ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steal*, -steal-

steal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steal (vi.) ขโมย
steal (vt.) ขโมย
steal a glance at (idm.) แอบชำเลืองมอง See also: แวบมอง, มองแวบหนึ่ง
steal a march on (idm.) ชิงกระทำบางสิ่งก่อน (คนอื่น) เพื่อความได้เปรียบ See also: ชิงลงมือก่อน
steal away (phrv.) แอบหลบออกไป See also: แอบออกไป, แอบหนีไป
steal from (phrv.) ขโมยจาก
steal livestock (vi.) ขโมยปศุสัตว์
steal livestock (vt.) ขโมยปศุสัตว์
steal over (phrv.) ค่อยๆ แผ่กระจาย See also: ค่อยๆ แผ่ปกคลุม
steal up on (phrv.) ค่อยๆ เคลื่อนเข้าใกล้ See also: ค่อยๆ แอบเข้าใกล้ Syn. creep up on, sneak up on
stealing (n.) การแย่งชิง Syn. plundering
stealth (n.) การทำลับๆ
stealthily (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ Syn. sneakingly, surreptitiously Ops. forthright, straightforward
stealthily (adv.) อย่างลับๆ ล่อๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างแอบซ่อน Syn. furtively
stealthy (adj.) ซึ่งแอบทำลับๆ
stealthy pursuer (n.) ผู้เดินย่องตาม
stealthy pursuit (n.) การเดินย่องเข้าใกล้ See also: การเดินย่องตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
steal(สทีล) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลักลอบ,ชิง,แอบเอาไป,แอบหยิบเอา n. สิ่งที่ถูกขโมย,สิ่งที่ได้มาด้วยราคาถูกกว่าราคาจริง,การต่อรอง -stealer n., Syn. pilfer,rob,take,filch
stealing(สทีล'ลิง) n. การขโมย,ของโจร,การแอบทำ, Syn. theft,embezzlement
stealth(สเทลธฺ) n. วิธีการลับ ๆ ,พฤติการณ์ลับ,การแอบทำ., See also: stealthful adj. stealthly adv. stealthless adj. -S.subterfuge,furtiveness
stealthy(สเทล'ธี) adj. ลึกลับ,แอบทำ,แอบ ๆ ซ่อน ๆ, See also: stealthily adv. stealthiness n., Syn. covert,sly,sneak,furtive
English-Thai: Nontri Dictionary
steal(vt) ขโมย,ฉกชิง,แอบ,หลบซ่อน
stealth(n) การลอบทำ,พฤติการณ์ลับ,การลักลอบ
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stealing childrenการลักพาเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของโจร (n.) steal See also: stolen goods Syn. ของร้อน
ขโมย (v.) steal See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize Syn. ลัก, ลักขโมย
ดอด (v.) steal See also: go stealthily, do secretly, do covertly, sneak in/away Syn. แอบ, ด้อม, แวบ, ย่อง, เดินหลบ, แอบไป, หลบฉาก
มลัก (v.) steal Syn. ลัก, ลอบ, ขโมย
ลัก (v.) steal See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize Syn. ลักขโมย
ลัก (v.) steal Syn. ลอบ, ขโมย
ลัก (v.) steal See also: rob Syn. ขโมย, ปล้น
ลักขโมย (v.) steal See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize Syn. ลัก
ลักขโมย (v.) steal See also: pilfer, thieve, commit larceny, pinch, lift, nick Syn. ขโมย
