ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skillful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skillful*, -skillful-

skillful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skillful (adj.) ซึ่งมีทักษะ See also: ซึ่งมีความชำนาญ Syn. practiced, skilled
skillfully (adv.) อย่างสามารถ
skillfully (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. adeptly, proficiently Ops. unadroitly
skillfully (adv.) อย่างมีทักษะ See also: อย่างชำนาญ Syn. capably, proficiently Ops. incapably, unskillfully, unadroitly
skillfulness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนาญ Syn. proficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีความสามารถ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง, Syn. expert
English-Thai: Nontri Dictionary
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝีมือดี (adj.) skillful See also: able, expert, proficient Syn. ชำนาญ, เก่ง
มือดี (adj.) skillful See also: skilled, deft
สันทัดกรณี (adj.) skillful See also: well-informed
แคล่วคล่อง (adv.) skillful See also: adroitly, cleverly Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
คล่อง (adv.) skillfully See also: expertly, proficiently Syn. ชำนาญ
ช่ำชอง (adv.) skillfully See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ
ชำนาญ (adv.) skillfully See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน
ยวดยง (adv.) skillfully See also: expertly Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง
ถึง (v.) be skillful Syn. เท่าทัน, ทัดเทียม
มืออ่อน (adj.) unskillful See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced Syn. ไม่ชำนาญ Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
เจนจัด (v.) to be skillful See also: be experienced through, be practiced of Syn. สันทัด, ชำนาญ, จัดเจน
ไม่ชำนาญ (adj.) unskillful See also: unpracticed, inexpert, incompetent, low experienced Ops. มือเก่า, มืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It comes alive only through skillful manipulation.แต่มันจะมีชีวิตขึ้นมาทันที ด้วยการใช้ดาบอย่างมีฝีมือ
Over the years, we become stronger, and more skillful of hiding what we've done.ยิ่งเราแก่ขึ้น เรายิ่งแข็งแรงขึ้น และยิ่งปกปิดหลักฐานได้เนียนขึ้นด้วย
Your father was a skillful warrior and a patriot.พ่อของเจ้า คือนักรบที่เก่งกาจและจงรักภักดี
She's more skillful than you think.นางเก่งกว่าที่ท่านคิดไว้
I finally found a man who could provide a skillful introduction and...ในที่สุด ฉันพบผู้ชาย ที่สามารถให้คำแนะนำและ...
I must admit that Nikita demonstrated some very skillful tradecraft when she managed to disarm it.ฉันต้องยอมรับนะ แต่ว่านิกิต้าพิสูจน์ ให้เห็นถึงทักษะที่ดัดแปลง ตอนที่เขาจัดการปิดมันไป
Richard is the most skillful advocate in the country.ริชาร์ดเป็นผู้สนับสนุนและทักษะ ความชำนาญมากที่สุดในประเทศ
He skillfully takes care of the class leader's duties everyday. Kantou Sharp Fang:มิกกี้ผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จะไม่ปล่อยแกไว้แน่ ไอ้บ้าเอ้ย
A deep scar from here to here perhaps with the blade of a dull knife that no surgeon however skillful, could repairแผลเป็นลึกจากนี่ถึงนี่ บางทีแค่ใบมีดทื่อ ๆ ไม่มีหมอมาช่วย ยังไงหมอที่ชำนาญก็ซ่อมได้
Brave, exquisite, skillful.กล้าหาญ สวยเลิศ มีความชำนาญ
Right now our daughters are upstairs making a decision they think is their own, but really, it was an idea that was skillfully implanted by me.ตอนนี้ลูกเราทั้งสองอยู่ข้างบน และกำลังหาทางเลือกให้กับตัวของพวกเขาเอง แต่จริงๆแล้ว มันเป็นความคิดของฉันต่างหาก ที่ปลูกฝังความคิดนี้เขาไปโดยฉัน
Quite skillfully, if I may say so myself.ค่อนข้างดีทีเดียว ถ้าจะให้ฉันพูดเพื่อตัวเอง

