ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shortage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shortage*, -shortage-

shortage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shortage (n.) ความขาดแคลน See also: ความขัดสน, ความอัตคัด Syn. deficiency, deficit, inadequacy Ops. adequacy, sufficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
English-Thai: Nontri Dictionary
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WESTLEY: There's a shortage of perfect breasts in this world.ในโลกนี้มีทรวงอกที่สวยงามสมบูรณ์แบบไม่มากนักหรอก
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.และภายในครึ่งศตวรรษต่อไป ประชากร 40% บนโลก กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะการละลายนี้
A shortage of food, or a surplus of snobbery?อาหารไม่พอ หรือจองหองจนตัวพอง
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ
He blames the water shortage on global warming.มันเป็นเพราะภาวะโลกร้อน
There's no shortage of 'em.ช่างเป็นพวกที่ขาดแคลน สาวๆ เสียเหลือเกิน
They were in Africa and... so, there was a shortage of men.ต่างก็ไปประจำอยู่ที่แอฟริกา ทำให้เกิดภาวะ ขาดแคลนชายหนุ่ม..
Mr. Motta has just ended our toilet paper shortage with this enormous check!คุณมอตต้าเพิ่งช่วยเรื่อง ทิชชู่ขาดแคลน ด้วยเช็คมหาศาสนี่!
This guy Winslow has no shortage of women hanging off his arm at his club.นายคนนี้ วินสโลว์ ควงผู้หญิง ที่คลับของเขาไม่ซ้ำหน้ากันเลย
And there's a colony-wide shortage as it is.และมันก็กำลังขาดแคลน ทั่วทั้งอาณานิคม

shortage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, 气喘 / 氣喘] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma
缺少[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, 缺少] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack
缺钱[quē qián, ㄑㄩㄝ ㄑㄧㄢˊ, 缺钱 / 缺錢] shortage of money
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
短缺[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, 短缺] shortage
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, 缺乏] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity
奇缺[qí quē, ㄑㄧˊ ㄑㄩㄝ, 奇缺] very short of (food, clean water etc); extreme shortage; deficit

shortage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] (n) {comp} data unavailability; lack of data; shortage of data
人材不足[じんざいふそく, jinzaifusoku] (n) shortage of talented people; shortfall in human resources
供給不足[きょうきゅうぶそく, kyoukyuubusoku] (n) short supply; supply shortage
品薄[しなうす, shinausu] (adj-na,n) shortage of stock; scarcity of goods
欠け目[かけめ, kakeme] (n) chip (in a cup); shortage of weight
水飢饉[みずききん, mizukikin] (n) drought; water shortage
求人難[きゅうじんなん, kyuujinnan] (n) labor shortage; labour shortage
資金難[しきんなん, shikinnan] (n) shortage of capital; lack of funds; cash flow problem
追い落とし;追い落し;追落とし;追落し[おいおとし, oiotoshi] (n) (1) chasing down; pushing down; deposing; ousting; (2) sacrificing to create a shortage of liberties, then capturing (in the game of go)
金詰まり;金詰り[かねづまり, kanedumari] (n) financial distress; money shortage
ゲルピン[, gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P)
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
払底[ふってい, futtei] (n,vs) shortage; scarcity; dearth; famine
欠乏[けつぼう, ketsubou] (n,vs) want; shortage; famine; (P)
欠損[けっそん, kesson] (n,vs,adj-no) deficit; shortage; loss; damage; (P)
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P)
渇水[かっすい, kassui] (n) water shortage; (P)
現金不足[げんきんふそく, genkinfusoku] (n,adj-no) cash shortage; illiquidity
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data

shortage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขาดแคลน[n.] (kān khātkhl) EN: shortage ; lack FR: pénurie [f] ; manque [m]
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ขาดเหลือ[n. exp.] (khātleūa) EN: anything lacking ; shortage FR:
ความขาดแคลน[n.] (khwām khātk) EN: lack ; shortage FR: manque [m] ; pénurie [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ภาวะขาดแคลน[n. exp.] (phāwa khātk) EN: shortage ; lack FR: pénurie [f]
ทุพภิกขภัย[n.] (thupphikkha) EN: famine ; food shortage FR: famine [f]
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]

shortage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage
Brennstoffknappheit {f}fuel shortage
Wohnungsmangel {m}housing shortage
Wohnungsnot {f}housing shortage
Arbeitskräftemangel {m}labour shortage; shortage of manpower
Mangel {m} an Arbeitskräftenmanpower shortage
Geldnot {f} | in Geldnot; pleiteshortage of money | on the rocks
Kapitalknappheit {f}shortage of capital
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shortage
Back to top