ลักทรัพย์ (v.) steal See also: pilfer, thieve, commit larceny, pinch, lift, nick Syn. ขโมย, ลักขโมย
เดินหลบ (v.) steal See also: go stealthily, do secretly, do covertly, sneak in/away Syn. แอบ, ด้อม, แวบ, ย่อง, แอบไป, หลบฉาก
แอบไป (v.) steal See also: go stealthily, do secretly, do covertly, sneak in/away Syn. แอบ, ด้อม, แวบ, ย่อง, เดินหลบ, หลบฉาก
โจรกรรม (v.) steal See also: rob Syn. ลัก, ขโมย, ปล้น
การขโมย (n.) stealing See also: theft Syn. การลักขโมย
การลัก (n.) stealing See also: theft, pilferage, robbery Syn. การขโมย, การลักขโมย
การลักขโมย (n.) stealing See also: theft, pilferage, robbery Syn. การขโมย
การลักขโมย (n.) stealing See also: theft
ผลุบๆโผล่ๆ (adv.) stealthily See also: furtively Ops. เปิดเผย
ลอบ (adv.) stealthily See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly Syn. แอบ
ลอบ (adv.) stealthily See also: secretly, furtively, sneakily, on the sly Syn. แอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one would steal from the old man... ... but it's better to take the sail and lines home... ... as the dew was bad for them.ไม่มีใครจะขโมยจากคนเก่า แต่มันจะดีกว่าที่จะใช้เรือและ หนักที่บ้านเป็นเส้นน้ำค้างไม่ เป็นผลดีสำหรับมัน
They'd steal it if I left it outside.พวกเขาจะขโมยมันถ้า- ฉันทิ้งมันไว้ข้างนอก
Took you this long to steal our secrets?เอาคุณยาวนี้เพื่อขโมยความลับ ของเราหรือไม่
How long does it take for your people to steal ours?ใช้เวลานานแค่ไหน สำหรับคนที่คุณจะขโมยของ เรา?
You were caught trying to steal the Sankara Stones.คุณถูกจับพยายามที่จะขโมยหินสันการา
He didn't steal the emeralds. They were there when he became king.เขาไม่ได้ขโมยมรกต เขาแค่เป็นกษัตริย์
Buttercup is marrying Humperdinck in a little less than half an hour, so all we have to do is get in, break up the wedding, steal the princess, make our escape.ดังนั้น พวกเราต้องเข้าไปข้างใน ทำลายงานแต่งงาน ลักพาตัวเจ้าหญิง แล้วหนีออกมา ...
If you want one so bad, steal a big one for yourself.ถ้านายอยากได้นัก ก็ไปขโมยเอาเองสักคันสิวะ
Tomorrow I'll steal you another.พรุ่งนี้ ผมจะขโมยดอกใหม่ ให้คุณ.
By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo... moving through Idlewild Airport... and believe me, we tried to steal every bit of it.ในเวลานั้นที่ผมโตขึ้น มีสินค้าปีละ3หมื่นล้าน ขนส่งผ่าน สนามบินอิเดิลไวด์ และเชื่อผมเถอะ เราพยายามจะขโมยมันทุกอย่าง
Don't worry about that. Nobody's going to steal that here.ไม่ต้องห่วงน่า ไม่มีใครมาขโมยในนี้หรอก
What he was supposed to do was steal the panel truck... and afterwards compact it by a friend of ours out in Jersey.จริงๆแล้ว ที่เขาต้องทำคือจี้รถบรรทุก และหลังจากนั้น เพื่อนเราจัดการต่อที่เจอร์ซี่