skillful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
熟习[shú xí, ㄕㄨˊ ㄒㄧˊ, 熟习 / 熟習] to understand profoundly; well-versed; skillful; practised; to have the knack
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, 励害 / 勵害] professional; adept; skillful; proficient
神乎其技[shén hū qí jì, ㄕㄣˊ ㄏㄨ ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, 神乎其技] (成语 saw) brilliant; extremely skillful; virtuosic

skillful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキルフル[, sukirufuru] (n) skillful
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan
巧者(P);功者[こうしゃ, kousha] (adj-na,n) (1) cleverness; skill; tact; (n) (2) clever person (in a particular field); skillful person (skilful); (P)
歌人[かじん, kajin] (n) (1) (See 短歌) skillful tanka poet; (2) official in charge of court poetry and music (ritsuryo period); (3) poet
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n,adj-no) skillful words; deceitful words; glibness
達筆[たっぴつ, tappitsu] (adj-na,n) skillful writing; speedy writing; (P)
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P)
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不器[ふき, fuki] (n) clumsiness; unskillfulness
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na,n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P)
不得手[ふえて, fuete] (adj-na,n) weak point; unskillfulness
不熟練[ふじゅくれん, fujukuren] (n) unskillfulness
冴え;冱え;冴(io)[さえ, sae] (n) (1) clearness; clarity; (2) skillfulness (skilfulness)
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully
器用[きよう, kiyou] (adj-na,n) skillful; skilful; handy; (P)
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P)
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
巧と拙[こうとせつ, koutosetsu] (exp) skillfulness and clumsiness
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P)
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully
手まめ;手忠実[てまめ, temame] (adj-na,n) (uk) diligent; industrious; skillful; dextrous
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P)
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky
拙劣[せつれつ, setsuretsu] (adj-na,n) clumsy; unskillful; (P)
方便[ほうべん, houben] (n) (1) expedient; means; instrument; (2) {Buddh} upaya (skillful means, methods of teaching)
旨い(P);美味い(P);甘い(P);巧い(P);上手い(P);美い[うまい, umai] (adj-i) (1) (esp. 上手い,巧い) skillful; clever; expert; wise; successful; (2) (esp. 美味い,甘い) delicious; appetizing; appetising; (3) (esp. 旨い) fortunate; splendid; promising; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
稚拙[ちせつ, chisetsu] (adj-na,n) unskillful; childish; (P)
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P)

skillful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
แคล่วคล่อง[adj.] (khlaeokhlǿn) EN: skillful ; experienced ; adroit FR: adroit
เคล่าคล่อง[v.] (khlaokhlǿng) EN: be skillful FR:
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
ไม่มีหัว[xp] (mai mī hūa) EN: have no tricks of ; be not skillful ; not understand FR:
มือดี[adj.] (meūdī) EN: skillful ; skilled ; deft FR: adroit ; précis
มีฝีมือ[adj.] (mī fīmeū) EN: skilled ; capable ; proficient ; adept (at) ; skillful FR: adroit ; doué
มีศิลปะ[adj.] (mī sinlapa) EN: artistic ; artful ; skillful FR: artistique
พิทักษ์[adj.] (phithak) EN: skillful ; skilful (Am.) FR:
ประคุณ[adj.] (prakhun) EN: adroit ; skillful FR:
สมัครเล่น[adj.] (samaklen) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive FR: amateur ; novice
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:
สันทัดกรณี[adj.] (santhatkara) EN: skillful ; well-informed FR:
ถนัด[adj.] (thanat) EN: skillful ; handy ; clever ; adroit ; dexterous ; good at FR: habile ; adroit ; apte ; capable
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment
ไม่เป็นงาน[adj.] (mai pen ngā) EN: inept ; unskillful ; poorly done FR:
มืออ่อน[adj.] (meū-øn) EN: unskillful FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
พลิกพลิ้ว[v. exp.] (phlik phliū) EN: dodge artfully ; dodge skillfully FR:
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully ; be a good talker FR: parler avec éloquence
เปรื้อย[adv.] (prēuay) EN: skillfully FR:
อย่างคล่องแคล่ว[adv.] (yāng khlǿng) EN: skillfully ; handily FR: habilement
ยวดยง[adv.] (yūatyong) EN: skillfully FR:

skillful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickt; gekonnt; gewandt {adj}skillful [Am.]; skilful [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skillful
Back to top