ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

syllabic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *syllabic*, -syllabic-

syllabic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
syllabic (adj.) เกี่ยวกับพยางค์
English-Thai: Nontri Dictionary
syllabic(adj) เกี่ยวกับพยางค์,เป็นพยางค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม
Or at least a monosyllabic "wow," but...หรืออย่างน้อย ก็พูดว่า "ว้าวว" แต่ . .
Gibbs, not that I don't love a good monosyllabic conversation.กิปส์ ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบการสนทนาแบบ ถามคำตอบคำนะ

syllabic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
音节体[yīn jié tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧˇ, 音节体 / 音節體] syllabic script
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
单音节[dān yīn jié, ㄉㄢ ㄐㄧㄝˊ, 单音节 / 單音節] monosyllabic; a monosyllable
单音词[dān yīn cí, ㄉㄢ ㄘˊ, 单音词 / 單音詞] monosyllabic word
[r, ㄖ˙, 儿 / 兒] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final
多音节词[duō yīn jié cí, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄘˊ, 多音节词 / 多音節詞] polysyllabic word; Chinese word made up of three or more characters
儿化韵[ér huà yùn, ㄦˊ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄣˋ, 儿化韵 / 兒化韻] retroflex final; nonsyllabic final r 儿 added to a word in spoken Chinese

syllabic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
音節主音[おんせつしゅおん, onsetsushuon] (n) syllabic
音節主音的子音[おんせつしゅおんてきしいん, onsetsushuontekishiin] (n) syllabic consonant
音節文字[おんせつもじ, onsetsumoji] (n) syllabic character
陀羅尼[だらに, darani] (n) dharani; spell; litany; Sanskrit multi-syllabic chant

syllabic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำพยางค์เดียว[n. exp.] (kham phayān) EN: monosyllabic word FR: monosyllabe [f]
หลายพยางค์[X] (lāi phayāng) EN: multisyllabic FR:
มีพยางค์เดียว[adj.] (mī phayāng ) EN: monosyllabic FR: monosyllabique
พยางค์เดียว[adj.] (phayāng dīo) EN: monosyllabic FR: monosyllabique
สามพยางค์[X] (sām phayāng) EN: trisyllabic FR:

syllabic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einsilbig {adv}monosyllabically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า syllabic
Back to top