ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

square

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *square*, -square-

square ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
square (n.) สี่เหลี่ยมจัตุรัส See also: จัตุรัส Syn. quadrate, quadrilateral
square (n.) แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
square (n.) ลานกว้าง See also: ลานสี่เหลี่ยม Syn. quad, quadrangle
square (n.) ตึกที่มีถนนสี่ด้าน
square (n.) ผลที่ได้จากกำลังสอง See also: ผลคูณยกกำลังสอง
square (n.) ไม้ฉากของช่างไม้
square (adj.) เป็นสี่เหลี่ยม See also: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน Syn. quadrate, quadrilateral
square (vt.) ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
square (vt.) ยกกำลังสอง Syn. double
square (vt.) ปรับให้ตรง See also: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง Syn. align, adjust
square (adv.) อย่างตั้งฉาก
square (adv.) อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างซื่อตรง Syn. directly, straightforwardly
square away (phrv.) เตรียมพร้อม See also: ทำให้พร้อม Syn. square off
square away (phrv.) เตรียมต่อสู้ (ระหว่างคนสองคน) Syn. square off
square dance (n.) การเต้นรำหมู่ในโรงนา Syn. country dance
square deal (idm.) การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม
square meal (idm.) อาหารครบห้าหมู่ See also: อาหารที่ดี
square metre (n.) ตารางเมตร
square off (phrv.) แบ่งเป็นสี่เหลี่ยม See also: ทำให้พร้อม Syn. square away
square off (phrv.) เตรียมต่อสู้ (ระหว่างสองคน) Syn. square away
square off (phrv.) จัดให้เป็นระเบียบ See also: จัดให้เรียบร้อย Syn. square away
square root (n.) จำนวนรากกำลังสอง
square up (phrv.) ตั้งให้เป็นมุมฉาก See also: ทำให้เป็นมุมฉาก
square up (phrv.) เตรียมประจันหน้ากัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เตรียมต่อสู้ Syn. square away
square up to (phrv.) เตรียมต่อสู้กับ
square with (phrv.) จ่ายหมด See also: จ่ายให้หมด Syn. settle with
square with (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: สอดคล้องกับ Syn. reconcile with
square-rigged (n.) ใบเรือรูปสี่เหลี่ยมที่พาดขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
square dealn. การกระทำที่ยุติธรรม (ซื่อตรง)
square footn. ตารางฟุต
square rootn. (คณิตศาสตร์) จำนวนรากแห่งกำลังสองของอีกจำนวนหนึ่ง/เช่นรากแห่งกำลังสองของ49คือ7กรณฑ์
square sailn. ใบเรือสี่เหลี่ยมที่วางขวาง
square-built(สแควร์'บิลทฺ) adj. กว้าง,ราง,
square-dancevi. เต้นรำเป็นรูปสี่-เหลี่ยม (ชายหญิงสี่คู่) ., See also: square dance n.
squared papern. กระดาษตาราง,กระดาษกราฟ
squarely(สแควร์'ลี) adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ-รัสโดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ยุติธรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
SQUARE square root(n) รากที่สอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
square๑. จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. กำลังสอง๓. ตาราง- [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
square rootรากที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
square rootรากที่สอง, รากที่สองของจำนวนจริง a เมื่อ a > 0 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์    หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a  เช่น   2  และ -2  เป็นรากที่สองของ  4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร่ (clas.) unit of area equal to 1,600 square metres
จัตุรัส (n.) square See also: quadrangle Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านเท่า
ยกกำลัง (v.) square See also: multiply [a number] by itself, raise a number to the power of another number
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (n.) square
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (n.) square Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยม (n.) square
สี่เหลี่ยม (adj.) square
สี่เหลี่ยม (n.) square
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (n.) square
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (n.) square
สี่เหลี่ยมจัตุรัส (n.) square Syn. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมด้านเท่า (n.) square See also: quadrangle Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่แยก (n.) square Syn. ทางแยก
วงเล็บเหลี่ยม (n.) square brackets
วงเล็บใหญ่ (n.) square brackets Syn. วงเล็บเหลี่ยม
กลี่ (n.) square case with several drawers (used for laying areca-nut, betel leaves, tobacco etc.)
ตารางเซนติเมตร (clas.) square centimetre See also: square centimeter
ยอ (n.) square dip net See also: kind of fish-trap
ตารางฟุต (clas.) square foot
ตารางนิ้ว (clas.) square inch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
I'll square it with Mom, that you're not seeing her before you leave and...ฉันจะเผชิญหน้ากับแม่ว่าคุณไม่ได้เห็นเธอก่อนที่จะออกและ ...
The warden said Buddy, don't you be no square lf you can't get a partner use a wooden chairพัศดีพูดเพื่อนต้องไม่เป็นคนโง่ ถ้าคุณไม่สามารถได้คู่เต้นรำใช้เก้าอี้ไม้
They're just, just square holes!พวกเขากำลังเพียงแค่หลุมตาราง!
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ...
The square belongs to everyone!จตุรัส เป็นของทุกๆ คนนะโว้ย !
I want carpet, but I don't have the square footage.""ผมอยากซื้อพรม แต่ไม่รู้ว่ากี่ตารางฟุต"
No, I gotta see Captain Hill. He'll square this shit away.ฉันควรบอกผู้กอง จะได้มีการลงโทษคนผิด
If he can get the Sovs to believe it, everything's back to square one.ถ้าเขาสามารถได้รับ Sovs จะเชื่อว่ามันกลับมาทุกอย่างไปที่ตารางหนึ่ง
Indy, if that square from Delaware weren't in charge, you could've really shook the place up.อินดี้ , ถ้าเดลาแวร์ไม่ได้เป็นคนคุม คุณคงทำให้ที่นี่แตกตื่นได้เลย
Well, get on out in that square Adjust your veil and prepareเอาล่ะ เข้าไปร่วมในกรอบนั้นสิ ปรับผ้าคลุมหน้า และเตรียมพร้อม
We'll worry about style later. We'll start from square 1.เรื่องรูปแบบค่อยห่วงทีหลัง เราจะเริ่มจากฉากที่ 1

square ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公亩[gōng mǔ, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˇ, 公亩 / 公畝] acre (100 square meters)
空格[kōng gé, ㄎㄨㄥ ㄍㄜˊ, 空格] blank character (in Chinese text); empty square (indicating illegible character)
中括号[zhōng kuò hào, ㄓㄨㄥ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 中括号 / 中括號] square brackets
六角括号[liù jiǎo kuò hào, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 六角括号 / 六角括號] square brackets
方括号[fāng kuò hào, ㄈㄤ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 方括号 / 方括號] square brackets
方头括号[fāng tóu kuò hào, ㄈㄤ ㄊㄡˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 方头括号 / 方頭括號] square brackets
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
[léng, ㄌㄥˊ, 稜] corner; square beam
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
乘方[chéng fāng, ㄔㄥˊ ㄈㄤ, 乘方] to square a number; to calculate the square
丁字尺[dīng zì chǐ, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄔˇ, 丁字尺] T-square; set square (carpenter's tool)
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
平方反比律[píng fāng fǎn bǐ lǜ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 平方反比律] inverse square law (phys.); gravitational force varies as the inverse square of the distance
青金石[qīng jīn shí, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, 青金石] lapis lazuli (mineral of the square albite family)
拉丁方块[lā dīng fāng kuài, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ, 拉丁方块 / 拉丁方塊] Latin square (math. puzzle)
角曲尺[jiǎo qū chǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩ ㄔˇ, 角曲尺] miter square (tool to measure angles)
八仙桌[bā xiān zhuō, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄛ, 八仙桌] old fashioned square table to seat eight people
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, 对阵 / 對陣] poised for battle; to square up for a fight
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, 配方] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math)
配方法[pèi fāng fǎ, ㄆㄟˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, 配方法] completing the square (method of solving quadratic equation, math)
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
二次方[èr cì fāng, ㄦˋ ㄘˋ ㄈㄤ, 二次方] square (i.e. x times x)
平方[píng fāng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ, 平方] square (as in square foot, square mile, square root)
平方千米[píng fāng qiān mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, 平方千米] square kilometer
平方根[píng fāng gēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄣ, 平方根] square root
平方米[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, 平方米] square meter
平方英尺[píng fāng yīng chǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄔˇ, 平方英尺] square foot (unit of area equal to 0.093 square meters)
平米[píng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧˇ, 平米] square meter; short for 平方米
方根[fāng gēn, ㄈㄤ ㄍㄣ, 方根] square root
时代广场[Shí dài Guǎng chǎng, ㄕˊ ㄉㄞˋ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 时代广场 / 時代廣場] Times Square (New York)
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
三角板[sān jiǎo bǎn, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, 三角板] set square; triangle (for drawing right angles)
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 人民大会堂 / 人民大會堂] Great Hall of the People, at Tiananmen Square
均方[jūn fāng, ㄐㄩㄣ ㄈㄤ, 均方] mean square
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, 人民英雄纪念碑 / 人民英雄紀念碑] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square
乘幂[chéng mì, ㄔㄥˊ ㄇㄧˋ, 乘幂 / 乘冪] the power of a number (square, cube etc); to exponentiate (math.)
人民广场[rén mín guǎng chǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 人民广场 / 人民廣場] People's Square
平方公里[píng fāng gōng lǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 平方公里 / 平方公裡] square-kilometer

square ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールスクエア[, o-rusukuea] (n) all square
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] (n) {comp} Chi square test
スクウェア[, sukuuea] (n) square
スクエアスタンス[, sukueasutansu] (n) square stance
スケ[, suke] (ctr) square millimetres; mm**2
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P)
ピザボックス型[ピザボックスがた, pizabokkusu gata] (n) {comp} pizza box type (flat square computer chassis)
ポケット・チーフ;ポケットチーフ[, poketto . chi-fu ; pokettochi-fu] (n) pocket square (decorative handkerchief used as an accessory to a suit)
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form)
まっ四角[まっしかく, masshikaku] (n) square
一升;ひと升[ひとます, hitomasu] (n) one square on a grid; one cell of a grid
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square
上円下方墳[じょうえんかほうふん, jouenkahoufun] (n) burial mound with square flat base and round top
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
二乗根[にじょうこん, nijoukon] (n) square root
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
倚子;椅子[いし, ishi] (n) traditional square chair with armrests and a torii-shaped back (used by the emperor, etc. during ceremonies)
升(P);枡;桝;斗[ます, masu] (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P)
升組;斗組;枡組;升組み;枡組み;斗組み[ますぐみ, masugumi] (n) square framing (in a house, temple, screen, etc.)
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P)
多宝塔[たほうとう, tahoutou] (n) (See 裳階) two-storied pagoda (with a square base, pent roof and a round top)
大括弧[だいかっこ, daikakko] (n) square brackets
天安門事件[てんあんもんじけん, ten'anmonjiken] (n) Tiananmen Square Incident; Tiananmen Square Massacre
平方キロメートル[へいほうキロメートル, heihou kirome-toru] (n) square kilometer; square kilometre; (P)
平方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] (n) square metre; (P)
平方根[へいほうこん, heihoukon] (n) square root
平方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] (n) {comp} square root function
平米[へいべい, heibei] (n) square metre
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P)
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P)
方丈[ほうじょう, houjou] (n) (1) square jo (approx. 10 sq feet); (2) {Buddh} abbot's chamber; (3) chief priest
方寸[ほうすん, housun] (n) (1) (See 寸) a square sun (i.e. approx 9sq. cm.); (2) one's mind; space occupied by one's heart
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm)
東屋;四阿;あずま屋[あずまや, azumaya] (n) arbor; arbour; bower; summer house; square gazebo
松花堂弁当[しょうかどうべんとう, shoukadoubentou] (n) square or rectangular bento box containing cross-shaped separators
根号[こんごう, kongou] (n) radical sign; square root
横帆[おうはん, ouhan] (n) square sail
[ほ, ho] (n) unit of land measurement; 3.95 square yards; 3.31 square metres (meters)
真で書く[しんでかく, shindekaku] (v5k) to write in the square style
矩差;矩差し[かねざし, kanezashi] (n) (obsc) (See 曲尺) carpenter's square
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test
二乗機能[にじょうきのう, nijoukinou] square function
四角い[しかくい, shikakui] square
平方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] square root function
正方行列[せいほうぎょうれつ, seihougyouretsu] square matrix
鉤括弧[かぎかっこ, kagikakko] square bracket
魔方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix)
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method

square ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาก[n.] (chāk) EN: square ; T-square ; set square ; try square ; triangle FR: équerre [f]
จำนวนกำลังสอง[n. exp.] (jamnūan kam) EN: square number FR: nombre carré [m]
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
จัตุรัสกล[n. exp.] (jatturat ko) EN: magic square FR: carré magique [m]
จัตุรัสละติน[n. exp.] (jatturat La) EN: Latin square FR: carré latin [m]
จัตุรัสเมอร์เดกา[n. prop.] (Jatturat Mo) EN: Merdeka Square ; Dataran Merdeka FR:
จัตุรัสเทียนอันเหมิน[n. prop.] (Jatturat Th) EN: Tienanmen Square FR: Place Tian'anmen
กำลังสองสมบูรณ์[n. exp.] (kamlang søn) EN: perfect square FR:
การทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์[n. exp.] (kān thamhai) EN: completing the square FR:
ค่าเฉลี่ยกำลังสอง[n. exp.] (khā chalīa ) EN: root mean square (RMS) ; quadratic mean FR:
ค่ากำลังสองเฉลี่ย[n. exp.] (khā kamlang) EN: mean square (MS) FR:
ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย[n. exp.] (khā khlātkh) EN: mean square error FR:
ค่าคงตัวของจัตุรัสกล[n. exp.] (khā khongtū) EN: magic constant ; magic sum ; magic square FR: constante magique [f]
ครือ[v.] (khreū) EN: be square ; fit FR:
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box FR: boîte [f] ; cassette [f]
กลี่[n.] (klī) EN: square case with several drawers FR:
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระแหล่ง[n.] (kralaeng) EN: square shaped bell FR:
กรณฑ์[n.] (kron) EN: root ; surd ; one side of a square ; root of a number ; radical FR: racine [f]
กรณฑ์สอง[n. exp.] (kron søng) EN: square root FR: racine carrée [f]
ลานคนเมือง[n. exp.] (Lān Khonmeū) EN: City Hall Square FR: Grand-place [f]
ไม้ฉาก[n. exp.] (māi chāk) EN: try square ; tri square FR: équerre [f]
ไม้ฉากสามเหลี่ยม[n. exp.] (māi chāk sā) EN: set square ; triangle (Am.) FR:
เมทริกซ์จัตุรัส[n. exp.] (methrik jat) EN: square matrix FR:
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
มณฑป[n.] (monthop) EN: square hall with a tower FR:
งาน[n.] (ngān) EN: ngan ; [area equal to a quarter of arai or 400 square meters] FR: ngan [m] ; [unité de surface équivalant à un quart de rai ou 400 mètres carrés]
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (phīramit sī) EN: square pyramid FR:
แพร่ง[n.] (phraeng) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction ; square FR: embranchement [m] ; fourche [f]
ไร่[n.] (rai) EN: rai ; [measurement of land equal to 1,600 square meters] FR: rai [m] ; [unité de surface équivalant à 1.600 m2]
รากกำลังสองเฉลี่ย[n. exp.] (rāk kamlang) EN: root mean square FR:
รากที่สอง [n. exp.] (rāk thī søn) EN: square root FR: racine carrée [f]
รากที่สองของจำนวนจริง[n. exp.] (rāk thī søn) EN: square root of real a number FR:
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: square [m] FR: carré [m]
สแควร์[n.] (sakhwaē) EN: square FR: square [m]
สะสางบัญชี[v. exp.] (sasāng banc) EN: square an account FR:
สยามสแควร์[n. prop.] (Sayām Sākhw) EN: Siam square FR: Siam square
สี่เหลี่ยม[n.] (sīlīem) EN: rectangle ; square ; quadrilateral FR: rectangle [m] ; quadrilatère [m]
สี่เหลี่ยม[adj.] (sīlīem) EN: square FR: rectangulaire

square ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schieblehre {f}calliper square
Flachrundschraube {f} mit Vierkantansatz [techn.]cup square screw
Innenvierkantantrieb {m} (Schlüssel)female square drive
Stellwinkel {m}folding square
Geodreieck {n}set square
Planquadrat {n}grid square
Gehrungswinkel {m}miter square; mitre square
Quadratur {f} [math.] | die Quadratur des Kreises versuchenquadrature | to try to square the circle
Anschlagwinkel {m}try square
Schachfeld {n}chessboard (square)
Chi-Quadrat-Verteilung {f} [math.]chi-square distribution
Chi-2-Unabhängigkeitstest {m} [math.]chi-square test
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method
Quadrat {n} [math.]square
Quadratwurzel {f} [math.]square root
Quadratzahl {f} [math.]square number
Reffknoten {m} [naut.]square knot
Rahsegel {n} [naut.]square sail
Rechtecknut {f}square groove
Rechteckwelle {f} (Bitimpulsfolge)square wave
Vierkantrohr {n}square tub
Vierkantschiene {f}square rail
Vierkanteisen {n}square iron
Vierkantmutter {f}square nut
Vierkantfeile {f}square file
Kantholz {n}squared timber
Vierkantholz {n}squared timber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า square
Back to top