ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stage*, -stage-

stage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stage (n.) รถม้าโดยสาร
stage (n.) ระยะเวลา See also: ระยะ, ช่วง, ตอน Syn. period, phase, step
stage (n.) เวที See also: แท่น Syn. platform
stage (n.) ฉาก See also: ฉากละคร Syn. background, scene
stage (vt.) ออกแสดง See also: จัดแสดง Syn. do a play, dramatize
stage director (n.) ผู้ควบคุมการแสดง See also: ผู้อำนวยการแสดง Syn. producer
stage fright (n.) ความประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
stage set (n.) ฉาก See also: ฉากละคร Syn. background, scene
stage whisper (n.) การกระซิบเสียงดังเพื่อให้ผู้ดูได้ยิน
stage-manage (vt.) กำกับเวที
stage-struck (adj.) ซึ่งประทับผู้ชมมาก
stagecoach (n.) รถม้าโดยสารสมัยก่อน ซึ่งมีเส้นทางและเวลาเดินทางที่แน่นอน Syn. carriage, coach, diligence
stagecraft (n.) ศิลปะการแสดงละคร
stagehand (n.) เจ้าหน้าควบคุมเวที
stager (n.) นักแสดง Syn. actor
stager (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญการ Syn. old hand, veteran
stagery (adj.) ซึ่งโซเซ
English-Thai: HOPE Dictionary
stage(สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
stagecoach(สเทจฺ'โคช) n. รถม้าโดยสาร
stagecraftn. ศิลปะการแสดงละคร,ศิลปะการเรียบเรียงหรือกำกับบทละคร
stager(สเทจ'เจอะ) n. ผู้ชำนาญโลก,นักแสดง, Syn. actor
English-Thai: Nontri Dictionary
stagecoach(n) รภม้าโดยสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stageระยะ, ขั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stage hydrographstage hydrograph, กราฟแสดงระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฌานเบื้องต้น (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct
ปฐมฌาน (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct Syn. ฌานเบื้องต้น
ขั้น (n.) stage See also: grade, step, level Syn. ระดับ, ตำแหน่ง
พื้นเวที (n.) stage See also: platform
เวที (n.) stage See also: arena, platform, ring
ก่อความวุ่นวาย (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Syn. ก่อความไม่สงบ Ops. อยู่ในความสงบ
ก่อความไม่สงบ (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Ops. อยู่ในความสงบ
ผู้กำกับเวที (n.) stage director See also: stage manager
ผู้กำกับเวที (n.) stage director See also: stage manager
เทวทูต (n.) stages of life
ขั้นท้ายสุด (n.) final stage See also: last, final Ops. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น
ขั้นสุดท้าย (n.) final stage See also: last, final Syn. ขั้นท้ายสุด Ops. ขั้นแรก, ระยะแรก, ขั้นต้น
ขั้นสูง (n.) advanced stage See also: high grade, high level Syn. ระดับสูง Ops. ขั้นต่ำ
ขั้นอันตราย (n.) dangerous stage Ops. ขั้นปลอดภัย
ความสิ้นเปลือง (n.) wastage See also: consumption, spending
ช่วงแรก (n.) earliest stage See also: incunabulum Syn. ขั้นแรก, ระยะแรก Ops. ระยะหลัง, ช่วงหลัง
ชั้นต้น (n.) initial stage See also: beginning level, primary stage, lower level Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น Ops. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย
ดวงตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: stamp Syn. แสตมป์
ตราไปรษณียากร (n.) postage stamp See also: revenue stamp Syn. แสตมป์
ตัวจำนำ (n.) hostage See also: pledge Syn. ตัวประกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Claire, get up and turn those stage lights on and get these boys going.เคล เปิดไฟเวทีเหล่านั้นให้พวกเขาเหล่านี้เริ่ม
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง
I've had him on this stage month after month because I knew one day his star was going to shine.ผมให้เขาพูดที่นี่ เดือนแล้วเดือนเล่าเพราะผมรู้ว่า... ...เขาจะเป็นดาวจรัสแสง
Robyn Green started on this very stage and now I can't get him off.โรบิน กรีนเริ่มพูด แล้วไล่ลงไม่ได้เลย
I got to do it. Get out on that stage and kill.- ขึ้นเวที แล้วจัดการเลย
They want you all on stage to get a real reaction when they announce the winner.พวกเขาต้องการทุกคน บนเวทีตอนประกาศ - อะไรกัน
Now, look, don't embarrass me, please. I promised them you'd all be back on stage before I announced the winner.อย่าให้ผมเสียหน้าน่ะ ผมสัญญาว่าทุกคนจะขึ้นเวที...
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
We didn't stage any of this.เราไม่ได้จัดฉากพวกนี้ขึ้นมา
We will engage the second stage of the plan and proceed with the destruction of the target.เราจะจัดการตามแผนสอง และจะทำลายโครงสร้างของเป้าหมาย.

