ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sadhu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sadhu*, -sadhu-

sadhu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadhu (n.) พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)

sadhu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทชี ; ธชี[n.] (thachī) EN: sadhu FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sadhu
Back to top