] dark and swarthy

swarthy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浅黒い[あさぐろい, asaguroi] (adj-i) darkish; swarthy; (P)
色黒[いろぐろ, iroguro] (adj-na,n) swarthy; dark-skinned

swarthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swarthy
Back to top