ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strength

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strength*, -strength-

strength ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strength (n.) พลัง See also: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง Syn. might, power, sturdiness
strength (n.) ความต้านทาน See also: ความทนทาน Syn. durability, resistance, toughness
strength (n.) ความเข้มข้น See also: ความหนาแน่น Syn. intensity, depth, concentration
strengthen (vi.) แข็งแรงขึ้น See also: มีพลังมากขึ้น
strengthen (vt.) ทำให้แข็งแรง See also: ให้พลัง, เพิ่มกำลัง Syn. harden, invigorate, toughen
strengthener (n.) ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น
strengthless (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย Syn. fragile
English-Thai: HOPE Dictionary
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
strengthen(สเทรง'เธิน) vi.,vt. (ทำให้) แข็งแรงขึ้น,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น., See also: strengthener n., Syn. fortify
English-Thai: Nontri Dictionary
strength(n) ความแข็งแรง,กำลัง,พลัง,ความกล้าหาญ,อำนาจจิต
strengthen(vt) เพิ่มประสิทธิภาพ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ให้พลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strength weldแนวเชื่อมรับแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดความสามารถ (adv.) with all one´s strength or might Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ
เต็มอัตราศึก (adv.) with all one´s strength or might Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ, สุดความสามารถ
เฮี้ยน (adj.) having a strength or power to do something
กำลังกาย (n.) strength See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness Ops. แรงใจ
กำลังกาย (n.) strength See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง
กำลังกาย (n.) strength See also: might, energy, effort Ops. แรงใจ
กำลังกาย (n.) strength See also: might, energy, effort Ops. แรงใจ
กำลังวังชา (n.) strength See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง, กำลังกาย
ข้อเด่น (n.) strength See also: good point, advantage Syn. จุดเด่น Ops. ข้อด้อย, จุดด้อย
ความเข้มแข็ง (n.) strength See also: force, power Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง Ops. ความอ่อนแอ
ความแข็งแกร่ง (n.) strength See also: force, power Syn. ความแข็งแรง Ops. ความอ่อนแอ
ความแข็งแกร่ง (n.) strength See also: vigor Syn. ความแข็งแรง Ops. ความไม่แข็งแรง, ความเปราะบาง
ความแข็งแรง (n.) strength See also: force, power Syn. ความแข็งแกร่ง Ops. ความอ่อนแอ
ความแข็งแรง (n.) strength See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort Syn. กำลัง, พลัง, พละ, กำลัง, กำลังกาย
ความแข็งแรง (n.) strength See also: vigor Syn. ความแข็งแกร่ง Ops. ความไม่แข็งแรง, ความเปราะบาง
ความแน่นหนา (n.) strength See also: vigor Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง Ops. ความไม่แข็งแรง, ความเปราะบาง
จุดแข็ง (n.) strength See also: good point Syn. จุดเด่น, ข้อดี Ops. จุดอ่อน, จุดด้อย, ข้อเสีย
พละ (n.) strength See also: power, force Syn. กำลัง, พลัง, แรง, พละกำลัง
พละกำลัง (n.) strength See also: power, force, might Syn. กำลัง, พลัง, พละ
พลัง (n.) strength See also: power, energy, force Syn. กำลัง, พละกำลัง, พละ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are your strengths and weaknesses?จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา
He should regain his strength in a very short time.เขาคงแข็งแรงขึ้น เร็วๆ นี้ล่ะ
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้
Its strength rests with its leader- That is, with its head.พลังของแม่มดที่เหลือบวกกับหัวหน้า-- นั่นคือ, หัวของมัน.
We know the strength of the forces arrayed against us know that because of them, we can only use peaceful means.เรารู้ถึงพลังที่ต่อต้านเรา รู้ว่าเพราะเป็นพวกเขา เราจึงใช้ได้แต่วิธีที่สงบ
It is their strength that we need.เราต้องการพลังของพวกเขา
That is the strength of civil resistance.นี่คือพลังของการต่อสู้ของมวลชน
You still have strength to be snooty?ยังมีแรงมา วางมาดอีกเหรอ?

