ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

souse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *souse*, -souse-

souse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
souse (vt.) ดอง Syn. pickle, marinate
souse in (phrv.) แช่ใน See also: ชุ่มด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
English-Thai: Nontri Dictionary
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด
A fool. A loser. A hopeless souse!เป็นคนบ้า พ่ายแพ้ สิ้นหวัง

souse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control
一卵性双生児[いちらんせいそうせいじ, ichiranseisouseiji] (n) identical twins
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior
二卵性双生児[にらんせいそうせいじ, niranseisouseiji] (n) fraternal twins
仮想専用網[かそうせんようもう, kasousenyoumou] (n) {comp} virtual private network
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] (n) {comp} virtual connection
僧籍[そうせき, souseki] (n) {Buddh} priesthood
共同創設者[きょうどうそうせつしゃ, kyoudousousetsusha] (n) co-founder
創製[そうせい, sousei] (n,vs) invention; origination; discovery
双星[そうせい, sousei] (n) amphiaster; diaster
同窓生[どうそうせい, dousousei] (n) alumni; alumnus; schoolmate
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] (n) gross national product; GNP; (P)
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead
実質国民総生産[じっしつこくみんそうせいさん, jisshitsukokuminsouseisan] (n) gross real national product; real GNP; RGNP
層積雲[そうせきうん, sousekiun] (n) stratocumulus
帰巣性[きそうせい, kisousei] (n) homing instinct
打っ掛ける;ぶっ掛ける;打っかける[ぶっかける, bukkakeru] (v1,vt) to dash (e.g. liquid on someone's face); to slosh; to splash; to souse; to pour
早成[そうせい, sousei] (n,adj-no) early completion; maturing early; precocious
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] (n) {comp} hierarchy of name of corporate body
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity
皮相浅薄[ひそうせんぱく, hisousenpaku] (n,adj-na) shallow and unwise; superficial and thoughtless
瞑想生活[めいそうせいかつ, meisouseikatsu] (n) contemplative life; life of meditation
結合双生児[けつごうそうせいじ, ketsugousouseiji] (n) conjoined twins
護送船[ごそうせん, gosousen] (n) ship's convoy
護送船団[ごそうせんだん, gosousendan] (n) (armed) convoy
送籍[そうせき, souseki] (n,vs) transfer of legal domicile
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] (n) {comp} hierarchical constraint set
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] virtual connection
伝送制御拡張[でんそうせいぎょかくちょう, densouseigyokakuchou] datalink escape (DLE)
伝送制御文字[でんそうせいぎょもじ, densouseigyomoji] transmission control character
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set

souse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กดน้ำ[v.] (kotnām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse FR:
เมาแประ[adj.] (mao prae) EN: dead drunk ; completely soused FR: ivre mort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า souse
Back to top