ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snowstorm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snowstorm*, -snowstorm-

snowstorm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snowstorm (n.) พายุหิมะ Syn. blizzard, hailstorm, snow squall
English-Thai: HOPE Dictionary
snowstormn. พายุหิมะ,การกวนน้ำนมเนย
English-Thai: Nontri Dictionary
snowstorm(n) พายุหิมะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A snowstorm is like a present from God.พายุหิมะเป็นเหมือน ปัจจุบันจากพระเจ้า
Ah, first one's on me. Call it a snowstorm special.ตอนเจอพายุครั้งแรก ฉันตั้งชื่อให้มันด้วย
This is what we want for Christmas- a snowstorm and... - to sit here in the-นี่คือสิ่งที่เราต้องการสำหรับคริสต์มาส เจอพายุหิมะและต้องนั่งอยู่ที่นี่
Due to the current snowstorm, this train will be temporarily stopping.เนื่องจากพายุหิมะ รถไฟขบวนนี้จะหยุดเป็นการชั่วคราว
Appropriate? Ryan, I'm not some waitress you banged in a snowstorm.เหมาะหรือ ไรอัน, ฉันไม่ใช่สาวเสริ์ฟ ที่คุณฟันแล้วทิ้งนะ
Looks like the entire eastern seaboard is socked in by the snowstorm.ขออภัยครับ ชายฝั่งตะวันออกตกอยู่ใต้พายุหิมะ
Because this trip so far has been a disaster and I don't feel like driving for nine hours on a bus into a snowstorm.ก็เพราะการเดินทางนี้และ ผมไม่อยากนั่งรถบัส 9 ชม. กลางพายุหิมะ
He followed me through a snowstorm.เขาคอยตามฉันแม้จะมีพายุหิมะ
Daniel saw me in the student union, and he followed me to my class in a snowstorm.แดเนียลเห็นฉันที่สหภาพนักศึกษา แล้วเขาก็ตามฉันไปที่ห้องเรียน ตอนมีำำพายุหิมะ
Us. Two people meeting in a snowstorm.เราสองคน พบกันท่ามกลางพายุหิมะ
No, the snowstorm's not that bad, I promise.ไม่ พายุหิมะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นค่ะ สัญญา
I drive straight through a snowstorm, right down to the Christmas tree sale.ฉันขับพาเขาฝ่าพายุหิมะ ไปที่ร้านขายต้นคริสมาสต์ทันที

snowstorm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风雪[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ, 暴风雪 / 暴風雪] snowstorm; blizzard

snowstorm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴風雪[ぼうふうせつ, boufuusetsu] (n) blizzard; snowstorm
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm
雪しまき;雪風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm
雪起こし;雪起し[ゆきおこし, yukiokoshi] (n) thunder before a snowstorm
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard
風雪[ふうせつ, fuusetsu] (n) wind and snow; snowstorm; hardships

snowstorm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พายุหิมะ[n. exp.] (phāyu hima) EN: snowstorm FR: tempête de neige [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snowstorm
Back to top