ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

street

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *street*, -street-

street ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
street (n.) ถนน See also: ถนนหนทาง Syn. avenue, lane, road
street (n.) ตึกอาคารตามถนน
street (n.) คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน
street (adj.) ใกล้ถนน See also: บนถนน, ของถนน, ในถนน
street child (n.) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง See also: เด็กจรจัด, เด็กข้างถนน Syn. homeless, orphan
street fight (n.) มวยหมู่ Syn. fight, rumble
street lamp (n.) ไฟทาง
street people (sl.) คนไร้ที่อยู่อาศัย See also: คนไร้บ้าน, คนอาศัยนอนตามถนน, คนจรจัด, คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
street vendor (n.) คนขายของตามถนน
streetcar (n.) รถตามถนน Syn. tram, trolley car, bus
streetlamp (n.) ไฟทาง Syn. streetlight
streetlight (n.) ไฟทาง Syn. street lamp
streetwalker (n.) โสเภณีที่หาแขกอยู่ตามถนน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. prostitute, strumpet, whore
streetwise (adj.) ซึ่งเอาตัวรอดได้ในสังคมเมือง (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
street(สทรีท) n. ถนน,ทางสำคัญ,ทางหลัก,บุคคลตามถนน. adj. เกี่ยวกับถนน, Syn. avenue,road,passage
streetcar(สทรีท'คาร์) n. รถรางที่วิ่งตามถนน,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. trolley car or trolley bus
streetgirl(สทรีท'เกิร์ล) n. หญิงโสเภณี
streetwalker(สทรีท'วอคเคอะ) n. โสเภณีตามถนน., See also: streetwalking n., Syn. prostitute
English-Thai: Nontri Dictionary
street(n) หนทาง,ถนน,ทางรถ
streetcar(n) รถราง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
street bookมีความหมายเหมือนกับ situation index [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Street artศิลปะบาทวิถี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนนหนทาง (n.) street See also: road Syn. ถนน, หนทาง
เกาะกลาง (n.) street isle See also: traffic island
เกาะกลางถนน (n.) street isle See also: traffic island Syn. เกาะกลาง
โคมไฟถนน (n.) street lamp See also: street light
ไฟถนน (n.) street lamp See also: street light
ป้ายชื่อถนน (n.) street sign showing the name of the street
ปากซอย (n.) entrance to the sidestreet See also: mouth of the sideroad Syn. ปากตรอก
หัวถนน (n.) beginning of a street/road Syn. หัวมุมถนน, หัวมุม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนจำนวนมากมายบนท้องถนน
There's a good art gallery on Eight Streetมีหอศิลป์ที่ดีแห่งหนึ่งที่ถนนแปด
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
There was quite a large crowd in the streetมีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา
The lady across the street looked right in the open window and saw the stabbing.ผู้หญิงข้ามถนนมองขวาในหน้าต่างที่เปิดอยู่และเห็นแทง
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
Power to use against us... with the army the Pentagon trains... and the tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}อำนาจที่จะใช้กับเรา ... {\cHFFFFFF}กับกองทัพที่เพนตากอนรถไฟ ... {\cHFFFFFF}และรถถังที่วอลล์สตรีทขาย
The tanks... that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ถัง ... ที่วอลล์สตรีทขาย
Well, American aggression, warmongering, tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ดีอเมริกันก้าวร้าว {\cHFFFFFF}กระหาย, {\cHFFFFFF}รถถังที่วอลล์สตรีทขาย
If you do it well, you need never hang around on street corners again.ถ้าคุณทำมันได้ดีฉันสัญญาว่า คุณต้องไม่เคย ป้วนเปี้ยนที่มุมถนนที่เคยอีก ครั้ง
Hey... 100 buttonmen on the street 24 hours a day.เฮ้ ... 100 buttonmen บนถนนตลอด 24 ชั่วโมง
Then one day I was just walking down the street and I heard a voice behind me say "Reach for it, mister!" I spun around.วันนึง... ...ฉันเดินเล่นไปตามถนน ได้ยินเสียงจากข้างหลังว่า ..."ยกมือขึ้น!" ฉันหันไป
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้

street ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唤头[huàn tou, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄡ˙, 唤头 / 喚頭] bell or gong used by street peddlers, barbers etc to attract attention
唐宁街[Táng níng jiē, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ, 唐宁街 / 唐寧街] Downing Street (London)
摊商[tān shāng, ㄊㄢ ㄕㄤ, 摊商 / 攤商] stall-keeper; street pedlar
流浪儿[liú làng ér, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄦˊ, 流浪儿 / 流浪兒] street urchin; waif
清道夫[qīng dào fū, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄈㄨ, 清道夫] street cleaner; garbage collector
路灯[lù dēng, ㄌㄨˋ ㄉㄥ, 路灯 / 路燈] street lamp; street light
食品摊[shí pǐn tān, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄊㄢ, 食品摊 / 食品攤] street vendor's stall
华尔街日报[Huá ěr jiē Rì bào, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 华尔街日报 / 華爾街日報] Wall Street Journal
转角[zhuǎn jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 转角 / 轉角] bend in a street; corner; to turn a corner
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, 康衢] through street; thoroughfare
岐路灯[qí lù dēng, ㄑㄧˊ ㄌㄨˋ ㄉㄥ, 岐路灯 / 岐路燈] Lamp in side-street (c. 1777), novel by Qing dynasty writer Li Lüyuan 李綠園|李绿园
大道[dà dào, ㄉㄚˋ ㄉㄠˋ, 大道] main street
街上[jiē shang, ㄐㄧㄝ ㄕㄤ˙, 街上] on the street
[mò, ㄇㄛˋ, 陌] raised path; street
大街[dà jiē, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, 大街] street; main street
[jiē, ㄐㄧㄝ, 街] street
街灯[jiē dēng, ㄐㄧㄝ ㄉㄥ, 街灯 / 街燈] streetlight
街道[jiē dào, ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ, 街道] street
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, 街头 / 街頭] street
马路[mǎ lù, ㄇㄚˇ ㄌㄨˋ, 马路 / 馬路] street; road
华尔街[Huá ěr jiē, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄐㄧㄝ, 华尔街 / 華爾街] Wall Street
夹道欢迎[jiā dào huān yíng, ㄐㄧㄚ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄢ ˊ, 夹道欢迎 / 夾道歡迎] to line the streets in welcome

street ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
カラーギャング[, kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion)
シャカシャカパンツ[, shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion)
シャカパン[, shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion)
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices)
ストリートギャング[, sutori-togyangu] (n) street gang
ストリートチルドレン[, sutori-tochirudoren] (n) street children
ストリートファーニチャー[, sutori-tofa-nicha-] (n) street furniture
ストリートファーニチュア[, sutori-tofa-nichua] (n) street furniture
フランスデモ[, furansudemo] (n) large street demonstration (wasei
フリート街[フリートがい, furi-to gai] (n) Fleet Street
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
仲見世通り[なかみせどおり, nakamisedoori] (n) shopping street in the precincts of a shrine (temple)
十字街[じゅうじがい, juujigai] (n) crossroads; street crossing
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por
大路[おおじ, ooji] (n) (arch) main street (esp. in a capital)
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker
大道演説[だいどうえんぜつ, daidouenzetsu] (n) street (soapbox) oratory; stump oratory
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian)
市中銀行[しちゅうぎんこう, shichuuginkou] (n) commercial bank; city bank; private bank; high street bank
市井の出来事[しせいのできごと, shiseinodekigoto] (n) events on the street
市街戦[しがいせん, shigaisen] (n) street fighting; urban warfare
広小路[ひろこうじ, hirokouji] (n) a (wide) main street
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P)
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P)
棒手振り;棒手振[ぼてふり, botefuri] (n) (obsc) Edo-era street merchant who carried wares hanging from a pole, hawking them in the street
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl
熊さん八っつあん;熊さん八つあん[くまさんはっつあん, kumasanhattsuan] (n) the average Joe; the man in the street
舗道;鋪道[ほどう, hodou] (n) pavement; paved street
行き来(P);行来;往き来[いきき(P);ゆきき, ikiki (P); yukiki] (n,vs) (1) coming and going; keeping in touch; visiting each other; (2) street traffic; highway; (P)
街灯(P);街燈(oK)[がいとう, gaitou] (n) street light; (P)
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay
街頭演説[がいとうえんぜつ, gaitouenzetsu] (n) street oratory; soapbox speech
街頭犯罪[がいとうはんざい, gaitouhanzai] (n) street crime
裏通り(P);裏通(io)[うらどおり(P);うらとおり(ik), uradoori (P); uratoori (ik)] (n) side street (often parallel to a main street); back street; alley; (P)
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head
[つじ, tsuji] (n,adj-f) intersection; crossing; crossroad; street corner; street; (P)
辻相撲[つじずもう, tsujizumou] (n) (1) amateur sumo wrestling on a street corner or on an empty field (esp. in autumn); (2) sumo wrestling show in a roadside tent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
街路アドレス[がいろアドレス, gairo adoresu] street address
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まち, machi] Thai: ย่าน English: street

street ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารข้างถนน[n. exp.] (āhān khāng ) EN: street food FR: cuisine de rue [f]
เด็กแว้น[n. exp.] (dek waēn) EN: street motorcycle racers ; biker gang ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
จราจร[n.] (jarājøn) EN: traffic ; street traffic FR: circulation [f] ; circulation routière [f] ; trafic [m]
ข้ามถนน[v. exp.] (khām thanon) EN: cross the street FR: traverser la rue ; traverser la chaussée
ข้างถนน[n.] (khāng thano) EN: roadside ; street FR:
โคมไฟถนน[n. exp.] (khōm fai th) EN: street lamp ; street light FR: lampadaire [m]
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
กลางถนน[adv.] (klāng thano) EN: in the middle of the street FR: au milieu de la rue
กลุ่มแว้น[n. exp.] (klum waēn) EN: street motorcycle racers ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road FR: chemin [m] ; passage [m]
มรรค[n.] (mak) EN: way ; path ; course ; street ; road FR: chemin [m]
มุมถนน[X] (mum thanon) EN: corner ; street corner FR: coin (de la rue) [m]
หนูบ้าน[n. exp.] (nū bān) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูนอร์เวย์[n. exp.] (nū Nøwē) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูสีน้ำตาล[n. exp.] (nū sī nāmtā) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูท่อ[n. exp.] (nū thø) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
ป้ายชื่อถนน[n. exp.] (pāi cheū th) EN: street sign FR: plaque indicatrice du nom de rue [f]
ไปตามถนน[v. exp.] (pai tām tha) EN: go down the street ; walk along the street FR: suivre la route ; longer la route ; circuler sur la voie publique
ป้ายถนน[n. exp.] (pāi thanon) EN: street name plate FR: plaque de rue [f]
ปากถนน[n. exp.] (pāk thanon) EN: upper end of the street FR: entrée de la rue
ปากถนน[X] (pāk thanon) EN: at the beginning of the street FR: à l'entrée de la rue
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth ; kiosk FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f] ; kiosque [m]
แผนที่ถนน[n. exp.] (phaēnthī th) EN: road map ; street map FR: plan [m] ; carte [f]
ร้องเพลงเปิดหมวก[v. exp.] (røngphlēng ) EN: be a street singer FR: être chanteur de rue
สามัญชน[n.] (sāmanchon) EN: ordinary people ; folk ; commoner ; people ; common people ; the ordinary man ; the common man ; the man in the street FR: gens ordinaires [fpl]
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley ; back street ; side street FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ตายข้างถนน[v. exp.] (tāi khāng t) EN: die in the street ; die in the gutter FR:
ตลาดนัด[n.] (talātnat) EN: weekly market ; market fair ; weekend market ; free market ; occasional market ; morning market ; Sunday market ; street market FR: marché hebdomadaire [m] ; foire [f]
ถนน[n.] (thanon) EN: street ; road ; avenue ; boulevard ; way FR: rue [f] ; route [f] ; chaussée [f] ; avenue [f] ; chemin [m] ; voie publique [f]
ถนนหนทาง[n. exp.] (thanon hont) EN: street ; road ; way FR: rue [f] ; route [f]
ถนนคนเดิน[n. exp.] (thanon khon) EN: pedestrian street ; walking street FR: rue piétonne [f] ; rue piétonnière [f]
ถนนสายหลัก[n. exp.] (thanon sāi ) EN: main road ; main street FR: route principale [f]
ถนนใหญ่[n. exp.] (thanon yai) EN: boulevard ; main street ; main road FR: route principale [f] ; boulevard [m]
วิ่งตัดข้ามถนน[v. exp.] (wing tat kh) EN: run across the street FR: traverser la rue en courant
ฉกชิงวิ่งราว[n. exp.] (chokching w) EN: street-snatching FR:
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
เกลื่อนถนน[xp] (kleūoen tha) EN: all over the streets FR: plein la rue ; plein les rues

street ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street
Kopfsteinpflasterstraße {f} | eine Gasse mit Kopfsteinpflasterncobbled street | a cobbled street
Hauptstraße {f}high street; main street
Hausnummer {f}house number; number of the house; street number
Spielstraße {f}play street
Einbahnstraße {f}one-way street; oneway
Sackgasse {f}dead-end street; dead end
Straße {f} (in Adresse)street address
Straßenbeleuchtung {f}street lighting
Straßenhändler {m}street hawker
Straßenkampf {m}street fighting
Straßenkehrer {m}street sweeper
Straßenreinigung {f}street cleaning
Straßensammlung {f}street collection
Straßenschlacht {f}street battle
Straßenverzeichnis {n}street directory
Verkehrsinsel {f}street refuge
Bahngleis {n} (Straßenbahn)tram line [Br.]; streetcar line [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า street
Back to top