steal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙, 悄悄地] gently; softly; stealthily
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, 偷偷] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly
偷窃[tōu qiè, ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ, 偷窃 / 偷竊] steal; theft
[dào, ㄉㄠˋ, 盗 / 盜] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber
盗窃[dào qiè, ㄉㄠˋ ㄑㄧㄝˋ, 盗窃 / 盜竊] steal

steal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P)
スティール[, sutei-ru] (n) steal
ディレードスチール[, deire-dosuchi-ru] (n) delayed steal
人気をさらう;人気を掠う;人気を攫う[にんきをさらう, ninkiwosarau] (exp,v5u) to capture all the popularity; to steal the show; to upstage
儲け物;儲物;もうけ物[もうけもの, moukemono] (n) good bargain; a find; godsend; a steal
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
剥る[へずる, hezuru] (v5r,vt) to pilfer; to steal a portion
忍び入る[しのびいる, shinobiiru] (v5r,vi) to steal or sneak or slip into
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed
忍び込む;忍込む[しのびこむ, shinobikomu] (v5m,vi) to creep in; to steal in
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer)
盗心[とうしん, toushin] (n) propensity to steal
こそこそ[, kosokoso] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) (See こっそり) sneakily; move stealthily; (P)
こっそり[, kossori] (adv-to) (on-mim) (See こそこそ) stealthily; secretly; (P)
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out
サイクルスチール[, saikurusuchi-ru] (n) {comp} cycle stealing
ステルス[, suterusu] (n) stealth; (P)
ステルスコールバック[, suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback
ステルスブイラム[, suterusubuiramu] (n) {comp} Stealth VRAM
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber
パクる[, paku ru] (v5r) (1) to steal; to rip off; to nick; to filch; to pinch; (2) to arrest; to pinch; to nab
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for
ホームスチール[, ho-musuchi-ru] (n) stealing home in baseball (wasei
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
乗り逃げ;乗逃げ[のりにげ, norinige] (n) stealing a ride; stolen ride
人目を掠めて[ひとめをかすめて, hitomewokasumete] (exp) on the sly; by stealth
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P)
奪う[うばう, ubau] (v5u,vt) to snatch away; to dispossess; to steal; (P)
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line
引っ手繰る[ひったくる, hittakuru] (v5r,vt) to snatch (steal) from
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
忍びやか[しのびやか, shinobiyaka] (adj-na,n) stealthy; secret
忍び足[しのびあし, shinobiashi] (n) stealthy steps; soft steps
忍術[にんじゅつ, ninjutsu] (n) {MA} ninjutsu (fighting art of the ninja); ninja skills in secrecy, stealth and combat techniques
抜き足;抜足;ぬき足[ぬきあし, nukiashi] (n) (See 差し足・1) stealthy footsteps
抜き足差し足;抜足差足[ぬきあしさしあし, nukiashisashiashi] (exp) stealthy footsteps; walking on tiptoe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM

steal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบไป[v. exp.] (aēp pai) EN: steal FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on FR:
ด้อม[v.] (dǿm) EN: snoop (around) ; steal (into a place) ; act furtively ; bob FR:
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away FR: se glisser ; se faufiler
จิ๊ก[v.] (jik) EN: steal little things FR:
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขโมยดู[v. exp.] (khamōi dū) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; glance furtively ; peek ; peep FR: regarder furtivement ; regarder à la dérobée
ขโมยเงิน[v. exp.] (khamōi ngoe) EN: steal money FR: voler de l'argent ; dérober de l'argent
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: sneak ; steal into a woman's room ; creep into a woman's room FR:
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: steal in ; slip in ; sneak FR:
ลักขโมย[v. exp.] (lak khamōi) EN: steal FR:
ลักลอบ[v.] (lakløp) EN: steal FR: subtiliser
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny FR: commettre un vol
ลอบ[v.] (løp) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal FR: agir subrepticement
งัดแงะ[v. exp.] (ngat ngae) EN: break in to steal ; prise FR: forcer
ไถยจิต[n.] (thayajit) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
เถย-[pref.] (thoēiya-) EN: steal FR:
เถยเจตนา[n.] (thoēiyajētt) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
เถยจิต[n.] (thoēiyajit) EN: intention to steal FR: intention de voler [f]
ยกเค้า[v.] (yokkhao) EN: steal everything ; burgle FR: prendre ses cliques et ses claques
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
การลักขโมย[n. exp.] (kān lak kha) EN: theft ; stealing FR:
ลับ ๆ = ลับๆ[adv.] (lap-lap) EN: stealthily FR:
ลับล่อ ; ลับ ๆ ล่อ ๆ[adv.] (laplø ; lap) EN: stealthily FR:
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate FR: s'esquiver ; s'échapper
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: pickpocket ; sticky-fingered stealer ; thief FR: voleur [m]
โรคชอบหยิบฉวย[n. exp.] (rōk chøp yi) EN: kleptomania ; pathological stealing FR: cleptomanie [f] ; kleptomanie [f]
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly FR: marcher sur la pointe des pieds

steal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tarnkappenbomber {m} [mil.]Stealth bomber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steal
Back to top