ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shellproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shellproof*, -shellproof-

shellproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shellproof (n.) ก้นกระสุนปืนใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
shellproof(เชล'พรูฟ) adj. ก้นกระสุนปืนใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shellproof
Back to top