ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sad*, -sad-

sad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sad (adj.) เศร้า See also: ทุกข์, เสียใจ Syn. unhappy, sorry, sorrowful
sad (adj.) (สี) ทึม See also: หม่น, มอๆ
sadden (vi.) เสียใจ Syn. depress
sadden (vt.) ทำให้เสียใจ Syn. oppress, discourage, depress
saddle (n.) อานม้า See also: อาน, อานจักรยาน Syn. seat, montura
saddle (n.) เนื้อส่วนสันหลัง
saddle (vt.) ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)
saddle (vi.) ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)
saddle horn (n.) ปุ่มที่อานม้า
saddle on (phrv.) ทำให้ยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการ See also: บังคับให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำ Syn. land on, lumber with, saddle with, thrust on
saddle up (phrv.) ใส่อานม้า See also: ใส่อานให้พร้อม
saddle with (phrv.) บังคับให้ยอมรับหรือทำ Syn. land with
sadhu (n.) พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)
sadism (n.) การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ Syn. perversion, cruelty, malice Ops. masochism
sadist (n.) ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น See also: คนซาดิสม์ Syn. brute, monster, fiend
sadistic (adj.) ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically (adv.) โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadly (adv.) อย่างเศร้าใจ
sadly (adv.) อย่างเสียใจ See also: อย่างเศร้าสร้อย
sadly sussed (sl.) คำพูดที่ใช้เมื่อผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเราและสิ่งนั้นผิดพลาด
sadness (n.) ความเศร้า See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression
English-Thai: HOPE Dictionary
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadden(แซด'เดิน) vt.,vi. ทำให้เสียใจ,กลายเป็นเสียใจ., See also: saddeningly adv.
saddle(แซด'เดิล) n. อาน,สันเขา,สันหนังสือ,ส่วนหลังของเป็ดไก่ vt.,vi. ใส่อาน,บรรทุก -Phr. (in the saddle ในตำแหน่งที่มีอำนาจ)
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
saddle(n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง
sadist(n) คนซาดิสซ์
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saddle๑. อานม้า๒. อวัยวะรูปอานม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาละห้อย (adv.) with sad eyes See also: with melancholy eyes
มลาน (adj.) sad See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy Syn. โศกเศร้า, หมอง
ระทด (adj.) sad Syn. สลด, เศร้าใจ
ระทวย (adv.) sad
รันทด (adj.) sad See also: depressed Syn. ระทด
หม่นหมอง (adj.) sad See also: unhappy, sorrowful Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
ห่อเหี่ยวใจ (adj.) sad See also: unhappy, sorrowful Syn. เศร้าหมอง, หดหู่, สลด, เศร้า Ops. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง
เศร้า (adj.) sad See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic Ops. สุข
เศร้าสร้อย (adj.) sad See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า Ops. สุข
โศก (adj.) sad See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful Syn. เศร้า
ซึมเศร้า (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. เซื่องซึม, เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เซื่องซึม (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. เศร้าหมอง, ไม่มีชีวิตชีวา, เหงาหงอย Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เศร้าสลด (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่
เศร้าหมอง (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. หมองมัว Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
เศร้าเสียใจ (v.) sadden See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournful Syn. หดหู่
อาน (n.) saddle
อานม้า (n.) saddle
อานรถ (n.) saddle
ซาดิสม์ (n.) sadism
ซาดิสม์ (adj.) sadist See also: extremely cruel
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
But you sound so sadแต่คุณฟังดูเศร้ามาก
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
Why do you look so sad?ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife was reading all about it. A very sad case.ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ
Gentlemen, that's a very sad thing - to mean nothing.สุภาพบุรุษที่เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามาก - จะไม่มีความหมายอะไร
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
The name of the cemetery is Sad Hill!ชื่อของสุสานคือ... ...แซดฮิลล์ ตอนนี้ตานายล่ะ ชื่อบนหลุมศพคือ...
It's almost painless, and it can send you scooting out of this sad slum and sailing into the sweet, sunny, splendiferous sky.มันแทบจะไม่เจ็บปวดเลย และมันก็ส่งเธอไปจากที่ห่วย ๆ นี่ได้ แล้วก็ล่องลอยไป ในท้องฟ้าที่สว่างสดใสสวยงาม
There's nothing sad about old shells, is there?ไม่มีอะไรเศร้าเกี่ยวกับ กระดองเก่า ๆใช่มั้ย
I feel a little sad insideผมรู้สึกเศร้าอยู่ข้างในเล็กน้อย
"and the sad memory""และความทรงจำที่น่าเศร้า"
The sad day has come when we have to say good-bye to Dragisha.วันเศร้าได้มาเมื่- อเราต้องบอกลาก่อน... Dragisha.
There's such a sad loveช่างเป็นรักที่น่าเศร้า
I'm still sad about your getting remarriedฉันยังเศร้าเกี่ยวกับการแต่งงานใหม่
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย.

