ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

staff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *staff*, -staff-

staff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
staff (n.) คณะผู้ทำงาน See also: คนงาน Syn. employees, workers
staff (n.) เสนาธิการ See also: คณะเสนาธิการ Syn. army afficer
staff (n.) เสาค้ำ See also: ไม้ค้ำ Syn. rod, pole, stick
staff (n.) เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง
staff (adj.) ซึ่งว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
staff (vt.) จัดหาคณะทำงาน Syn. employ, hire
staff-work (n.) งานเอกสาร
staffer (n.) เจ้าหน้าที่ในคณะหนังสือพิมพ์ Syn. employee
staffer (n.) พนักงาน Syn. employee
English-Thai: HOPE Dictionary
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
staff(n) คณะคนงาน,ไม้ถือ,ไม้เท้า,เสาธง,คทา,ป้ายบอกทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staff agency; staffหน่วยงานที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
staff gaugestaff gauge, แผ่นวัดระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวคณะ (n.) staff See also: members of staff, staff members, members of group Syn. หมู่คณะ
ผู้ร่วมทีม (n.) staff See also: team, workforce, workers, staff member Syn. สมาชิก Ops. หัวหน้าทีม
พนักงาน (n.) staff See also: personnel, office worker, staff member Syn. บุคลากร, คนงาน
พลอง (n.) staff See also: boy scout staff Syn. ไม้พลอง
ลูกทีม (n.) staff See also: team, workforce, workers, staff member Syn. สมาชิก, ผู้ร่วมทีม Ops. หัวหน้าทีม
หมู่คณะ (n.) staff See also: clique, bloc, organization
เจ้าหน้าที่ (n.) staff See also: personnel, office worker, staff member Syn. พนักงาน, บุคลากร, คนงาน
ไม้พลอง (n.) staff See also: boy scout staff
ไม้สักกะเท้า (n.) staff See also: cane, walking stick, crutch, strut
ไม้เท้า (n.) staff See also: cane, walking stick, crutch, strut Syn. ไม้สักกะเท้า
คณะครู (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะอาจารย์
คณะอาจารย์ (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะครู
คณาจารย์ (n.) staff of teachers See also: faculty of teachers Syn. คณะครู, คณะอาจารย์
กรมการ (n.) governmental administrative staff See also: administrative staff, officials
ฝ่ายเสนาธิการ (n.) Chief of Staff
เสธ. (n.) chief of military staff See also: C. of S. Syn. เสนาธิการ
เสนาธิการ (n.) Chief of Staff Syn. ฝ่ายเสนาธิการ
เสนาธิการทหาร (n.) Chief of Joint Staff
เสนาธิการทหารบก (n.) Chief of Staff, RTA
เสนาธิการทหารเรือ (n.) Chief of Staff, RTN
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The staff and I will remain here as we attempt to communicateทีมงานและฉันจะยังคงอยู่ที่นี่เนื่องจากเราต้องพยายามติดต่อสื่อสาร
I and the staff will do everything we can to help youผมและทีมงานจะทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ
Deong, my staff tells me that you've been seeing a lot of this... local Communist leader, Munsang.{\cHFFFFFF}Deong, {\cHFFFFFF}พนักงานของฉันบอกฉันว่าคุณได้ ได้เห็นจำนวนมากนี้ ... {\cHFFFFFF}ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่น Munsang
I want you to assemble the staff for an 8:00 briefing.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการให้คุณรวบรวมพนักงาน สำหรับการบรรยายสรุป 08: 00
In a few minutes, one of my staff will listen to your problems and requests.{\cHFFFFFF}In a few minutes, one of my staff will listen to your problems and requests.
We are staff officers.เรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
Time the staff of my old age had some funเวลาคณะของอายุของฉัน age had สนุกจำนวนหนึ่ง
Is this how you've instructed your staff to prepare romaine lettuce for display?คุณฝึกพนักงาน ให้จัดกะหล่ำโรเมนแบบนี้เหรอ
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน
Acquire headpiece, Staff of Ra.'ได้รับหมวกเกราะ, ไม้เท้าแห่งรา.
They want the Staff of Ra headpiece and they think Abner's got it.พวกมันต้องการหมวกเกราะไม้เท้าของรา และพวกเขาคิดว่าเอ็บเนอร์ มีมันอยู่
What is the Staff of Ra headpiece?อะไรคือหมวกเกราะไม้เท้าของรา?
The Staff is just a stick about this big, nobody knows for sure how high.มันเป็นไม้เท้า ใหญ่ประมาณเท่านี้, ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันยาวแค่ไหน

