ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweep*, -sweep-

sweep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweep (vt.) กวาด See also: ปัด, ปัดกวาด Syn. brush, broom, dust
sweep (vi.) เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว Syn. move quickly, glide, pass
sweep (vt.) พัดพาเอาไป See also: กวาดเอาไปด้วย Syn. carry along
sweep (vt.) ชนะท่วมท้น See also: มีชัยท่วมท้น Syn. overwhelm
sweep (n.) การกวาด See also: การปัดกวาด
sweep (n.) การเลี้ยวโค้ง See also: การเคลื่อนเป็นเส้นโค้ง Syn. arc, curve, bend
sweep (n.) ขอบเขต See also: บริเวณที่แผ่ขยายไป, บริเวณวงกว้าง Syn. range, compass, scope
sweep (n.) การมีชัยอย่างท่วมท้น See also: การชนะอย่างท่วมท้น Syn. overwhelming victory
sweep (n.) คนกวาดปล่องไฟ See also: คนทำความสะอาดปล่องไฟ Syn. chimney sweep
sweep along (phrv.) แล่นไปตาม (ลม)
sweep along (phrv.) ชักชวน See also: โน้มน้าว
sweep aside (phrv.) ผลักไปด้านข้าง
sweep aside (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่ใส่ใจกับ Syn. brush aside
sweep away (phrv.) กวาดทิ้งไป
sweep away (phrv.) พัดพาไป (ตามลมหรือน้ำ)
sweep away (phrv.) ขจัด See also: ทำให้เสีย
sweep back (phrv.) รวบไว้ด้วยกัน See also: รวมกัน
sweep before (phrv.) ชนะอย่างต่อเนื่อง See also: ชนะไม่หยุด
sweep in (phrv.) พัดพาเข้าไปด้วย (น้ำหรือลม)
sweep in (phrv.) เข้ามาอย่างใหญ่โต See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย
sweep in (phrv.) ชนะเรียบ See also: ชนะการเลือกตั้งได้ง่าย, กวาดชัยชนะ, กวาดคะแนนเกลี้ยง
sweep in on (phrv.) ครอบงำ Syn. sweep over
sweep into (phrv.) กวาดไปกองไว้ใน See also: กวาดรวมบริเวณ
sweep into (phrv.) เข้ามาอย่างใหญ่โต See also: เข้ามาอย่างสง่าผ่าเผย
sweep off (phrv.) กวาดออกไป
sweep out (phrv.) ก้าวออกไป See also: ก้าวออกจาก
sweep over (phrv.) ครอบงำ Syn. sweep in on
sweep through (phrv.) สอบผ่านง่ายดาย See also: กวาดรางวัลทั้งหมด Syn. breeze through
sweep through (phrv.) พัดผ่าน See also: ลูบผ่าน
sweep through (phrv.) แพร่ (เชื้อโรค, แฟชั่น, เรื่องเล่า ฯลฯ) ผ่าน See also: กระจายผ่าน
sweep under (phrv.) กวาดข้างใต้
sweep up (phrv.) กวาดห้อง
sweepback (n.) ปีกเครื่องบินที่ลู่ไปทางท้าย
sweeper (n.) คนปัดกวาด See also: คนกวาด Syn. cleaner, scavenger
sweeper (n.) เครื่องปัดกวาด See also: ที่ปัดกวาด Syn. broom, mop
sweeper (n.) นักเล่นฟุตบอลตำแหน่งกองหลัง See also: นักเล่นฟุตบอลตำแหน่งแนวป้องกัน
sweeping (adj.) กว้างใหญ่ไพศาล See also: กว้างขวาง Syn. wide-ranging, broad, wide, all-embracing
sweeping (adj.) ท่วมท้น See also: เด็ดขาด, โดยสมบูรณ์ Syn. overwhelming, complete
sweeping (adj.) ครอบคลุม See also: ครอบคลุมไปทั่ว Syn. comprehensive, extensive, thorough
sweeping (n.) การกวาด See also: การปัดกวาด
English-Thai: HOPE Dictionary
sweep(สวีพ) {swept,swept,sweeping,sweeps} vt. กวาด,ปัด,ปัดกวาด,ขยับ,ขจัด,ทำให้ผิวหน้าสะอาด,พัด,หันไปทาง,มองไปทาง,กวาดตา,พาเอาไป,ชนะท่วมทัน,กวาดทุ่นระเบิด. vi. ปัดพื้น,กวาด,ปัดกวาด,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,โฉบ,เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว. n. การกวาด,การปัดกวาด,การกวาดสายตา