sad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
爱莫大于心死[ài mò dà yú xīn sǐ, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 爱莫大于心死 / 愛莫大於心死] nothing more sad than a withered heart; no greater sorrow than a heart that never rejoices; (popular culture misquotation of 哀莫大於心死|哀莫大于心死, saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子)
凄厉[qī lì, ㄑㄧ ㄌㄧˋ, 凄厉 / 凄厲] sad and shrill
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, 悲鸣 / 悲鳴] utter sad calls; lament
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
大使级[dà shǐ jí, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄐㄧˊ, 大使级 / 大使級] ambassadorial
[juān, ㄐㄩㄢ, 悁] angry; sad
[cǎo, ㄘㄠˇ, 懆] anxious; sad
[yōu, ㄧㄡ, 悠] at ease; long (in time); sad
哭秋风[kū qiū fēng, ㄎㄨ ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, 哭秋风 / 哭秋風] autumnal sadness
背债[bēi zhài, ㄅㄟ ㄓㄞˋ, 背债 / 揹債] be in debt; be saddled with debts
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 慬] brave; cautious; sad
十字军[shí zì jūn, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ, 十字军 / 十字軍] crusaders; army of crusaders; the Crusades
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, 维尔容 / 維爾容] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan)
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 栫] fence; palisade
[kǎi, ㄎㄞˇ, 慨] generous; sad
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, 哀伤 / 哀傷] grieved; sad; distressed
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
尚慕杰[shàng mù jié, ㄕㄤˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 尚慕杰 / 尚慕傑] James Sasser (US Ambassador to China)
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
摩萨德[Mó sà dé, ㄇㄛˊ ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ, 摩萨德 / 摩薩德] Mossad
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 怆 / 愴] mournful; sad; grieved; sorry
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting
座子[zuò zi, ㄗㄨㄛˋ ㄗ˙, 座子] pedestal; plinth; saddle
全权大使[quán quán dà shǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄕˇ, 全权大使 / 全權大使] plenipotentiary ambassador
甘巴里[Gān bā lǐ, ㄍㄢ ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 甘巴里 / 甘巴裡] Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, 辛酸] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 悄] quiet; sad
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, 薄瑞光] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006
凄楚[qī chǔ, ㄑㄧ ㄔㄨˇ, 凄楚] sad; wretched; miserable
哀怨[āi yuàn, ㄞ ㄩㄢˋ, 哀怨] sad; plaintive
哀愁[āi chóu, ㄞ ㄔㄡˊ, 哀愁] sad; sorrowful

sad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
佗歌[わびうた, wabiuta] (n) sad song; singing in a lonesome tone
哀別[あいべつ, aibetsu] (n,vs) sad parting
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible)
季節性情動障害[きせつせいじょうどうしょうがい, kisetsuseijoudoushougai] (n) Seasonal Affective Disorder; SAD
悲しい歌;哀しい歌[かなしいうた, kanashiiuta] (n) doleful song; sad song
悲境;悲況[ひきょう, hikyou] (n) adversity; sad circumstances
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate
憂わしい[うれわしい, urewashii] (adj-i) wretched; sad
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na,n,adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune
青菜に塩[あおなにしお, aonanishio] (exp) feeling sad or downhearted; down in the dumps
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus)
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
アンバサダー[, anbasada-] (n) ambassador
エスエム[, esuemu] (n) sado-masochism
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus)
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan)
グリセード[, gurise-do] (n) glissade
クルーセーダー[, kuru-se-da-] (n) (obsc) crusader
クルーセード[, kuru-se-do] (n) (obsc) (See 十字軍) Crusade
ケサディーヤ;ケサディージャ[, kesadei-ya ; kesadei-ja] (n) quesadilla (spa
サドカイ派[サドカイは, sadokai ha] (n) the Sadducees
サドマゾ[, sadomazo] (n,adj-no) (abbr) sadomasochism
サドマゾヒスト[, sadomazohisuto] (n) sadomasochist
サドマゾヒズム[, sadomazohizumu] (n) sadomasochism
サドル[, sadoru] (n) saddle; (P)
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey)
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P)
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด

