ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strategic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strategic*, -strategic-

strategic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strategic (adj.) เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ See also: ในทางยุทธศาสตร์ Syn. cunning, diplomatic, tricky
strategical (adj.) เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ Syn. tactical
strategics (n.) ยุทธศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
strategic(สทระที'จิค) adj. เกี่ยวกับ (กลยุทธ,ยุทธวิธี) ,เป็นยุทธปัจจัย., See also: strategically adv., Syn. strategical,major,vital
strategics(สทระที'จิคซฺ) n. ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ,วิชาว่าด้วยการรบทางทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
strategic(adj) เป็นกลยุทธ์,สำคัญทางยุทธศาสตร์,เป็นยุทธปัจจัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)การเจรจาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strategic alliances (Business)การร่วมมือกันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่มีความสำคัญในการรบ (adj.) strategic
ยุทธศาสตร์ (adj.) strategic Syn. ที่มีความสำคัญในการรบ
ชัยภูมิ (n.) strategically located place See also: strategically favourable position
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์
Dr. Willis, Head of Strategic Research at Neutron Company.ดร.วิลลิส, หัวหน้านักวิจัย ของบริษัทนิวตรอน
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ
We all knew the idealistic notion of rescuing POWs far outweighted its strategic value.เรารู้ว่าภารกิจการช่วยเหลือเชลยศึกในครั้งนี้.. มีคุณค่าทางใจมากกว่าอะไรทั้งนั้น
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราก็จะทำลายการยึดน้ำหนักของกำแพงได้
It says in the newspaper the Army are making strategic withdrawals.ในหนังสือพิมพ์บอกไว้ว่า กองทัพกำลังจะถอนกำลัง
Welcome to Strategic Air Command, Major Casey.ขอต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์บังชาการรบทางอากาศครับ, พันตรีเคสซี่
Someone who would owe you a real debt in a very strategic place.คนนั้นจะให้ผลประโยชน์กับคุณ ในที่ที่คุณต้องการ
It's a key strategic hold.เป็นการยึดครองครั้งสำคัญ
Worked strategic planning; top secret clearance.ทำงานด้านเขียนผังงานด้านความปอดภัยระดับสูงสุด.
Agent Lee logged into the strategic planning office at the same time every Friday, for a six-month period prior to Vargo disappearing.จนท.ลี,จะทำการเข้าระบบเพื่อบันทึกการทำงานทุกวันศุกร์ในเวลาเดิมทุกครั้ง. เมื่อสักหกเดือนที่แล้วก่อนที่วาร์โก้จะหายตัวไป.

strategic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sài, ㄙㄞˋ, 塞] strategic pass
战略夥伴[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 huo3 ban4, 战略夥伴 / 戰略夥伴] strategic partner
战略核力量[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 he2 li4 liang5, 战略核力量 / 戰略核力量] strategic nuclear force
战略核武器[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 he2 wu3 qi4, 战略核武器 / 戰略核武器] strategic nuclear weapon
战略轰炸机[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 hong1 zha4 ji1, 战略轰炸机 / 戰略轟炸機] strategic bomber
战略防御倡议[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 fang2 yu4 chang4 yi4, 战略防御倡议 / 戰略防御倡議] strategic defense initiative (SDI)
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, 决策 / 決策] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy
要地[yào dì, ㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, 要地] strategic location
要隘[yào ài, ㄧㄠˋ ㄞˋ, 要隘] strategic pass
[è, ㄜˋ, 扼] hold (strategic position)
战略性[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 xing4, 战略性 / 戰略性] strategic

strategic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS)
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
作戦上[さくせんじょう, sakusenjou] (adj-no) operational; strategic
戦略上[せんりゃくじょう, senryakujou] (n) strategic
戦略情報システム[せんりゃくじょうほうシステム, senryakujouhou shisutemu] (n) {comp} strategic information system; SIS
戦略核兵器[せんりゃくかくへいき, senryakukakuheiki] (n) strategic nuclear weapon
戦略爆撃[せんりゃくばくげき, senryakubakugeki] (n) strategic bombing
戦略空軍[せんりゃくくうぐん, senryakukuugun] (n) strategic air force
策源地[さくげんち, sakugenchi] (n) strategic base
軍事上[ぐんじじょう, gunjijou] (adj-no) military; strategic
重要人物[じゅうようじんぶつ, juuyoujinbutsu] (n) important person; strategic person; key figure
Japanese-English: COMDICT Dictionary
戦略情報システム[せんりゃくじょうほうシステム, senryakujouhou shisutemu] strategic information system (SIS)
戦略的[せんりゃくてき, senryakuteki] strategic

strategic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงกลยุทธ์[adj.] (choēng konl) EN: strategic FR: stratégique
เชิงยุทธศาสตร์[adj.] (choēng yutt) EN: strategic FR: stratégique
จุดยุทธศาสตร์[n. exp.] (jutyutthasā) EN: stronghold ; strategic point ; strategic position FR:
การบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān børihān) EN: strategic management FR:
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (kān børihān) EN: strategic management FR:
การบริหารความเสี่ยง[n. exp.] (kān børihān) EN: risk management ; strategic risk management FR: gestion du risque [f]
การจัดการเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān jatkān ) EN: strategic management FR: management stratégique [m]
การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: strategic objective FR:
การคิดเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān khit ch) EN: strategic thinking FR: pensée stratégique [f]
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān tatsinj) EN: strategic decision FR:
การวางแผนกลยุทธ์[n. exp.] (kān wāngpha) EN: strategic planning FR: plan stratégique [m]
การวางแผนยุทธศาสตร์[n. exp.] (kān wāngpha) EN: strategic planning FR:
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: strategic analysis FR:
ความคิดเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (khwāmkhit c) EN: strategic thinking FR: pensée stratégique [f]
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (khwām sīeng) EN: strategic exposure FR: risque comptable [m]
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (krabūankān ) EN: strategic management process FR:
แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: strategic marketing concept FR:
เป้าหมายกลยุทธ์[n. exp.] (paomāi konl) EN: strategic goal FR: objectif stratégique [m]
แผนกลยุทธ์[n. exp.] (phaēn konla) EN: strategic plan FR: plan stratégique [m]
แผนยุทธการ[n. exp.] (phaēn yutth) EN: plan of campaign ; battle plan ; strategic map FR: plan stratégique [m] ; plan de bataille [m]
แผนยุทธศาสตร์[n. exp.] (phaēn yutth) EN: strategic plan FR: plan stratégique [m] ; planification stratégique [f]
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (phanthamit ) EN: strategic alliance ; strategic partners FR: alliance stratégique [f]
ผู้นำเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (phū nam cho) EN: strategic leader FR:
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (rabop sāras) EN: Strategic Information System (SIS) FR:
ตามกลยุทธ์[adj.] (tām konlayu) EN: strategic FR: stratégique
ถนนยุทธศาสตร์ [n. exp.] (thanon yutt) EN: strategic road FR: route stratégique [f] ; voie stratégique [f]
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: make a strategic retreat ; make an evasive retreat ; withdraw FR:
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (watthupraso) EN: strategic goals FR:
ยุทธศาสตร์[adj.] (yutthasāt) EN: strategic FR: stratégique
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position FR: position stratégique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strategic
Back to top