ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shady

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shady*, -shady-

shady ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shady (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. dusky, sheltered
shady (adj.) น่าสงสัย See also: ไม่น่าเชื่อ, เคลือบแคลง Syn. suspicious, disreputable, dubious Ops. unsuspicious
English-Thai: HOPE Dictionary
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มครึ้ม (adj.) shady
ร่มเย็น (adj.) shady and cool Syn. ร่มรื่น
พนาราม (n.) shady forest
ครึ้ม (v.) be shady See also: be shadowy Syn. ร่ม, ร่มครึ้ม
ร่ม (v.) be shady See also: be shadowy Syn. ครึ้ม, ร่มครึ้ม
ร่มรื่น (v.) be shady See also: be cool and pleasant Ops. แห้งแล้ง
ร่มรื่น (v.) be shady See also: be cool and pleasant Ops. แห้งแล้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย
You can summon that shady bunch hidden under the cliff.คุณสามารถเรียกพวงร่มรื่นที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าผา
What sort of shady shit have you been up to?ขอร้องขอพูดในเรื่องที่เป็นจริง เท่านั้น?
We thought your boss, Guy, was into some shady business.เราคิดว่าเจ้านายของคุณ, กี เข้าไปพัวพันกับธุรกิจที่น่าสงสัย
He works for some shady outfit in White Hall.เขาทำงานลับ ๆ ให้กับกลุ่มคนในไวท์ฮอล
To finance shady operations, whatever.เป็นเงินทุนในการก่อการร้าย, อะไรก็ได้
(SCOFFS) Shady Oaks Retirement. Oh, brother.บ้านพักคนชรา โธ่ เวรกรรม
The guys from Shady Oaks will be by to pick you up in the morning, okay?เจ้าหน้าที่จากบ้านพักคนชรา จะมารับคุณตอนเช้า
Mmm. More shady than sketchy.ไม่ มันน่ารำคาญมากกว่า
Or by perhaps some shady government agency and he's actually being held in captivity.หรือ บางทีอาจจะเป็น หน่วยงานลึกลับของรัฐบาล และโดยที่จริงแล้วเขาก็คงต้องกลายเป็นเชลยศึก
See, certain charges -- ones you don't want the missus to know -- they show up under shady names like "MC Entertainment."เห็นไหมนี่... ค่าใช้บริการ คนที่คุณไม่อยากให้ภรรยาคุณรู้
I mean, they come on like shady politicians from planet Vulcan.แบบว่าพวกเขาโผล่มาเหมือนกับพวกนักการเมืองที่ไม่น่าเชื่อถือจากดินแดนของวัลแคน

shady ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾当[gòu dàng, ㄍㄡˋ ㄉㄤˋ, 勾当 / 勾當] shady business
阴凉处[yīn liáng chù, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄨˋ, 阴凉处 / 陰涼處] shady place
阴面[yīn miàn, ㄇㄧㄢˋ, 阴面 / 陰面] shady side; dark side
[zhū, ㄓㄨ, 株] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business)
[ài, ㄞˋ, 靉] cloudy; shady; obscure
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, 不三不四] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, 暧昧 / 曖昧] illicit; shady; ambiguous
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda
阴凉[yīn liáng, ㄌㄧㄤˊ, 阴凉 / 陰涼] shady

shady ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小暗い[おぐらい;こぐらい, ogurai ; kogurai] (adj-i) dusky; dim; shady
胡散臭い[うさんくさい, usankusai] (adj-i) suspicious looking; shady
足を洗う[あしをあらう, ashiwoarau] (exp,v5u) (1) to quit (a shady business); to wash one's hands of; to cut one's ties with; to turn over a new leaf; to go straight; (2) to wash one's feet
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady
黒眼鏡[くろめがね, kuromegane] (n) sunglasses; shady glasses; dark glasses
影を投げる[かげをなげる, kagewonageru] (exp,v1) (1) to project a shadow; (adj-f) (2) shade-casting; shady; umbriferous
後ろ暗い[うしろぐらい, ushirogurai] (adj-i) shady; back or underhanded
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel

shady ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชระเอม[adj.] (chara-ēm) EN: shady FR:
จระคลับ[adj.] (jarakhlap) EN: dark ; shady FR: sombre
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: shady ; shadowy FR: ombragé
พนาราม[n.] (phanārām) EN: shady forest FR:
ร่มครึ้ม[adj.] (rom khreūm) EN: shady FR:
ร่มรื่น[v.] (romreūn) EN: be shady ; be cool and pleasant FR:
ร่มรื่น[adj.] (romreūn) EN: shady and cool ; nice and shady FR: ombragé
ร่มเย็น[adj.] (romyen) EN: shady ; cool and pleasant ; peaceful FR:

shady ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schattig; Schatten spendend {adj} | schattiger | am schattigstenshady | shadier | shadiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shady
Back to top