ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

systematic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *systematic*, -systematic-

systematic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
systematic (adj.) ซึ่งเป็นระบบ Syn. orderly, well-organized
systematically (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly Ops. unevenly, untidily, unsystematically
English-Thai: HOPE Dictionary
systematic(ซิสทะแมท'ทิค) adj. เป็นระบบ,เป็นระบอบ,มีกฎเกณฑ์,มีหลักเกณฑ์, Syn. systematical.
English-Thai: Nontri Dictionary
systematic(adj) ตามระบบ,มีแนวการ,มีระเบียบ,มีกฎเกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
systematic-เป็นระบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นระบบ (adj.) systematic
มีระบบ (adv.) systematically See also: methodically, in an orderly way Syn. มีระบบระเบียบ
มีระบบระเบียบ (adv.) systematically See also: methodically, in an orderly way
อย่างเป็นระบบ (adv.) systematically See also: orderly, methodically Syn. อย่างมีระบบ
มวยป่า (n.) unsystematic boxing See also: unorthodox boxing, untrained boxing
มวยวัด (n.) unsystematic boxing See also: unorthodox boxing, untrained boxing Syn. มวยป่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก
It is a three step systematic attack on the entire national infrastructure.มันเป็นการโจมตีระบบ 3 ลำดับ / โดยไม่ทำลายพื้นฐานโครงสร้างของประเทศ
I am systematic android network diode energy rocket system.ผมคือ Systematic Android Network Diode Energy Rocket System
Sasha's discovery of a collective, systematic movement of galaxies to one side of the cosmos has shaken the field of cosmology.การค้นพบของ แซชะ ของกลุ่ม เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ กาแลคซีไปอีกด้านหนึ่งของจักรวาล ได้ส่งผลสะเทือนเขตของจักรวาล
I want systematic searches of old residences, old friends, old coworkers.ผมอยากให้มีการค้นหาอย่างเป็นระบบ ทั้งบ้านเก่า เพื่อนเก่า เพื่อนร่วมงานเก่า
Or worse, she could have been paralyzed and forced to bare witness to the systematic carving of her own flesh.หรือแย่กว่านั้น เธออาจเป็นอัมพาต และถูกบังคับให้กลายเป็นพยาน
This is the road that Thales and Democritus put us on some 2,500 years ago... a road of endless searching, a relentless, systematic hunt for new worlds and an ever-deepening understanding of nature.นี้เป็นถนนที่วส์และ เดมอคิทิส ทำให้เรา บาง 2,500 ปีที่ผ่านมา ถนนของการค้นหาไม่มีที่สิ้นสุด,
He created an error-correcting mechanism, a systematic and relentless way to sift out misconceptions in our thinking.อย่างเป็นระบบและอย่างไม่หยุดยั้ง ที่จะลอดออกความเข้าใจผิด ในความคิดของเรา
The Christian Brothers are an educational institution - The Christian Brothers, Conor, are an order of the Catholic Church self-appointed in their education formation and systematic beating of their young charges.พวกเขาเป็นสถาบันการศึกษาที่...
That there was never any systematic or organized attempt by the Nazis to kill all of Europe's Jews.ที่ไม่เคยมีความพยายามใด ๆ หรือ ระบบจัดโดยพวกนาซี ต้องฆ่าทั้งหมดของชาวยิวใน ยุโรป
We have witnesses, documents, letters, and official records to bring to your attention and to verify our claims of your systematic abuse and enslavement of the Congolese people.เรามีพยานบุคคลเอกสารจดหมาย และบันทึกอย่างเป็นทางการ ตามที่แจ้งมาให้ทราบ และเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหา ในนโยบายที่ข่มเหง และจับประชาชนคองโกเป็นทาส
I know the prisoners here are being robbed systematically.ฉันรู้ว่าเชลยกำลังถูก รวมหัวปล้น

systematic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, 有条有理地 / 有條有理地] methodically; systematically
有系统[yǒu xì tǒng, ㄧㄡˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 有系统 / 有系統] systematic
系统性[xì tǒng xìng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 系统性 / 系統性] systematic
分类学[fēn lèi xué, ㄈㄣ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 分类学 / 分類學] taxonomy; taxology; systematics

systematic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
組織立つ[そしきだつ, soshikidatsu] (v5t,vi) to have orderly plans; to be systematic
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic
乱読[らんどく, randoku] (n,vs) reading unsystematically
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another

systematic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบมีระบบ[adj.] (baēp mī rab) EN: systematic FR:
การชักตัวอย่างแบบมีระบบ[n. exp.] (kān chak tū) EN: systematic sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างมีระบบ[n. exp.] (kān leūak t) EN: systematic random sampling FR:
การสุ่มแบบเป็นระบบ[n. exp.] (kān sum baē) EN: systematic sampling FR:
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ[n. exp.] (kān sumtūay) EN: systematic sampling FR:
การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ[n. exp.] (kān sumtūay) EN: systematic sampling FR:
การสุ่มอย่างมีระบบ[n. exp.] (kān sum yān) EN: systematic sampling FR:
ความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ[n. exp.] (khwām khlāt) EN: systematic error ; nonrandom error FR:
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: systematic risk FR:
กิจจะลักษณะ[adj.] (kitjalaksan) EN: official ; formal ; systematic FR:
มีระเบียบ[adj.] (mī rabīep) EN: orderly ; systematic ; methodical FR: ordonné ; méthodique ; systématique
เป็นขั้นตอน[adj.] (pen khantøn) EN: systematic FR:
เป็นงานเป็นการ[adj.] (penngānpenk) EN: serious ; businesslike ; systematic FR:
เป็นระบบ[adj.] (pen rabop) EN: systematic FR: systématique
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ[n. exp.] (withī sum t) EN: systematic random sampling FR:
อย่างมีระบบ[adj.] (yāng mī rab) EN: systematic FR:
อนุกรมวิธานเคมี[n. exp.] (anukrom wit) EN: chemosystematic ; chemotaxonomy FR:
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: unsystematic risk FR:
กิจจะลักษณะ[adv.] (kitjalaksan) EN: formally ; systematically ; officially ; regularly ; methodically FR:
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
ไม่เป็นระบบ[adj.] (mai pen rab) EN: unsystematic ; disorganised FR:
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing FR: combat peu académique [m]
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
ซิสเทมาติคส์[n.] (sisthēmātik) EN: systematics FR:
ทะลักทะแลง[adv.] (thalakthala) EN: without order ; in confusion ; unsystematically ; messily FR:
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (tham ngān l) EN: work unsystematically ; work unmethodically FR:
อย่างมีระบบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systematically ; orderly ; methodically FR:
อย่างเป็นระบบ[adj.] (yāng pen ra) EN: systematical FR: systématique
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen ra) EN: systematically ; orderly ; methodically FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

systematic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า systematic
Back to top