sad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful ; bemoan ; grieve over the loss of ; miss ; long for FR: déplorer ; regretter
อเนจอนาถ[v.] (anēt-anāt) EN: be very sad FR:
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: night-flowering jasmine ; night-blooming jasmine ; night jasmine ; coral jasmine ; sad tree ; parijat ; Nyctanthes arbor-tristis FR: Nyctanthes arbor-tristis
กินน้ำตา[v. (loc.)] (kinnāmtā) EN: cry ; be sad FR: pleurer
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
ลันทวย[adj.] (lanthūay) EN: sad FR:
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
หมองคล้ำ[v. exp.] (møng khlam) EN: look sad FR:
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste
น่าสังเวช[adj.] (nā sangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor FR:
น่าเศร้า[adj.] (nā sao) EN: sad FR: triste
หน้าเศร้า[v.] (nāsao) EN: look sad FR:
รันทด[adj.] (ranthot) EN: sad ; depressed ; dismayed ; saddened ; sorrow FR:
ระทด[v.] (rathot) EN: be sad ; be dismayed FR:
ระทด[adj.] (rathot) EN: sad FR:
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[n. exp.] (reūangrāo t) EN: heartbreaking story ; sad story FR: histoire bouleversante [f] ; histoire triste [f]
เรื่องเศร้า[n. exp.] (reūang sao) EN: sad story FR: histoire triste [f]
สลดใจ[v.] (salotjai) EN: be sad ; be sorrowful ; grieve FR:
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking FR: attristé ; affligé
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าใจ[adj.] (saojai) EN: sad FR: morose ; sombre ; mélancolique ; abattu
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
เศร้าโศกมาก[adj.] (saosōk māk) EN: tragic ; very sad FR: tragique ; dramatique
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste
เสียใจ[adj.] (sīajai) EN: sad ; sorry ; upset FR: déçu ; désolé ; sorry (anglic.)
โศจนียะ[adj.] (sōjanīya) EN: sad FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
โศกเศร้า[adj.] (sōk sao) EN: sad ; sorrowful ; woeful ; grieving ; sorrowing FR: pénible ; attristant
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ตาปรอย[adj.] (tā prøi) EN: sad ; downcast ; woebegone ; down in the mouth FR:
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak) EN: convenience food FR:
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด[n. prop.] (Ākhān Sadaē) EN: Bueng Boraphet Aquarium FR:
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]

sad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Sonderbotschafter {m}ambassador at large
Basisregister {n}; Basisadressregister
Botschafterin {f}ambassadress
Kreuzzug {m} [hist.] | einen Kreuzzug führencrusade | to crusade
Damensattel {m}side saddle
tieftraurig {adj}deeply sad; desolate
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous
Giebeldach {n}gable roof [Am.]; saddleback roof [Br.]
Idiot {m}saddo
Schlittenführung {f} [techn.]saddle slideways
Packsattel {m}packsaddle
Palisade {f} | Palisaden
Palisadenabsperrung {f}palisaded
Palisadenzaun {m}palisade trench
Palisadenzaun {m}; Palisade
Rutschpartie {f}glissade
Sadismus {m}sadism
Sadist {m}sadist
Sadomasochismus {m}sadomasochism
Sadomasochist {m}sadomasochist
bedauerlicherweise {adv}sad to say
sadistisch {adj}sadistic
sadistisch {adv}sadistically
sadomasochistisch {adj}sadomasochistic
traurig; betrübt (über) {adj} | trauriger | am traurigstensad (at; about) | sadder | saddest
Jamaikatyrann {m} [ornith.]Sad Flycatcher
Hohlkeil {m}saddle key
Rohrband {n}saddle clip
Satteldach {n} [arch.]saddle roof; gable roof
Satteldecke {f}saddle cloth
Sattelgurt {m}saddle girth
Sattelpferd {n}saddle horse
Sattelpunkt {m} [math.]saddle point
Satteltasche {f}saddle bag
Sattelfleck {m} (eines Schwertwals)saddle patch (of an orca)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sad
Back to top