sweeper(สวี'เพอะ) n. ผู้กวาด,ผู้ปัดกวาด,สิ่งปัดกวาด,ที่กวาดพรม,เรือกวาดทุ่นระเบิด,ภารโรง
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
English-Thai: Nontri Dictionary
sweep(n) วง,ขอบเขต,การปัดกวาด,การกวาดสายตา
sweeper(n) ภารโรง,คนปัดกวาด,เรือกวาดทุ่นระเบิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sweepingครอบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sweepstakesการชิงโชค [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวาด (v.) sweep See also: dust, brush, dust and sweep Syn. ปัดกวาด
การกวาด (n.) sweep
ปัด (v.) sweep See also: brush away
เก็บกวาด (v.) sweep See also: clear away, clean up, drag up, glide Syn. กวาด Ops. ทิ้งขว้าง
ปาด (v.) sweep away See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away
ปาด (v.) sweep away See also: scrape off, level off, wipe off, wipe away
กวาดตา (v.) sweep one´s eyes over See also: to look around, glance around Syn. กวาดสายตา, ส่ายตาดู
ส่ายตาดู (v.) sweep one´s eyes over See also: look around, glance around
กราด (adv.) sweepingly See also: at random, scatteringly, indiscriminately
swept (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sweep
swept (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sweep
คนกวาดถนน (n.) road sweeper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ
Why don't you have it cut or sweep it back behind your ears?ทําไมไม่ตัดหรือทัดไว้ที่หลังหูล่ะคะ
Will you please get a broom and sweep up?นายช่วยเอาไม้กวาด มาจัดการได้ไหม ?
Lieutenant, I want you to take your men, sweep every building in town, top to bottom.กวาดทุกอาคาร ในเมืองบนลงล่าง
Draw a five-mile radius around Gattaca, sweep again. Random stops.ในรัสมี 5 ไมล์รอบๆกัตตากา,\ ค้นหาดูอีกครั้ง และสุ่มตรวจ
I have seen wild kiangs migrate south in winter... and sweep back across the fields when spring appears.ฉันเห็นฝูงเกียง อพยพลงใต้ในฤดูหนาว แล้วเดินย้อนผ่านทุ่งหญ้า เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง
You feelin' sorry for yourself because your daddy's got to sweep streets ?เธออายที่พ่อเป็นกวาดถนนอย่างนั้นหรือ
And if he isn't stopped, he'll sweep across this land and kill all of you.เเละถ้าไม่มีใครหยุดเขา เขาจะเดินทางมาฆ่าพวกเจ้าอยู่ดี
All right, I want a full-spectrum sweep of every incoming signal.เอาล่ะ ผมอยากให้ใช้เครื่องสเปกตรั้ม ดักจับทุกสัญญาณที่บินเข้ามา
And start here with an initial sweep past the crowd,เริ่มตรงนี้ ด้วยการเริ่มกวาดสายตามองผู้คน
Clean sweep happens after they realign to zero position.กวาดทำความสะอาดที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาปรับให้เป็นศูนย์ตำแหน่ง
When the power comes on, the rooms are programmed to realign back to their original positions before the clean sweep starts.เมื่อไฟมาบนห้องพักมีโปรแกรม จะปรับเปลี่ยนกลับไปยังตำแหน่งเดิมของพวกเขาก่อนที่จะกวาดทำความสะอาดเริ่มต้น

