ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simpleton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simpleton*, -simpleton-

simpleton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
simpleton (n.) คนโง่ See also: คนเซ่อ Syn. bungler, idiot Ops. expert, genius
English-Thai: HOPE Dictionary
simpleton(ซิม'พลิทัน) n. คนโง่,คนเง่า,คนเซ่อ, Syn. foolish person
English-Thai: Nontri Dictionary
simpleton(n) คนโข่ง,คนโง่,คนเซ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unlike your simpleton king, his enemies know that it is the true McCullen destiny not simply to supply arms, but to run the wars!สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจาก กษัตริย์เบาปัญญาของเจ้า, คือศัตรูของเขารู้ว่า แท้จริงแล้วแมคคัลเลนไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอาวุธ แต่เพื่อสร้างสงคราม !
Any chance you could explain that to a simpleton like me?พอจะอธิบายให้เป็นภาษา ที่คนอย่างผมพอที่จะเข้าใจได้บ้างมั้ย
We are close to an offensive that will shake the planet, yet we are continually delayed because you cannot outwit a simpleton with a shield!เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่
Some simpleton reported it. Who did you put on the detail?มีเจ้าโง่บางคนมาส่งข่าว เจ้าส่งใครไปเฝ้าอุโมงค์?
I'm going to Gretna Green, and ifyou can't guess with who, I'll think you a simpleton, for there is but one man in the world I love."ฉันกำลังจะไปเกรทน่า กรีน และคุณคงไม่อาจเดาได้ว่า ฉันไปกับใคร ฉันจะไม่ทำให้คุณต้องคิดมากหรอก
Yeah,back when you were dating silicone simpletons.ใช่สิ สมัยที่นายคบกับซิลิโคนไร้สมองไง
It's a childish trick designed to confuse and intrigue simpletons.ก็แค่เทคนิกระจอกๆ เอาไว้หลอกคนโง่เท่านั้นแหละ
He's a simpleton. He can't help it. Look after him, do you?เขาบ้าๆบอๆ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้หน่ะ \ เจ้าเลยต้องคอยดูแลสินะ
Explain it to the simpleton, would you?บอกเจ้าทึ่มนั่นด้วยหล่ะ
Pack your things, Simpleton!ไปเก็บของเร็ว,เจ้าทึ่ม!
Don't be a simpleton, Merlin.อย่าโง่ไปหน่อยเลยหน่ะ เมอลิน
A crippled boy being pulled on a sledge by a simpleton?{\cHFFFFFF}เด็กพิการที่ต้องอาศัยเลื่อนลากโดยคนปัญญาทึบ

simpleton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄鈍;薄のろ[うすのろ, usunoro] (adj-na,n) half-wit; fool; simpleton
表六玉;兵六玉[ひょうろくだま, hyourokudama] (n) nincompoop; simpleton
二本棒[にほんぼう, nihonbou] (n) simpleton; henpecked husband; sniveler; sniveller
脳たりん;脳足りん[のうたりん;ノータリン, noutarin ; no-tarin] (n) (1) slow-witted person; simpleton; (adj-no,adj-pn) (2) pig-ignorant; dumbass
薄ら馬鹿[うすらばか, usurabaka] (n) simpleton; dimwit; sluggard
阿呆(P);阿房[あほう(P);あほ(阿呆);アホ, ahou (P); aho ( aho ); aho] (adj-na,n) (sens) fool; simpleton; idiot; (P)

simpleton ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาย[n.] (fāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m]
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simpleton
Back to top