ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stow*, -stow-

stow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stow (vt.) จัดเก็บ See also: เก็บให้เรียบร้อย Syn. make ready, put away
stow (vt.) บรรจุ See also: ใส่ Syn. bundle, pack
stow (vt.) หยุด (คำสแลง) Syn. stop
stow away (phrv.) เก็บไว้
stow away (phrv.) กินอาหารจำนวนมาก See also: กินจุ
stow into (phrv.) เก็บไว้ใน See also: บรรจุใน
stow with (phrv.) เติมให้เต็มด้วย See also: บรรจุด้วย
stowage (n.) การบรรจุ See also: การใส่ Syn. loading, packing
stowage (n.) การจัดเก็บ See also: การเก็บให้เรียบร้อย
stowage (n.) ของที่เก็บ See also: สิ่งที่เก็บใส่
stowage (n.) สถานที่บรรจุ See also: สถานที่จัดเก็บ Syn. storage
stowage (n.) ค่าบรรจุ See also: ค่าเก็บรักษา
English-Thai: HOPE Dictionary
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack,cram,jam
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ
English-Thai: Nontri Dictionary
stow(vt) เก็บไว้,รวบรวม,บรรจุ,กอง,ใส่,พัก,หยุด
stowaway(n) คนแอบซ่อนไปในเรือหรือรถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสาทปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา
ประสิทธิ์ประสาท (v.) bestow See also: endow, give
มอบปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. ให้ปริญญา
ให้ปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, lads, time to stow the gab and turn to.โอเคเด็กเวลาที่จะ เก็บพูดเรื่องไม่มีสาระและหันไป
Well, John Pass and John Stow cast the bell.จอห์น พาส and จอห์น สโตว์ สร้างระฆัง
We know it's been a long night, so stow your belongings and take your seats as quickly as possible, we'll be under way.ท่านผู้โดยสารค่ะ เนื่องจากไฟล์ทล่าช้า กรุณานั่งที่ เพื่อเครื่องจะได้ออกโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ
Dude, stow the touchy-feely, self-help-yoga crap. It's not helping!นี่ นายไม่ได้มาขู่ หลอก หรือปลอบอะไรฉันหรอกน่า
Well,then,you've seen the,uh, The stow 'n go seating system,right?คุณเห็นเบาะนั่งพับได้นี่แล้วใช่มั้ย
Secure provisions and stow the cargo.ในท้องทะเลที่มีปีศาจตนหนึ่ง
Gonna pull the van around so we can stow these guys.เดี๋ยวจะไปเลื่อนรถมา จะได้เก็บสองคนนี้ได้
Come on,can we stow the couples therapy,huh?ไม่เอาน่า อย่ามัวมานั่งบำบัดชีวิตคู่กันอยู่เลย
Could you do me a favor and stow these in your trunk?ช่วยฉันหน่อยได้ม้ย/N ขอเก็บของไว้ที่ท้ายรถคุณหน่อย
Look, Lois, if I were you, I'd stow that attitude, because Rush Limbaugh is coming over for dinner tonight.นี่ โลอิส ถ้าฉันเป็นเธอนะ ฉันจะเก็บทัศนคติแบบนั้นไปซะ เพราะว่า รัช ลิมบอก์ จะมาทานอาหารค่ำที่นี่คืนนี้
So stow your crap for a few hours, and let's go.เพราะงั้น ช่วยเก็บงานไว้ซักสองสามชั่วโมง แล้วไปกัน
Right? She's been trying to stow away on the souls of the recently dead.ถูกมั้ย เธอพยายามที่จะอิงแอบ วิญญาณตัวเองไปกับคนที่เพิ่งจะตาย

stow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 贶 / 貺] bestow; confer
[zhōu, ㄓㄡ, 周 / 賙] bestow alms
[lài, ㄌㄞˋ, 赉 / 賚] bestow; confer
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
[cì, ㄘˋ, 赐 / 賜] confer; bestow; grant
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants

stow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m,vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P)
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing)
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.)
収納[しゅうのう, shuunou] (n,vs) crop; harvest; receipts; putting or stowing away; (P)
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.)
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people
底積み[そこづみ, sokodumi] (n) stowage at the bottom; goods stowed at the bottom
恵与[けいよ, keiyo] (n,vs) presentation; giving; bestowing
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc.
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor)
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb)
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner)
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour

stow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเข้าที่[v. exp.] (kep khao th) EN: stow ; put away FR:
แอดัมส์ทาวน์[n. prop.] (Aēdamthāo) EN: Adamstown FR: Adamstown
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
เจมส์ทาวน์[n. prop.] (Jēmthāo ) EN: Jamestown FR: Jamestown
คิงส์ทาวน์[n. prop.] (Khingthāo ) EN: Kingstown FR: Kingstown
มอบ[v.] (møp) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre , octroyer
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out ; award FR: attribuer ; conférer
มอบให้[adj.] (møp hai) EN: bestowed FR:
ประเจียด[n.] (prajīet) EN: traditional armbands ; [handkerchief or scarf charmed with inscriptions that bestow invincibility] FR:
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[v. exp.] (prasāt pari) EN: bestow a degree ; confer a degree FR: octroyer un titre
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[v.] (prasitprasā) EN: bestow ; endow ; give ; impart knowledge FR:
ประทาน[v.] (prathān) EN: give ; confer ; bestow FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; promote FR: récompenser
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stow
Back to top