ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stun*, -stun-

stun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stun (vt.) ทำให้สลบ See also: ทำให้สิ้นสติ, ทำให้หมดความรู้สึก Syn. anesthetize, deaden
stun (vt.) ทำให้ตะลึงงัน See also: ทำให้งง Syn. amaze, daze, shock
stung (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stunk (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink
stunned (adj.) มึน See also: ตกตะลึง, งงงัน Syn. amazed, dazed, shocked
stunner (sl.) ผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์
stunner (n.) ผู้ทำให้สลบ See also: สิ่งที่ทำให้สลบ
stunner (n.) สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. excellent or impressive thing
stunner (n.) ผู้หญิงที่สวยมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. beauty
stunning (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง Syn. striking, remarkable, astonishing
stunt (n.) การแสดงโลดโผน See also: การแสดงเสี่ยงอันตราย Syn. dangerous feat
stunt (vi.) ทำการแสดงโลดโผน See also: แสดงเสี่ยงอันตราย Syn. perform dangerous feat
stunt (vt.) หยุดยั้งการเจริญเติบโต Syn. dwarf, retard, shorter
stunt (n.) สิ่งที่แคระแกร็น See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก Syn. dwarf
stuntman (n.) ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย Syn. acrobat
stuntwoman (n.) ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย Syn. acrobat
English-Thai: HOPE Dictionary
stun(สทัน) vt. ทำให้สลบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ. n. การทำให้สลบ (งงงวย,ประหลาดใจ,หูอื้อ) ,การถูกทำให้สลบ,ความงงงวย,ความรู้สึกประหลาดใจ,เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stunt girln. หญิงที่แสดงโลดโผนแทนดาราหญิง
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
stun(vt) ทำให้สลบ,ทำให้มึนงง,ทำให้หูอื้อ,ทำให้งง
stung(vt) pt และ pp ของ sting
stunk(vi) pt และ pp ของ stink
stunt(n) การแสดงผาดโผน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stunตีให้หมดสติ, ทำให้งัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งง (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
งงงัน (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. ฉงน, มึน, สับสน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
งัน (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน Ops. ดำเนินต่อไป
ฉงน (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
ชะงักงัน (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. หยุดชะงัก, จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน Ops. ดำเนินต่อไป
มึน (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. ฉงน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
หยุดชะงัก (v.) stun See also: shock, amaze, astound, astonish, surprise Syn. จังงัง, ตะลึง, เงียบงัน, ชะงักงัน Ops. ดำเนินต่อไป
ลีบ (adj.) stunted See also: dwarf, blighted Syn. แฟบ Ops. เต่ง, พอง, อวบ
ลีบ (adj.) stunted See also: dwarf, blighted Syn. แฟบ Ops. เต่ง, พอง, อวบ
งงงวย (v.) be stunned See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished Syn. หลงงงงวย
งงงวย (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
งงงัน (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งวยงง (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งุนงง, งงงัน, ฉงน
ฉงน (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน
ตกตะลึง (v.) be stunned See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked
ตกใจ (v.) be stunned with fear See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one´s heart in one´s mouth Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตะลึงงัน (v.) be stunned See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked Syn. ตกตะลึง
ตาค้าง (v.) be stunned See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes Syn. ตาไม่กะพริบ
ตาไม่กะพริบ (v.) be stunned See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes
หลงงงงวย (v.) be stunned See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a stun gun in here!ฉันมีเครื่องช๊อตไฟฟ้านะ
We found the cell phone that you converted into a stun gun, and we know that's what started the fire that killed Dan.พวกเราเจอมือถือของคุณที่ดัดแปลงเป็นที่ซ๊อต และเรารู้ว่านั่นเป็นตัวจุดประกายไฟฆ่าแดน
Like a stun gun.อย่างเครื่องช๊อตไฟฟ้า
Burn marks were found on the victims that were consistent with injuries one would sustain from a three-million volt stun gun.รอยไหม้ที่พบบนตัวเหยื่อ สอดคล้องกับร่องรอย บาดเจ็บที่เกิดมาจาก ปืนช็อตไฟฟ้าขนาด 3 ล้านโวลต์
The stun gun was found in the suspect's storage locker.ปืนช็อตไฟฟ้าถูกพบในตู้ล็อคเกอร์ ของผู้ต้องสงสัย
It matches the stun gun that was used in the attack on me, as well as...สอดคล้องกับปืนช็อตไฟฟ้า ที่ถูกใช้ ไปในการทำร้ายผมเช่นเดียวกัน
Maybe a stun cannon or a pulse could penetrate through the skin and short circuit its nervous system, like putting it into a deep sleep.บางทีปืนใหญ่สลบหรือไม่ก็พัลส์ อาจจะทะลุผ่านผิวหนังของมัน และทำให้ระบบประสาทของมันลัดวงจรได้ เหมือนทำให้มันหลับลึกน่ะ
Well, what I want to do is I'm going to find a doctor to find him and pump him with enough morphine to stun an elephant.สิ่งที่ผมต้องทำ คือตามหาหมอเพื่อหาตัวเขา และฉีดเขาด้วยมอร์ฟีน ให้หนักมากพอที่จะล้มช้างได้
That's right. I said it would shock and stun you, didn't I?เห็นมั้ยหล่ะ ฉันบอกแล้วว่านายต้องแปลกใจ
You think I could go it alone with a stun gun and a D.O.D.-grade router?คุณคิดว่าฉันเข้าไปคนเดียว พร้อมด้วยปืนช็อตไฟฟ้าและดี.โอ.ดี. ราวเตอร์พอจะสำเร็จไหม?
Okay, I would be very content knowing that Grace had a stun gun in her back pocket at all times.โอเค ฉันคงจะพอใจมาก ถ้ารู้ว่า เกรซพกปืนไฟฟ้าไว้ที่ กระเป๋าหลังตลอดเวลา
Suppose you actually managed to make it past the guards at the front, there's 50 more inside, armed to the teeth with stun batons and misplaced sexual aggression.สมมุติเธอสามารถผ่าน พวกยามด้านหน้าไปได้ ข้างในยังมีอีกไม่ต่ำกว่า 50 คน

