ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scalable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scalable*, -scalable-

scalable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scalable (adj.) ซึ่งสามารถวัดได้
English-Thai: HOPE Dictionary
scalable(สเค'ละเบิล) adj. ปีนได้,ไต่ได้มชั่งได้,ใช้ตาชั่งชั่งได้, See also: scalableness n. scalably adv.
scalable fontแบบอักษรที่กำหนดขนาดได้หมายถึง แบบตัวอักษรที่จะสามารถลดหรือขยายขนาดให้เป็นเท่าใดก็ได้ (กำหนดเป็นจุดหรือ point) และไม่ว่าจะกำหนดขนาดเท่าใด ก็จะดูสวยเหมือนกันหมด (ถ้าเป็นแบบอักษรบิตแมป คอมพิวเตอร์จะต้องเก็บตัวอักษรไว้ทุกขนาด ซึ่งจะเปลืองเนื้อที่เก็บเป็นอันมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scalableปรับขนาดได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

scalable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スケーラブル[, suke-raburu] (n,adj-f) scalable
スケーラブルフォント[, suke-raburufonto] (n) {comp} scalable font
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scalable
Back to top