ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subject

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subject*, -subject-

subject ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subject (n.) หัวข้อ See also: ประเด็น, เนื้อหาสาระ Syn. point, topic, substance
subject (n.) สาขาวิชา See also: วิชา Syn. course of study
subject (n.) ประชากร See also: พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง Syn. citizen, national, subordinate
subject (n.) ประธานของประโยค
subject (adj.) มีแนวโน้ม See also: โน้มเอียงไปทาง Syn. liable to, prone to
subject (adj.) อยู่ใต้บังคับบัญชา See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร Syn. inferior, obedient, subordinate
subject (adv.) ซึ่งขึ้นอยู่กับ Syn. depending on
subject (vt.) นำไปสู่ Syn. expose, put through
subject (vt.) ทำให้อยู่ใต้อำนาจ See also: ควบคุม, ทำให้ยอม Syn. control, govern, overpower
subject matter (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. contents, theme, topic
subject of discussion (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย
subject to (phrv.) ทำให้มี See also: ทำให้เกิด, ทำให้ได้รับ
subject to (phrv.) ทำให้เชื่อฟัง See also: ทำให้ปฏิบัติตาม, ทำให้ถูกครอบงำด้วย
subjection (n.) การทำให้ตกอยู่ใต้อำนาจ See also: การเอาชนะได้ Syn. servitude, servility
subjective (adj.) ซึ่งเป็นความคิดส่วนตัว See also: ซึ่งเป็นส่วนตัว, ซึ่งขึ้นกับบุคคล Syn. personal, idiosyncratic, individual
subjective (adj.) เกี่ยวกับนามธรรม See also: ซึ่งอยู่ภายในจิตใจ Syn. nonobjective, illusory Ops. objective
subjectively (adv.) ด้านจิตใจ See also: ในทางจิตใจ Syn. psychically, psychologically
subjectivity (n.) ผลประโยชน์ส่วนตัว See also: ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง Syn. ego
English-Thai: HOPE Dictionary
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
subjection(ซับเจค'เชิน) n. การพิชิต,การเอาชนะ,การทำให้อยู่ภายใต้การควบคุม,การทำให้อยู่ในสังกัด,การอยู่ภายใต้การควบคุม,การอยู่ในสังกัด, Syn. conquer,ocntrol
subjective(ซับเจค'ทิฟว) adj. อยู่ภายในใจ,จิตวิสัย,อัตวิสัย,ส่วนตัว,แต่ละบุคคล,เกี่ยวกับจิตใจของผู้ดู,เกี่ยวกับผู้ดู., See also: ness n., Syn. introspective
English-Thai: Nontri Dictionary
subject(adj) อยู่ในสังกัด,อยู่ในอำนาจ,จำต้อง
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น,เนื้อเรื่อง,หัวข้อ
subjection(n) การพิชิต,การอยู่ใต้อำนาจ,การอยู่ในสังกัด
subjective(adj) ส่วนตัว,เกี่ยวกับผู้กระทำ,อยู่ในใจ,เกี่ยวกับจิตวิสัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subject๑. ผู้รับการทดลอง, สัตว์ทดลอง๒. เรื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subject toภายใต้บังคับแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subjectคนในบังคับ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประธาน (n.) subject
วิชา (n.) subject See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning
อัตวิสัย (n.) subject Ops. วัตถุวิสัย
ท้องเรื่อง (n.) subject matter See also: essence of the story Syn. เนื้อเรื่อง
เนื้อหาวิชา (n.) subject matter See also: subject description
เรื่อง (n.) subject matter See also: matter, story, affair, thing
จิตวิสัย (n.) subjective Syn. อัตนัย Ops. ปรนัย
อัตนัย (adj.) subjective Syn. จิตวิสัย Ops. ปรนัย
วิชาบังคับ (n.) required subject Ops. วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี (n.) elective subject
วิชาเอก (n.) major subject Ops. วิชาโท, วิชารอง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What sort of subject do you teach?คุณสอนวิชาอะไรหรือ
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
But this is subject to your approval, of course.นี่คือแผนของฉันนะ... แต่เป็นเรื่องที่เธอต้องเห็นชอบด้วย
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย
After she settled down here, she became the subject of a lot of gossip.หลังจากที่นางปักหลักอยู่ที่นี่, เรื่องของนาง ก็ถูกนินทาว่าร้ายมากมาย.
I've been instructed to inquire as to the subject of your speech tonight.ผมได้รับคำสั่งให้มาสอบ คำปราศรัยของคุณในคืนนี้
Yes. Last week, on the night we tried to abduct the subject called Number 26, a boy who was in an accident on an old city highway was brought to the lab.ใช่ ในอาทิตย์สุดท้ายเราจะพยายาม พาตัวเป้าหมายที่เรียกว่าหมายเลข 26
Looks like he's a student at a vocational training school, but he's now their new subject for human experimentation.ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กนักเรียน\ที่อยู่ในโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ แต่เขาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับ\การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ในตอนนี้
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25
The boy, the subject named Tetsuo Shima, broke out of his room.เด็กผู้ชาย, ที่มีชื่อรหัสว่า ชิมา เท็ตซึโอะ ออกมาจากห้องของเขา
It was almost certainly the work of the subject that escaped from the lab.มันเกือบจะแน่นอนว่าเป็นการทำงาน ของเป้าหมายที่หลบหนีจากห้องแลป
The subject is 156cms in length, weighing 52lbs in extremis.มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะสรุปได้