stun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
震眩弹[zhèn xuàn dàn, ㄓㄣˋ ㄒㄩㄢˋ ㄉㄢˋ, 震眩弹 / 震眩彈] stun grenade
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, 惊愕 / 驚愕] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment
目瞪口呆[mù dèng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄉㄥˋ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, 目瞪口呆] dumbstruck; stunned; stupefied
人穷志短[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, 人穷志短 / 人窮志短] poor and with low expectations; poverty stunts ambition
傻眼[shǎ yǎn, ㄕㄚˇ ㄧㄢˇ, 傻眼] stunned; struck dumb by shock; flabbergasted
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 嚄] stunned and speechless
替身[tì shēn, ㄊㄧˋ ㄕㄣ, 替身] stuntman (in theatre); to work as substitute for sb else; scapegoat; fall-guy
目睁口呆[mù zhēng kǒu dāi, ㄇㄨˋ ㄓㄥ ㄎㄡˇ ㄉㄞ, 目睁口呆 / 目睜口呆] stunned; dumbstruck
绝技[jué jì, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ, 绝技 / 絕技] stunt
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 惊心 / 驚心] stunning
惊急[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, 惊急 / 驚急] stunned and anxious
替身演员[tì shēn yǎn yuán, ㄊㄧˋ ㄕㄣ ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 替身演员 / 替身演員] substitute actor (esp. in fights of theatrical stunts); stuntman

stun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment
人気取り[にんきとり, ninkitori] (n) bid for popularity; publicity stunt
十八番(P);御箱[じゅうはちばん(十八番)(P);おはこ, juuhachiban ( juuhachiban )(P); ohako] (n) (1) (じゅうはちばん only) No. 18; eighteenth; (2) (じゅうはちばん only) (abbr) (See 歌舞伎十八番) repertoire of 18 kabuki plays; (3) one's favourite stunt (favorite); one's specialty; (P)
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression
宙乗り[ちゅうのり, chuunori] (n) midair stunt; aerial stunts
曲飲み[きょくのみ, kyokunomi] (n) drinking while doing an acrobatic stunt
曲馬師[きょくばし, kyokubashi] (n) circus stunt rider
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant
矮小;わい小[わいしょう, waishou] (adj-na,n) diminutive; pygmy; pigmy; stunted
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned

stun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ng) EN: stun FR:
งงงัน[v.] (ngong-ngan) EN: stun FR:
ทำให้ชะงัก[v. exp.] (thamhai cha) EN: stun FR:
ทำให้หมดสติ[v. exp.] (thamhai mot) EN: stun FR:
บินผาดโผน[v. exp.] (bin phātphō) EN: do stunt flying ; perdorm aerobatics ; do aerobatics FR:
ฝ่อ[adj.] (fø) EN: stunted ; rudimentary FR:
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned FR:
จ้อน[adj.] (jøn) EN: stunted ; undersized ; miniscule FR:
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized FR: nain
ความรู้สึกงงงัน[n. exp.] (khwām rūseu) EN: stunning sensation FR:
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused FR:
แกร็น[adj.] (kraen) EN: dwarfed ; underdeveloped ; stunted ; dwarfish ; small FR:
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean ; atrophic ; withered ; undeveloped FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
หลงงงงวย[v. exp.] (long ngong-) EN: be stunned FR:
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
โงเง[adj.] (ngō-ngē) EN: stunned FR:
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned FR: être stupéfait
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied ; stunning ; caught off guard FR: stupéfait ; abasourdi
งงงวย[v.] (ngong-ngūay) EN: be stunned FR:
งงงวย[adj.] (ngong-ngūay) EN: stunned ; astonished ; perplexed ; bewildered ; flummoxed ; bemused FR:
พูดไม่ออก[v. exp.] (phūt mai øk) EN: be speechless ; be stunned ; not know what to say ; be unable to say anything FR:
แปรอักษร[v.] (praē-aksøn) EN: do card stunts (with flip cards/mosaic cards) ; do letter stunts FR:
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:
สวยเลิศ[adj.] (sūay loēt) EN: stunning FR:
สวยพริ้ง[adj.] (sūay phring) EN: dazzlingly beautiful ; beautiful ; gorgeous ; stunning FR:
ตาค้าง[v.] (tākhāng) EN: sleep with the eyes open ; be stunned FR: passer une nuit blanche
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait
ตะลึงงัน[v. exp.] (taleung nga) EN: be stunned FR:
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:
ตกประหม่า[adj.] (tokpramā) EN: abashed ; stunned ; flabbergasted FR:
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly FR:
ยืนจังงัง[v. exp.] (yeūn jang-n) EN: be stupefied ; be stunned ; be dazed FR:

stun ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsbewertung {f} | ergebnisbezogene Leistungsbewertungappraisal of results | appraisal by results
Aufrüstung {f}; Rüstung
Panzer {m}; Rüstung
atemberaubend; überwältigend {adj}stunning
Hilfsgerät {n}; Hilfsausrüstung
Bewertung {f}; Leistungsvergleich
Hochwasserrinne {f}; Entlastungskanal
Schriftlesen {n}; Zeichenabtastung
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
Anschaltkosten {pl} je Stundeconnect hour charges
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen
Belastung {f} | direkte Belastung
Verwüstung {f} | Verwüstungen
Zerstörung {f}; Verwüstung
Mordsding {n}stunner
Last {f}; Belastung
Dauertest {m}; Belastungsprobe
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment
fantastisch; phantastisch; toll {adj}stunning
Mast {f}; Mästung
Meisterleistung {f}; Bravourleistung
Feste {f}; Festung
Flattern {n}; Überlastung
Stundung {f} | Stundungen
Belastung {f} (mit Schadstoffen) | thermische Belastung; Wärmebelastung
Stunde {f} | Stunden
Stundenglas {n} | Stundengläser
Impulsbelastung {f} | Impulsbelastungen
Leistungslohn {m} | progressiver Leistungslohnincentive wage | accelerated incentive
Empörung {f}; Entrüstung
Kenngrößen {pl}; Leistungsparameter
Ausstattung {f}; Ausrüstung
Stadtgraben {m}; Festungsgraben
Lärmbelastung {f}; schädliche Geräuschbelastung
Leistung {f}; Leistungsabgabe
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance
Produktionsprogramm {n}; Leistungsprogramm
Leistungsfähigkeit {f} | Leistungsfähigkeiten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stun
Back to top