ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sap*, -sap-

sap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sap (n.) น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้ See also: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย, ของเหลวสำคัญต่อชีวิต Syn. fluid, secretion, essence, lifeblood
sap (vt.) ดูดออก
sap (vt.) ตีด้วยไม้พลอง See also: ตีด้วยตะบอง
sap (vt.) ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sap (vt.) ค่อยๆ ทำลาย See also: ทอนกำลัง Syn. exhaust, subvert
sapid (adj.) ซึ่งมีรสชาติ
sapience (n.) ความฉลาด See also: ความมีเชาว์ปัญญา Syn. intelligence, insight
sapient (adj.) ปราดเปรื่อง See also: ฉลาด Syn. discriminating, sagacious, wise
sapiently (adv.) อย่างปราดเปรื่อง
sapling (n.) หน่อต้นไม้ Syn. scion, seedling, slip, sprout
saponaceous (adj.) คล้ายสบู่ See also: เป็นสบู่, มีลักษณะของสบู่, จับยาก, เข้าใจยาก Syn. oily
saponify (vi.) กลายเป็นสบู่
saponify (vt.) ทำให้เป็นสบู่
sapor (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดรส See also: รส, รสชาติ, ประสาทที่ทำให้เกิดรส
saporific (adj.) ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
saporous (adj.) ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
sapper (n.) ทหารช่าง
sapphire (n.) หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม See also: หินแซฟไฟร์ Syn. sapphirine, greenish-blue, deep blue
sapphirine (n.) หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม See also: หินแซฟไฟร์ Syn. greenish-blue, deep blue
saprophyte (n.) สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย Syn. fungus, parasite
saprophytic (adj.) ซึ่งกินสิ่งที่เน่าเปื่อย
saprophytically (adv.) โดยกินสิ่งที่เน่าเปื่อย
sapsucker (n.) นกหัวขวานอเมริกันจำพวก Sphyrapicus
English-Thai: HOPE Dictionary
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience,sapiency n., Syn. sagacious,wise
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับสติปัญญา
sapling(แซพ'ลิง) n. ต้นไม้อ่อน,หน่อต้นไม้
saponaceous(แซพพะเน'เชิส) adj. คล้ายสบู่,เป็นสบู่,มีลักษณะของสบู่,จับยาก,เข้าใจยาก, See also: saponaceousness n.
saponify(ซะพอน'นิไฟ) vt. ทำให้ไขมัน (fat) เป็นสบู่โดยใส่กับด่าง,กลายเป็นสบู่., See also: saponification n. saponifier n.
sapor(เซ'พอร์,เซ'พะ) (sapour) n. สิ่งที่ทำให้เกิดรส,รส,รสชาติ,ประสาทที่ทำให้เกิดรส, Syn. savour
saporific(แซพพะริฟ'ฟิค) adj. ทำให้เกิดรส,ทำให้เกิดรสชาด
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
sapper(แซพ'เพอะ) n. ทหารช่าง (ขุดสนามเพลาะ,อุโมงค์,ฝังทุ่นระเบิดและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ) ,ผู้ขุดอุโมงค์,เครื่องขุดอุโมงค์
sapphire(แซฟ'ไฟเออะ) n. นิลสีคราม,นิลสีน้ำเงิน,สีน้ำเงินเข้ม, Syn. deep blue
sapr(o) - Pref. 'เน่า'
saprophyte(แซพ'ระไฟทฺ) n. สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย (เช่นเชื้อราหรือแบคทีเรียบางที่)
English-Thai: Nontri Dictionary
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
sapience(n) ความฉลาดปราดเปรื่อง,ความฉลาด
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง,ฉลาด
sapling(n) หน่อต้นไม้
saponify(vi,vt) ทำให้เป็นสบู่,กลายเป็นสบู่
sapphire(n) พลอยสีน้ำเงิน,นิลสีคราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sapน้ำในเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sapid-รสดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saplingไม้หนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saponaceous-เป็นสบู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sapphireแซปไฟร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saprobeตัวกินซาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saprophyte๑. พืชกินซาก๒. รากินซาก๓. แบคทีเรียกินซาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SAP R/3เอสเอพี อาร์/3 [TU Subject Heading]
Sapphiresไพลิน [TU Subject Heading]
