ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stiffen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stiffen*, -stiffen-

stiffen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stiffen (vi.) แข็งทื่อ
stiffen (vt.) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up (phrv.) ทำให้แข็งทื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งทื่อ,ทำให้ตรง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ,แข็งแกร่ง,ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden,solidify,firm
English-Thai: Nontri Dictionary
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือแข็ง (v.) stiffen See also: be disrespectful, lack of respect/salute Ops. มืออ่อน
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you get yolk in it or you don't let it stiffen properly then you might as well be making pancakes.ถ้าปล่อยให้ไข่แดงปนลงไป หรือไม่ปล่อยให้ขนมฟูตัวขึ้นอย่างเหมาะสม มันก็เหมือนกับ จะกลายเป็นแพนเค้กไป
I repeat it till my tongue stiffens.ฉันจะกล่าวซ้ำ จนกระทั่งลิ้นแข็งชา
I can feel your resolve stiffening.ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ
Then this here stiffens up.แล้วนี่ ต้องแข็งขึ้น
Everything in the body constricts and stiffens.ทุกอวัยวะในร่างกายเรา จะถูกแช่แข็งขยับไม่ได้

stiffen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ˋ, 变硬 / 變硬] stiffen

stiffen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r,vi) to stiffen; to harden
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P)
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r,vi) (uk) to stiffen; to become stiff
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)

stiffen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden FR: rigidifier ; affermir
แข็งขึ้น[v. exp.] (khaeng kheu) EN: harden ; stiffen ; get harder FR: durcir
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: strengthen ; harden ; stiffen ; solidify ; get hard FR:
ขืนตัว[v. exp.] (kheūn tūa) EN: stiffen oneself FR:
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
มือแข็ง[v.] (meūkhaeng) EN: stiffen FR:
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense ; rigid ; tensed ; stiffened FR: rigide ; crispé ; tendu

stiffen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktverstärker {m}contact stiffener
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stiffen
Back to top