stage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, 对口词 / 對口詞] dialog (for stage performance)
晕场[yùn chǎng, ㄩㄣˋ ㄔㄤˇ, 晕场 / 暈場] to faint from stress (during exam, on stage etc)
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, 一级头 / 一級頭] first stage (diving)
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, 首演] maiden stage role; first performance; first public showing
稚虫[zhì chóng, ㄓˋ ㄔㄨㄥˊ, 稚虫 / 稚蟲] naiad; larva; developmental stage of insect
对白[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ, 对白 / 對白] stage dialog
[mù, ㄇㄨˋ, 幕] stage curtain; tent; by extension, act of a play
独白[dú bái, ㄉㄨˊ ㄅㄞˊ, 独白 / 獨白] stage monologue
艺名[yì míng, ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, 艺名 / 藝名] stage name (of an actor or actress)
话剧[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ, 话剧 / 話劇] stage play; modern drama
道具[dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ, 道具] stage props
玩意儿[wán yì er, ㄨㄢˊ ㄧˋ ㄦ˙, 玩意儿 / 玩意兒] thing (used in speech); toy; act; trick (in a performance, stage show, acrobatics etc)
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, 分期] by stages; staggered; step by step
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, 下场门 / 下場門] exit door (of the stage)
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, 功耗] electric consumption; power wastage
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 雏形 / 雛形] embryonic form; fledgling stage; prototype
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk
人质[rén zhì, ㄖㄣˊ ㄓˋ, 人质 / 人質] hostage
[zhì, ㄓˋ, 质 / 質] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 人道] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation)
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
表意符阶段[biǎo yì fú jiē duàn, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 表意符阶段 / 表意符階段] logographic stage
正字法阶段[zhèng zì fǎ jiē duàn, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 正字法阶段 / 正字法階段] orthographic stage
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
趸船[dǔn chuán, ㄉㄨㄣˇ ㄔㄨㄢˊ, 趸船 / 躉船] pontoon; landing stage
邮费[yóu fèi, ㄧㄡˊ ㄈㄟˋ, 邮费 / 郵費] postage
配送费[pèi sòng fèi, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄟˋ, 配送费 / 配送費] postage and packing fee
前期[qián qī, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧ, 前期] preceding period; early stage
连续译码阶段[lián xù yì mǎ jiē duàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄧˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 连续译码阶段 / 連續譯碼階段] sequential decoding stage
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 阶段 / 階段] stage; section; phase; period
初创[chū chuàng, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ, 初创 / 初創] startup (company, phase etc); newly established; in the early stages
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day

stage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エプロンステージ[, epuronsute-ji] (n) apron stage
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
オンステージ[, onsute-ji] (n) on stage
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
グラスステージ[, gurasusute-ji] (n) glass stage
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
スイッチングステージ[, suicchingusute-ji] (n) {comp} switching stage
ト書き;ト書[トがき, to gaki] (n) stage directions
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
一次試験[いちじしけん, ichijishiken] (n) first stage examination
一段落付ける[いちだんらくつける, ichidanrakutsukeru] (v1) to complete the first stage of; to settle for the time being
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route
三の松[さんのまつ, sannomatsu] (n) furthest pine tree from a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
二の松[にのまつ, ninomatsu] (n) middle pine tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
休場[きゅうじょう, kyuujou] (n,vs) (1) theater closure; theatre closure; stage absence; (2) (sumo) wrestler's absence from the tournament; (P)
倦怠期[けんたいき, kentaiki] (n) the stage of fatigue
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage
初舞台[はつぶたい, hatsubutai] (n) debut; initial stage appearance; (P)
前舞台[まえぶたい, maebutai] (n) apron stage
壮年期[そうねんき, sounenki] (n) (1) prime of one's life; (2) stage of maturity (geology)
大道具[おおどうぐ, oodougu] (n) stage setting; scenery
宿場[しゅくば, shukuba] (n) (arch) (See 宿駅) relay station; post town; stage
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
平土間[ひらどま, hiradoma] (n) seats immediately in front of the stage (e.g. in kabuki); pit; orchestra; parquet
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
後じん[こうじん;ごじん, koujin ; gojin] (n) metanephros (third stage of kidney development)
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
擬斗[ぎとう, gitou] (n) (See 殺陣) fight scene; stage combat; staged sword fight
晴れの舞台[はれのぶたい, harenobutai] (n) (See 晴れ舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage
晴れ舞台;晴舞台[はれぶたい, harebutai] (n) (See 晴れの舞台) big moment (e.g. performance, in the spotlight); gala occasion; (on the) world stage
替え名;代え名;替名[かえな, kaena] (n) (1) alternative name; alternate name; (2) assumed name of a customer in a brothel (for anonymity); (3) stage name
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
桧舞台;檜舞台[ひのきぶたい, hinokibutai] (n) (1) stage made of Japanese cypress; (2) the limelight; the big time
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
ステージ[すてーじ, sute-ji] stage
二段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial
段階[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period