Saprophytic Bacteria แบคทีเรียแซโพรไฟติก แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามซากพืช ซากสัตว์ที่ตายแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำดีควาย (n.) Sapindus Syn. มะคำดีควาย, มะซัก, ประคำดีควาย
ประคำดีควาย (n.) Sapindus Syn. มะคำดีควาย, มะซัก
มะคำดีควาย (n.) Sapindus Syn. มะซัก, ประคำดีควาย
มะซัก (n.) Sapindus Syn. มะคำดีควาย, ประคำดีควาย
พลอยมหานิล (n.) sapphire
มหานิล (n.) sapphire Syn. พลอยมหานิล
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
ดำดิน (v.) disappear See also: hide, flee, escape, vanish Syn. หายตัว, หายไป
น้อยเนื้อต่ำใจ (v.) disappoint See also: feel inferior, feel neglected Syn. น้อยใจ, น้อยอกน้อยใจ
ปลาสนาการ (v.) disappear See also: flee, vanish
ผิดหวัง (v.) be disappointed See also: be frustrated
ล่องหน (v.) disappear See also: vanish
ล่องหน (v.) disappear See also: vanish
ละลาย (v.) disappear See also: vanish, dissolve Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป
ศูนย์ (v.) disappear See also: lose Syn. หาย, สูญสิ้น, หมดไป
ศูนย์ (v.) disappear See also: vanish, be lost Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป
สาบสูญ (v.) disappear See also: vanish Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ
สูญไป (v.) disappear See also: vanish, dissolve Syn. หายไป, หมดไป
หมดลง (v.) gradually disappear See also: slowly disintegrate Syn. สิ้นสุด
หมดไป (v.) disappear See also: lose Syn. หาย, สูญสิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really wanted to disappear into my bedroomฉันอยากจะจมหายลงไปบนเตียงของฉันจริงๆ
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
He won't disappoint usเขาจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง
Don't disappear without telling somebodyอย่าหายไปโดยไม่บอกใคร
Don't disappoint me!อย่าทำให้ฉันผิดหวัง
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
Don't disappoint yourself too muchอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will cut down the enemy's general flag and sap their fighting spiritเราจะตัดธงแม่ทัพของศัตรู จะทำให้พวกมันเสียขวัญ
They are like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the Earth.เปรียบเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกาย หรือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ท่อลำเลียงน้ำของพืช ที่โลกมอบให้เรา
The parts already rusted won't get undone, but since the sap had been applied, no more rusting will occur.ส่วนที่ขึ้นสนิมแล้ว หลังจากทายางไม้แล้วจะไม่ขึ้นสนิมอีก
If you can polish it with the tree sap so it won't rust, I will just take them.ถ้าท่านขัดและทายางไม้เพื่อกันสนิม ข้าก็จะเอาเล่มเดิมไป
The tree sap is used in the Forge, a precious commoddity.กำมะถันที่ใช้ในโรงเหล็ก ของมีค่าอย่างนี้
Why do you look for the tree sap from me, you have to look for them in the Forge!ทำไมมาหากำมะถันจากข้า เจ้าต้องไปหาในโรงเหล็ก
Because you can't get the tree sap so the iron gets rusted, how was that allowed to happen?เพราะเจ้าหากำมะถันไม่ได้ เหล็กจึงขึ้นสนิม ปล่อยให้เกิดได้ยังไง
The tree sap is only supposed to be used in the Forge.กำมะถันต้องใช้ในโรงเหล็กเท่านั้น
How dare they put their hands on the tree sap of the Forge!เขากล้าดียังไง มาแตะต้องกำมะถันของโรงเหล็ก
ShinGuiGwan is collecting the tree sap in secret.ชินกุยกันกำลังรับซื้อยางไม้อย่างลับๆ
ShinGuiGwan collecting the tree sap means that he is trying to dry up the tree sap supply, therefore squeezing the Forge even further, isn't it?การรับยางไม้ของชินกุยกันแปลว่า เขากำลังดูดปริมาณยางไม้ออกจากตลาด เพื่อบีบโรงเหล็ก
Because we are unable to get the tree sap and the iron ended up rusting, he will use this to try to take over the Forge.เพราะเราไม่มียางไม้ เหล็กเลยขึ้นสนิมหมด เขาใช้วิธีนี้เพื่อฮุบโรงเหล็ก

sap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
契沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, 契沙比克湾 / 契沙比克灣] Chesapeake bay
