ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soldiery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soldiery*, -soldiery-

soldiery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soldiery (n.) กลุ่มทหาร See also: อาชีพทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
soldiery(โซล'จะรี) n. เหล่าทหาร,หมู่ทหาร,กองทหาร,การฝึกฝนทางทหาร,อาชีพทางทหาร,ความเชี่ยวชาญทางทหาร, Syn. soldiers
English-Thai: Nontri Dictionary
soldiery(n) กองทหาร,วิชาการทหาร,เหล่าทหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soldiery
Back to top