ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sewing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sewing*, -sewing-

sewing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sewing (n.) การเย็บ See also: สิ่งที่เย็บ Syn. backstitching, stitching, tailoring
sewing machine (n.) จักรเย็บผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
sewing(โซ'อิง) n. การเย็บ,การเย็บจักร,สิ่งที่เย็บ,เส้นที่เย็บเล่ม, Syn. needlewark
English-Thai: Nontri Dictionary
sewing(n) การเย็บ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sewing machinesจักรเย็บผ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถีบจักร (v.) pedal a sewing machine
มาลากรรม (n.) handicraft of arranging and sewing flowers together See also: garland making
มาลากรรม (n.) handicraft of arranging and sewing flowers together See also: garland making
จักร (n.) sewing machine Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า
จักรเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร, เครื่องเย็บผ้า
เครื่องเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักรเย็บผ้า
เครื่องเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร
ตีนผี (n.) sewing machine´s component
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you little scamps get together, you're worse than a sewing circle.เมื่อคุณ scamps เล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ร่วมกันคุณจะเลวร้ายยิ่งกว่าวงกลมเย็บผ้า
No boogers, but right down the middle we have a little sewing needle.แต่ตรงกลาง เรามีเข็มเย็บผ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ
She was sewing a cap. A winter cap!- ขณะนางกำลังเย็บเสื้ออยู่
No, with the drapes, it was a sewing machine.แต่ม่าน ฉันใช้จักรเย็บ
Oh, the sewing store on Saticoy's got lace.ที่ร้านเย็บปักแถวนั้นมีค่ะ
Can you buy me a sewing machine? Please.แม่ซื้อจักรเย็บผ้าให้หนูหน่อยสิ...
Shin Chaegyung, I will buy you a new sewing machine.เอาเถอะน่า... แม่จะซื้อจักรเย็บผ้าใหม่ให้ลูกนะ...
Now is not the time to be discussing about the sewing machine.ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดถึงจักรเย็บผ้านะคะ!
What about me? You got sister a new sewing machine then I want a mp3 player.แล้วของผมล่ะ พ่อน่ะซื้อจักรเย็บผ้าตัวใหม่ให้พี่ ผมก็อยากได้เครื่องเล่น mp3 นะ
Let's say, a young boy growing up in Rhode Island with six brothers pretending to go to soccer when he was going to sewing class and reading Runway under the covers at night with a flashlight.หนุ่มน้อยที่โตมา ในโรดไอส์แลนด์ กับพี่น้องชาย 6 คน... ที่ทำทีเป็นซ้อมบอล ตอนอยู่ในห้องเย็บปัก... แอบอ่านรันเวย์ใต้ผ้าห่ม ตอนกลางคืนด้วยไฟฉาย
Just giving you that sewing room you always wand.Just giving you that sewing room you always wand.
Mr. Kevin O'Malley, sewing machine salesman.พนักงานขายจักรเย็บผ้า

sewing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缝缝连连[féng féng lián lián, ㄈㄥˊ ㄈㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 缝缝连连 / 縫縫連連] needlework; sewing and mending
缝纫机[féng rèn jī, ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ, 缝纫机 / 縫紉機] sewing machine
缝衣针[féng yī zhēn, ㄈㄥˊ ㄧ ㄓㄣ, 缝衣针 / 縫衣針] sewing needle

sewing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーイング[, so-ingu] (n) sewing
ソーイングセット[, so-ingusetto] (n) sewing kit; (P)
ミシン[, mishin] (n) sewing machine; (P)
ミシン糸[ミシンいと, mishin ito] (n) sewing cotton
ロックミシン[, rokkumishin] (n) overlock sewing machine (wasei
下縫い[したぬい, shitanui] (n,vs) basting; temporary sewing
縢り;縢がり[かがり, kagari] (n) sewing up; darning
縫い[ぬい, nui] (n) embroidery; sewing
裁ち縫い;裁縫い[たちぬい, tachinui] (n,vs) cutting and sewing
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
仮縫い[かりぬい, karinui] (n,vs) temporary sewing; basting
解き物;解物;ほどき物[ほどきもの;ときもの(解き物;解物), hodokimono ; tokimono ( toki mono ; kai mono )] (n) unsewing; clothes to be unsewn
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)

sewing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
จักร[n.] (jak) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
จักรเย็บผ้า[n. exp.] (jak yep phā) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
จุลกฐิน[n.] (junlakathin) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush FR:
เครื่องจักรสำหรับเย็บ[n. exp.] (khreūangjak) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
สิพนะ[n.] (sipphana) EN: sewing FR:
ถีบจักร[v.] (thīpjak) EN: pedal a sewing machine FR:
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: sewing machine' s component FR:
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak tha) EN: embroidery ; needlework ; sewing FR:

sewing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flickzeug {n}sewing kit; repair kit
Heftnadel {f}sewing needle
Nähmaschine {f}sewing machine
Nähnadel {f}sewing needle
Nähzeug {n}sewing kit
Nähkasten {m}sewing box
Zwirn {m}sewing cotton

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sewing
Back to top