时显时隐[shí xiǎn shí yǐn, ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˊ ˇ, 时显时隐 / 時顯時隱] appearing and disappearing; intermittently visible
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
扫兴[sǎo xìng, ㄙㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 扫兴 / 掃興] to have one's spirits dampened; to feel disappointed
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, 不见了 / 不見了] disappear; be missing
失纵[shī zòng, ㄕ ㄗㄨㄥˋ, 失纵 / 失縱] disappear
消失[xiāo shī, ㄒㄧㄠ ㄕ, 消失] disappear; fade away
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 遁] disappear; to escape
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 遯] disappear; to escape
使失望[shǐ shī wàng, ㄕˇ ㄕ ㄨㄤˋ, 使失望] disappoint
[lǎn, ㄌㄢˇ, 壈] disappointed
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, 失意] disappointed; frustrated
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
[chǎng, ㄔㄤˇ, 惝] disappointed
[tǎng, ㄊㄤˇ, 惝] disappointed
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, 败兴 / 敗興] disappointed
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove
津泽[jīn zé, ㄐㄧㄣ ㄗㄜˊ, 津泽 / 津澤] fluids (esp. in plants); sap
[chóu, ㄔㄡˊ, 惆] forlorn; vexed; disappointed
隐没[yǐn mò, ˇ ㄇㄛˋ, 隐没 / 隱沒] to vanish gradually; to disappear; to fade out
大失所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ, 大失所望] greatly disappointed
智人[zhì rén, ㄓˋ ㄖㄣˊ, 智人] Homo sapiens
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 建文帝] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory)
宝蓝[bǎo lán, ㄅㄠˇ ㄌㄢˊ, 宝蓝 / 寶藍] sapphire blue
札幌[Zhá Huǎng, ㄓㄚˊ ㄏㄨㄤˇ, 札幌] Sapporo, capital of Japanese north island Hokkaidō 北海道
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee
秧子[yāng zi, ㄧㄤ ㄗ˙, 秧子] sapling; seedling; bud; baby animal
蓝宝石[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, 蓝宝石 / 藍寶石] sapphire
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
苏枋[sū fāng, ㄙㄨ ㄈㄤ, 苏枋 / 蘇枋] sappanwood (Caesalpinia sappan)
苏枋木[sū fāng mù, ㄙㄨ ㄈㄤ ㄇㄨˋ, 苏枋木 / 蘇枋木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine
边材[biān cái, ㄅㄧㄢ ㄘㄞˊ, 边材 / 邊材] sapwood (between vascular cambium and pith inside growing wood)

sap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n,adj-no) vacuole; sap cavity
金漆[きんしつ, kinshitsu] (n) (See コシアブラノキ) type of lacquer made from the sap of Acanthopanax sciadophylloides
アエクィデンスサパイェンシス[, aekuidensusapaienshisu] (n) Sapayo cichlid (Aequidens sapayensis)
アキー[, aki-] (n) akee (Blighia sapida); ackee
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave
エイコサペンタエン酸[エイコサペンタエンさん, eikosapentaen san] (n) eicosapentaenoic acid; EPA
エルサップ[, erusappu] (n) {comp} LSAP
オフィシャルサプライヤー[, ofisharusapuraiya-] (n) official supplier
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
クレゾール石鹸液[クレゾールせっけんえき, kurezo-ru sekken'eki] (n) saponated cresol solution
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of
サパー[, sapa-] (n) supper; (P)
サピエンス[, sapiensu] (n) sapience
サファイア[, safaia] (n) sapphire; (P)
サプライア[, sapuraia] (n) {comp} supplier
サプライサイドエコノミックス[, sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics
サプライヤー[, sapuraiya-] (n) supplier; (P)
サプライヤサイト[, sapuraiyasaito] (n) {comp} supplier site
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor)
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
サポートスタッフ[, sapo-tosutaffu] (n) {comp} support staff
サポジラ[, sapojira] (n) sapodilla
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger
シングルソースサプライヤー[, shinguruso-susapuraiya-] (n) {comp} single source supplier
スターサファイア[, suta-safaia] (n) star sapphire
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP
アイエスエーピーアイ[あいえすえーぴーあい, aiesue-pi-ai] ISAPI
エルサップ[えるさっぷ, erusappu] LSAP
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

sap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
ดูดซับน้ำได้[adj.] (dūt sap nām) EN: absorbent FR: absorbant
