ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

second-rate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *second-rate*, -second-rate-

second-rate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
second-rate (idm.) ด้อย See also: ด้อยคุณภาพ
second-rate (adj.) ชั้นรอง See also: ด้อยคุณภาพ, ปานกลาง, ชั้นสอง Syn. inferior, imperfect
second-rateness (n.) ความด้อยคุณภาพ
second-rater (n.) สิ่งที่เป็นชั้นรอง See also: สิ่งที่ด้อยคุณภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
second-rate(เซค'เคินเรท) adj. ชั้นสอง,ชั้นรอง,ด้อยคุณภาพ,ปานกลาง, See also: second-rateness n. second-rater n., Syn. second-class
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not risking your life on some second-rate doctor.ชั้นไม่ยอมเอาชีวิตเธอมาเสี่ยง กับหมดเกรดต่ำแบบนี้
I'm not risking your life on some second-rate doctor.I'm not risking your life on some second-rate doctor.
Double doctors should not do their residencies at second-rate hospitals.หมอดีกรี2ใบไม่ควรทำงานอยู่ในรพ.ระดับล่าง
It's only a second-rate news agency, it's a miracle it's still running.มันเป็นเพียงสำนักข่างระดับสอง, เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่มันยังดำเนินงานอยู่ได้
Eun Jo has been running around looking for second-rate financing.อึนโจกำลังหาทางกู้เงินนอกระบบอยู่
Show some respect, you second-rate alchemists.เคารพกันบ้าง พวกนักแปรธาตุชั้นสอง
Praying that one day they'll look like a second-rate version of me.ภาวนาว่าจะเป็นแบบฉันได้สักครึ่งก็ยังดี
You'll always be second-rate.นายหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด
Even N.Y.U. Minions very second-rate.ขนาดคนสนิท ยังเป็นพวกไม่มีหน้ามีตา
You owe me commission on $54,000 worth of second-rate, knock-off, gray-market, off-brand, overpriced equipment, you son of a bitch.ค่านายหน้าขายของ สับปะรังเค เก๊ห่วยแตก!

second-rate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二号人物[èr hào rén wù, ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ˋ, 二号人物 / 二號人物] second best person; second-rate person
二等[èr děng, ㄦˋ ㄉㄥˇ, 二等] second class; second-rate

second-rate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二の町[にのまち, ninomachi] (n) inferior; second-rate
二流[にりゅう, niryuu] (n,adj-no) second-rate; inferior; (P)

second-rate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
โท[adj. num.] (thō) EN: second ; second-grade ; second-rate ; minor FR: deuxième ; de deuxième classe ; du deuxième degré ; secondaire

second-rate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweite Wahl {f}second-rate quality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า second-rate
Back to top