ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sadism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sadism*, -sadism-

sadism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadism (n.) การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ Syn. perversion, cruelty, malice Ops. masochism
English-Thai: HOPE Dictionary
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sadismการกระทำทารุณทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซาดิสม์ (n.) sadism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Escalating to sadism maybe?อาจจะเพิ่มระดับความซาดิสท์?
It's very rare for sexual sadism to be an inherited trait.มันเกิดขึ้นได้ยากมากที่พวกเซ็กซาดิสม์/Nจะเป็นสายเลือดเดียวกัน
He'll escalate his sadism and he'll kill uncontrollably until he finds another spot in the ocean to replace this one.ความซาดิสม์ที่เพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จนกว่าเขาจะพบจุดในท้องทะเลที่จะมาแทนที่กันได้.
His sadism is evolving.ความซาดิสต์ของเขากำลังเพิ่มขึ้น
Your sadism's historic where i come from.จากที่ๆฉันมา ความซาดิสต์ของแกนี่มันตำนานเลยนะ
Keeping women in a conscious paralysis reads as sadism.เก็บผู้หญิงไว้ให้มีสติแต่อัมพาต เรียกได้ว่าเป็นพวกซาดิสม์
Most likely a local fisherman, definitely an alcoholic, and based on this unsub's level of sadism, violently abusive.เหมือนชาวประมงทั่วๆไป,ที่แน่นอนว่าติดสุราเรื้อรัง และโดยพื้นฐานแล้วคนร้ายเป็นพวกซาดิสม์ ที่พฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกที
They are evil, cloaking themselves in Lilith to justify their sadism, their greed, their lust.พวกเขาเป็นปีศาจร้าย หลบซ่อนตัวในนามของลิลิธ เพื่อสนองความซาดิสม์ ความโลภ กิเลศตัณหา
This is about mercy instead of sadism.สิ่งนี้คือความเมตตา ไม่ใช่ความโหดร้ายทารุณ
No sadism, no torture.ไม่ซาดิสม์ ไม่มีการทรมาน
Physical and psychological sadism.ซาดิสต์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

sadism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sadismus {m}sadism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sadism
Back to top