ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speechless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speechless*, -speechless-

speechless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speechless (adj.) ไม่สามารถพูดได้ Syn. aphonic, inartculate, voiceless
speechlessness (n.) ความเงียบ Syn. hush, stillness, silence
English-Thai: HOPE Dictionary
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
speechless(adj) หมดคำพูด,พูดไม่ได้,ตื้นตัน,เงียบ,เป็นใบ้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอแข็ง (adv.) speechlessly See also: wordlessly, inarticulately
พูดไม่ถูก (v.) be speechless Syn. พูดไม่ออก
อ้ำอึ้ง (v.) be speechless Syn. นิ่ง, อึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm speechless myself.ฉันเองก็อึง้ พูดไม่ถูกเหมือนกัน
I told you they would be speechless with awe.ฉันบอกแล้วว่าเขาต้องหลงรักเราแน่
It makes me speechless to realize you didn't think that.ฉันพูดไม่ออก ฉันเข้าใจดี ที่คุณคิดแบบนี้
I'm speechless since I was once moved by that handkerchief.ฉันพูดไม่ออกจริงๆ ในเมื่อครั้งหนึ่ง ฉันรู้สึกซึ้งใจ โดยไอ้บ้าเช็ดหน้าผืนนั้น
I hand out the candles and we do a speechless protest.ฉันจะแจกเทียน และเราจะประท้วงด้วยวิธีใบ้
I know. I was speechless too.ฉันรู้ ฉันก็ดีใจจนพูดไม่ออกเหมือนกัน
I was speechless at first, too,ผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันในตอนแรก
I have never seen her speechless before.ฉันไม่เคยเห็นเธอพูดไม่ออกมาก่อน
I had endured all the speechless words. You bastard. You're really...ฉันพยายามอดทนมาตลอด จนกระทั่งถึงตอนนี้
Your ability to leave me speechless is unparalleled.นายทำให้ฉันอึ้งได้ตลอดจริง ๆ
You make me speechless when you're so brutally honest.ถ้าคุณพูดทุกอย่างที่คุณคิดออกมาแบบนั้น ฉันรู้สึกพูดไม่ออกเลยนะ
I am speechless because it is too ridiculous.ฉันพูดไม่ออกเพราะมันช่างไร้สาระ

speechless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
说不出话来[shuō bù chū huà lái, ㄕㄨㄛ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄞˊ, 说不出话来 / 說不出話來] speechless
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 嚄] stunned and speechless

speechless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おたおた[, otaota] (adv,n,vs) (on-mim) shocked speechless
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue
絶句[ぜっく(P);ぜく(ok), zekku (P); zeku (ok)] (n,vs) (1) being lost for words; becoming speechless; (2) (See 五言絶句,七言絶句) jueju (Chinese quatrain with lines of either five or seven syllables); (P)

speechless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้ำอึ้ง[adj.] (am-eung) EN: speechless ; stammering ; hemming and hawing FR:
อึกอัก[adj.] (euk-ak) EN: speechless ; at a loss for something to say FR: sans voix
อึก ๆ อัก ๆ = อึกๆ อักๆ[X] (euk-euk ak-) EN: speechless FR:
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent FR: être interdit ; être interloqué
อึ้ง[adj.] (eung) EN: speechless ; dum FR: interdit ; sans voix ; interloqué
กระอึกกระอัก [adj.] (kra-eukkra-) EN: hesitant ; reluctant ; speechless FR: hésitant
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
พูดไม่ออก[v. exp.] (phūt mai øk) EN: be speechless ; be stunned ; not know what to say ; be unable to say anything FR:
ตันคอหอย[v. exp.] (tan khøhøi) EN: be choked ; be speechless FR:
ตื้นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless FR: accablé
ตื้นตันใจ[adj.] (teūntanjai) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless FR: émouvant ; sentimental
คอแข็ง[adv.] (khøkhaeng) EN: speechlessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speechless
Back to top