ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shuttle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shuttle*, -shuttle-

shuttle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shuttle (n.) กระสวยเครื่องเย็บผ้า See also: กระสวยเครื่องทอผ้า
shuttle (n.) กระสวย See also: ตะกรน
shuttle (n.) พาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttle (vi.) เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่ See also: กลับไปกลับมาอย่างเร็ว Syn. seesaw, vacillate
shuttle (vt.) ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว See also: ทำให้กระดกขึ้นกระดกลง Syn. seesaw, vacillate
shuttle (adj.) เกี่ยวกับพาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttlecock (n.) ลูกขนไก่
shuttlecock (n.) กีฬาแบดมินตัน See also: การตีลูกขนไก่
shuttlecock (vt.) ส่งไปส่งมา See also: ส่งกลับไปมา
shuttlecock (adj.) ซึ่งลังเลใจ See also: ซึ่งกลับไปกลับมา
English-Thai: HOPE Dictionary
shuttle(ชัท'เทิล) n. กระสวยเครื่องทอผ้า,กระสวยเครื่องเย็บผ้า,กระสวยเครื่องจักร,ยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่วิ่งไปมาเช่น รถไฟ,รถเมล์. vt. ทำให้ไป ๆ มา ๆ vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมา. adj. เกี่ยวกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
shuttle(n) ยานพาหนะ,กระสวย
shuttlecock(n) กีฬาแบดมินตัน,ลูกขนไก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shuttle valveลิ้นกระสวย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shuttle Diplomacyการทูตแบบกระสวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระสวย (n.) shuttle See also: bobbin, spindle
ตะกรน (n.) shuttle See also: form of a cylinder, bamboo shuttle, enclosing a spool of thread (used in cloth weaving) Syn. เครื่องทอผ้า, กระสวย
ลูกขนไก่ (n.) shuttle cock See also: shuttlecock Syn. ลูกแบด, ลูกแบดมินตัน
ลูกแบด (n.) shuttle cock See also: shuttlecock Syn. ลูกแบดมินตัน
ลูกแบดมินตัน (n.) shuttle cock See also: shuttlecock Syn. ลูกแบด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next shuttle liftoff is scheduled for...จะได้เวลาส่งกระสวยอวกาศขึ้นแล้ว...
Jones, party of five, your shuttle is now boarding-โจนส์ งานปารตี้ครั้งที่ 5 แล้ว รถของคุณยังเป็นไม้กระดานยาวๆอยู่เลย
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ
It's the name of the space shuttle Colonel Masterson flew on.มันเป็นชื่อกระสวยอวกาศ ที่ลุงโคโลเนล มาสเตอร์สันบินอยู่
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ
Arrest everyone on board that shuttle and quarantine them.จับทุกคนบนยานนั้น แล้วกักบริเวณเอาไว้
Check the shuttle rotation on this STB.เช็ค แล้วควบคุมตรงนี้
I'm around day 300, the shuttle has just lost communication with Earth.ผมอยู่ประมาณวันที่ 300 ยานอวกาศเพิ่งจะ... ขาดการติดต่อจากโลก
He ran the Atlantis shuttle program.เขาอยู่ในโครงการกระสวยอวกาศแอตแลนติส
Rex, that reminds me, send a shuttle to pick up Master Skywalker.เร็กซ์ เกือบลืมแหน่ะ ส่งยานไปรับอาจารย์สกายวอคเกอร์หน่อย
They tried jamming something into the shuttle doorwayพวกเขาคงติดขัดบางอย่าง ตรงประตูทางเข้าชัตเติ้ลนี่

shuttle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
交通车[jiāo tōng chē, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄔㄜ, 交通车 / 交通車] shuttle bus
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
接泊车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, 接泊车 / 接泊車] shuttle bus
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, 接驳车 / 接駁車] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines
[zhù, ㄓㄨˋ, 杼] shuttle of a loom
奋进号[fèn jìn hào, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 奋进号 / 奮進號] space shuttle Endeavor
挑战者号[tiǎo zhàn zhě hào, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ ㄏㄠˋ, 挑战者号 / 挑戰者號] space shuttle Challenger
[suō, ㄙㄨㄛ, 梭] shuttle
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 毽] shuttlecock
羽毛球[yǔ máo qiú, ㄩˇ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ, 羽毛球] shuttlecock; badminton
太空飞船[tài kōng fēi chuán, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 太空飞船 / 太空飛船] space shuttle
航天飞机[háng tiān fēi jī, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄈㄟ ㄐㄧ, 航天飞机 / 航天飛機] space shuttle

shuttle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシャトル[, eashatoru] (n) air shuttle
シャットル[, shattoru] (n) shuttle
シャトルバス[, shatorubasu] (n) shuttle bus; (P)
シャトルループ[, shatoruru-pu] (n) shuttle loop
シャトル外交[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy
ピストン輸送[ピストンゆそう, pisuton yusou] (n) shuttle
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
折り返し運転[おりかえしうんてん, orikaeshiunten] (n) shuttling back and forth; shuttle service
シャトル[, shatoru] (n) shuttle; (P)
シャトルコック[, shatorukokku] (n) shuttlecock
スペースシャトル[, supe-sushatoru] (n) space shuttle; (P)
羽子[はご, hago] (n) shuttlecock
羽根付き;羽子突;羽突き;羽根突き[はねつき, hanetsuki] (n,vs) Japanese badminton; battledore and shuttlecock
追い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year)

shuttle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle FR: navette [f]
กระสวยอวกาศ[n. exp.] (krasūay awa) EN: space shuttle FR: navette spatiale [f]
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awa) EN: Shuttle Orbiter Atlantis FR:
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร์[n. exp.] (krasūay awa) EN: Shuttle Orbiter Challenger FR:
รถรับส่งนักเรียน[n. exp.] (rot rap son) EN: school shuttle FR: navette pour écoliers [f]
รถรับส่งสนามบิน[n. exp.] (rot rap son) EN: airport shuttle FR: navette aéroport [f]
ส่งไปส่งมา[v. exp.] (song pai so) EN: shuttle FR:
ตะกรน[n.] (takron) EN: cylindrical bamboo weaving shuttle FR:
ลูกขนไก่[n. exp.] (lūk khon ka) EN: shuttlecock FR: volant [m]

shuttle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raumfähre {f}space shuttle
Federball {m} [sport]shuttlecock
Pendelverkehr {m}shuttle
Zubringerbus {m}shuttle bus
Zubringerdienst {m}shuttle service
Weberschiffchen {n}shuttle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shuttle
Back to top