ดูดซับสภาพคล่อง[v. exp.] (dūt sap sap) EN: absorb liquidity FR:
ดูดซับเสียง[v. exp.] (dūt sap sīe) EN: FR: absorber le son ; absorber le bruit
คลองแสนแสบ [n. prop.] (Khløng Saēn) EN: Khlong Saen Saep ; Khlong Saen Saeb ; Saen Saeb canal ; Khlong San Sap FR: Khlong Saen Saeb [m]
ขอทราบว่า...[xp] (khø sāp wā ) EN: FR: Puis-je savoir ... ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp c) EN: can someone who knows explain FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
กุ้งสับละเอียด[n. exp.] (kung sap la) EN: chopped shrimp meat FR:
ไหลซาบซึม[v. exp.] (lai sāp seu) EN: be imbued FR:
ไม่มีทรัพย์ติดตัว[v. exp.] (mai mī sap ) EN: be unpropertied ; own no property ; have no holdings FR:
ไม่ทราบสาเหตุ [v. exp.] (mai sāp sāh) EN: not know the cause FR: ignorer la cause ; ignorer la raison
น้ำเลี้ยง[n.] (nāmlīeng) EN: nutrient ; sap FR: nutriment [m]
น้ำเลี้ยงต้นไม้[n. exp.] (nām līeng t) EN: sap FR: sève [f]
น้ำตาลมะพร้าว[n. exp.] (nāmtān maph) EN: coconut sugar ; coco sugar ; coconut palm sugar ; coco sap sugar FR:
น้ำตาลสด[n. exp.] (nāmtān sot) EN: sugar palm sap FR:
นิยามศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (niyām sap k) EN: legal definition FR:
ซับใหญ่ ; อำเภอซับใหญ่  = อ.ซับใหญ่ [n. prop.] (Sap Yai ; A) EN: Sap Yai ; Sap Yai District FR: Sap Yai ; district de Sap Yai
อากาศไปรษณีย์[n.] (ākātsaprais) EN: airmail FR:
อากรสรรพสามิต[n. exp.] (ākøn sappha) EN: excise tax FR:
อมรา พงศาพิชญ์[n. prop.] (Amarā Phong) EN: Amara Pongsapich FR: Amara Pongsapich
อนิยมสรรพนาม[n.] (aniyamasapp) EN: indefinite pronoun ; impersonal pronoun FR:
อนิยตศัพท์[n. exp.] (aniyotsap) EN: undefined terms FR:
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
อาหรับสปริง[n. prop.] (Ārap Saprin) EN: Arab Spring FR: Printemps arabe [m]
อริยทรัพย์[n.] (ariyasap) EN: seven noble treasures ; the sublime treasures FR:
อาสะใภ้[n. exp.] (ā saphai) EN: aunt by marriage ; aunt-in-law FR: tante [f]
อธิบายศัพท์[n.] (athibāisap) EN: dictionary FR: dictionnaire [m]
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property ; seize assets FR: saisir les avoirs ; saisir les biens
แบ็คสปิน[n.] (baeksapin) EN: backspin FR:
บานาน่าสปลิท[n. exp.] (bānānā sapl) EN: banana split FR:
บัญชีทรัพย์สิน[n. exp.] (banchī saps) EN: FR: inventaire [m]
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle FR: détourner
บางสะพาน ; อำเภอบางสะพาน = อ.บางสะพาน[n. prop.] (Bāng Saphān) EN: Bang Saphan ; Bang Saphan District FR: Bang Saphan ; district de Bang Saphan
บางสะพานน้อย ; อำเภอบางสะพานน้อย = อ.บางสะพานน้อย[n. prop.] (Bāng Saphān) EN: Bang Saphan Noi ; Bang Saphan Noi District FR: Bang Saphan Noi ; district de Bang Saphan Noi
บางสะพานใหญ่[n. prop.] (Bāng Saphān) EN: Bang Saphan Yai FR:
บานสะพรั่ง[v. exp.] (bān saphran) EN: blossom FR:
บารุค สปิโนซา[n. prop.] (Bāruk Sapīn) EN: Baruch Spinoza FR: Baruch Spinoza
เบสท์ อรพิมพ์ รักษาผล[n. prop.] (Bēt Øraphim) EN: Orapim Raksapol ; Best Orapim ; Orapim “Best” Raksapol FR:

sap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwaltungsapparat {m} | Verwaltungsapparate
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap)
Vervielfältigungsapparat {m} | Vervielfältigungsapparate
Liebesapfel {m}; Teufelsapfel
Missbilligung {f}disapprobation
Missbrauch {m}misapplication
Saphir {m} [min.] | Saphire
Saprobie {f}; von faulenden Stoffen lebender Organismus [biol.]saprobity
Saprobienindex {m}saprobity index; saprobial pollution index
saphirblau {adj}sapphire-blue
Saphirtaube {f} [ornith.]Sapphire Quail Dove
Saphiramazilie {f} [ornith.]Sapphire-spangled Emerald
Saphirschnäpper {m} [ornith.]Sapphire-headed Flycatcher
weise {adv}sapiently
Sassaparille {f} | Sassaparillen
Splintholz {n}sapwood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sap
Back to top