staff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, 法宝 / 法寶] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand
士气[shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ, 士气 / 士氣] morale (eg staff morale)
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, 职员 / 職員] office worker; staff member
参谋[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, 参谋 / 參謀] staff officer; give advice
标尺[biāo chǐ, ㄅㄧㄠ ㄔˇ, 标尺 / 標尺] surveyor's rod; staff; staff gauge; rear sight
参谋总长[cān móu zǒng zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄓㄤˇ, 参谋总长 / 參謀總長] army Chief of Staff
参谋长[cān móu zhǎng, ㄘㄢ ㄇㄡˊ ㄓㄤˇ, 参谋长 / 參謀長] chief of staff
年轻化[nián qīng huà, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, 年轻化 / 年輕化] make more youthful; promote younger staff
家政员[jiā zhèng yuán, ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄩㄢˊ, 家政员 / 家政員] housekeeping staff
拳棒[quán bàng, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄤˋ, 拳棒] martial arts; lit. fist and staff
[guǎi, ㄍㄨㄞˇ, 柺] old man's staff
政纪[zhèng jì, ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ, 政纪 / 政紀] rules for political staff; political discipline
专门人员[zhuān mén rén yuán, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 专门人员 / 專門人員] specialist; specialized staff
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 人员 / 人員] staff; crew; personnel
员工[yuán gōng, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 员工 / 員工] staff; personnel; employee
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 工作人员 / 工作人員] staff
教职员[jiào zhí yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ, 教职员 / 教職員] teaching and administrative staff
教职员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 教职员工 / 教職員工] teaching and administrative staff
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 教职工 / 教職工] teaching and administrative staff
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 职工 / 職工] workers; staff

staff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[, adobaizarisutaffu] (n) {comp} advisory staff
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei
サポートスタッフ[, sapo-tosutaffu] (n) {comp} support staff
スタッフルーム[, sutaffuru-mu] (n) staff room
ゼネラルスタッフ[, zenerarusutaffu] (n) general staff
パラメディカルスタッフ[, paramedeikarusutaffu] (n) paramedical staff
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei
人事異動[じんじいどう, jinjiidou] (n) personnel change; personnel shift; reshuffle; (annual) staff reassignment; (P)
人手を増やす[ひとでをふやす, hitodewofuyasu] (exp,v5s) to add to the staff; to increase the staff
半棒術[はんぼうじゅつ, hanboujutsu] (n) form of martial art using a short cane staff
参謀本部[さんぼうほんぶ, sanbouhonbu] (n) General Staff Headquarters
参謀長[さんぼうちょう, sanbouchou] (n) chief of staff
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker
幕僚長[ばくりょうちょう, bakuryouchou] (n) chief of staff
[へい;ぬさ, hei ; nusa] (n) (See ご幣) staff with plaited paper streamers used in Shinto
御幣;ご幣[ごへい;おんべい(御幣);おんべ(御幣), gohei ; onbei ( o hei ); onbe ( o hei )] (n) (hon) (See 幣) staff with plaited paper streamers used in Shinto
手杖[しゅじょう;ちゅうじょう, shujou ; chuujou] (n) staff (esp. one used by a monk, i.e. as a walking stick during a pilgrimage)
杖術[じょうじゅつ, joujutsu] (n) (See 杖道) form of martial art using a cane staff
杖道[じょうどう, joudou] (n) (See 杖術) form of martial art using a cane staff
派遣会社[はけんかいしゃ;はけんがいしゃ, hakenkaisha ; hakengaisha] (n) temporary staff recruitment agency; employment agency
社員食堂[しゃいんしょくどう, shainshokudou] (n) staff canteen
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
肱かけ椅子;肘掛け椅子;肘掛椅子;肱掛椅子;ひじ掛けいす;ひじ掛け椅子[ひじかけいす, hijikakeisu] (n) (1) armchair; chair with arm rests; (2) senior staff
金剛杖[こんごうづえ;こんごうじょう, kongoudue ; kongoujou] (n) pilgrim's staff
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
スタッフ[, sutaffu] (n,adj-no) (1) staff; (2) stuff; (P)
ステッキ[, sutekki] (n) (1) stick; (2) (m-sl) (magic) wand; staff; (P)
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency
定詰;定詰め[じょうづめ, joudume] (n,vs) (1) (obsc) permanent staff; permanent employee; service for a fixed period of time; (n) (2) (arch) (Edo era) a daimyo or feudal retainer who lived and; or served in Edo for a fixed period of time
局員[きょくいん, kyokuin] (n) clerk; (bureau, post-office) staff; (P)
平社員;ひら社員[ひらしゃいん, hirashain] (n) rank and file member of staff; ordinary employee; low-grade employee
幹部[かんぶ, kanbu] (n,adj-no) management; (executive) staff; leaders; leadership; top brass; upper echelons; (P)
手不足[てぶそく, tebusoku] (adj-na,n) shorthanded; understaffed
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff

