ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shackle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shackle*, -shackle-

shackle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shackle (n.) กุญแจมือ See also: โซ่ตรวน, ตรวน, ห่วงกุญแจ, เครื่องพันธนาการ, สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด, สายโซ่, สายยู Syn. fetter, handcuff, restraint
shackle (vt.) ใส่กุญแจมือ See also: ใส่โซ่ตรวน, กีดขวาง Syn. fetter, chain, hobble
shackle with (phrv.) ล่ามด้วย See also: ใส่กุญแจ, พันธนาการด้วย, ผูกหรือมัดด้วย, ใส่ตรวนกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. ใส่ตรวน Ops. ถอดตรวน
ตีตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน Ops. ถอดตรวน
ใส่ตรวน (v.) shackle See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble Syn. จำตรวน Ops. ถอดตรวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, I think he could be really great if his little groupie girlfriend would stop trying to shackle him to the human world.อีกอย่าง ฉันว่าเขาคงจะเก่ง ถ้าแฟนเซอๆ ของเขาเลิก พยายามดึงเขาไว้ในโลกของมนุษย์
I gotta shackle myself in a steel-paneled basement once a month, but we all got something, right?ฉันต้องล่ามโซ่ตัวเองไว้ ในห้องใต้ดินที่เป็นเหล็กเดือนละครั้ง แต่... ...เราทุกคนก็ได้บางอย่าง ถูกไหม
You can't just kidnap me and shackle me to the fucking floor.คุณจะมาลักพาตัวผม - ล่ามผมกับพื้นไม่ได้นะ
Spread word to your kind to strike shackle from their slaves.พูดกับคนของคุณ เพื่อแก้ทาสใส่กุญแจมือ
Shackle him.ล่ามโซ่ใส่กุญแจมือเขา
Shackle will be struck from every slave upon our path.กุญแจมือจะหลง จากทาสเมื่อเส้นทางของเราทุกคน
Shackleton called Antarctica "the last greatjourney left to man".เชคลีตันเรียกแอนตาติกาว่า "การเดินทางครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของผู้ชาย
"We are free men, unshackled by your barbarous laws."เราคือผู้ที่มีอิสระ ผู้ที่ถูกปลอดปล่อย ด้วยกฎหมายที่ป่าเถื่อนของคุณ
Unshackled... barbarous laws... 10 years ago, that exact same phrase was in a letter written by a guy named Winston, no.กฎหมายที่ป่าเถื่อน... 10 ปีที่แล้ว แน่นอนในจดหมายเป็นบทกวีอันเดียวกัน แต่งขึ้นโดยผู้่ชายที่ชื่อวินสตัน ไม่ใช่
Shall I remove these shackles?อยากให้ถอดโซ่นี่ออกมั๊ย
Put his left leg in the shackle.ใส่ขาซ้ายเขาไว้ในห่วงเหล็ก
Stop that. You'll scratch your shackles.หยุดนะ แกจะทำใหโซ่เป็นรอย

shackle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锁链[suǒ liàn, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˋ, 锁链 / 鎖鏈] chains; shackles
[chù, ㄔㄨˋ, 豖] a shackled pig
[kào, ㄎㄠˋ, 铐 / 銬] shackles; fetters; manacle
镣铐[liào kào, ㄌㄧㄠˋ ㄎㄠˋ, 镣铐 / 鐐銬] manacles and leg-irons; shackled and chained

shackle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap

shackle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันทุ[n.] (anthu) EN: chain ; shackle ; manacle FR:
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle FR: enchaîner
ตีตรวน[v. exp.] (tī trūan) EN: shackle ; put in chains FR: enchaîner ; mettre aux fers
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
ขื่อ[n.] (kheū) EN: cangue ; wooden shackles FR: cangue [f] ; carcan [m]
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré

shackle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fessel {f}fetter; shackle
Abspannisolator {m}shackle insulator
Bruchbude {f}ramshackle hut
Kettenschloss {n}shackle
Schäkel {m}shackle
baufällig; verkommen; marode; klapprig; wacklig; wackelig {adj}ramshackle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shackle
Back to top