stage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage FR: conclusion [f] ; fin [f]
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชั้นต้น[n. exp.] (chan ton) EN: initial stage FR:
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงสุดท้าย[n. exp.] (chūang sutt) EN: final stage ; last leg FR:
ฝึกงาน[v.] (feukngān) EN: apprentice ; train ; be a trainee FR: être en stage ; faire un stage ; effectuer un stage
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
การฝึกงาน[n.] (kān feukngā) EN: teacher trainig FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
ขา[n.] (khā) EN: leg ; step ; stage ; party ; side ; phase FR: trajet [m]
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; stade [m] ; pas [m]
ขั้นอันตราย[n. exp.] (khan antarā) EN: critical stage ; dangerous stage FR: étape critique [f]
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
ขั้นปลาย[n. exp.] (khan plāi) EN: final stage ; terminal stage ; end FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นร้ายแรงมาก[n. exp.] (khan rāiraē) EN: critical stage FR: stade critique [m]
ขั้นสูง[n. exp.] (khan sūng) EN: advanced stage FR: stade avancé [m]
ขั้นสุดท้าย[n. exp.] (khan sutthā) EN: final stage ; terminal stage ; end FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นท้ายสุด[n. exp.] (khan thāisu) EN: final stage FR:
ขั้นทดลอง[n. exp.] (khan thotlø) EN: experimental stage FR: phase expérimentale [f]
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]
ขั้นตอนสุดท้าย[n. exp.] (khantøn sut) EN: final stage FR:
ขั้นเตรียมการ[n. exp.] (khan trīemk) EN: preparatory stage FR: étape préparatoire [f]
เข้าฉาก[v. exp.] (khao chāk) EN: play a scene ; be on stage FR: être en scène
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครพูด[n.] (lakhønphūt) EN: legitimate drama ; spoken play ; stage play FR: théâtre sérieux [m]
ละครย่อย[n.] (lakhønyøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
มะเร็งระยะที่...[n. exp.] (mareng raya) EN: … stage of cancer FR: … stade du cancer [m]
นักศึกษาฝึกงาน[n. exp.] (nakseuksā f) EN: FR: étudiant stagiaire [m] ; étudiant en stage [m]
ปฐมฌาน[n.] (pathommachā) EN: first stage of Buddhist meditation ; First Jhana ; the First Absorption FR:
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
พากย์โขน[X] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet (on the stage while the show is proceeding) ; recitative accompanying a traditional mask play FR:
ผู้กำกับเวที[n. exp.] (phūkamkap w) EN: stage manager ; stage director FR:
ปลายมือ[n.] (plāimeū) EN: end ; later period ; late stage ; later life FR:
เปลาะ[n.] (plǿ) EN: stage ; step ; section ; part FR:
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
ระบำ[n.] (rabam) EN: dance ; ballet ; stage dance FR: danse [f] ; ballet [m]
ระยะ[n.] (raya) EN: interval ; period ; stage ; phase ; term ; bar FR: intervalle [m] ; phase [f] ; période [f] ; stade [m]

stage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage
Versuchsstadium {n}experimental stage
Anzapfstufe {f}extraction stage
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study
Weiterentwicklung {f}further development; further stage
Anfangsstadium {n}initial stage
Versuchsstadium {n}laboratory stage
Anlegestelle {f}landing stage
Herstellungsstufe {f}manufacturing stage
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent
Drehbühne {f}revolving stage
Stadium {n} | in diesem Stadiumstage | at this stage
Theaterstück {n}play; stage play
Ausbildungsstufe {f}training level; training stage
Geburtstag {m} | Geburtstage
Weihnachtszeit {f}; Weihnachtstage
Emporkömmling {m}upstage
Geiseldrama {n}hostage drama
portopflichtig {adj}liable to postage
Off {n} (Theater) | aus dem Offoffstage | offstage
Briefmarkenpapier {n}postage stamp paper
Briefporto {n}postage for letters
Strafporto {n}postage due
portofrei {adj}postage free
Bauabschnitt {m}stage of construction
Bühnenbild {n}stage design
Entwicklungsstand {m}stage of development; state of development
Künstlername {m}stage name
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life
Regisseur {m}stage director
Theaterrequisiten {pl}stage properties
Geiselnahme {f}taking of hostage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stage
Back to top