staff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำคณะ[n. exp.] (ājān prajam) EN: faculty staff FR:
บริวาร[n.] (børiwān) EN: retainer ; staff FR:
ชาวคณะ[n. exp.] (chāo khana) EN: staff FR:
ห้องเจ้าหน้าที่[n. exp.] (hǿng jaonāt) EN: staff oom FR:
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าหน้าที่วัด[n. exp.] (jaonāthī wa) EN: temple staff FR:
จ่าสิบตรี (จ.ส.ต.)[n. prop.] (jā sip trī) EN: staff sergeant FR:
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kam) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
คณาจารย์[n.] (khanājān) EN: teaching staff ; body of teachers ; faculty FR: corps enseignant [m]
คณะทำงาน[n. exp.] (khana thamn) EN: working group ; working panel ; working party ; task force ; staff FR: groupe de travail [m]
คทา[n.] (khathā) EN: baton ; mace ; rod ; staff ; wand ; sceptor FR:
กองอำนวยการ[n. exp.] (køng amnūay) EN: administration ; staff FR: administration [f]
กองบังคับการอำนวยการ[n. exp.] (køng bangkh) EN: general staff division FR:
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กรมการ[n.] (krommakān) EN: government officer ; governmental administrative staff ; administrative staff of a local government FR:
กรมการอำเภอ[n.] (krommakān-a) EN: administrative staff of a district ; district official FR:
กรมการจังหวัด[n.] (krommakānja) EN: administrative staff of a township ; township official FR:
ลดจำนวนพนักงาน[v. exp.] (lot jamnūan) EN: reduce staff numbers FR: réduire les effectifs
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
มหาดเล็ก[n.] (mahātlek) EN: royal page ; officer of a royal or princely household ; officer of the prince's staff ; page FR: page [m] (anc.)
ไม้พลอง[n. exp.] (māi phløng) EN: boy scout staff ; quarterstaff FR:
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut FR: canne [f] ; bâton [m]
หมู่คณะ[n.] (mūkhana) EN: staff ; clique ; bloc ; organization FR:
เงินเดือนของพนักงาน[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: staff salary FR: salaire du personnel [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
ผีเสื้อจ่าคาม่า[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Orange Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าเล็ก[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Small Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่ามลายู[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Malay Staff Sergeant FR:
ผีเสื้อจ่าเซลล์ทึบ[n. exp.] (phīseūa jā ) EN: Staff Sergeant FR:
พลอง[n.] (phløng) EN: club ; cudge ; lathi ; staff ; boy scout staff ; quarterstaff FR: massue [f] ; gourdin [m] ; matraque [f] ; trique [f]
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phan) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers FR:
เสนาธิการ[n.] (sēnāthikān) EN: chief of staff ; chief of operations FR: chef d'état-major [m]
เสนาธิการทหาร[n. exp.] (sēnāthikān ) EN: Chief of Joint Staff FR:
เสนาธิการทหารอากาศ[n. exp.] (sēnāthikān ) EN: Chief of Staff of the Air Force FR:
เสนาธิการทหารบก[n. exp.] (sēnāthikān ) EN: Chief of Staff ; RTA FR:
ตะบอง[n.] (tabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]
ตระบอง[n.] (trabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]

staff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Admiralstab {m}naval staff
Bibliothekspersonal {n}library personnel; library staff
Bischofsstab {m}pastoral staff
Stabschef {m}chief of staff
Büropersonal {n}clerical staff
Dozenten {pl}training staff
Festangestellte {m,f}; Festangestellterregular member of staff
Auskunftspersonal {n}information staff
Minimalbesetzung {f}skeleton staff
Stammpersonal {n}permanent staff
Personalraum {m} | Personalräumestaff room | staff rooms
Aufsichtspersonal {n}supervisory staff
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Staffelei {f} | Staffeleien
Staffelung {f} | Staffelungen
Staffelung {f}; gestaffelte Anordnung
gestaffelter Preis; Staffelpreis {m}; Preisstaffel
Nachwuchs {m} (Firma)junior staff; trainees
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers
Ausstattung {f}; Ausstaffierung
Personal {n}staff; personnel
Personalabbau {m}staff reduction
Personalbedarf {m}staff requirement
Personaldecke {f}staffing level
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel
Runenstab {m}rune staff; rune stick
Mitarbeiterrufanlage {f}staff locator
Personalleiter {m}staff executive
Personalzeiterfassung {f}staff work time logging
Staffel {f}; Staffellauf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า staff
Back to top