ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shareholder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shareholder*, -shareholder-

shareholder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shareholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. bondholder, sharer, stockholder
English-Thai: HOPE Dictionary
shareholder(แชร์'โฮลเดอะ) n. ผู้ถือหุ้น,ผู้ถือหลักทรัพย์
English-Thai: Nontri Dictionary
shareholder(n) ผู้ถือหุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shareholderผู้ถือหุ้น [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น
It's tough you know they're putting some taxpayer shareholder money into helping and who can say?มันเป็นเรื่องยาก คุณก็รู้ พวกเขาเอาเงินภาษีบางส่วนของผู้ถือหุ้นไปทำสังคมสงเคราะห์ แล้วใครจะว่าอะไรได้?
You're a major shareholder in yamagato industries.คุณเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมยามากาโตะ
Garsik has his shareholder meeting in 10 days.การ์ซิคจะประชุมผู้ถือหุ้นในอีกสิบวัน
Because he's going to lose the shareholder suit against patty hewes.เพราะเขาจะแพ้แพตตี้ ฮิวส์ คดีผู้ถือหุ้นฟ้องเรา
I found a UNR shareholder who's willing to sue the company.ฉันพบผู้ถือหุ้นยูเอ็นอาร์ที่ต้องการฟ้องบริษัท
Frobisher is the only shareholder who is willing to sue right now.โฟรบิเช่อร์เป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวที่อยากฟ้อง
But the basis for her, uh, shareholder suit was the plunge in unr's stock price.แต่โดยพื้นฐานของเธอแล้ว,เออ, ผู้ถือหุ้นยังเชื่อในราคาหุ้นของUNR
Do you know who the biggest shareholder is?รู้มั้ยใครคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด
I'm a major shareholder of his.ฉันเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของเค้านะ
The CEO and largest shareholder of GML Korea has 3 stars. (slang for 3 time convicted criminal)กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด ของ GML เกาหลี คือร้อยโทที่ถูกย้ายมา
Oh, now that you mention it, there's a little item in your shareholder letter about the search for a new corporate headquarters.โอ้ ตอนนี้คุณพูดถึงมัน มีอะไรเล็กๆน้อยๆให้จดหมายหุ้นส่วน ที่เกี่ยวกับการหาสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหม่

shareholder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor

shareholder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
株主代表訴訟[かぶぬしだいひょうそしょう, kabunushidaihyousoshou] (n) shareholder lawsuit
株主投票[かぶぬしとうひょう, kabunushitouhyou] (n) shareholder vote
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability
株主[かぶぬし, kabunushi] (n) shareholder; stockholder; (P)
株主間協定書[かぶぬしかんきょうていしょ, kabunushikankyouteisho] (n) shareholders agreement
筆頭株主[ひっとうかぶぬし, hittoukabunushi] (n) biggest shareholder; largest stockholder
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers)

shareholder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ถือหุ้น[n. exp.] (phūtheūhun) EN: shareholder FR: actionnaire [m] ; porteur (d'actions) [m]
ผู้ถือหุ้นบริษัท[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: shareholder FR: actionnaire [m] ; porteur (d'actions) [m]
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: major shareholder FR: actionnaire majoritaire [m]
ผู้ถือหุ้นรายย่อย[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: minor shareholder FR: actionnaire minoritaire [m]
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
ส่วนของผู้ถือหุ้น[n. exp.] (suan khøng ) EN: shareholders' equity FR:

shareholder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptaktionär {m}principal shareholder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shareholder
Back to top