ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

significantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *significantly*, -significantly-

significantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
significantly (adv.) อย่างสำคัญ See also: อย่างจำเป็น Syn. essentially, necessarily
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our research indicates the presence of a chemical in Perrinia immortalis that can significantly prolong cellular life.จากการวิจัยของเรานั้น ชี้ชัดแล้วว่า สารเคมีที่อยู่ในตัวยาเพอริเนียนั้น มันมีนัยสำคัญ ในการยืดอายุให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
The horizon is significantly lower on the left than it is on the right.ขอบฟ้าทางด้านซ้ายดูต่ำกว่าทางด้านขวา อย่างมีนัยยะสำคัญ
And theres no way that the gravational force can significantly impact this planet.เป็นไปไม่ได้ที่ มันจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกของเรา
His body temperature has been lowered significantly to try and slow the progress.และลดอุณหภูมิ\ ร่างกายเขาให้ต่ำลง เพื่อชะลอการลุกลาม
While we would have preferred to take Busgang alive, by capturing his work we've significantly set backขณะที่เราไปจับตัวบัสแกงค์แบบเป็นๆ เรากลับได้รู้ถึงความสามารถ
One of the town's most significantly historical events?เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่สุดในเมืองนี้?
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ
This tastes significantly better than sardines.อร่อยกว่าปลาซาร์ดีน อีกนะเนี่ย!
Flags continue to be flown at half-mast in the U.S. capital have significantly deteriorated developing global recession.ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภา เกิดสภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
I am reading significantly higher output and your vitals all look promising.ทับทรวงใหม่แจ่มมาก พลังสูง สัญญาณชีพจรปกติ
The repulsor signature is significantly higher.ระดับพลังงานสูงจนน่าตกใจ
We're willing to significantly expanse you gun business.พวกเราจะขยายธุรกิจ จัดซื้ออาวุธปืนที่สำคัญให้พวกนาย

significantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยนัยสำคัญ[adv.] (dōi nai sam) EN: significantly FR:
อย่างมีความหมาย[adv.] (yāng mī khw) EN: significantly FR:
อย่างสำคัญ[adv.] (yāng samkha) EN: significantly FR: significativement

significantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belanglos {adv}insignificantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า significantly
Back to top