strength ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牲口[shēng kou, ㄕㄥ ㄎㄡ˙, 牲口] animals used for their physical strength (mules, oxen etc); beast of burden
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 眼力] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments
主力[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ, 主力] main force; main strength of an army
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, 警力] police strength (i.e. number of officers at the scene)
证明力[zhèng míng lì, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 证明力 / 證明力] probative value; strength of evidence in legal proof; relevance
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
风骨[fēng gǔ, ㄈㄥ ㄍㄨˇ, 风骨 / 風骨] strength of character; vigorous style (of calligraphy)
九牛二虎之力[jiǔ niú èr hǔ zhī lì, ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄦˋ ㄏㄨˇ ㄓ ㄌㄧˋ, 九牛二虎之力] tremendous strength (成语 saw)
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 团结就是力量 / 團結就是力量] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)
手无缚鸡之力[shǒu wú fú jī zhī lì, ㄕㄡˇ ˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧ ㄓ ㄌㄧˋ, 手无缚鸡之力 / 手無縛雞之力] without the strength to truss a chicken
[lǚ, ㄌㄩˇ, 膂] backbone; strength
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
竞争力[jìng zhēng lì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄌㄧˋ, 竞争力 / 競爭力] competitive strength; competitiveness
勇力[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, 勇力] courage and strength
经济力量[jīng jì lì liang, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 经济力量 / 經濟力量] economic strength
劲头[jìn tóu, ㄐㄧㄣˋ ㄊㄡˊ, 劲头 / 勁頭] enthusiasm; zeal; vigor; strength
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使劲 / 使勁] exert all one's strength
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 用力] exert oneself (physically); put forth one's strength
战斗力[zhàn dòu lì, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ, 战斗力 / 戰鬥力] fighting strength
劲力[jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 劲力 / 勁力] force; strength
[xì, ㄒㄧˋ, 屭] gigantic strength
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
力大无比[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ˊ ㄅㄧˇ, 力大无比 / 力大無比] having matchless strength
兵力[bīng lì, ㄅㄧㄥ ㄌㄧˋ, 兵力] military strength; armed forces; troops
筋骨[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, 筋骨] physique; strength; muscles and bones
国势[guó shì, ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, 国势 / 國勢] national strength; situation in a state
体力[tǐ lì, ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ, 体力 / 體力] physical strength; physical power
[lì, ㄌㄧˋ, 力] power; force; strength
力量[lì liang, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 力量] power; force; strength
无力[wú lì, ˊ ㄌㄧˋ, 无力 / 無力] powerless; lacking strength
力气[lì qi, ㄌㄧˋ ㄑㄧ˙, 力气 / 力氣] strength
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 劲 / 勁] strength
实力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, 实力 / 實力] strength
强度[qiáng dù, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 强度 / 強度] strength; intensity
气力[qì lì, ㄑㄧˋ ㄌㄧˋ, 气力 / 氣力] strength; energy; vigor; talent
膂力[lǚ lì, ㄌㄩˇ ㄌㄧˋ, 膂力] strength; bodily strength; brawn
骨力[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, 骨力] strength; vigorous (calligraphy)

strength ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオン強度[イオンきょうど, ion kyoudo] (n) ionic strength
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength
せん断強度;剪断強度[せんだんきょうど, sendankyoudo] (n) shear strength
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength
むんず[, munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength
一軸圧縮強さ[いちじくあっしゅくつよさ, ichijikuasshukutsuyosa] (n) unconfined compression strength
仁王力[におうりき, niouriki] (n) Herculean strength
体力勝負[たいりょくしょうぶ, tairyokushoubu] (n) trial of strength; test of one's strength (stamina)
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
力尽くで;力尽で[ちからずくで, chikarazukude] (exp) by sheer strength
大力[だいりき, dairiki] (n,adj-no) immense physical strength
巻き返す[まきかえす, makikaesu] (v5s) to rally; to regain one's strength
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts
引き剥し強度[ひきはがしきょうど, hikihagashikyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate)
引っ張り剪断強度[ひっぱりせんだんきょうど, hipparisendankyoudo] (n) peel strength (conductor from substrate); (P)
張力[ちょうりょく, chouryoku] (n) tension; tensile strength
怪力無双[かいりきむそう, kairikimusou] (n,adj-no) (a person of) unrivaled physical strength
意気に感じる[いきにかんじる, ikinikanjiru] (exp,v1) to be positively affected by someone's strength of spirit
抗張力[こうちょうりょく, kouchouryoku] (n) tensile strength
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality
数に物を言わせて[かずにものをいわせて, kazunimonowoiwasete] (exp) on the strength of numbers
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P)
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will
現有勢力[げんゆうせいりょく, genyuuseiryoku] (n) effective strength; current strength
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
脱力[だつりょく, datsuryoku] (n,vs) exhaustion; draining of strength
腕っ節;腕っぷし[うでっぷし, udeppushi] (n) physical strength
膂力[りょりょく, ryoryoku] (n) physical strength; the strength of one's muscles
至弱をもって至強にあたる[しじゃくをもってしきょうにあたる, shijakuwomotteshikyouniataru] (exp) (id) (obsc) attacking strength by means of (with) weakness
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P)
財務力格付け[ざいむりょくかくづけ, zaimuryokukakuduke] (n) financial strength ratings
財務格付け[ざいむかくづけ, zaimukakuduke] (n) financial strength ratings
金剛力[こんごうりき, kongouriki] (n) superhuman (Herculean) strength
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with
高抗張力[こうこうちょうりょく, koukouchouryoku] (adj-no) high tensile strength
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
ガクリ;ガクッ[, gakuri ; gakutsu] (adv,adv-to) (sound effect for) collapsing; losing strength; slumping

