ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunroof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunroof*, -sunroof-

sunroof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunroof (n.) หลังคารถเก๋งชนิดที่เปิดรับแสงแดดได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sunroofหลังคารับแดด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't need to have the car going through the air with two people out of the sunroof with MAC-10s, shooting at the car behind.คุณไม่ต้องให้รถมันกระโดดโดยมีคนอยู่ในรถ โผล่จากซันรูฟถือปืนแม็ค-10 ยิงรถที่อยู่ตามหลัง

sunroof ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンルーフ[, sanru-fu] (n) sunroof; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunroof
Back to top