ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strainer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strainer*, -strainer-

strainer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strainer (n.) เครื่องกรอง See also: ที่กรอง Syn. colander, filter
strainer (n.) อุปกรณ์ที่ทำให้ตึง
strainer (n.) ที่กรองแยกน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,เครื่องกรอง,ที่กรอง,อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter,sieve
English-Thai: Nontri Dictionary
strainer(n) เครื่องกรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องกรองน้ำ (n.) strainer
แร่ง (n.) strainer See also: sieve

strainer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 漏锅 / 漏鍋] colander; strainer; sieve; leaky pot

strainer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer
灰篩[はいふるい, haifurui] (n) ash strainer
茶漉し[ちゃこし, chakoshi] (n) tea strainer
裏漉し;裏ごし[うらごし, uragoshi] (n,vs) strainer
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
水漉し;水こし;水濾し;水濾[みずこし, mizukoshi] (n) water filter; strainer; colander
濾し布;こし布[こしぬの, koshinuno] (n) cloth strainer; filter cloth
濾過器;ろ過器;瀘過器(iK)[ろかき, rokaki] (n) strainer; colander; filter
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish

strainer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang kr) EN: filter ; strainer ; screen FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
เครื่องร่อน[n.] (khreūangrǿn) EN: screen ; sieve ; strainer FR:
กระชอน[n.] (krachøn) EN: strainer ; colander ; sieve ; bamboo strainer FR: passoire [f] ; tamis [m]
กรอง[n.] (krøng) EN: bamboo strainer FR:
แร่ง[n.] (raeng) EN: lawn sieve ; colander ; strainer FR:
ธมกรก[n.] (thamakarok) EN: filter ; water-strainer FR:
ธรรมกรก[n.] (thammakarok) EN: filter ; water-strainer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strainer
Back to top