ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shamble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shamble*, -shamble-

shamble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shamble (vi.) เดินลากขา See also: เดินอุ้ยอ้าย Syn. hobble, shuffle Ops. run
shambles (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความโกลาหล, สถานการณ์สับสนวุ่นวาย Syn. chaos, confusion, mess Ops. order
shambles (n.) โรงฆ่าสัตว์ See also: ร้านขายเนื้อสัตว์, สถานที่ที่สับสนวุ่นวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
English-Thai: Nontri Dictionary
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's such a shambles.มันเป็นเช่นโรงฆ่าสัตว์
You put human beings... into a state of emotional shambles for a shot at getting in my pants?เพื่อที่จะได้จิ้มฉันงั้นเหรอ? ทำไมคุณไม่มองตรงนั้นว่าเป็นคำชมนะ?
After Takeda's army was defeated his retainers scattered to the four winds, and our once glorious past was in shambles.หลังจากกองทัพทาเคดะแตก พวกทหารก็แยกย้ายกันไปคนล่ะทิศล่ะทาง แล้วอดีตที่รุ่งโรจน์ของเราก็เกิดสับสนวุ่นวาย
The dignity of the Forge is in shambles.ศักดิ์ศรีของโงเหล็กกำลังแย่
My life may be in shambles, but at least I can make someone else happy.บางทีชีวิตของฉันอาจกำลังอยู่ในช่วงโกลาหล แต่อย่างน้อยฉันก็ทำให้คนอื่นมีความสุขได้
I couldn't bear for you to see my life in shambles.แม่ไม่อยากให้ลูกต้องมารับรู้ ชีวิตอันวุ่นวายของแม่
Will you look at this shambles?ทำไมระเกะระกะอย่างนี้
This place is a shambles.ที่แห่งนี้คือโรงฆ่าสัตว์

shamble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess

shamble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนรนาด[adv.] (nēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
ระเนระนาด[adv.] (ranēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:

shamble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shamble
Back to top