sweep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫除机[sǎo chú jī, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 扫除机 / 掃除機] mechanical sweeper
扫雷[sǎo léi, ㄙㄠˇ ㄌㄟˊ, 扫雷 / 掃雷] minesweeper (computer game)
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
势如破竹[shì rú pò zhú, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄆㄛˋ ㄓㄨˊ, 势如破竹 / 勢如破竹] sweeping

sweep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップスタイル[, appusutairu] (n) up style; up sweep
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep
スイープ[, sui-pu] (n) sweep
スウィープ[, suui-pu] (n) sweep
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P)
掃き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to release; to sweep out; to clean out
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
浚う(P);渫う[さらう, sarau] (v5u,vt) to sweep away; to wash away; to dredge; (P)
降り込む;降込む[ふりこむ, furikomu] (v5m,vi) to be blown in (e.g. rain); to sweep in
スイーパー(P);スィーパー[, sui-pa-(P); sui-pa-] (n) sweeper; (P)
やえやま型掃海艦[やえやまがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n,adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P)
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P)
掃く[はく, haku] (v5k,vt) to sweep; to brush; to gather up; (P)
掃海[そうかい, soukai] (n,vs) sweeping the sea for mines; dragging for mines; (P)
掃海艇[そうかいてい, soukaitei] (n) minesweeper
横殴り[よこなぐり, yokonaguri] (n) striking on the side; slanting or driving (rain); side sweep; side blow
煙突掃除[えんとつそうじ, entotsusouji] (n) chimney sweeping (cleaning)
煙突掃除夫;煙突掃除扶[えんとつそうじふ, entotsusoujifu] (n) chimney sweeper (cleaner)
煤掃き;すす掃き[すすはき, susuhaki] (n) (See 神・かみ,すす払い・2) sweeping the soot from one's house (to welcome the kami of the New Year)
精米機[せいまいき, seimaiki] (n) (See 精米) rice huller; rice polishing machine; rice pearling machine; rice sweeper; rice mill
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation
総嘗め[そうなめ, souname] (n) annihilation; sweeping victory
道路掃除人[どうろそうじじん, dourosoujijin] (n) street sweeper (person)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep

sweep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้วง[v.] (jūang) EN: paddle water with the full sweep of the arm FR:
เก็บกวาด[v.] (kepkwāt) EN: clean up ; sweep ; tidy FR: balayer
โกยผง[v. exp.] (kōi phong) EN: sweep up the rubbish FR:
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep ; swab FR: balayer
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish ; sweep up rubbish FR: balayer les ordures
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over ; cast one's eyes around FR:
กวาดตา[v. exp.] (kwāttā) EN: sweep one's eyes (over) ; look around ; glance around ; cast one's eyes around FR: balayer du regard
กวาดถนน[v. exp.] (kwāt thanon) EN: sweep the road FR:
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe FR: essuyer ; épousseter
ปาด[v.] (pāt) EN: slice off ; sweep off ; level off FR: trancher
พัดพาไป [v. exp.] (phat phā pa) EN: sweep away FR:
ถาโถม[v.] (thāthōm) EN: swoop ; dash ; rush in ; sweep ; pounce down ; push one's way in FR:
เช็งเม้ง[n. prop.] (Cheng Mēng) EN: Qingming Festival ; Ching Ming Festival ; Tomb-Sweeping Day FR:
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
คนกวาดถนน[n. exp.] (khon kwāt t) EN: road sweeper FR: balayeur [m] ; balayeuse [f]
เครื่องดูดฝุ่น[n. exp.] (khreūang dū) EN: vacuum cleaner ; vacuum sweeper FR: aspirateur [m]
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
น้ำไหลหลาก[n. exp.] (nām lai lāk) EN: torrent ; rushing water ; sweeping flood FR: torrent [m]
น้อยหน่า[n.] (nøinā) EN: custard apple ; sweep-sop ; sugar apple ; Annona squamosa L. FR: anone [f] ; pomme cannelle [f] ; corossol [m] ; Annona squamosa
เรือกวาดทุ่นระเบิด[n.] (reūakwātthu) EN: minesweeper FR: dragueur de mines [m]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[n. exp.] (salākkinbae) EN: lottery ; sweepstake FR: loterie nationale [f]
สลากกินรวบ[n.] (salākkinrūa) EN: private lotery ; sweepstake FR: sweepstake [m]
วันเช็งเม้ง[n. prop.] (Wan Cheng M) EN: Tomb Sweeping Day ; Ching Ming FR:

sweep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaminfeger {m}chimney sweep
Durchlaufgeschwindigkeit {f}speed of sweep
Teppichkehrmaschine {f}carpet sweeper
Kippfrequenz {f}sweep frequency
Minenräumen {n}minesweeping; mine sweeping
Kehrmaschine {f}road sweeper
Straßenkehrer {m}street sweeper
Ablenkfrequenz {f}sweep frequency
Schweifung {f}upsweep

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweep
Back to top