ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharebroker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharebroker*, -sharebroker-

sharebroker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharebroker (n.) นายหน้าหลักทรัพย์
English-Thai: HOPE Dictionary
sharebroker(แชร์'โบรเคอะ) n. นายหน้าหลักทรัพย์,นายหน้าใบหุ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharebroker
Back to top