strength ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานุภาพ ; อานุภาวะ[n.] (ānuphāp ; ā) EN: power ; might ; strength FR:
เอาแรง[v. exp.] (ao raēng) EN: gather strength FR: prendre des forces
ฮึกโหม[v.] (heuk-hōm) EN: exert all the strength FR:
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kam) EN: at the utmost of one' s strength FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
จุดดี[n. exp.] (jut dī) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit FR: point positif [m] ; avantage [m]
จุดแข็ง[n.] (jutkhaeng) EN: strength FR: point fort [m] ; force [f]
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
กำลังกาย[n.] (kamlangkāi) EN: physical strength ; energy FR: force physique [f]
กำลังพล[n. exp.] (kamlang pho) EN: forces ; troop strength FR:
กำลังทหาร[n. exp.] (kamlang tha) EN: military strength ; military power FR: force militaire [f] ; puissance militaire [f]
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thā) EN: material strength FR: résistance des matériaux [f]
กำลังวังชา[n.] (kamlangwang) EN: strength ; vitality ; energy FR: force [f]
ความแข็งแกร่ง[n.] (khwām khaen) EN: strength FR:
ความแข็งแรง[n.] (khwām khaen) EN: strength FR: force [f] ; vitalité [f]
ความแข็งแรงเชิงกล[n. exp.] (khwām khaen) EN: mechanical strength FR:
ความเข้มแข็ง[n.] (khwām khemk) EN: strength FR: vigueur [f]
ความเป็นเอกภาพคือพลัง[xp] (Khwām Pen Ē) EN: Unity is Strength ; Bersekutu Bertambah Mutu (msa) FR:
ความแรง[n.] (khwām raēng) EN: intensity ; strength ; magnitude FR: force [f]
ความแรงไอออน ; ความแรงของไอออน[n. exp.] (khwām raēng) EN: ionic strength FR:
เกินกำลัง[X] (koēn kamlan) EN: beyond one's strength FR: au delà de ses forces
ลองกำลัง[v. exp.] (løng kamlan) EN: try (one's) strength FR: tester la/sa force
แม่แรง[n.] (maēraēng) EN: source of strength FR:
ไม่มีกำลัง[adj.] (mai mī kaml) EN: weak ; without energy ; without strength FR: faible ; sans énergie ; sans force
หมดกำลัง[v. exp.] (mot kamlang) EN: be at the end of one's strength FR: être à bout de forces
น้ำพักน้ำแรง[n.] (nāmphaknāmr) EN: one's own effort ; one's own strength FR:
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: arm-wrestle ; have a test of strength FR:
ออกกำลัง[v. exp.] (økkamlang) EN: exert ; put forth one's strength FR:
ออกแรง[v.] (økraēng) EN: exert oneself ; use one's strength FR:
ออมกำลัง[v. exp.] (øm kamlang) EN: husband one's strength ; husband one's energy ; conserve one's strength FR: conserver son énergie
พล[n.] (phala) EN: force ; strength ; physical strength ; power FR: force [f] ; force physique [f] ; puissance [f]
พละ[n.] (phala) EN: strength FR:
พลัง[n.] (phalang) EN: energy ; strength ; force ; power FR: énergie [f] ; force [f] ; puissance [f] ; pouvoir [m]
พลังงานผลิต[n. exp.] (phalang-ngā) EN: productive strength FR:
เพิ่มความแรง[v. exp.] (phoēm khwām) EN: intensity ; strength ; magnitude FR: augmenter les performances
พล[n.] (phon) EN: force ; strength ; power FR: force [f] ; puissance [f]
แรง[n.] (raēng) EN: strength ; force ; energy ; power ; might FR: force [f] ; énergie [f] ; puissance [f]
แรงกาย[n. exp.] (raēng kāi) EN: strength ; energy FR: force [f]
เรี่ยว[n.] (rīo) EN: power ; strength ; force ; energy FR:
เรี่ยวแรง[n.] (rīoraēng) EN: strength FR:

strength ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftfestigkeit {f}adhesive strength
Alkoholgehalt {m}alcohol strength
Sollstärke {f}authorized strength
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength
Karkassenfestigkeit {f}casing strength
Druckfestigkeit {f}compressive strength
Betonfestigkeit {f}concrete strength
Gesamtstärke {f}cumulative strength
Zylinderdruckfestigkeit {f}cylinder strength (in compression)
Durchschlagfestigkeit {f}dielectric strength
Durchschlagfestigkeit {f}disruptive strength
Trockenfestigkeit {f}dry strength
Dauerfestigkeit {f}fatigue strength
Ionenstärke {f}ionic strength
Muskelkraft {f}muscular strength
Reißfestigkeit {f}tear strength
Ausziehversuch {m}tensile strength test
Torsionsfestigkeit {f}torsional strength
Scherfestigkeit {f}transverse strength
Kraftprobe {f}trial of strength
Schwingungsfestigkeit {f}vibration strength
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting
Charakterstärke {f}strength of character
Mumm {m} [ugs.]strength; spunk; guts
Festigkeitskennwerte {pl}strength values
Festigkeitsklasse {f}strength class
Festigkeitslehre {f}strength of materials
Festigkeitsverhalten {n}strength behaviour
Seelenstärke {f}strength of mind
Verstärkung {f}strengthener
Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiko-Analyse; SWOT-Analyse {f}SWOT analysis; strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strength
Back to top