ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squander*, -squander-

squander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squander (vt.) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย See also: ใช้จ่ายสิ้นเปลือง Syn. dissipate, lavish, waste Ops. save
squander (n.) การใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย See also: การใช้จ่ายสิ้นเปลือง Syn. dissipation, lavishness, wastefulness
squander away (phrv.) ใช้จ่ายสิ้นเปลือง See also: ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
squander on (phrv.) ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ
squander upon (phrv.) ใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกี่ยวกับ
squandered (adj.) ที่สูญเปล่า (โอกาส, เวลา, แรงงาน) See also: ไร้ประโยชน์ Syn. wasted
squanderer (n.) คนฟุ่มเฟือย See also: คนใช้เงินเปลือง, คนสุรุ่ยสุร่าย Syn. prodigal, wastrel Ops. tightwad
squandering (adj.) ฟุ่มเฟือย See also: ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย, สิ้นเปลือง Syn. prodigal, profligate
English-Thai: HOPE Dictionary
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
English-Thai: Nontri Dictionary
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถลุง (v.) squander See also: waste, use up Syn. ผลาญ
สุรุ่ยสุร่าย (v.) squander See also: lavish, dissipate Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ Ops. ประหยัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Germans would never squander a huge labor force like this.พวกมันคงไม่ปล่อยให้เรา อยู่กันเปล่า ๆ แบบนี้หรอก
Can someone born under such auspicious omens as yourself... squander his life in vain, without even learning martial arts?จะมีใครที่เกิดภายใต้ ลางบอกเหตุที่เป็นมงคลอย่างตัวเจ้า... ปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่า โดยไม่ร่ำเรียนการต่อสู้
If you go to her house today and squander that colossal opportunity, I swear to Godแล้ววันนี้ถ้า นายไปบ้านเธอ แล้วไม่ฉวยโอกาสทำอย่างว่า ฉันสาบานเลย
This intelligence your asset gave up her life to acquire-- do not squander it by continuing to invade the constitutionally-protected privacy of the Brody family.ข่าวกรองที่สายคุณ สละชีวิตเพื่อให้ได้มา อย่าโยนมันมันทิ้ง ด้วยการพยายามละเมิด รัฐธรรมนูญคุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคลของครอบครัวโบรดี
This tactical advantage, this tremendous tool that we've given you, don't squander it thinking.นี่เป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบ มีเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่เราให้คุณ อย่ามัวแต่คิด ให้ทำ
And what, you wanna squander that potential?และอะไร นายอยากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปวันๆงั้นเหรอ
But don't worry. I am not just going to squander my time.แต่ไม่ต้องกังวล หนูจะไม่ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์
I have no sympathy for people who squander their gifts.ผมไม่เห็นด้วยกับคนที่ ใช้สิ่งที่ได้มาอย่างสุรุ่ยสุร่าย
Do not squander them.อย่าใช้มันอย่างฟุ่มเฟือย
The gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน
He was an abusive, alcoholic misogynist who squandered half his life... hanging around Picasso trying to nail his leftovers.เขาเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรง ติดเหล้า รังเกียจผู้หญิง วันๆเอาแต่เกาะปิกัสโส รอฟันของเหลือ
After Donghwan squandered all we had, there was only Wang-jae to help him out.หลังจากที่ดองแวนผลาญทุกอย่างหมดแล้ว มีก็แต่แวง-จี เท่านั้นที่ช่วยเขา

squander ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hào, ㄏㄠˋ, 耗] mouse; new; to waste; to spend; to consume; to squander
浪费者[làng fèi zhě, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, 浪费者 / 浪費者] waster; wastrel; squanderer

squander ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い尽くす[つかいつくす, tsukaitsukusu] (v5s) to use up; to squander
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander
摩ってしまう[すってしまう;スッてしまう, sutteshimau ; sutsu teshimau] (exp,v5u) (uk) (obsc) to squander one's money (through gambling, Pachinko, etc.)
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P)
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
身代を傾ける[しんだいをかたむける, shindaiwokatamukeru] (exp,v1) to squander one's fortunes
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
無駄遣い(P);無駄使い[むだづかい, mudadukai] (n,vs) wasting ... on (e.g. money); squandering; waste; frittering away; (P)
蕩尽[とうじん, toujin] (n,vs) squandering; dissipation

squander ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander FR: dilapider ; ravager
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish FR: dilapider
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngo) EN: waste money ; squander money ; dissipate money FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander FR: gaspiller
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend FR: gaspiller ; dilapider
ถลุงเงิน[v. exp.] (thalung ngo) EN: squander away one's money FR: dilapider l'argent ; jeter l'argent par les fenêtres

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squander
Back to top