subject ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, 顺民 / 順民] docile subject (of new dynasty); toady
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 完形心理学 / 完形心理學] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole)
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
交叉学科[jiāo chā xué kē, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 交叉学科 / 交叉學科] interdisciplinary; interdisciplinary subject (in science)
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
受支配[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, 受支配] subject to (foreign domination, emotions etc)
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, 话题 / 話題] subject (of a talk or conversation); topic
题材[tí cái, ㄊㄧˊ ㄘㄞˊ, 题材 / 題材] subject matter
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
商学[shāng xué, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ, 商学 / 商學] business studies; commerce as an academic subject
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, 入门 / 入門] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject)
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
相士[xiàng shì, ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, 相士] fortune-teller who uses the subject's face for his prognostication
相面[xiàng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄧㄢˋ, 相面] fortune telling based on the subject's face
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, 打岔] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, 主科] required courses in the major subject
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
略知一二[lu:è zhī yī èr, ㄜˋ ㄓ ㄧ ㄦˋ, 略知一二] slight knowledge of sth; to know very little about a subject; a smattering
略知皮毛[lu:è zhī pí máo, ㄜˋ ㄓ ㄆㄧˊ ㄇㄠˊ, 略知皮毛] slight knowledge of sth; superficial acquaintance with a subject; a smattering
主观[zhǔ guān, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ, 主观 / 主觀] subjective
主观主义[zhǔ guān zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 主观主义 / 主觀主義] subjectivism
主词[zhǔ cí, ㄓㄨˇ ㄘˊ, 主词 / 主詞] subject
主谓句[zhǔ wèi jù, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 主谓句 / 主謂句] subject-predicate sentence; subject-predicate clause
主谓结构[zhǔ wèi jié gòu, ㄓㄨˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 主谓结构 / 主謂結構] subject-predicate construction
学科[xué kē, ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 学科 / 學科] subject; branch of learning; course
科目[kē mù, ㄎㄜ ㄇㄨˋ, 科目] subject
[kè, ㄎㄜˋ, 课 / 課] subject; class; lesson
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, 主题 / 主題] theme; subject
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

subject ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P)
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P)
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P)
主格補語[しゅかくほご, shukakuhogo] (n) {ling} subject complement
主述[しゅじゅつ, shujutsu] (n) subject and predicate
主部[しゅぶ, shubu] (n) {ling} main part; complete subject; grammatical subject
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
吊し上げる;吊るし上げる;つるし上げる[つるしあげる, tsurushiageru] (v1,vt) (1) to hang up; to hoist; (2) to denounce; to subject someone to a kangaroo court
奸臣;姦臣[かんしん, kanshin] (n) disloyal retainer; treacherous subject
実験台[じっけんだい, jikkendai] (n) (1) laboratory testing bench; laboratory table; (2) subject of an experiment; (human) guinea pig
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n,adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P)
専門科目[せんもんかもく, senmonkamoku] (n) special (specialized, specialised) subject
属す[ぞくす, zokusu] (v5s,vi) (See 属する・ぞくする) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to
属する[ぞくする, zokusuru] (vs-s,vi) to belong to; to come under; to be affiliated with; to be subject to; (P)
後ピン[あとピン;アトピン, ato pin ; atopin] (n) (See ピント) focal point of a lens behind the subject
換位[かんい, kan'i] (n) (logical) conversion (transposition of subject and predicate to form a new proposition)
暗記物[あんきもの, ankimono] (n) a work or subject to be memorized (memorised)
暗黙の主語[あんもくのしゅご, anmokunoshugo] (n) understood subject
検討対象[けんとうたいしょう, kentoutaishou] (n) subject of an investigation; object being examined
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject
突然だけど[とつぜんだけど, totsuzendakedo] (exp) apropos of nothing; to change the subject
被保佐人[ひほさにん, hihosanin] (n) person subject to a conservatorship or curatorship
被補助人[ひほじょじん, hihojojin] (n) person subject to a limited guardianship
被験者;被検者[ひけんしゃ, hikensha] (n) (1) (被験者 only) subject (of a medical experiment, etc.); test subject; trial subject; testee; (2) examinee (of a full-body scan, etc.)
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it
話をそらす;話を逸らす[はなしをそらす, hanashiwosorasu] (exp,v5s) to change the subject (e.g. away from something awkward or inconvenient)
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode
選択科目[せんたくかもく, sentakukamoku] (n) elective subject or course; (P)
選科[せんか, senka] (n) elective course or subject
隷属国[れいぞくこく, reizokukoku] (n) subject nation; subordinate state; dependency
項目別に分ける[こうもくべつにわける, koumokubetsuniwakeru] (exp,v1) to classify by subject
風当たり(P);風当り[かぜあたり, kazeatari] (n) wind blowing against; being subject to outside pressures or criticism; oppression; (P)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブジェクト[さぶじえくと, sabujiekuto] Subject
サブジェクトライン[さぶじえくとらいん, sabujiekutorain] subject line
主題[しゅだい, shudai] subject
主題表示[しゅだいひょうじ, shudaihyouji] subject indication
報告対象メッセージ[ほうこくたいしょうメッセージ, houkokutaishou messe-ji] subject message
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation
記述項の左辺[きじゅつこうのさへん, kijutsukounosahen] subject of entry
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject

subject ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตวิสัย [n.] (attawisai) EN: subject ; subjectivity FR:
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ชื่อเรื่อง[n.] (cheūreūang) EN: title ; heading ; subject FR: titre [m]
ได้รับผล[adj.] (dāi rap pho) EN: affected ; subject to FR: sujet à
ดรรชนีค้นเรื่อง[n. exp.] (datchanī kh) EN: subject index FR:
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūa) EN: topic ; subject FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading FR:
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
อีโหน่อีเหน่[n.] (īnō-īnē) EN: matter ; affair ; subject FR:
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phip) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter in dispute ; matter of controversy ; subject of litigation ; contentieux ; collision FR: conflit [m] ; contentieux [m] ; controverse [f] ; dispute [f]
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject FR: question [f] ; interrogation [f]
แขนงวิชา[n. exp.] (khanaēng wi) EN: special field ; subject area FR:
ข้าแผ่นดิน[n.] (khāphaendin) EN: subject FR: sujet [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair ; gist FR: fait [m] ; matière [f]
กลายกลืน[v. exp.] (klāi kleūn) EN: subject FR:
กระแสความ[n.] (krasaēkhwām) EN: content ; subject matter FR:
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
หลักสูตรรายวิชา[n. exp.] (laksūt rāi ) EN: subject curriculum FR:
แม่บท[n.] (maēbot) EN: topic ; subject FR: sujet [m]
ไม่กระดิกหู[v. exp.] (mai kradik ) EN: know nothing about a subject ; be completely ignorant of something ; lack the slightest knowledge of ; know zilch FR: c'est de l'hébreu ; c'est du chinois
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ภายใต้[prep.] (phāi tāi) EN: under ; beneath . subject to FR: sous
ไพร่สม[n.] (phraisom) EN: fresh recruits for the crown ; commoner at eighteen subject by the crown to two years of military service FR:
ประเด็น[n.] (praden) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]
ประธาน[n.] (prathān) EN: subject FR: sujet [m]
ปริปาก[v.] (pripāk) EN: utter ; open one's mouth ; broach a subject ; say ; mention FR: prononcer ; proférer
ตจปัญจกกัมมัฏฐาน[n.] (tajapanjaka) EN: subject for meditation ; “skin pentad” of meditation subjects ; the subject for meditation comprising the five constituents ending with the skin (the four others being hair, body hair, nails and teeth) FR:
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise FR:
ตารางสอน[n.] (tārāngsøn) EN: school timetable ; classroom timetable ; class schedule ; time schedule ; subject timetable FR: horaire des cours [m] ; grille horaire [f]
ท้องเรื่อง[n.] (thøngreūang) EN: story ; subject matter FR:
ทุกขตา[n.] (thukkhatā) EN: state of being subject to suffering ; painfulness ; stress FR: tristesse [f]
ติดภาระจำยอม[v. exp.] (tit phārāja) EN: be subject to an easement ; be subject to a servitude FR:
ต้อง[v.] (tǿng) EN: be subject to ; suffer ; be exposed to ; be hit by FR: subir
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]

subject ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Brandbereich {m}area subject to fire risk
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Pflichtfach {n}compulsory subject
Streitpunkt {m}controversial subject
Ergänzungsfach {n}complementary subject
Aufsatzthema {n}essay subject
explosionsgefährdeter Bereich; Ex-Bereich {m}area with potentially explosive atmosphere; area subject to explosion hazards
Hauptfach {n}main subject
Wahlfach {n}optional subject
Lieblingsthema {n}pet subject
Zwischenverkauf {m} | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale
Betreff {n} | kein Betreff; ohne Themasubject | no subject
Sachgebiet {n} | ein Sachgebiet durchnehmensubject area; subject group | to cover a subject
vorbehaltlich {adj} | vorbehaltlich einer Bestätigungsubject to | subject to confirmation
meldepflichtig {adj}subject to registration
Subjekt {n}subject
Anordnung {f} nach Sachgebietensubject classification
Fachreferat {n}subject specialization
Fachreferent {m}subject specialist
Fachrichtung {f}subject area; field; branch of ...
Lektor {m}subject specialist
Lernstoff {m}subject matter
Liefermöglichkeit {f}subject to availability
Materie {f} (Thema)subject matter
Sachregister {n}subject index
Vertragsgegenstand {m}subject matter of the contract
genehmigungspflichtig {adj}subject to approval
zuschlagspflichtig; zuschlagpflichtig {adj}subject to a supplement
Abhängigkeit {f} (von)subjection (to)
Paukfach {n}swot subject; a bear of a course
Thematik {f}subject matter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subject
Back to top