ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substantiation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substantiation*, -substantiation-

substantiation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
substantiation (n.) การพิสูจน์ See also: การยืนยัน Syn. embodiment, vindication
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a vision in which a drunk man tells me another blackout is coming... no further information, no context, no substantiation.ผมเห็นภาพอนาคต ที่มีชายขี้เมาบอกผม เหตุการณ์หมดสติครั้งหน้า กำลังจะเกิด-- ไ่้ม่มีข้อมูลคืบหน้า ไม่มีบริบทใดๆ ไม่มีการพิสูจน์ยืนยัน

substantiation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実体化[じったいか, jittaika] (n,vs) (1) substantiation; materialization; materialisation; (2) {comp} (specific to object language classes) instantiation

substantiation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khø phisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]

substantiation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einspruchsbegründung {f}substantiation of opposition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substantiation
Back to top