ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supernatural

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supernatural*, -supernatural-

supernatural ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supernatural (adj.) เหนือธรรมชาติ Syn. paranormal, unnatural Ops. natural
supernatural (adj.) เกี่ยวกับเทพเจ้า See also: เกี่ยวกับเทวดานางฟ้า, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ Syn. spectral, ghostly
supernatural (adj.) เกี่ยวกับเวทมนตร์ See also: อภินิหาร, มหัศจรรย์ Syn. magical, mystic, occult
supernatural (n.) สิ่งที่เหนือธรรมชาติ See also: ปรากฏการณ์หรืออำนาจที่เหนือธรรมชาติ
supernatural being (n.) เทพธิดา See also: นางฟ้า, เทวดา Syn. seraph
supernatural visitant (n.) ผีที่ส่งเสียงหลอกหลอนคน Syn. spook
English-Thai: HOPE Dictionary
supernatural(ซูเพอแนช'เชอเริล) adj. เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร,ศักดิ์สิทธิ์,ประหลาด,มหัศจรรย์,เกินปกติ,คาดไม่ถึง,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เทพยดานางฟ้า. n. สิ่งที่เหนือธรรมชาติ,การกระทำของเทพเจ้า, See also: supernaturalism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
supernatural(adj) มหัศจรรย์,เหนือธรรมชาติ,อภินิหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supernaturalเหนือธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supernaturalสิ่งเหนือธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหิทธิ (adj.) full of supernatural power See also: full of enormous ability
เหนือธรรมชาติ (adj.) supernatural Ops. ตามธรรมชาติ
พลังเหนือธรรมชาติ (n.) supernatural power See also: supernatural
ฤทธา (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธิ์, ฤทธี
ฤทธิ์ (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธี
ฤทธิ์ (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธา
ฤทธี (n.) supernatural power See also: magical power Syn. ฤทธิ์, ฤทธา
อำนาจศักดิ์สิทธิ์ (n.) supernatural power
อำนาจเหนือธรรมชาติ (n.) supernatural power See also: supernatural Syn. พลังเหนือธรรมชาติ
อิทธิฤทธิ์ (n.) supernatural power Syn. อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
Those who live there are said to have supernatural powers.คนที่อยู่ที่นั่นต่างพูดว่า มันมีพลังที่เหนือธรรมชาติ
I must assume that unexplained... or even supernatural events have begun to occur.ฉันจะเข้าใจว่า มีสิ่งที่อธิบายไม่ได้... หรืออาจเป็นเหตุเหนือธรรมชาติ เริ่มเกิดขึ้น
It's a real supernatural rock, you know my second sister?มันเป็นหินที่มหัศจรรย์/แกรู้จักน้องสาวฉันไหม
"the belief in a supernatural source of evil is not necessary."ความเชื่อในปีศาจ เหนือธรรมชาตินั้นไม่จำเป็น
Rainier here thinks you have supernatural powers.เรนิแอร์คิดว่าคุณมีพลังวิเศษ
Do you claim supernatural powers?คุณมีพลังวิเศษรึงเปล่า
(SNORTS) He pretends to have supernatural powers-มันหลอกว่ามีพลังเหนือธรรมชาติ...
I don't know if -- if going in and announcing that you're some supernatural freak with a demonic connection is the best thing,okay?ถ้านายเข้าไปประกาศว่า เป็นตัวประหลาดที่มีพลังวิเศษ ที่มี.. ความเกี่ยวข้องกับปีศาจ อย่างนั้นนะเหรอ?
I don't know whether it's man-made or natural, but I do know that it's definitely not supernatural or biblical, and, no offense, Mrs. Carmody, but the only way we're going to help ourselvesผมไม่รู้ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีใครทำให้มันเป็นแบบนี้ แต่ผมแน่ใจว่า มันไม่ใช้พลังเหนือธรรมชาติ หรือว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ ไม่ว่าอะไรหน่อยเหรอคุณคาร์โมดี้
That is, to create a supernatural human being... with the complete knowledge of the world imprinted in her memory.นั่นก็คือ.. สร้างมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ พร้อมสรรพความรู้ทั้งมวลในโลกนี้ ฝังลงในความทรงจำของเธอ
See, the first step in any supernatural fight... figure out what you're up against.ขั้นแรก ในการจะต่อกรกับเรื่องลึกลับอะไรก็ตาม ต้องหาก่อน ว่าคุณกำลังรับมือกับอะไร

supernatural ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威灵[wēi líng, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ, 威灵 / 威靈] authority; prestige; supernatural spirit
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
神魔小说[shén mó xiǎo shuō, ㄕㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 神魔小说 / 神魔小說] supernatural novel; novel of ghosts and goblins
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, 聊斋志异 / 聊齋志異] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
超自然[chāo zì rán, ㄔㄠ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 超自然] supernatural
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship

supernatural ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball
怪力乱神[かいりょくらんしん;かいりきらんしん, kairyokuranshin ; kairikiranshin] (n) supernatural things; unnatural phenomena; spirits and demons
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C)
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon
超常的[ちょうじょうてき, choujouteki] (adj-na) supernatural (e.g. psychic phenomena and such); paranormal
霊感[れいかん, reikan] (n) (1) inspiration; afflatus; (2) ability to sense the supernatural (esp. ghosts, etc.)

supernatural ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa ) EN: supernatural power ; supernatural FR: pouvoir surnaturel [m]
อภินิหาร[n.] (aphinihān) EN: supernatural power ; miracle FR:
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihā) EN: miracle ; supernatural power ; magical power FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
กายสิทธิ์[adj.] (kāiyasit) EN: magic ; miraculous ; supernatural ; wonder-working FR: magique ; miraculeux ; surnaturel
มหิทธิ[adj.] (mahitthi) EN: full of supernatural power FR:
เหนือธรรมชาติ[adj.] (neūa thamma) EN: supernatural FR: surnaturel
ผีบุญ[n.] (phībun) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader FR:
ผีบุญผีบ้า[n. exp.] (phībun phī ) EN: one who claims supernatural power FR:
ปลุกเสก[v.] (pluksēk) EN: consecrate ; bless ; recite incantations ; endue with supernatural power FR:
ฤทธิ์[n.] (rit) EN: supernatural power FR: pouvoir surnaturel [m] ; thaumaturgie [f]
ฤทธา[n.] (ritthā) EN: supernatural power FR:
ฤทธานุภาพ[n.] (ritthānuphā) EN: supernatural power FR:
ฤทธิ-[pref.] (ritthi-) EN: supernatural power FR: pouvoir surnaturel [m] ; thaumaturgie [f]
ฤทธี[n.] (ritthī) EN: supernatural power FR:
โรคกลัวปิศาจ[n. exp.] (rōk klūa pi) EN: demonophobia ; fear of evil supernatural beings FR:
เทว-[pref. (adj.)] (thēwa-) EN: divine ; supernatural FR: divin ; théo- (pref.)
ทิพย์[adj.] (thip) EN: celestial ; divine ; supernatural ; heavenly FR: céleste ; paradisiaque ; divin
ตุ๊กตาลูกเทพ ; ตุ๊กตาลูกเทพ[TM] (Tukkatā Lūk) EN: Childs Angel ; supernatural doll FR:

supernatural ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überirdisch; übernatürlich {adj} | überirdischer | am überirdischstensupernatural | more supernatural | most supernatural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supernatural
Back to top