ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surfeit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surfeit*, -surfeit-

surfeit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surfeit (n.) สิ่งที่มากเกินไป See also: ปริมาณที่มากเกิน, จำนวนที่มากเกิน Syn. excess, superfluity, profusion
surfeit (n.) การดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. glut, overindulge
surfeit (n.) ความไม่สบายเนื่องจากการดื่มหรือกินเกินขนาด See also: อาการคลื่นไส้จากการดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. discomfort, disgust, nausea
surfeit (vt.) ให้ดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. stuff, gorge, satiate, glut
surfeit (vi.) ดื่มหรือกินเกินขนาด Syn. overindulge, gorge, glut
English-Thai: HOPE Dictionary
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย

surfeit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飽満[ほうまん, houman] (n,vs) satiety; surfeit

surfeit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff FR: nourrir ; alimenter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surfeit
Back to top