ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salubrious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salubrious*, -salubrious-

salubrious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salubrious (adj.) ซึ่งเป็นที่ต้องการ See also: ซึ่งเป็นที่นับถือ
salubrious (adj.) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ See also: ซึ่งส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthy, sanitary
salubriousness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthfulness, healthiness Ops. unhealthiness
English-Thai: HOPE Dictionary
salubrious(ซะลู'เบรียส) adj. ส่งเสริมสุขภาพ,มีสุขภาพแข็งแรง, See also: salubriousness n. salubrity n., Syn. healthful,wholesome
English-Thai: Nontri Dictionary
salubrious(adj) เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,มีสุขภาพดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
salubrious; sanatory-ส่งเสริมอนามัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a salubrious experience!What a salubrious experience!
The stresses of power often have this insalubrious effect.ความเครียดจากการมีอำนาจ มักจะทำ ให้เกิดผลต่อสุขอนามัย

salubrious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不健全[ふけんぜん, fukenzen] (adj-na,n) morbid; unhealthful; insalubrious

salubrious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit {f}salubriousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salubrious
Back to top