ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surveillance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surveillance*, -surveillance-

surveillance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surveillance (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision, close watch
English-Thai: HOPE Dictionary
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,
English-Thai: Nontri Dictionary
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surveillanceการสอดส่องดูแล, การระแวดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาดการเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This morning an American surveillance satellite was struck by a Soviet laser fired from the Sergei Kirov Space Station.เช้าวันนี้มีการเฝ้าระวังอเมริกัน ดาวเทียมถูกตีด้วยเลเซอร์โซ เวียต ไล่ออกจากสถานีอวกาศ เสอจี คิรอฟ
No more of this surveillance crap.ไม่มีการสะกดรอยตามอีกต่อไปแล้ว ผมจะลุยมันเอง
When I fired this idiot the other day, I decided to replace him with one of those camera surveillance systems.เมื่อฉันไล่เจ้าทึ่มนี่ออก ฉันตั้งใจจะค้นหาต้นตอของเรื่อง... ...และด้วยกล้องวงจรปิดของห้าง
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย
We were on you. Then McCauley drives in to LAX where surveillance can't fly over.เรารู้ แล้วเจ้านีลขับรถไปสนามบิน
Eight refuse collection vehicles are on duty in the surveillance area.มีอยู่ 8คัน ที่อยู่ในบริเวณเขตเฝ้าระวัง
Your behavior with will be monitored with surveillance camerasพฤติกรรมของคุณด้วยจะถูกตรวจสอบ ด้วยกล้องวงจรปิด
With the newly installed surveillance cameras we can monitor the behavior other teachers and studentsด้วยกล้องวงจรปิดที่เพิ่งถูกติดตั้งไปใหม่ เราสามารถตรวจสอบพฤติกรรม ของครู และนักเรียน
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ
It's not like he's got surveillance or anything.ที่นี่ก็ไม่ได้มีวงจรปิดด้วย.
I'm gonna turn off the surveillance cameras. Ready?ฉันจะปิดกล้องตรวจการณ์ พร้อมยัง ?
We got surveillance there now.เรากำลังตรวจสอบอยู่.

surveillance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严密[yán mì, ㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, 严密 / 嚴密] strict; tight (organization, surveillance etc)
侦察机[zhēn chá jī, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄐㄧ, 侦察机 / 偵察機] surveillance aircraft
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest

surveillance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance
オンラインリアルタイム監視[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency)
海洋監視衛星[かいようかんしえいせい, kaiyoukanshieisei] (n) ocean surveillance satellite
サーベイランス[, sa-beiransu] (n) surveillance; (P)
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P)

surveillance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem sa) EN: observation satellite FR: satellite d'observation [m] ; satellite de surveillance [m]
หอเตือนภัย[n. exp.] (hø teūoen p) EN: FR: tour de surveillance [f]
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsø) EN: audit ; inspection ; surveillance ; probe FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจตรา[n.] (kān trūattr) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching ; surveillance FR: inspection [f]
กล้องซีซีทีวี[n. exp.] (klǿng Sī-Sī) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
กล้องวงจรปิด[n. exp.] (klǿng wongj) EN: surveillance camera ; security camera ; CCTV ; dash camera FR: caméra de surveillance [f]
ซีซีทีวี[n. exp.] (Sī.Sī.Thī.W) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]

surveillance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftüberwachungssystem {n}airborne surveillance system
Aufsichtsbehörde {f}surveillance authority; regulatory authority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surveillance
Back to top